Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 3. 4. 2014, otevřený veřejný seminář, Głuchołazy Aktuální stav přípravy Programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko v.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 3. 4. 2014, otevřený veřejný seminář, Głuchołazy Aktuální stav přípravy Programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko v."— Zapis prezentacji:

1 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 3. 4. 2014, otevřený veřejný seminář, Głuchołazy Aktuální stav přípravy Programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko v období 2014 - 2020

2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Aktualny stan przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej RCz-RP na okres 2014 – 2020 3.4.2014 r., otwarte seminarium publiczne, Głuchołazy

3 Průběh přípravy programu Územní vymezení Tematické cíle fondů ESI Tematické cíle a investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+ Finanční alokace OPPS ČR-PR 2014+ Implementace programu Obsah prezentace

4 Zakres prezentacji Przebieg przygotowania Programu Zasięg terytorialny Cele tematyczne Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych (EFSI) Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne w ramach POWT RCz-RP 2014+ Alokacje finansowe POWT RCz-RP 2014+ Wdrażanie Programu

5 Program připravován v rámci pracovní skupiny, o průběhu přípravy programu jsou pravidelně informováni členové Monitorovacího výboru; dosud proběhlo 8 setkání členů pracovní skupiny, projednávány okruhy témat: socioekonomická analýza tematické zaměření finanční alokace implementační struktura Průběh přípravy programu

6 Przebieg przygotowania Programu Program przygotowywany jest przez Grupę Roboczą. O przebiegu przygotowania Programu są regularnie informowani członkowie Komitetu Monitorującego Do tej pory odbyło się 8 spotkań członków Grupy Roboczej, na których omawiano poniższe zagadnienia: analiza społeczno-ekonomiczna zakres tematyczny alokacje finansowe struktura wdrażania

7 Územní vymezení ČR: Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj PR: NUTS 3: -bielski a rybnicki (slezské vojvodství), -jeleniogórski a wałbrzyski (dolnoslezské vojvodství), -nyski a opolski (opolské vojvodství) + okres strzeliński (podregion wrocławski, dolnoslezské vojvodství) okres pszczyński (podregion tyski, slezské vojvodství).

8 Zasięg terytorialny Czechy: kraje liberecki, kralowohradecki, pardubicki, ołomuniecki i morawsko-śląski Polska: NUTS 3: -bielski i rybnicki (województwo śląskie), -jeleniogórski i wałbrzyski (województwo dolnośląskie), -nyski i opolski (województwo opolskie) + powiat strzeliński (podregion wrocławski, województwo dolnośląskie) powiat pszczyński (podregion tyski, województwo śląskie).

9 Tematické cíle fondů ESI NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 1) posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací; 2) zlepšení přístupu, využití a kvality informačních a komunikačních technologií 3) zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, odvětví zemědělství (v případě EZFRV) a odvětví rybářství a akvakultury (v případě ENRF) 4) podpora přechodu na nízkouhlíkové hospodářství ve všech odvětvích 5) podpora přizpůsobení se změně klimatu, předcházení rizikům a řízení rizik 6) zachování a ochrana životního prostředí a podpora účinného využívání zdrojů

10 Cele tematyczne EFSI ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 1) wzmacnianie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji 2) zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK; 3) wzmacnianie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) oraz sektora rybołówstwa i akwakultury (w odniesieniu do EFMR) 4) wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach 5) promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem 6) zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami

11 Tematické cíle fondů ESI NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 7) podpora udržitelné dopravy a odstraňování překážek v klíčových síťových infrastrukturách; 8) podpora udržitelné zaměstnanosti, kvalitních pracovních míst a mobility pracovních sil; 9) podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě a diskriminaci; 10) investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení; 11) posilování institucionální kapacity veřejných orgánů

12 Cele tematyczne EFSI ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 7) promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej 8) promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników 9) promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją 10) inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 11) wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

13 Tematické cíle a investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+  TC 5: Investiční priorita (IP) Podpora investic k řešení zvláštních rizik, zajištění odolnosti pro případ katastrofy a rozvoj systémů krizového řízení:  Investice do rozvoje společných/propojených systémů prevence, monitoringu a řešení rizik (umožňující také sdílení informací, zvýšení koordinace reakce, mapování rizik apod.)  Investiční opatření směřující ke zvýšení schopnosti záchranných a bezpečnostních složek efektivně zasahovat přes hranici  Společná odborná příprava pracovníků záchranných/bezpečnostních složek zaměřená na posílení přeshraniční akceschopnosti

14 Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne w ramach POWT RCz-RP 2014+ CT 5: Priorytet inwestycyjny (PI) Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na specyficzne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zapewnieniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami:  Inwestycje w rozwój wspólnych/połączonych systemów przeciwdziałania, monitoringu i reagowania na zagrożenia (umożliwiające również wymianę informacji, zwiększenie koordynacji podejmowanych działań, mapowanie zagrożeń itp.)  Działania inwestycyjne zmierzające do zwiększenia zdolności jednostek ratowniczych i jednostek systemu zarządzania kryzysowego do podejmowania skutecznych działań po obu stronach granicy Wspólne specjalistyczne przygotowanie pracowników jednostek ratowniczych i jednostek systemu zarządzania kryzysowego mające na celu wzmocnienie gotowości do podejmowania działań transgranicznych

15  TC 8: Podpora růstu podporujícího zaměstnanost rozvojem vnitřního potenciálu jako součásti území strategie pro konkrétní oblasti, včetně přeměny upadajících průmyslových oblastí a zlepšení dostupnosti a rozvoje zvláštních přírodních a kulturních zdrojů  Zachování a obnova kulturních a přírodních atraktivit  Podpora využití nehmotného kulturního dědictví  Infrastrukturní opatření pro přeshraniční zpřístupnění a využívání kulturního a přírodního dědictví regionu  Společná marketingová a propagační opatření v oblasti využití přírodních a kulturních zdrojů  Studie, strategie, plány směřující k využití přírodních a kulturních zdrojů  Výstavba nových a rekonstrukce a modernizace stávajících lokálních a regionálních silničních spojení zlepšující přeshraniční dostupnost přírodních a kulturních atraktivit. Tematické cíle a investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+

16  CT 8: PI Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój  Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych i  Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego  Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu  Wspólne działania marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów przyrodniczych i kulturowych  Opracowania studyjne, strategie, plany, mające na celu wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne w ramach POWT RCz-RP 2014+

17  TC 10: IP Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení  Příprava a realizace společných kurzů, výuky, studijních programů, výměn, koordinace učebních plánů apod.  Opatření systémového charakteru v oblasti vzdělávání - studie, strategie, výměna informací a zkušeností, vzájemné uznávání diplomů/kvalifikace  Spolupráce mezi vzdělávacími institucemi a s institucemi na trhu práce včetně opatření směřujících k přizpůsobení vzdělávacích systémů potřebám společného pohraničí, zejména trhů práce (zahrnující též propagaci, iniciaci nových a rozvoj stávajících vzdělávacích nabídek/programů/projektů)  Rozvoj jazykového vzdělávání v rámci školského systému Tematické cíle a investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+

18  CT 10: PI Inwestowanie w kształcenie, szkolenia, w tym szkolenie zawodowe, na rzecz zdobywania umiejętności, uczenia się przez całe życie poprzez rozwój i wdrażanie wspólnych systemów kształcenia, szkolenia zawodowego i szkolenia  Przygotowanie i realizacja wspólnych kursów, zajęć dydaktycznych, programów nauczania, wymian, koordynacja planów nauczania itp.  Działania systemowe w dziedzinie edukacji - studia, strategie, wymiana informacji i doświadczeń, wzajemne uznawanie kwalifikacji itd.  Współpraca między instytucjami edukacyjnymi i z instytucjami rynku pracy, w tym działania ukierunkowane na przystosowanie systemów kształcenia do potrzeb wspólnego pograniczna i rynków pracy (obejmująca też promocję, inicjowanie nowych i rozwijanie istniejących ofert/programów/projektów edukacyjnych)  Rozwój kształcenia językowego w ramach systemu oświaty Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne w ramach POWT RCz-RP 2014+

19  TC 11: IP Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi  Posilování integrace na lokální úrovni, spolupráce občanské společnosti a institucí a další aktivity přispívající ke zvýšení spolupráce a kohezi na lokální úrovni  Rozvoj a realizace spolupráce institucí veřejné správy, (společná realizace studií, koncepcí, produktů, výměna informací a potřebných znalostí)  Vytváření a rozvoj přeshraničních kooperačních sítí, včetně spolupráce NNO Tematické cíle a investiční priority v rámci OPPS ČR-PR 2014+

20  CT 11: PI Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami  Wzmacnianie integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa obywatelskiego i instytucji oraz inne działania przyczyniające się do zwiększenia współpracy i spójności na poziomie lokalnym  Rozwój i realizacja współpracy instytucji administracji publicznej  Tworzenie i rozwijanie transgranicznych sieci współpracy, w tym współpraca organizacji pozarządowych non-profit Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne w ramach POWT RCz-RP 2014+

21 Finanční alokace OPPS ČR-PR 2014+

22 Alokacje finansowe POWT RCz-RP 2014+

23 Implementace programu – 1.část  Konzultace v regionech  Žadatel posílá JTS nejprve projektový záměr – JTS k němu vydává doporučující stanovisko (min. 2 měsíce před termínem předkládání žádostí)  Žadatel předkládá projektovou žádost na JTS  Hodnocení kontroly formálních náležitostí, přijatelnosti a přeshraniční spolupráce na JTS  Hodnocení kvality a přeshraničního dopadu na tzv. Společném panelu expertů  Schvalování na Monitorovacím výboru

24 Wdrażanie Programu – 1. część  Konsultacje w regionach  Wnioskodawca wysyła do WST najpierw wstępne założenia projektu – WST wydaje do nich stanowisko z zaleceniami (min. 2 miesiące przed terminem składania wniosków)  Wnioskodawca składa wniosek projektowy w WST  Ocena wymogów formalnych, kwalifikowalności oraz współpracy transgranicznej w WST  Ocena jakości i wpływu transgranicznego w ramach tzw. Wspólnego Panelu Ekspertów  Zatwierdzenie przez Komitet Monitorujący

25 Implementace programu – 2.část  Příprava Rozhodnutí/Smlouvy na JTS  Kontrola na úrovni jednotlivých partnerů projektu – kontroloři (zástupci CRR ČR a vojvodských úřadů)  Kontrola na úrovni celého projektu - průběžné a závěrečné zprávy  kontrola výdajů a žádosti o platbu – kontroloři  kontrola přeshraniční spolupráce a dopadu – JTS  Kontrola udržitelnosti – obdobně jako v rámci kontroly celého projektu, za kontrolu aspektů přeshraniční spolupráce a dopadu zodpovědné JTS, za ostatní části kontroly zodpovídají příslušní kontroloři

26 Wdrażanie Programu – 2. część  Przygotowanie Decyzji/Umowy w WST  Kontrola na poziomie poszczególnych partnerów projektu - kontrolerzy (przedstawiciele urzędów wojewódzkich i CRR RCz)  Kontrola na poziomie całego projektu - raporty z bieżącej realizacji i końcowe  kontrola wydatków i wniosku o płatność – kontrolerzy  kontrola współpracy i wpływu transgranicznego – WST  kontrola trwałości – podobnie jak w ramach kontroli całego projektu, za kontrolę aspektów dot. współpracy i wpływu transgranicznego odpowiedzialny jest WST, za pozostałe elementy kontroli odpowiedzialni są właściwi kontrolerzy

27 Děkuji za pozornost! Dziękuję za uwagę! PhDr. Martin Dohnal, Ph.D. Ministerstvo pro místní rozvoj / Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RCz Odbor evropské územní spolupráce / Departament Europejskiej Współpracy Terytorialnej tel: +420 234 154 717 email: martin.dohnal@mmr.cz


Pobierz ppt "MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR 3. 4. 2014, otevřený veřejný seminář, Głuchołazy Aktuální stav přípravy Programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko v."

Podobne prezentacje


Reklamy Google