Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DPIN Dolnośląski Park Innowacji i Nauki. Cele działalnościEfekty dla regionu Struktura zatrudnienia Park przemysłowy - zagospodarowanie infrastruktury.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DPIN Dolnośląski Park Innowacji i Nauki. Cele działalnościEfekty dla regionu Struktura zatrudnienia Park przemysłowy - zagospodarowanie infrastruktury."— Zapis prezentacji:

1 DPIN Dolnośląski Park Innowacji i Nauki

2 Cele działalnościEfekty dla regionu Struktura zatrudnienia Park przemysłowy - zagospodarowanie infrastruktury przejętej po restrukturyzowanych lub likwidowanych przedsiębiorstwach ; - zapewnienie terenów do prowadzenia działalności produkcyjnej; - zapewnienie obsługi w wybranych obszarach (np. utrzymanie produkcji, magazynowanie, transport, itp.) - rozwój specjalnych stref ekonomicznych; - kumulacja przemysłu produkcyjnego na terenie niewykorzystywanej infrastruktury; - zwiększenie zatrudnienia w regionie. Pracownicy naukowi, menedżerowie 10% Park technologiczny - udostępnienie powierzchni biurowych, laboratoryjnych i produkcyjnych; - inkubacja nowych firm (niekoniecznie innowacyjnych); - obsługa firm w zakresie usług dodatkowych (konferencje, szkolenia). - powstawanie nowych firm; - zwiększenie zatrudnienia w regionie. Pracownicy naukowi, menedżerowie 15% Park Innowacyjno - Naukowy - rozwój aplikacji na poziomie nowych dziedzin ; - opracowanie nowych funkcjonalnie i rynkowo wyrobów i usług; - poszukiwanie obszarów zastosowań wyników innowacyjnych badań; - tworzenie znaczącej wartości dodanej z wyników badań naukowych. - kaskadowe powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie, w różnych obszarach gospodarki; - zacieśnienie współpracy międzynarodowej z proinnowacyjnymi regionami; - wzrost renomy i znaczenia; - zwiększenie zatrudnienia w regionie. Pracownicy naukowi, menedżerowie 80% Charakterystyka typów parków

3 Podstawowe obszary działalności Aston Science Park działalność inkubacyjna i treningowa (Inkubacja nowych przedsiębiorstw); ułatwianie dostępu do programów/projektów zarówno organizacjom w Parku jak i całemu regionowi; działalność na poziomie regionu oraz promocja współpracy między regionami europejskimi; programy wymiany ekspertów oraz wzajemnej współpracy;

4 zaawansowane technologicznie laboratoria działające dla stowarzyszonych firm z regionu i nie tylko – np. photo nic; wspieranie i promocja miasta – Birmingham – science city; tworzenie środowiska do współpracy uczelni wyższych z regionu; zarządzenie projektami – częścią administracyjną; konsultacje; dostarczanie seminariów zorientowanych na zagadnienia rozwoju biznesu, które sponsorowane są przez partnerów biznesowych a skierowane do dyrektorów i zarządów firm. Podstawowe obszary działalności Aston Science Park

5 Główne obszary aktywności Coventry University Enterprice Ltd. wspieranie pre-inkubacj i i inkubacji: start-ups, hot desk, mentoring, networking, wspieranie innowacji: planowanie strategii, identyfikacja Best practice, pomiar – ocena przedsięwzięcia, zarządzanie prawami intelektualnymi i transfer technologii: identyfikacja i ochrona IP, ocena pomysłu oraz strategia wykorzystania, ekspansja przedsiębiorstw: wpieranie za granicą (tłumacz, prawo, licencje), ocena kontraktów join ventures i porozumień międzynarodowych, wpieranie inwestycji.

6 Środki finansowe pozyskane przez CAMT

7

8 DPIN spełniać będzie rolę wiodącej organizacji krzewiącej technologiczne innowacje w Europie, organizacji zachęcającej zagraniczny kapitał do inwestowania w regionie, wiodącej organizacji pod względem inkubowania technologicznych innowacji oraz przygotowania ich do komercjalizacji, niezależnej organizacji opartej o wiedzę, która będzie specjalizować się w wykorzystaniu wiedzy oraz innowacyjnych zdolności w praktyce przemysłowej, naturalnej przystani dla wiodących naukowców, w celu pomocy w transformacji wyników ich badań do rozwiązań komercyjnych.

9 Działania przygotowujące otwarcie DPIN w latach 2007-2008 opracowano analizę marketingową, potrzeby przemysłu, potencjał badawczo-wdrożeniowy regionu oraz długoterminową strategię rozwoju, opracowano plan implementacji projektu w warunkach regionu z możliwością rozszerzenia na subregion (Saksonia, Czechy), opracowano plan finansowy i strukturę organizacyjną DPIN, opracowano biznes plan przedsięwzięcia.

10 Misją DPIN jest Stworzenie warunków do interakcji badań, biznesu i nauki, aby stale uzyskiwać nowe korzyści z efektu synergii i przekształcać je w innowacje wychodzące naprzeciw potrzebom dzisiejszego przemysłu, poprzez wspomaganie i stymulację regionalnego biznesu i budowę światowej renomy.

11 Cele DPIN koncentracja działalności na sferze badań i rozwoju, fundamentalnej dla rozwoju innowacyjnych technologii; wykształcenie nowych form współpracy przemysłu i szkolnictwa wyższego, dzięki prowadzeniu intensywnej współpracy na wszystkich płaszczyznach edukacyjnych; wykorzystanie i transfer profesjonalnej wiedzy, technologii i doświadczenia środowiska naukowego do przemysłu; umożliwianie przeprowadzania przełomowych badań w nowoczesnych laboratoriach; transformacja wyników zrealizowanych badań w innowacyjne rozwiązania technologiczne możliwe do zastosowania,

12 zapewnianie warunków sprzyjających powstawaniu nowych firm w oparciu o osiągnięcia komercyjno – naukowe szkół wyższych Dolnego Śląska; podnoszenie kwalifikacji kadr przedsiębiorców w zakresie zaawansowanych technologii i zarządzania proinnowacyjnego; pośrednictwo w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy przemysłu regionalnego; przyciąganie kapitału krajowego i zagranicznego; wspieranie rozwoju i ekspansji przedsiębiorstw z naszego regionu poza granicami kraju. Cele DPIN

13 Analiza SWOT DPIN Mocne stronySłabe strony  warunki i działania ułatwiające przedsiębiorcom wdrażanie innowacji;  względnie niskie koszty pośrednie, zachęcające przedsiębiorstwa do realizacji projektów;  elastyczne procedury współpracy z instytucjami partnerskimi;  szybka reakcja i pełne wsparcie dla przedsiębiorstw zgłaszających problemy;  zróżnicowany potencjał badawczy parku;  uzyskanie efektu synergii nauki i przemysłu;  wieloletnie doświadczenie kadry parku w realizacji różnego typu projektów i pozyskiwaniu środków finansowych;  stworzenie warunków do zatrzymywania wysoko wykwalifikowanej kadry w regionie;  powstanie nowych form współpracy przemysłu i szkolnictwa wyższego;  komplementarność w stosunku do działań EIT+;  podejmowana działalność zgodna z Dolnośląską Strategią Innowacji;  deklaracja współpracy z parkami technologicznymi Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch;  otwartość na współpracę z wszystkimi jednostkami naukowo- badawczymi w regionie;  lokalizacja;  proponowana powierzchnia użytkowa zbyt mała w stosunku do planowanych działań;  zależność (na początku działalności) od zewnętrznych usługodawców;  potrzeba zaplanowania długoterminowego programu uruchamiania parku przez Urząd Marszałkowski;  konieczność wynajmowania biur i/ lub laboratoriów w pierwszym etapie działalności parku;  zmienność decyzji zależna od uwarunkowań politycznych (w pierwszej fazie rozwoju);

14 Analiza SWOT DPIN SzanseZagrożenia  brak w regionie Dolnego Śląska parku o tym samym profilu działania (połączenie nauki i innowacji);  możliwość finansowania części aktywności dzięki dostępowi do Funduszy Strukturalnych;  duża liczba ośrodków naukowych w regionie gotowych na współpracę z parkiem;  współpraca z organizacjami regionalnymi, m.in.: WARR, ARAW, DIG;  współpraca międzynarodowa z innymi parkami technologicznymi w Europie (np. Coventry University Enterprises Ltd., Aston Science Park, itd.);  duża liczba firm w regionie Dolnego Śląska zainteresowana wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań, w szczególności MŚP;  powstanie EIT+;  konkurencja ze strony innych instytucji R&D w regionie;  małe zróżnicowanie branż przemysłu (głównie AGD i przemysł motoryzacyjny);  zbyt mała świadomość wśród przedsiębiorców o możliwości korzystania z pomocy tego typu jednostek;  obawy wśród przedsiębiorców/ naukowców współpracujących z parkiem, dotyczące naruszania praw własności intelektualnej;  niewielka aktywność firm w pracach z zakresu B+R;  niepewność w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania (długotrwałe procedury, możliwość odrzucenia składanego wniosku przez krajowych lub europejskich decydentów);

15 EtapPrace rozwojowo-inwestycyjne na rzecz ParkuDziałalność statutowa Parku ICentrum Administracyjno-Marketingowe CAM:  Inwentaryzacja  Założenia projektowe  Projekt architektoniczny  Uruchomienie aktywności promujących park (w środowisku akademickim i wśród MSP) oraz zapewniających mu docelową infrastrukturę IICentrum Administracyjno-Marketingowe CAM:  Projekt adaptacyjny  Modernizacja budynku Centrum Rozwojowo-Badawcze CRD-1:  Projekt budowy laboratoriów  Pozyskiwanie projektów  Uruchomienie wzajemnych powiązań i współpracy w ramach sieci międzynarodowych – wymiana i współpraca z parkami, np. z West Midlands  Tworzenie klastrów  Otwarcie działań pre- inkubacyjnych i inkubacyjnych  Uruchomienie wsparcia z zakresu praw autorskich i patentowych  Zarządzanie administracyjną częścią projektów badawczo - rozwojowych oraz przemysłowych IIICentrum Rozwojowo-Badawcze CRD-1:  Budowa budynku IVCentrum Rozwojowo-Badawcze CRD-1:  Wyposażenie Parku/Laboratoriów  Zapewnianie początkującym firmom i nie tylko infrastruktury niezbędnej do prowadzenia działalności  Zapewnienie dostępu MSP oraz firmom innowacyjnym dostępu do zaawansowanych laboratoriów oraz do przestrzeni laboratoryjnej i doświadczalnej VCentrum Rozwojowo-Badawcze CRD-2, planowane inwestycje:  Projekt budowy VIUruchomienie Centrum Rozwojowo-Badawcze CRD-2:  Budowa budynku  Wyposażenie

16 2009Renowacja budynku (3 mln) Projekt budowy CRD1 ( 3 mln) 2010Budowa CDR1. 2011Wyposażenie CRD1. 2012Wyposażenie CRD1; Projekt budowy CRD2. 2013Budowa CRD2. 2014Wyposażenie CRD2.

17

18

19 Zagospodarowanie środków z budżetu UMWD 10 mln 2008 ponad 80 mln 2009-2011 Wydatki i inwestycje: wkład własny w projektach unijnych, inwestycje w infrastrukturę DPIN, działalność promocyjno-marketingowa, działalność bieżąca. Pozyskane środki: fundusze na infrastrukturę badawczo -rozwojową, projekty, patenty i ochrona własności intelektualnej, komercjalizacja innowacji.

20 Przykłady aktywności bieżącej: realizacja projektów dla/z przedsiębiorstwami Dolnego Śląska, inkubacja nowych przedsiębiorstw, realizacja projektów rozwojowych, komercjalizacja innowacyjnych technologii, tworzenie i udostępnianie nowoczesnej bazy laboratoryjnej, wspieranie ekspansji firm dolnośląskich za granicą, szkolenia. Inwestycje: infrastruktura administracyjno- biurowa, infrastruktura laboratoryjna.

21 Zasoby finansowe pozyskane przez DPIN w latach 2008-2015

22

23 Wybrane firmy zainteresowane współpracą z DPIN

24 Warszawa, 30 październik 2002 r. Nagrody i wyróżnienia

25 Warszawa, 11 grudzień 2007 r. Nagrody i wyróżnienia

26 Innowacyjne systemy wizyjne stosowane w kontroli jakości Nagrody i wyróżnienia

27 Korzyści dla Dolnego Śląska transfer profesjonalnej wiedzy, technologii i doświadczenia środowiska naukowego oraz wdrożenie stworzonych przez nie innowacji na potrzeby sektora przedsiębiorczości, zapewnienie sprzyjających warunków dla rozwoju istniejących przedsiębiorstw i powstawania nowych firm, w szczególności w podregionach przemysłowych: - Wałbrzycha (sektor motoryzacyjny), - Legnicy (współpraca z LETIA, wparcie w zakresie badań i rozwoju nad innowacyjnymi produktami i technologiami), - Wrocławia (sektor IT, motoryzacyjny, AGD). dostarczanie nowoczesnych narzędzi wspierających rozwój nowych, innowacyjnych firm, w oparciu o istniejące regionalne uczelnie, parki przemysłowe i strefy ekonomiczne,

28 DPIN w regionie Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK" Specjalna Strefa Ekonomiczna Legnica Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości w Kamiennej Górze Lokalizacje DPIN

29 zapewnienie firmom z regionu preferencyjnych warunków dostępu do nowoczesnych laboratoriów, promowanie nowoczesnych form pracy (np.: e-praca) umożliwiające małym firmom w regionie efektywnie działać w ramach parków innowacji (DPIN, EIT+), DPIN będzie platformą innowacyjnego rozwoju regionu oraz pomostem w pracach badawczo-rozwojowych pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami przemysłowymi, stworzenie warunków do zatrzymywania wysoko wykwalifikowanej kadry w regionie, intensyfikacja wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie podniesienie standardu życia, przy jednoczesnym zwiększeniu dbałości o środowisko, transformacja zrealizowanych przełomowych badań w realne komercyjnie technologie i innowacje, które doprowadzą Dolny Śląsk do gospodarczego, społecznego oraz środowiskowego sukcesu. Korzyści dla Dolnego Śląska cd.


Pobierz ppt "DPIN Dolnośląski Park Innowacji i Nauki. Cele działalnościEfekty dla regionu Struktura zatrudnienia Park przemysłowy - zagospodarowanie infrastruktury."

Podobne prezentacje


Reklamy Google