Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017."— Zapis prezentacji:

1 REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017

2 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156)

3 Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 8 stycznia 2016 r. poz. 35) Art. 1, pkt 2), lit. b): „3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. […]” Art. 1, pkt 4): „2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat […].”

4 Art. 1, pkt 5): „1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. 1a. Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko: 1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną […].”

5 Art. 7. !!! Dziecko, które w latach szkolnych 2015/2016-2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, jest przyjmowane do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego z zastrzeżeniem Art. 8. Zgodnie z Art. 8 jeśli do kl. I w danej szkole podstawowej zgłosi się mniej niż 12 uczniów, organ prowadzący do 15 czerwca 2016 r. może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę podstawową inną niż obwodowa. Art. 9 Do 31 marca 2016 r. rodzice dzieci urodzonych w 2009 r. mogą złożyć wniosek do dyrektora szkoły, do której aktualnie uczęszczają, o pozostawieniu dziecka w kl. I. Dziecko nie bierze wówczas udziału w rekrutacji. Wniosek można złożyć również do szkoły innej niż ta, do której dziecko aktualnie uczęszcza. Jeśli jest to: -szkoła obwodowa – jest przyjmowane do kl. I z urzędu, -szkoła inna niż obwodowa – uczestniczy w rekrutacji. Te same zasady dotyczą dzieci urodzonych w I połowie 2008 r., a uczęszczających do kl. II (Art. 11)

6 Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów[…] (Dz. U. z 2015 r., poz. 1942) - Uchwała Nr XV/362/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów […] - Zarządzenie Nr 33/16 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych

7 HARMONOGRAM REKRUTACJI DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH INFORMATOR: http://nabor.pcss.pl/szczecin/http://nabor.pcss.pl/szczecin/ 15.02 – 04.03.2016 r. – składanie wniosków w wersji papierowej o przyjęcie do kl. I Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. Zasady i terminy przeprowadzenia rekrutacji wynikają z Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do […] szkół […] artystycznych […] (Dz. U. z 2014 r. poz. 686) i zamieszczone są na stronie internetowej: http://www.osm.szczecin.pl HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st.

8 19.02 – 04.03.2016 r. – składanie wniosków w wersji papierowej o przyjęcie do kl. I sportowej: - Sportowa Szkoła Podstawowa w Centrum Mistrzostwa Sportowego (profil pływacki), ul. Mazurska 40, tel. 91 4885288, - Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 2 w Centrum Kształcenia Sportowego (profil pływacki), ul. L. Rydla 49, tel. 91 4627260, -Sportowa Szkoła Podstawowa Nr 33 w Zespole Szkół Sportowych (gimnastyka sportowa), ul. Małopolska 22, tel. 91 4335897, -Szkoła Podstawowa Nr 35 (gimnastyka artystyczna dziewcząt, gimnastyka sportowa chłopców), ul. Świętoborzyców 40, tel. 91 4422465, - Szkoła Podstawowa Nr 51 (profil pływacki), ul. Jodłowa 21, tel. 91 4523324, - Szkoła Podstawowa Nr 55 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 (gimnastyka artystyczna dziewcząt, gimnastyka sportowa chłopców), ul. Orawska 1, tel. 91 4820078, - Szkoła Podstawowa Nr 56 (profil pływacki), ul. Malczewskiego 22, tel. 91 8121665, 07.03. – 16.03.2016 r. – przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 17.03.2016 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy otrzymali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej 05.03-10.03.2016 r. – weryfikacja wniosków i dokumentów, wprowadzenie punktacji 01.04.2016 r. – podanie do publiczne wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 04.04. – 07.04.2016 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 11.04.2016 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I SPORTOWYCH

9 07.03. – 22.03.2016 r. – składanie zgłoszeń (uczeń obwodowy)/ wniosków (uczeń spoza obwodu) o przyjęcie dziecka do klasy I szkoły podstawowej lub do klasy I integracyjnej szkoły podstawowej. UWAGA: rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, ubiegający się o przyjęcie na wolne miejsce w oddziałach integracyjnych, składają kopię orzeczenia w szkole pierwszego wyboru 23.03. – 29.03.2016 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, wprowadzanie punktacji 24.-29.03.2016 r. – wiosenna przerwa świąteczna 05.04.2016 r. – sprawdzian 18.-20.04.2016 r. – egzamin 19.04.2016 r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 21.04. – 25.04.2016 r. – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 19.04.2016 r. – ogłoszenie wyników rekrutacji, podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klas I szkół podstawowych HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS I ORAZ KLAS I INTEGRACYJNYCH

10 DOKUMENTY: „Zgłoszenie” do szkoły podstawowej obwodowej Wypełnia rodzic, który chce zapisać dziecko do szkoły obwodowej (żadna inna szkoła go nie interesuje). Do szkoły obwodowej dziecko zostaje przyjęte z urzędu i nie podlega w ogóle procesowi rekrutacji. "Zgłoszenie" po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole obwodowej. UWAGA: 1. Szkołą obwodową jest szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka z rodzicami lub prawnymi opiekunami (art. 20e ust. 1 i art. 20u Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2014, poz. 7). 2. Art. 7. ustawy „zmieniającej” – jeśli dziecko w latach szkolnych 2015/2016-2018/2019 realizowało obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddz. „0” w SP i nie jest to jego szkoła obwodowa na wniosek rodziców jest przyjmowane do kl. I tej szkoły bez rekrutacji, czyli jest traktowane jako uczeń obwodowy.

11 DOKUMENTY: „Wniosek” o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej (innej niż obwodowa) + Załącznik (kryteria) Prawo: Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do klasy I w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący. Jeśli rodzic chce zapisać dziecko do szkoły innej niż obwodowa, wypełnia "Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej" i dziecko bierze udział w rekrutacji na wolne miejsca w szkole. Rodzic wskazuje wówczas we "Wniosku…" maksymalnie 2 szkoły podstawowe:  pierwszej preferencji – to ta szkoła, na której rodzicowi najbardziej zależy, numer i adres tej szkoły należy wpisać w ramce w górnym prawym rogu „Wniosku…”  drugiej preferencji – to szkoła, na której rodzicowi zależy mniej, ale również bierze ją pod uwagę Dodatkowo we "Wniosku..." rodzic wskazuje szkołę obwodową, ponieważ jeśli dziecko nie dostanie się do szkoły pierwszej i drugiej preferencji, system przypisze dziecko do szkoły obwodowej. "Wniosek..." po wypełnieniu należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszej preferencji.

12 DOKUMENTY:

13

14

15 Wydział Oświaty Urząd Miasta Szczecin 2016 www.szczecin.eu


Pobierz ppt "REKRUTACJA DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017."

Podobne prezentacje


Reklamy Google