Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady zaliczania: 25 pytań z książki oraz 15 pytań z wykładu Test jednokrotnego wyboru Zalicza 60 % tj 21 pkt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady zaliczania: 25 pytań z książki oraz 15 pytań z wykładu Test jednokrotnego wyboru Zalicza 60 % tj 21 pkt."— Zapis prezentacji:

1

2 Zasady zaliczania: 25 pytań z książki oraz 15 pytań z wykładu Test jednokrotnego wyboru Zalicza 60 % tj 21 pkt

3 Zarządzanie to proces podejmowania optymalnych decyzji dotyczących prowadzonej działalności mających zapewnić możliwości jej skutecznej i efektywnej realizacji

4 Ogólne, uniwersalne zasady zarządzania: Zasada podziału Zasada harmonii Zasada koncentracji Zasada optymalnej produkcji Harrington Emerson (1853-1931) 3

5

6 Analiza progu rentowności - inna forma wykresu Punkt krytyczny - rentowności Przychód Koszty zmienne Koszty stałe Ilość przychód/koszty A ZYSK SUMA KOSZTÓW

7 Analiza progu rentowności Punkt krytyczny - rentowności Przychód Koszty zmienne Koszty stałe Ilość Przychód/koszty A ZYSK STRATA

8 Obliczanie progu rentowności Koszty stałe __________________ Cena - Koszt zmienny

9 Analiza progu rentowności – poprawa jakości Punkt krytyczny - rentowności Przychód Koszty zmienne Koszty stałe Ilość Wpływy/koszty E A ZYSK

10

11

12

13 Formy współpracy Współpraca na zasadzie kooperacji może być mniej lub bardziej trwała, dotyczy wybranych celów przy czym partnerzy zachowują samodzielność ekonomiczną i prawną, nie są podporządkowani jednolitemu kierownictwu Współpraca przedsiębiorstw w formie koncentracji realizowana jest w drodze trwałego łączenia się z innymi podmiotami w celu wspólnego prowadzenia szerokiej dzia­łalności gospodarczej pod jednolitym kierownictwem.

14 Związek dwóch lub większej liczby niezależnych formalnie przedsiębiorstw, oparty na konkretnym porozumieniu i ukierunkowany na realizację celów strategicznych, zaakceptowanych przez uczestników.

15 Alianse między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi Alianse między przedsiębiorstwami niekonkurencyjnymi Alianse komplementarne Alianse pseudokoncentracji Integracja ścisła Partnerstwo wertykalne Porozumienia międzysektorowe Międzynarodowe joint venture

16 Alianse między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi Alianse komplementarne Alianse pseudokoncentracji Integracja ścisła

17 Alianse między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi Alianse komplementarne Alianse pseudokoncentracji Integracja ścisła

18 Alianse między przedsiębiorstwami konkurencyjnymi Alianse komplementarne Alianse pseudokoncentracji Integracja ścisła

19 Decyzje strategiczne Decyzje operacyjne Decyzje podejmowane przez właścicieli każdej z firm Decyzje podejmowane wspólnie Decyzje podejmowane przez kadrę zarządzającą MJV Wspólne przedsięwzięcie handlowe, przemysłowe co najmniej dwóch odrębnych firm (matek), które wspólnie powołują do życia prawnie niezależną jednostkę (dziecko) realizującą założone cele.

20 konsorcjum grupa przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych albo banków, które sprzymierzyły się na pewien czas, aby wspólnie zrealizować wielką operację handlową lub finansową, wy­magającą dużych nakładów kapitałowych w której jedno z nich realizuje funkcję jednostki wiodącej.

21 Definicja struktury siecio­wej kooperacyjna struktura organizacyjna, oparta na spontanicznej koordynacji Podstawowe cechy, które świadczą o tym, że dany związek jest relacją sieciową: ciągła interakcja i długoterminowość współzależność w zakresie zasobów, podmiotów i działań, brak wyraźnych granic i struktury.

22 Organizacja wirtualna tworzona jest na zasadzie dobrowolności przez organizacje, które wchodzą ze sobą w różnego typu związki dla realizacji celu, który ma za zadanie przyniesienie im korzyści większych niż wtedy, gdyby działały w sposób tradycyjny. (Kisielnicki) Wg.Jana Hollanda - to przed­siębiorstwo, które potrafi nadzorować większą ilość zasobów, niż w rzeczywi­stości posiada, korzystając z podmiotów kooperujących we­wnątrz i poza własnymi granicami.

23 Do koncentracyjnych form współdziałania należą tzw grupy kapi­tałowe przede wszystkim: koncerny, holdingi, kartele, a także fuzje tworzące przedsiębiorstwa wielozakładowe i konglomeraty. Ustawa o rachunkowości wyjaśnia pojęcia: grupa kapitałowa - jest to jednostka dominująca wraz z jednostkami zależnymi, W jej ramach wyodrębnia się jednostki powiązane - przez które rozumie się jednostkę dominującą, zna­ czącego inwestora, jej jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone oraz jednostki znajdujące się wraz z jednostką pod wspólną kontrolą, a także wspólników jednostki współzależnej.

24 Koncern jest formą organizacyjną przedsiębiorstw podobną do holdingu, jednak występują między nimi różnice, w koncernie podporządkowanie o charakterze kapitałowym jest z reguły sil­niejsze niż w holdingu koncernem kieruje zarząd przedsiębiorstwa wiodącego (spółka-matka), pro­wadzącego także operacyjną działalność, natomiast w holdingu spółka-mat­ka może nie prowadzić działalności operacyjnej

25 Kartel stanowi umowny związek przedsiębiorstw o charakte­rze monopolistycznym, dążący do podwyższenia lub utrzymania rentowności w drodze eliminowania konkurencji między członkami porozumienia. Istotą kartelu jest porozumienie zawarte między przedsiębiorstwami tego samego sektora, którego celem jest m.in: ustalanie poziomu cen, podział rynku, limitowanie wolumenu lub struktury produkcji.

26 Syndykat jest bardziej rygorystyczną formą porozumienia kartelowego. Tworzony jest on, gdy kartel dążąc do większego zdyscyplinowania uczestników, tworzy własne przedsiębior­stwo zbytu, które przejmuje od wszystkich uczestników wszelkie kontakty z odbior­cami i rynkiem. Syn­dykat powstaje zazwyczaj wtedy, gdy w kartelu część uczestników pró­buje nie dotrzymywać ustalonych reguł wewnętrznych..

27 Fu­zja polega na łączeniu się dwu lub więcej spółek i powstaniu nowej spółki. Celem takiego połączenia jest integracja przedsiębiorstw prowadzonych przez te spółki dzięki temu łączą one swoje zasoby oraz umiejętności w celu prowadzenia wspólnego przedsięwzięcia lub określonego rodzaju działalności. W praktyce gospodarczej krajów zachodnich połączenie niezależnych firm w jedno nowe przedsiębiorstwo w formie spółki handlowej o wysokim stopniu cen­tralizacji zarządzania określane jest często jako trust

28 Konsolidacja - w wyniku jej następuje przeniesienie majątku łączących się spółek na spółkę nowo powstałą, nowy podmiot prawny (A+B=C). Inkorporacja - sprowadza się do przeniesienia majątku spółki przej­mowanej na spółkę przejmującą (wchłonięcie) w zamian za akcje (A+B=A), Przejęcie - polega na uzyskaniu kontroli przez firmę sil­niejszą ekonomicznie nad inną firmą przez nabycie jej akcji w liczbie wystarczającej do kontroli i zarządzania. Występują dwie formy przejęć: przejęcia przyjazne (friendly takeover) przejęcia wrogie (hostil takeover)

29 Rodzaje integracji DostawcyKonkurenciOdbiorcy Producenci substytutów i produktów niezwiązanych Integracja pionowa wstępująca (wstecz) Integracja pionowa zstępująca (w przód) Integracja pozioma Integracja zdywersyfikowana

30 Cechy łączących się podmiotówOczekiwane korzyści połączenia Pozioma Przedsiębiorstwa o podobnym profilu działania, konkurujące ze sobą, wytwarzające podobne produkty. -korzyści skali, -zmniejszenie liczby konkurentów - wzrost udziału w rynku, -wzrost efektywności wykorzystania zasobów finansowych, Pionowa Przedsiębiorstwa będące kolejny­mi ogniwami łańcucha wartości -objęcie kontrolą całego procesu technologicz­nego, wytwarzania i dystrybu­cji produktu. -korzyści integracji technicznej, Koncen- tryczna Przedsiębiorstwa prowadzące działalność powiązaną ze sobą geograficznie, technicznie lub rynkowo -wejście na nowy rynek lub pozyskanie nowej technologii. Konglome- ratowa Przedsiębiorstwa niepowiązane ze sobą w żaden sposób. -zwiększenie siły rynkowej, -optymalizacja alokacji zasobów, -zmniejszenie ryzyka finansowego.

31 Konglomerat to wieloczłonowa organizacja obejmująca przynajmniej dwie jednost­ki gospodarcze, między którymi nie zachodzą żadne stosunki wymienne (kupna-sprzedaży) ani stosunki funkcjonalne, ale które podlegają jednolitemu kierownic­twu

32 Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności i ryzyka Stwierdzenia Simona: ludzie zazwyczaj muszą działać na podstawie niepełnych informacji o ewentualnym przebiegu działań i ich konsekwencjach potrafią zbadać tylko ograniczoną liczbę możliwości wiążących się z daną decyzją nie potrafią przypisywać wynikom dokładnych wartości Niezbędne informacje dla podjęcia decyzji: -Wszystkie możliwe opcje -Wszystkie możliwe stany natury -Kryterium wyboru

33 Drzewo decyzyjne 0 2 10 d + d d + m m + m d + d d + m d + d d + m m + m D M

34 Macierz wypłat d/dd/mm/m D M+R M

35 Kryteria wyboru: -Maximinowe -Maximaxowe -Żalu -Wartości oczekiwanej -Laplace’a -Współczynnik optymizmu

36 Zalety i wady grupowego podejmowania decyzji : ZALETY Grupa ma więcej wiedzy niż którykolwiek z jej członów z osobna Członkowie grupy reprezentują większą liczbę różnych sposobów podejścia do problemu Zwiększa stopień akceptacji przez członków grupy i eliminuje problem przekonywania WADY Społeczna presja wywierana przez członków prowadzi do konformizmu Istnieje wiele możliwości rozwiązań problemu, każdy z nich ma zwolenników i przeciwników Jednostka dominująca może zniweczyć wysiłki grupowe, indywidualnie podejmując decyzje

37


Pobierz ppt "Zasady zaliczania: 25 pytań z książki oraz 15 pytań z wykładu Test jednokrotnego wyboru Zalicza 60 % tj 21 pkt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google