Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania adresowane do pracodawców Beata Wernio Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania adresowane do pracodawców Beata Wernio Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."— Zapis prezentacji:

1 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania adresowane do pracodawców Beata Wernio Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

2 2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pomoc finansowa skierowana m. in. do przedsiębiorców w regionie, jako instrument mogący służyć zniwelowaniu negatywnych skutków kryzysu ekonomicznego.

3 3 Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich, poprzez: wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa.

4 4 PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna PRIORYTET II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących PRIORYTET III Wysoka jakość systemu oświaty PRIORYTET IV Szkolnictwo wyższe i nauka PRIORYTET V Dobre rządzenie PRIORYTET VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich PRIORYTET VII Promocja integracji społecznej PRIORYTET VIII Regionalne kadry gospodarki PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach PRIORYTET X Pomoc techniczna komponent centralny komponent regionalny

5 5 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich. Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki” 8.1Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

6 6 Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007–2013 wyniesie ok.11 420 207 059 EUR. W ramach tej kwoty wielkość alokacji z Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie ok. 9 707 176 000 EUR, a wkład krajowy stanowić będzie ok. 1 713 031 059 EUR. Alokacja ogółem w województwie warmińsko- mazurskim w ramach komponentu regionalnego wynosi 312 792 822 EUR.

7 7 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Priorytecie VI Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Kontraktacja 2007-2013 Procentowy plan kontraktacji do końca 2010 roku 6.1 182 100 382,3397 500 000,00279 600 382,33 354 691 550,4780% 6.1.121 284 018,62 17 500 000,00 38 784 018,62 63 844 479,0961% 6.1.212 816 384,230,0012 816 384,23 17 734 577,5272% 6.1.3147 999 979,4880 000 000,00227 999 979,48 273 112 493,8783% 6.2 31 900 369,5621 000 000,0052 900 369,56 77 859 120,7968% 6.3 1 755 835,091 000 000,002 755 835,09 5 827 091,4548% Priorytet VI215 756 586,98119 500 000,00335 256 586,98438 377 762,7176%

8 8 Środki finansowe zakontraktowane i planowane do zakontraktowania w Działaniu 8.1 Działanie /Poddziałanie Rok 2007, 2008, 2009 Rok 2010Kontraktacja narastająco ( w tym 2010 r.) Kontraktacja 2007-2013 Procentowy plan kontraktacji do końca 2010 roku 8.181 628 246,8753 500 000,00135 128 246,87246 832 426,4254,7% 8.1.154 902 664,7840 000 000,00*94 902 664,78175 251 022,7854,15% 8.1.223 705 613,513 500 000,0037 205 613,50 61 708 106,5160,3% 8.1.33 019 968,590,003 019 968,594 196 151,3071,97% * konkurs na projekty innowacyjne w temacie,,Mechanizmy w zakresie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (społecznego zaangażowania biznesu)”, kwota: 2 mln zł

9 9 Strategia wdrażania PO KL w okresie spowolnienia gospodarczego (w odniesieniu do działań realizowanych przez WUP Olsztyn)  Działania zmierzające do wyhamowania redukcji miejsc pracy (przedsiębiorstwa),  Działania umożliwiające szybki powrót na rynek pracy osób, które utraciły zatrudnienie (pracownicy).

10 10 Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy - staże/ praktyki zawodowe; - wspieranie wolontariatu; - warsztaty i szkolenia; - subsydiowanie zatrudnienia; - wsparcie doradczo-szkoleniowe pracownika; - dodatki mobilnościowe. Alokacja: 17 500 000,00 PLN Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VI

11 11 Należy zwrócić szczególną uwagę na szkolenia, dzięki którym osoby pozostające bez zatrudnienia nabywają i podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. Główną korzyścią dla przedsiębiorców jest brak konieczności ponoszenia nakładów finansowych związanych z przeszkoleniem nowozatrudnionych pracowników.

12 12 Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w regionie. - instrumenty i usługi wymienione w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.), finansowane ze środków Funduszu Pracy. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VI

13 13 Korzystanie z wymienionych form wsparcia umożliwia przedsiębiorcom w pewnym stopniu zredukowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, ponieważ stosunkowo niewielkim nakładem kosztów własnych zyskują oni osobę wyszkoloną pod kątem własnych potrzeb i mają możliwość późniejszego jej zatrudnienia.

14 14 Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - ogólne i specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo związane ze szkoleniami dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw; - doradztwo dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w tym dla osób samozatrudnionych. Alokacja: 28 000 000,00 PLN Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VIII – Działanie 8.1

15 15 Przedsiębiorstwa z województwa warmińsko- mazurskiego, przy ograniczonych posiadanych zasobach finansowych, mają możliwość rozwoju kompetencji i umiejętności swoich pracowników poprzez wsparcie szkoleniowe. Doradztwo dla przedsiębiorców może także wyjść na przeciw ich zapotrzebowaniu, ponieważ zakłada ono pomoc w rozwiązywaniu konkretnego problemu, z którym zmaga się przedsiębiorca.

16 16 Oba typy projektów w ramach tego Poddziałania są objęte regułami pomocy publicznej (pomoc na szkolenia i pomoc na doradztwo). W związku z tym wymagany jest wkład własny przedsiębiorców. Wkład własny może być wniesiony w formie wyliczonych proporcjonalnie do czasu udziału w szkoleniu wynagrodzeń pracowników, w postaci gotówki lub w formie mieszanej.

17 17 Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VIII – Działanie 8.1 Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw - szkolenia, kursy i poradnictwo zawodowe (jako działanie uzupełniające do szkoleń i kursów) skierowane do dorosłych osób pracujących, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności (poza godzinami pracy) w szczególności dla osób zatrudnionych o niskich i zdezaktualizowanych kwalifikacjach (z wyłączeniem kształcenia ustawicznego w formach szkolnych realizowanego w szkołach dla dorosłych). Alokacja: 10 000 000,00 PLN

18 18 Dostęp do dodatkowych zasobów pozwala zapewnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę w przedsiębiorstwie zarówno w okresie stagnacji jak i w okresie poprawiającej się sytuacji gospodarczej. Inwestycja w kapitał ludzki przedsiębiorstw przyczyni się do wzmocnienia ich konkurencyjności, w dłuższym okresie czasu.

19 19 Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie - podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm; - szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu działalności. Alokacja: 2 000 000,00 PLN Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Priorytetu VIII – Działanie 8.1

20 20 Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, w tym:  szkoleń i poradnictwa zawodowego  poradnictwa psychologicznego,  pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/ mobilnościowy),  pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny),  wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (doradztwo, szkolenia, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe). Alokacja: 10 000 000 PLN Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

21 21 Środki pozyskane z EFS mogą być pomocne przy przeprowadzaniu przez przedsiębiorców procesów reorganizacji czy restrukturyzacji przedsiębiorstw. Z jednej strony pozwala to na organizowanie szkoleń dla pracowników w celu dostosowania ich kwalifikacji i umiejętności do odmiennych od dotychczasowych potrzeb. Z drugiej strony przedsiębiorca może otrzymać wsparcie na wdrożenie programu zwolnień monitorowanych (outplacement).

22 22 Program zwolnień monitorowanych (outplacement), przewiduje szkolenia i doradztwo dla zwalnianych pracowników. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której osoby zostaną bez pracy, z niewielkimi szansami na rynku pracy, z uwagi na zdezaktualizowane kwalifikacje. Szkolenia możliwe do realizacji w ramach tej formy wsparcia pozwolą dostosować kwalifikacje i umiejętności tychże osób do zmieniającej się sytuacji gospodarczej.

23 23 1. Z przedsiębiorców zdejmuje się obowiązek ponoszenia nakładów finansowych związanych z przeszkoleniem nowozatrudnionych pracowników. 2. Pracodawca zyskuje „pracownika”, którego szkoli pod kątem własnych potrzeb i oczekiwań; po zakończeniu wsparcia ma możliwość zatrudnienia osoby przeszkolonej, kompetentnej, gotowej do rozpoczęcia pracy od zaraz. 3. Osoby pozostające bez zatrudnienia stają się bardziej atrakcyjne zawodowo dla potencjalnych pracodawców. 4. Zewnętrzne wsparcie finansowe, w sytuacji konieczności ograniczenia wydatków przez przedsiębiorców jest niezwykle pomocne w utrzymaniu ich działalności i dotychczasowego poziomu zatrudnienia pracowników. 5. Pomoc w procesie reorganizacji bądź restrukturyzacji działalności dla przedsiębiorców. 6. Dostosowanie kwalifikacji i umiejętności pracowników przedsiębiorstw do aktualnych potrzeb, determinowanych przez procesy adaptacyjne i modernizacyjne. 7. Zwiększenie kompetencji kadr przedsiębiorstw w zarządzaniu zmianami organizacyjnymi oraz przechodzenia przez procesy zmian poprzez rozwój zasobów ludzkich. Korzyści dla przedsiębiorców - podsumowanie

24 24 Podstawowe założenia Planów działania na rok 2010 zmierzające do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy Zastosowanie procedury przyspieszonego wyboru projektów tzw. „szybka ścieżka”; Wprowadzenie jednorazowych dodatków relokacyjnych i motywacyjnych dla osób bezrobotnych i zwolnionych z zakładów pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawców; Rozszerzenie katalogu osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy o osoby zwolnione z zakładów pracy z przyczyn leżących po stronie pracodawcy w okresie 1 roku poprzedzającego przystąpienie do projektu; Wprowadzenie kryterium określającego próg udziału w projekcie osób zwolnionych z przyczyn zakładu pracy w wysokości minimum 10 %; Zwiększenie dostępności środków na rozwój przedsiębiorczości poprzez realizację 7 odrębnych konkursów w ramach Działania 6.2;

25 25 Podstawowe założenia Planów działania na rok 2010 zmierzające do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy Kompleksowość wsparcia; Skierowanie wsparcia w szczególności do osób młodych (15-24 lata) i osób powyżej 50 roku życia; Skierowanie wsparcia do mieszkańców powiatów, w których stopa bezrobocia jest wyższa od średniej stopy dla województwa warmińsko-mazurskiego; Zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia poprzez zastosowanie Indywidualnych Planów Działań; Wykorzystanie modelu aktywizacji wypracowanego na podstawie zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL;

26 26 Podstawowe założenia Planów działania na rok 2010 zmierzające do poprawy sytuacji na regionalnym rynku pracy Objęcie wsparciem pracowników MMŚP; Ukierunkowanie wsparcia na kształcenie kadry kierowniczej w zakresie: technik zarządzania innowacjami, intermentoringu i coachingu. Zwiększenie alokacji na konkursy w ramach komponentu regionalnego PO KL w 2010 roku o ok. 10 % w stosunku do roku 2009; Ograniczenie okresu realizacji projektu do 15 miesięcy (Poddziałanie 6.1.1) i 24 miesięcy (Podziałanie 8.1.1); Określenie wskaźnika zatrudnieniowego na poziomie co najmniej 15% w okresie 3 miesięcy od zakończenia projektu; Komplementarność projektów z inwestycjami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej innych niż EFS; Zaplanowano realizację projektu własnego WUP (projekt systemowy) zakładającego m.in. powstanie regionalnego obserwatorium rynku pracy.

27 27 Harmonogram konkursów 2010 rok PRIORYTET VI – 9 konkursów I/POKL/6.1.1/2010Konkurs otwarty- tzw. „szybka ścieżka” 25 stycznia 201017 500 000 zł I/POKL/6.2/2010 II/POKL/6.2/2010 III/POKL/6.2/2010 IV/POKL/6.2/2010 V/POKL/6.2/2010 VI/POKL/6.2/2010 VII/POKL/6.2/2010 7 Konkursów otwartych - tzw. „szybka ścieżka” na następujące powiaty: 1. iławski, ostródzki, nowomiejski, działdowski 2. nidzicki, szczycieński, mrągowski 3. gołdapski, olecki, ełcki 4. węgorzewski, giżycki, piski 5. kętrzyński, bartoszycki, lidzbarski 6. braniewski, elbląski, miasto Elbląg 7. olsztyński, miasto Olsztyn 25 stycznia 2010Ogółem: 21 000 000 zł. w tym: 4 000 000 zł 2 700 000 zł 2 600 000 zł 2 500 000 zł 3 200 000 zł 2 800 000 zł I/POKL/6.3/2010Konkurs otwartyKwiecień 20101 000 000 zł.

28 28 Harmonogram konkursów 2010 rok DZIAŁANIE 8.1 – 6 konkursów I/POKL/8.1.1/2010 (1 i 2 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwarty25 stycznia 2010 28 000 000 zł. II/POKL/8.1.1/2010 (3 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwartyKwiecień 201010 000 000 zł. I/POKL/IN-8.1/2010 Projekty innowacyjne w temacie: Mechanizmy w zakresie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu (społecznego zaangażowania biznesu). Konkurs zamkniętyLipiec 20102 000 000 zł. I/POKL/8.1.2/2010 (outplacement) Konkurs otwarty- tzw. „szybka ścieżka” 25 stycznia 2010 10 000 000zł. II/POKL/8.1.2/2010 (1, 3 i 5 typ operacji wg SzOP) Konkurs otwartyKwiecień 20102 000 000zł. I/POKL/PN-8.1/2010 Projekty ponadnarodowe w zakresie 1, 3 i 5 typu operacji wg SzOP Konkurs zamkniętyLipiec 20101 500 000zł.

29 29 Dziękuję za uwagę Punkt Informacyjny EFS Tel.: 089 522 79 55, 089 522 79 65 www.up.gov.pl/pokl


Pobierz ppt "1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Działania adresowane do pracodawców Beata Wernio Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google