Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrakt Terytorialny w województwie kujawsko-pomorskim 16 lipca 2013 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrakt Terytorialny w województwie kujawsko-pomorskim 16 lipca 2013 r."— Zapis prezentacji:

1 Kontrakt Terytorialny w województwie kujawsko-pomorskim 16 lipca 2013 r.

2 Czym jest Kontrakt Terytorialny? Kontrakt Terytorialny oraz zawarte w nim strategiczne przedsięwzięcia jest dokumentem, który zostanie uzgodniony między stroną rządową i samorządową w procesie negocjacji. Jako umowa zawierana pomiędzy rządem a samorządem terytorialnym, obejmuje swym zakresem m.in. wspólnie cele rozwoju dotyczące danego terytorium, zasady realizacji interwencji oraz sposób koordynacji przedsięwzięć priorytetowych

3 Dlaczego Kontrakt Terytorialny? Element uzgadniania interwencji polityki spójności 2014-2020 pozwala zaprogramować zintegrowane, komplementarne wsparcie w ramach programów operacyjnych na różnych poziomach zarządzania

4 Dlaczego Kontrakt Terytorialny? Instrument krajowej polityki rozwoju koncentracja tematyczna i geograficzna przedsięwzięć objętych kontraktem podnosi efektywność polityk publicznych, daje możliwość zawierania zobowiązań między różnymi podmiotami publicznymi, wybór przedsięwzięć o istotnym znaczeniu dla rozwoju danego terytorium i kraju

5 Uchwała Zarządu Nr 44/1354/12 Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie powołania koordynatora procesu negocjacyjnego kontraktu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020  Michał Korolko – członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Paweł Adamczyk – Skarbnik Województwa Kujawsko-Pomorskiego

6 Do Kontraktu Terytorialnego przygotowano 12 pakietów:  Pakiet dostępność transportowa  Pakiet Dolna Wisła  Pakiet zdrowie  Pakiet cyfrowy  Pakiet środowiskowy  Pakiet dziedzictwo kulturowe  Pakiet edukacyjny  Pakiet dla szkolnictwa wyższego  Pakiet zatrudnienie  Pakiet dostęp do usług publicznych  Pakiet energetyka  Pakiet rozwój uzdrowisk

7 Pakiet dostępność transportowa  Drogi krajowe i ekspresowe  Lotnisko regionalne  Linie kolejowe  Platforma multimodalna 12 mld zł

8

9 Pakiet Dolna Wisła  Regulacja Dolnej Wisły  Zagospodarowanie dróg wodnych  Zmniejszenie ryzyka powodziowego  Ożywienie gospodarcze Zbiornika Włocławskiego  Wzmocnienie potencjału gospodarczego rolnictwa na Kujawach 5 mld zł

10 Bezpieczeństwo zapory we Włocławku Bezpieczeństwo powodziowe Energetyka Infrastruktura i transport Turystyka Droga wodna Stosunki wodne Likwidacja erozji dennej poniżej zapory Zdecydowana poprawa stateczności zapory Znaczący wzrost bezpieczeństwa powodziowego dla miast poniżej Włocławka (Ciechocinek, Toruń) Eliminacja zagrożenia ekologicznego dla Zatoki Gdańskiej Znaczący wzrost produkcji energii elektrycznej (OZE) Poprawa bezpieczeństwa energetycznego regionu i kraju Likwidacja zagrożeń dla infrastruktury tranzytowej (rurociągi pod dnem Wisły) Połączenie komunikacyjne między A1 i DK10 Poszerzenie oferty turystycznej województwa (powstanie unikalnego obszaru turystycznego) Poprawa warunków nawigacyjnych na Wiśle poniżej Włocławka Stworzenie warunków do powstania węzła multimodalnego w Bydgoszczy Nawodnienia gruntów rolnych Poprawa stosunków wodnych w dolinie Wisły PROBLEM: Zagrożenie powodziowe w dolinie Wisły Korzyści z budowy stopnia wodnego poniżej Włocławka BEZPOŚREDNIE POŚREDNIE REALIZACJA STOPNIA PONIŻEJ WŁOCŁAWKA JAKO ELEMENTU KASKADYZACJI DOLNEJ WISŁY

11 Pakiet zdrowie  Podniesienie standardów medycznych w województwie  Infrastruktura służby zdrowia  e-usługi w zakresie zdrowia 1 mld zł

12 Pakiet cyfrowy  Infrastruktura dostępowa, w tym rozbudowa radiowej sieci LTE 0,5 mld zł

13 Pakiet środowiskowy  Zrównoważona mobilność miejska i tabor KPTS (dostosowany do LNG)  Program zrównoważonego rozwoju na obszarach objętych ochroną prawną i edukacja ekologiczna  Gospodarka wodno-ściekowa i ochrona powietrza  Mała retencja 3,5 mld zł

14 Pakiet dziedzictwo kulturowe  UNESCO  Inne zabytki i instytucje o znaczeniu narodowym  e-usługi w kulturze 1,2 mld zł

15 Pakiet edukacyjny  Innowacyjna edukacja – od przedszkola do seniora  Stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i szkół wyższych  Subregionalne centra nauki 1 mld zł

16 Pakiet dla szkolnictwa wyższego  Przedsięwzięcia z Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej  Przedsięwzięcia rozwojowe dla szkolnictwa wyższego  Kierunki zamawiane  Fundusz Kapitałowy dla Komercjalizacji Badań Naukowych

17 Pakiet zatrudnienie  Środki PFRON  Aktywna polityka rynku pracy (fundusz pracy)  Regionalny system wsparcia ekonomii społecznej 1 mld zł

18 Pakiet dostęp do usług publicznych  Kreatywne Centra Kultury - pilotaż  Regionalny System Wsparcia Rodziny 0,5 mld zł

19 Pakiet energetyka  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej  Inwestycje gazowe  Sieć dystrybucji LNG 0,8 mld zł

20 Pakiet rozwój uzdrowisk  Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. -tężnie; -termomodernizacja; -efektywność energetyczna 0,5 mld zł

21 Harmonogram prac  czerwiec – przekazanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pełnego opisu przedsięwzięć priorytetowych;  16-17 lipiec – podsumowanie roboczych spotkań w MRR;  sierpień – spotkania MRR z resortami przy udziale zainteresowanych województw;  wrzesień – przygotowanie mandatu negocjacyjnego;  październik – negocjacje Kontraktu;  I kwartał 2014 r. podpisanie Kontraktu.

22 W najbliższych miesiącach..  Przygotowywanie tekstu mandatu  Prace nad projektami przedsięwzięć z MRR i innymi resortami, m. in. wg kryteriów i linii demarkacyjnej

23 Kryteria (wyciąg) : Innowacyjność i Przedsiębiorczość  Koncentracja interwencji na inteligentnych specjalizacjach krajowych i regionalnych  Szerszy zakres wykorzystania instrumentów zwrotnych  Przedsięwzięcia w zakresie B+R /lub infrastruktury B+R charakteryzują się wysokim stopniem współfinansowania ze źródeł prywatnych i nie dotyczą badań podstawowych

24 Kryteria (wyciąg) : Transport  Wsparcie inwestycji w sieci TEN-T przede wszystkim związane z podwyższaniem standardów, do właściwych dla sieci TEN-T  Inwestycje w tzw. drogi lokalne możliwe jedynie, gdy stanowią one element szerszej koncepcji związanej z rewitalizacją lub usprawniają połączenia między ośrodkami życia społeczno- gospodarczego  Wsparcie w zakresie infrastruktury przepustowości i bezpieczeństwa ruchu lotniczego wyłącznie w odniesieniu do już istniejących portów w sieci TEN-T

25 Kryteria (wyciąg) : Środowisko  Działania przyczyniające się do realizacji przez Polskę zobowiązań wynikających z postanowień poszczególnych dyrektyw środowiskowych  Wsparcie przede wszystkim na dokończenie interwencji w gospodarce odpadami oraz w gospodarce wodno-ściekowej  Ujęcie projektów w zatwierdzonych rządowych programach  Stan gotowości projektu do realizacji

26 Kryteria (wyciąg) : Energetyka  Zastosowanie instrumentów zwrotnych w OZE i efektywności energetycznej  Komplementarność ze wsparciem przewidywanym w ramach funduszy i programów sektorowych dotyczących energetyki  Wspieranie regionalnych i lokalnych programów rozwoju i upowszechniania OZE uzależnionych od potencjałów lokalnych w tym zakresie (energia wodna, wiatrowa, biomasa, geotermia)

27 Kryteria (wyciąg) : Cel tematyczny 8 – rynek pracy  Integracja systemu finansowania EFS i FP  Koncentracja na wsparciu grup w szczególnie trudnej sytuacji związanej z wejściem i funkcjonowaniem na rynku prac  Efektywność zatrudnieniowa zapewniona w stopniu zależnym od poziomi rozwoju społeczno- gospodarczego regionu

28 Kryteria (wyciąg) : Cel tematyczny 9 – włączenie społeczne i walka z ubóstwem  Realizacja przedsięwzięć ukierunkowanych na aktywizację społeczno-zawodową osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i zawodowej  Uwzględnienie działań integrujących usługi różnych służb  Tworzenie warunków do funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej

29 Kryteria (wyciąg) : Cel tematyczny 10 – edukacja  Tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego; działania na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych  Programy rozwoju szkół i placówek, działania służące indywidualizacji podejścia do ucznia  Rozwój współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z ich otoczeniem  Doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy

30 Mandat rządowy  Przekazano część ogólną mandatu  Przekazano część szczegółową dot. EFS

31 Dziękuję za uwagę Departament Planowania Regionalnego tel. 56 62 18 528


Pobierz ppt "Kontrakt Terytorialny w województwie kujawsko-pomorskim 16 lipca 2013 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google