Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pilotażowy Program Leader+ w Polsce.  Narodowy Plan Rozwoju  Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pilotażowy Program Leader+ w Polsce.  Narodowy Plan Rozwoju  Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz."— Zapis prezentacji:

1 Pilotażowy Program Leader+ w Polsce

2  Narodowy Plan Rozwoju  Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”, Priorytet II, działanie 2.7 - „Pilotażowy program Leader+” Podstawa prawna:

3  Instytucja Zarządzająca  Instytucja Wdrażająca  Beneficjent Końcowy  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA)  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Instytucje:

4 Cel wsparcia:  Stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich  Tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW)  Budowanie partnerstw publiczno-prywatnych (Lokalnych Grup Działania-LGD)  Realizacja działań na rzecz rozwoju i promocji regionu.

5 BENEFICJENT SCHEMAT I: Samorządy gmin wiejskich i miejsko-wiejskich lub ich związki, osoby prawne: fundacje, stowarzyszenia i ich związki oraz organizacje pozarządowe (inne niż wymienione wyżej). SCHEMAT II: Lokalne Grupy Działania (LGD), tj. fundacje lub stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń.

6 SZCZEGÓŁOWE CELE DZIAŁANIA- SCHEMAT I 1. Wsparcie przygotowania strategii rozwoju obszarów wiejskich. 2. Wsparcie procesu tworzenia Lokalnych Grup Działania (LGD). 3. Promocja obszarów wiejskich. 4. Mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich.

7 SZCZEGÓŁOWE CELE DZIAŁANIA- SCHEMAT II 1. Wsparcie działalności Lokalnych Grup Działania (LGD) na rzecz realizacji strategii. 2. Promocja obszarów wiejskich. 3. Mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich. 4. Upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich.

8 Zakres pomocy SCHEMAT I  działania informacyjne, szkoleniowe i promocyjne związane ze stymulowaniem udziału mieszkańców i organizacji działających na terenach wiejskich w procesie planowania strategii rozwoju;  opracowywanie strategii rozwoju obszarów wiejskich i wsparcie techniczne procesu ich przygotowywania (analizy, ekspertyzy, wsparcie doradcze, prace studialne itp.);  pomoc doradcza i ekspercka związana z tworzeniem Lokalnych Grup Działania (LGD).

9 Zakres pomocy SCHEMAT II  działalność operacyjna LGD;  promocja i informacja dotycząca założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich;  pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowywania i realizacji projektów wpisujących się w strategię rozwoju obszarów wiejskich;  przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie z założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich;  organizacja imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp.;  współpraca i wymiana doświadczeń pomiędzy LGD (na poziomie krajowym i międzynarodowym) w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD (zarządzanie, monitorowanie itp.).

10 Forma i wysokość pomocy  Wsparcie finansowe ogółem: 19 mln EURO  Schemat I (ogółem) : 5,7 mln EURO  Schemat II (ogółem): 13,3 mln EURO  Udział UE (80%)- ogółem: 15 mln EURO  Udział krajowy (20%)- ogółem: 4 mln EURO 4 mln EURO 15 mln EURO

11 Kryteria dostępu SCHEMAT I 1. Pomoc może być przyznana podmiotom, których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym jednostkom samorządu terytorialnego. 2. Projekt dotyczy obszaru co najmniej jednej gminy. 3. W przypadku zgłoszenia więcej niż jednego wniosku dla danego obszaru, wymagane jest złożenie deklaracji ze strony wnioskodawców o współpracy przy tworzeniu Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW).

12 Kryteria dostępu SCHEMAT II 1. Beneficjent pomocy (fundacja lub stowarzyszenie lub związek stowarzyszeń) spełnia kryteria Lokalnej Grupy Działania, tj. jego statutowym celem jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w strukturze jego organu decyzyjnego co najmniej 50% stanowią partnerzy ekonomiczni lub społeczni. 2. Projekt realizowany jest na obszarze gmin wiejskich lub miejsko- wiejskich, dla których opracowana została ZSROW. 3. Obszar, na którym realizowany jest projekt liczy co najmniej 10 tys. i nie więcej niż 100 tys. mieszkańców. 4. Granice obszaru, na którym realizowany jest projekt są zgodne z podziałem administracyjnym na poziomie gmin. 5. Obszar realizacji projektu został określony z uwzględnieniem warunków naturalnych (geograficznych, przyrodniczych), ekonomicznych, kulturowych lub historycznych. 6. Projekt realizowany będzie przez LGD na obszarze, którego dotyczy strategia (ZSROW). 7. Opracowana przez LGD ZSROW odpowiada wymogom formalnym i jest zgodna z przyjętą przez samorząd gminy strategią rozwoju lub planem zagospodarowania przestrzennego. 8. Nie dopuszcza się możliwości realizacji dwóch różnych projektów na tym samym terenie.

13 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW- SCHEMAT I 1. Dochód podatkowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, na obszarze, którego dotyczy projekt kształtuje się na poziomie:  nie więcej niż 75% średniej krajowej 2 pkt.  od 75% do 100% średniej krajowej 1 pkt.  powyżej średniej krajowej 0 pkt. 2. Obszar, którego dotyczy projekt obejmuje:  do 10 tys. mieszkańców 1 pkt.  od 10 tys. do 50 tys. mieszkańców 2 pkt.  od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców 3 pkt. 3. Procentowy udział ludności wiejskiej w ludności ogółem na obszarze objętym projektem wynosi:  mniej niż 50% 1 pkt.  od 50 do 75% 2 pkt.  powyżej 75% 3 pkt. 4. Ocena jakości projektów (dokonana przez Grupę Roboczą KKS):  bardzo dobra 5 pkt.  dobra 3 pkt.  średnia 1 pkt.

14 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW- SCHEMAT II 1. Dochód podatkowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, na obszarze, którego dotyczy projekt kształtuje się na poziomie:  nie więcej niż 75% średniej krajowej 2 pkt.  od 75% do 100% średniej krajowej 1 pkt.  powyżej średniej krajowej 0 pkt. 2. Obszar, którego dotyczy projekt obejmuje:  do 10 tys. mieszkańców 0 pkt.  od 10 tys. do 50 tys. mieszkańców 1 pkt.  od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców 2 pkt. 3. Procentowy udział ludności wiejskiej w ludności ogółem na obszarze objętym projektem wynosi:  mniej niż 50% 1 pkt.  od 50 do 75% 2 pkt.  powyżej 75% 3 pkt. 4. Udział % kobiet w organie decyzyjnym LGD:  do 50% 1 pkt.  powyżej 50% 2 pkt. 5. Ocena ZSROW (dokonana przez Grupę Roboczą KKS):  bardzo dobra 6 pkt.  dobra 4 pkt.  średnia 1 pkt.


Pobierz ppt "Pilotażowy Program Leader+ w Polsce.  Narodowy Plan Rozwoju  Sektorowy Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google