Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Po pierwsze praca… Krajowe i regionalne programy operacyjne 2014-2020 w kontekście przedsiębiorczości i miejsc pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Po pierwsze praca… Krajowe i regionalne programy operacyjne 2014-2020 w kontekście przedsiębiorczości i miejsc pracy."— Zapis prezentacji:

1 1 Po pierwsze praca… Krajowe i regionalne programy operacyjne 2014-2020 w kontekście przedsiębiorczości i miejsc pracy

2 RPO PO WER RPO 2 Założenia dla EFS 2014-2020 EFS w latach 2014-2020

3 PO WER RPO 3 Podział interwencji Kraj/Regiony Poziom regionalny (RPO) – 72 % środków Wielofunduszowość (EFS + EFRR) Bezpośrednie wsparcie osób w celu poprawy ich sytuacji na rynku Poziom krajowy (PO WER) – 28% środków Monofunduszowość (EFS) Poprawa ram funkcjonowania poszczególnych polityk sektorowych Szkolnictwo wyższe Osoby młode Innowacje i współpraca ponadnarodowa

4 Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020

5 Zmiana podejścia do wspierania MŚP w perspektywie 2014-2020 Położenie większego nacisku na diagnozę potrzeb rozwojowych, większa dywersyfikacja świadczonych usług (np. doradztwo biznesowe, mentoring, optymalizacja procesów zarządzania, itp.) Przedsiębiorca samodzielnie decyduje o wyborze usługi rozwojowej odpowiadającej na jego potrzeby (narzędzie: np. bon edukacyjny, refundacja kosztów) Instytucje edukacyjne oferują jedynie usługi rozwojowe i nie pośredniczą w udzielaniu wsparcia jako projektodawcy  szybkie przekazywanie środków publicznych do MŚP (bezpośrednia reakcja na występujące potrzeby)  uproszczenie procedur  większa adekwatność udzielanego wsparcia  indywidualizacja finansowanych działań  ograniczenie wydatków na finansowanie kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu

6 Wsparcie MŚP w perspektywie 2014-2020  Dodatkowo na poziomie krajowym:  opracowanie modeli wykorzystania narzędzi ICT i internetu w działalności gospodarczej (wsparcie rozwoju kompetencji cyfrowych przedsiębiorców i pracowników)  wsparcie na rzecz zwiększenia udziału MŚP w rynku zamówień publicznych  poprawa efektywności systemu wczesnego ostrzegania i szybkiego reagowania przedsiębiorstw na zmiany gospodarcze (w tym m.in. stworzenie systemowych narzędzi zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw, badanie i prognozowanie dynamiki zmian gospodarczych, itp.)  utworzenie Rejestru Usług Rozwojowych  Dodatkowo na poziomie regionalnym:  Bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach regionalnych programów operacyjnych  wsparcie przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej / przechodzących proces restrukturyzacji (m.in. realizacja programów typu outplacement dla zwalnianych pracowników, doradztwo w zakresie zmiany profilu działalności)  wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacje dla osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, wsparcie zwrotne i mieszane, w tym m.in. pożyczki, poręczenia, dotacje na spłatę odsetek, granty zwrotne)

7 Wsparcie osób młodych bez pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

8 Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 8 6 mld euro (3 mld euro EFS+3 mld euro YEI) [dla Polski 550 mln euro) Wsparcie osób młodych w wieku 15-24 lata, którzy nie pracują i nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. NEET) z wykorzystaniem Gwarancji dla młodzieży poprzez zaproponowanie dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy 10 województw kwalifikuje się do YEI

9 Wsparcie wszystkich osób młodych w Polsce 9 10 województw kwalifikuje się do YEI YEI w Polsce Mając na uwadze szczególnie trudną sytuację osób młodych na rynku pracy, w celu stworzenia kompleksowej, jednolitej i spójnej oferty wsparcia dla wszystkich osób młodych w wieku 15-24 lat podjęto decyzję o powiększeniu puli o dodatkowe środki pochodzące z polskiej alokacji EFS, tj. o 1,15 mld euro; co pozwoli na wsparcie ok. 945 tys. osób młodych. Kto będzie udzielał wsparcia? - Powiatowe Urzędy Pracy - Ochotnicze Hufce Pracy - Bank Gospodarstwa Krajowego - Podmioty startujące w konkursach (np. organizacje pozarządowe) Jakie wsparcie? Zasady interwencji określone zostaną w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce i obejmą instrumenty i usługi rynku pracy wskazane w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym: - staże i praktyki - szkolenia - pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dla osób do 29 r.ż.

10 Wsparcie przedsiębiorczości Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie programu MPiPS Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie Grupa docelowa Osoby młode w wieku 15-29 roku życia, w tym przede wszystkim absolwenci uczelni wyższych (do 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu), tj. studiów licencjackich i magisterskich, Planowane warunki wsparcia preferencyjne oprocentowanie, wysokością do 60 tys. zł, długi okresem spłaty – do 7 lat, możliwość uzyskania rocznej karencji w spłacie kapitału, brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi pożyczek, możliwość uzyskania pożyczki uzupełniającej. 10 Wsparcie przedsiębiorczości osób młodych

11 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE

12 12 Włączenie pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy, zwłaszcza w ujęciu sektorowym, w tym stworzenie i wsparcie funkcjonowania Rady Programowej ds. kompetencji oraz sektorowych rad ds. kompetencji Modernizacja treści i metod kształcenia i szkolenia zawodowego z udziałem pracodawców Rozwój instrumentów doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych Prowadzenie badań pozwalających na identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy przy udziale pracodawców. Włączenie pracodawców w system identyfikacji i prognozowania potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy, zwłaszcza w ujęciu sektorowym, w tym stworzenie i wsparcie funkcjonowania Rady Programowej ds. kompetencji oraz sektorowych rad ds. kompetencji Modernizacja treści i metod kształcenia i szkolenia zawodowego z udziałem pracodawców Rozwój instrumentów doradztwa zawodowego dla dzieci, młodzieży i dorosłych Prowadzenie badań pozwalających na identyfikację i prognozowanie potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy przy udziale pracodawców. Przykładowe działania Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Jakie wsparcie w PO WER?

13 Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Jakie wsparcie w RPO? Tworzenie w szkołach warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej, poprzez m. in. wyposażenie/ doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia i szkolenia zawodowego z ich otoczeniem Rozwój całożyciowego doradztwa zawodowego (zapewnienie dostępu do odpowiedniej informacji edukacyjno-zawodowej) oraz przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w środowisku rynku pracy Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy

14 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament EFS www.efs.gov.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Po pierwsze praca… Krajowe i regionalne programy operacyjne 2014-2020 w kontekście przedsiębiorczości i miejsc pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google