Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁGORZATA STEFANIAK KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WIOSNY LUDÓW W KSIĄŻU WIELKOPOLSKIM 2014 - 2019.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁGORZATA STEFANIAK KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WIOSNY LUDÓW W KSIĄŻU WIELKOPOLSKIM 2014 - 2019."— Zapis prezentacji:

1 MAŁGORZATA STEFANIAK KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WIOSNY LUDÓW W KSIĄŻU WIELKOPOLSKIM 2014 - 2019

2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY TO CAŁOŚĆ SKŁADAJĄCA SIĘ Z KILKU ELEMENTÓW, KTÓRYM PODWALINY DAJE: BEZPIECZEŃSTWO I DYSCYPLINA - podstawa pracy z dziećmi SZACUNEK – podstawa współistnienia KREATYWNOŚĆ – fundament nauczania i doskonalenia WSPÓŁPRACA – podstawa dobrej organizacji ROZWÓJ – motor zmian KONSEKWENCJA – jasność sytuacji 2

3 ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ SZKOŁY UJĘŁAM W NASTĘPUJĄCE DZIAŁY: KSZTAŁCENIE WYCHOWANIE OPIEKA ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ KIERUNKI ROZWOJU PLACÓWKI 3

4 Podniesienie poziomu dydaktycznego poprzez: - wprowadzenie oceniania kształtującego, - indywidualizację pracy, - podejmowanie działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych, - zachęcanie, motywowanie i przygotowanie uczniów do udziału w konkursach, zawodach, olimpiadach, - promocję uczniów wyróżniających się, - stypendia dla najlepszych, - wprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów najlepszych. KIERUNKI ROZWOJU PLACÓWKI 4

5 Zaktywizowanie i zmotywowanie nauczycieli: - zapewnienie stałej kadry dydaktycznej dla podniesienia efektywności nauczania oraz ciągłości procesów edukacyjnych, - podniesienie kwalifikacji kadry pedagogicznej od strony merytorycznej i metodycznej, - zaktywizowanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego w postaci szkoleń dla nauczycieli, - inspirowanie nauczycieli do kreatywnych działań, - stworzenie warunków do wykorzystywania TI przez nauczycieli. KIERUNKI ROZWOJU PLACÓWKI 5

6 Zmodyfikowanie organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych: - diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów na różnych etapach ich kształcenia, - sondaż wśród uczniów jakich oczekują zajęć pozalekcyjnych, - wyposażenie szkoły w dziennik elektroniczny, - prowadzenie nauczania przez działanie, - wprowadzenie w świetlicy szkolnej godzin obowiązkowych na odrabianie prac domowych, - multimedialna pracownia językowa. KIERUNKI ROZWOJU PLACÓWKI 6

7 Wspomaganie procesu wychowawczego poprzez: - zaktywizowanie Samorządu Uczniowskiego, - ścisłą współpracę z rodzicami, promocję ich działań, - zaproponowanie rodzicom nowej formy spotkań (wywiadówka partnerska), - wspólny z rodzicami nadzór nad szkolnymi programami wychowawczymi, - zaproponowanie rodzicom wspólnej imprezy o charakterze biesiadnym, gdzie uczniowie zaprezentują swoje talenty, - współpracę polegającą na dialogu i zaufaniu w relacji uczeń – rodzic – nauczyciel, - stałe doskonalenie strategii postępowania w sytuacjach trudnych; patologie, uzależnienia, konflikty. KIERUNKI ROZWOJU PLACÓWKI 7

8 Do najważniejszych zadań opiekuńczych szkoły zaliczam: - pomoc w ochronie zdrowia dzieci, działania profilaktyczne, szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, - zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas zajęć szkolnych, przerw, wyjść i wyjazdów poza teren szkoły, - organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin dotkniętych bezrobociem, zubożeniem, z rodzin dysfunkcyjnych, - współpracę z instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną, - konsekwentne egzekwowanie zachowań i postaw akceptowanych w szkole. KIERUNKI ROZWOJU PLACÓWKI 8

9 Efektywne kierowanie i administrowanie szkołą, sprawność organizacyjna oraz system komunikowania się muszą być zgodne z oczekiwaniami uczniów, rodziców, pracowników i właściwych instytucji zewnętrznych. Tylko skuteczna kontrola nad wydawaniem budżetowych i pozabudżetowych środków finansowych może przyczynić się do realizacji każdej koncepcji pracy na stanowisku dyrektora. KIERUNKI ROZWOJU PLACÓWKI 9

10 Zamierzam zadbać o : - pracownie posiadające pełne wyposażenie w pomoce dydaktyczne potrzebne do realizacji podstawy programowej i wzbogacenia zainteresowań uczniów, - możliwość przystąpienia do projektów unijnych, - komputer w każdej pracowni z dostępem do Internetu, - doposażenie klas pod katem przyjmowanych sześciolatków, - promocję szkoły w mediach lokalnych, - kontynuowanie roli kulturowej szkoły, - wytworzenie pozytywnego odbioru placówki w regionie poprzez włączenie się w ważne i wartościowe wydarzenia ponadlokalne, - właściwy nadzór pedagogiczny zapewniający ciągły rozwój i doskonalenie jakości pracy szkoły, - szafki dla uczniów. KIERUNKI ROZWOJU PLACÓWKI 10

11 Koncepcja zawiera główne zamierzenia i kierunki pracy. Mam świadomość, że realizacja moich zamierzeń może odbywać się wtedy i tylko wtedy, kiedy będzie działaniem zamierzonym, planowym i monitorowanym, gdy otrzymam poparcie wszystkich zainteresowanych dobrem tej szkoły instytucji i osób: organu prowadzącego i nadzorującego, rodziców, uczniów i pracowników szkoły. Zamierzam konsekwentnie dążyć do rozwoju placówki oraz kontynuować wszystkie dotychczasowe pozytywne działania. Postaram się stworzyć szkołę mądrą, nowoczesną i przyjazną uczniowi oraz otwartą na inicjatywy rodziców i kadry pedagogicznej. REKOMENDACJAREKOMENDACJA mgr Małgorzata Stefaniak 11


Pobierz ppt "MAŁGORZATA STEFANIAK KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WIOSNY LUDÓW W KSIĄŻU WIELKOPOLSKIM 2014 - 2019."

Podobne prezentacje


Reklamy Google