Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum w Starym Kurowie Metoda szkolnej interwencji w praktyce „Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.” Walt Disney.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum w Starym Kurowie Metoda szkolnej interwencji w praktyce „Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.” Walt Disney."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum w Starym Kurowie Metoda szkolnej interwencji w praktyce „Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.” Walt Disney

2 Konsekwencja kluczem wiarygodności - przedstawienie zasad uczniom Współpraca z rodzicami – wykorzystanie tego samego zespołu zasad i oczekiwań Efektywna struktura - najprostsza, najtańsza, najmniej czasochłonna forma zarządzania klasą Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie

3 Podejścia wychowawcze nauczycieli Przyzwalające - szacunek, brak stanowczości Restrykcyjne / autorytarne – stanowczość, brak szacunku Przyzwalająco - restrykcyjne - ani stanowcze, ani pełne szacunku Demokratyczne równowaga między szacunkiem i stanowczością Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie

4 Nauczyciel prowadzi ucznia przez proces uczenia się: wyznacza jasne granice oferuje możliwości ograniczonego wyboru stosuje pouczające konsekwencje uczeń staje się odpowiedzialny za swoje działania Podejście demokratyczne Uczniowie: mają wolność w obrębie dobrze zdefiniowanych granic mogą podejmować decyzje dotyczące własnego zachowania. Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie

5 Granice ruchome Granice stałe Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie Granice wyznaczane przez nauczyciela

6 Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie Testowanie granic Efektywne działania Przejrzyste komunikaty

7 Przejrzysty komunikat: Skupia się na zachowaniu ucznia (nie na postawie i odczuciach) Nie zawiera: zbyt wielu słów, silnych emocji, szorstkości, pouczeń Powinien: być konkretny, bezpośredni, wyrażony w rzeczowy sposób określać konsekwencje w wypadku niepodporządkowania się zawierać informacje potrzebne uczniowi do dokonania właściwego wyboru Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie

8 Efektywne działania (konsekwencje przemawiają głośniej niż słowa) Konsekwencje naturalne Konsekwencje logiczne Procedura przerwy (jedno lub dwuetapowa)

9 Dwuetapowa procedura przerwy. Nauczyciel :Powstrzymuje nieodpowiednie zachowanie Oddziela uczniów od publiczności oraz od zapłaty za złe zachowanie Pomaga uczniowi szybko odzyskać samokontrolęUczy ponoszenia konsekwencji własnych wyborów Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie

10 Pani E. Czyżewska Data:…………………… Sala nr 5 ZAWIADOMIENIE Informuję Państwa, że…………………………………………..…opuścił(a) ……………………… minut podczas dzisiejszych zajęć, ponieważ nie pracował(a) i nie przestawał(a) zakłócać spokoju na lekcji. Proszę o potwierdzenie otrzymania zawiadomienia poprzez podpisanie go i zwrócenie jutro za pośrednictwem dziecka. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt osobisty lub telefoniczny (tel. XXXXXXXXX). Podpis nauczyciela Podpis Rodziców FORMULARZ ZAWIADOMIENIA RODZICÓW Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie

11 Stare Kurowo, 27.02.2014 r. KONTRAKT POMIĘDZY JANKIEM XXX, RODZICAMI I PEDAGOGIEM SZKOLNYM SPORZĄDZONY I PODPISANY W DNIU 27.02.2014 r. 1. Kontrakt ma na celu wsparcie Janka przy zmianie postawy do obowiązków szkolnych. 2. W związku z tym, ze otrzymałem uwagi o następującej treści: ………………………... tracę przywileje: …………………………………………………………………….………….. 3. Zobowiązuję się do przestrzegania poniższych zasad (przykładowe zobowiązania): 1)nie opuszczę ani jednego dnia czy godziny nauki bez wiedzy rodziców, 2)nie będę spóźniał się na zajęcia, 3)wszelkie problemy dotyczące osiągania wyników w nauce skonsultuję z wychowawcą, 4)powiadomię rodziców o wszelkich zmianach dotyczących rozkładu zajęć, 5)po zajęciach w szkole wrócę do domu o ustalonej przez rodziców porze, 6)codziennie po powrocie ze szkoły w otwartej rozmowie z rodzicem przekażę informacje i wrażenia z dnia (sukcesy, trudności i niepowodzenia), 7)będę przygotowany do zajęć szkolnych (strój szkolny, podręczniki, zeszyty i przybory szkolne), 8)będę wykonywał polecenia nauczycieli, 9)nie będę używał wulgarnego słownictwa w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów, 10)nie będę uczestniczył w bójkach, obrażał i prowokował kolegów, 11)nie będę zakłócał zajęć lekcyjnych (swoim zachowaniem, rozmową czy komentarzami), 12)nie będę opuszczał terenu szkoły (podczas lekcji i przerw). Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie

12 4. Jestem świadomy, że w przypadku złamania którejkolwiek z zasad stracę szansę na poprawę oceny zachowania. 5. Zgadzam się, że jeśli w ciągu miesiąca będę przestrzegać powyższych zasad, odzyskam następujące przywileje: ……………………………………………………………………………………………… ….…………………………………………………………………………………………… Uzyskam możliwość poprawy oceny zachowania (o jeden stopień wyższej od oceny przewidywanej). Zobowiązuję się do przestrzegania ustalonych zasad. Jestem świadomy celowości powstania kontraktu i znane są mi konsekwencje jego niedotrzymania. Czas obowiązywania kontraktu: 27.02.2014 r. – 28.03.2014 r. Podpis ucznia Podpisy rodziców Podpis pedagoga KONTRAKT POMIĘDZY JANKIEM XX X, RODZICAMI (ciąg dalszy) Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie

13 Stare Kurowo, 27.02.2014 r. UMOWA MIĘDZY PEDAGOGIEM A RODZICEM JANKA XXX PODPISANA W DNIU 27.02.2014 r. 1. Cel: Zmiana postawy Janka, podniesienie samooceny, poprawa komunikacji w relacjach: rodzic - syn, uczeń – nauczyciele. 2. Lista zachowań w domu i w szkole: Zarówno rodzic jak i pedagog zobowiązują się do przestrzegania tych samych zachowań w stosunku do Janka: 1)konsekwencji w egzekwowaniu zobowiązań, 2)stanowczości w stawianiu wymagań, 3)okazywania stałej dyspozycyjności na potrzeby kontaktu Janka z nami. 3. Zasady wychowania: Rodzic i nauczyciel zobowiązują się do przestrzegania tych samych zasad wychowania: 1)zasady dyskrecji – nie poszerzania kręgu osób w sprawie, 2)zasady otwartości w stosunku do Janka, w trakcie słuchania, rozmawiania, 3)zasady prawdomówności, 4)zasady oceniania postępów Janka, podczas realizowania przez niego kontraktu, 5)zasady nie wracania do zdarzeń, które są powodem zawarcia kontraktu, w formie negatywnej krytyki. Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie

14 4. Konsekwencje i przywileje: 1)Przywilejem dla ucznia jest szansa na poprawę wyników w nauce i oceny zachowania. 2)Rodzic samodzielnie określi przywileje syna za dotrzymanie kontraktu. 5. Zobowiązania obu stron: 5.1 Rodzic zobowiązuje się do: 1)wcześniejszego powiadomienia szkoły o przewidywanej nieobecności syna w szkole, 2)spotkania z pedagogiem w ostatnią środę miesiąca. 5.2 Pedagog zobowiązuje się do : 1)telefonicznego powiadomienia rodzica w razie nieusprawiedliwionej nieobecności Jana w szkole, 2)powiadomienia rodzica o złamaniu kontraktu. Czas obowiązywania umowy: Umowa pomiędzy pedagogiem a rodzicem trwa od dnia podpisania do 28.03.2014 r. Podpis rodzica Podpis pedagoga …................................................. Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie

15 Warunki współpracy Życzliwa atmosfera Chęć współpracy wszystkich pracowników szkoły Stosowanie przejrzystych komunikatów Stosowanie procedury przerwy Wspólne ustalenie zasad Konsekwentne przestrzeganie ustalonych procedur Ścisła współpraca z rodzicami ucznia Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie

16 „Gdy szkole brakuje przejrzystej polityki wychowawczej lub ujednoliconego zestawu efektywnych procedur wychowawczych, regułą jest brak konsekwencji wśród personelu. Zakres praktyk wychowawczych w wielu szkołach obejmuje różne podejścia„ R. J. MacKenzie Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Czas na pytania Metoda szkolnej interwencji profilaktycznej w Gimnazjum w Starym Kurowie


Pobierz ppt "Gimnazjum w Starym Kurowie Metoda szkolnej interwencji w praktyce „Sposobem na zaczęcie jest skończenie mówienia i podjęcie działania.” Walt Disney."

Podobne prezentacje


Reklamy Google