Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program rolnośrodowiskowy Planowane zmiany przepisów rozporządzenia rolnośrodowiskowego w 2013 roku Brwinów, luty 2013 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program rolnośrodowiskowy Planowane zmiany przepisów rozporządzenia rolnośrodowiskowego w 2013 roku Brwinów, luty 2013 1."— Zapis prezentacji:

1 1 Program rolnośrodowiskowy Planowane zmiany przepisów rozporządzenia rolnośrodowiskowego w 2013 roku Brwinów, luty 2013 1

2 2 Obecny stan : Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy” objętego PROW 2007-2013 (Dz. U. z 2009 r. nr 33, poz. 262) tzw. rozporządzenie rolnośrodowiskowe Dotychczasowe zmiany: Dz. U. z 2009 r. nr 161, poz.1286 Dz. U. z 2010 r. nr 39, poz. 218 Dz. U. z 2010 r. nr 76, poz. 500 Dz. U. z 2011 r. nr 55, poz. 289 Dz. U. z 2011 r. nr 96, poz. 560 Dz. U. z 2012 r. poz. 278 Dz. U. z 2013 r. poz. 124 2

3 Planowane zmiany Nowe rozporządzenie rolnośrodowiskowe od dnia 15 marca 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. ???) - traci moc rozporządzenie rolnośrodowiskowe z dnia 26 lutego 2009 r. … 3

4 Zmiany główne to: 1.Wstrzymanie naboru na wariant 9.1 i 9.2 Pakietu 9 – strefy buforowe (wnioski nowe i kontynuacyjne!) 2.brak możliwości podjęcia zobowiązania w wariancie 2.9, 2.10, 2.11 i 2.12 pakietu 2 – uprawy sadownicze (wnioski nowe!) 3.brak możliwości podjęcia zobowiązania w wariancie 6.1 – uprawa prosa (wnioski nowe!) 4.uzależnienie płatności w wariancie 2.3/2.4 – trwałe użytki zielone Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne od obsady zwierząt (bydło, konie, owce, kozy) posiadanych w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września roku złożenia wniosku (wnioski nowe!) 5.zmiana reguł przyznawania płatności rolnośrodowiskowej w przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa, śmierci rolnika lub innego następstwa prawnego 4

5 Zmiany główne to: 6.zniesienie sankcji wynikających z powtarzalności stwierdzenia nieprawidłowości ale 7. stasowanie art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 65/2011 Stosowanie od roku 2011! (tj. od dnia wejścia w życie art. 18 na mocy RK 65/2011) 5

6 Art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 Zastosowanie art. 18 ust. 1 akapit drugi rozporządzenia Komisji (UE) nr 65/2011 oznacza, że w razie stwierdzenia po raz pierwszy nieprzestrzegania przez rolnika wymogu, oprócz zmniejszenia płatności w danym roku w części dotyczącej działek rolnych, na których uchybienie stwierdzono stosowana będzie „windykacja” w stosunku do płatności, które zostały wypłacone poprzednich latach do tych działek rolnych z tytułu realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego, a w przypadku, gdy dane zmniejszenie stanowi % wartość, o taką wartość ustala się zmieszenie płatności 6

7 7 Zmiany główne w załącznikach to: 8. nowy załącznik – pakie t 2 w przypadku realizacji wariantu 2.3/2.4 – trwałe użytki zielone:  zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rejestr koniowatych, o którym mowa w przepisach o systemie informacji i rejestracji zwierząt dotyczy rolników realizujących warianty 2.3/2.4 od roku 2013 i składany jest do dnia 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności w zakresie tych wariantów (nowe zobowiązania!) 7

8 8 Zmiany główne w załącznikach to: 9. zmian y w obsłudze załączników – pakie t 6 w przypadku wariantu 6.2:  Informacja o wynikach badania  Świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego  Oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej składane do dnia 31 października roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności. 8

9 9 Zmiany główne w załącznikach to: 10. zmian y w obsłudze załączników – pakie t 7  Kopia dokumentu, sporządzona na formularzu udostępnionym przez Agencję, obejmująca oświadczenia: rolnika, (…) zawierająca wskazanie zwierząt, jakie zostały zakwalifikowane do programu ochrony zasobów genetycznych ras lokalnych dokument składany do wniosku o przyznanie pierwszej i kolejnych płatności rolnośrodowiskowych. 9

10 10 Zmiany główne w załącznikach to: 11. nowy dokument składany w przypadku, gdy rolnik nie zamierza ubiegać się o w danym roku o przyznanie kolejnej płatności  Informacja o gruntach, na których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe w danym roku, a w przypadku pakietu 7 informację o zwierzętach w odniesieniu do których realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe brak złożenia Wniosku i brak złożenia Informacji skutkuje zwrotem całej płatności rolnośrodowiskowej przyznanej za realizację danego pakietu/wariantu !!! 10

11 11 Zmiany główne to: 12. nowe zasady dokonywania zmian zobowiązania rolnośrodowiskowego 13. zniesienie terminu początkowego wydawania decyzji, co oznacza, że płatności rolnośrodowiskowe mogą być wypłacane od 16 października roku złożenia wniosku (Zasada generalna: po wykonaniu kontroli !) 14. ujednolicenie terminów / technik koszenia 11

12 12 Ujednolicenie terminów koszenia:

13 13 Ujednolicenie terminów koszenia: w przypadku, gdy  pakiet 1 o realizowany jest na działce rolnej łącznie z pakietem 3 lub łącznie z wariantami pakietu 4 lub 5 – koszenie w terminie określonym dla pakietu 3 lub wariantów pakietu 4 lub 5  pakiet 2 o realizowany jest na działce rolnej łącznie z pakietem 3 lub łącznie z wariantami pakietu 4 lub 5 – koszenie w terminie określonym dla pakietu 3 lub wariantów pakietu 4 lub 5

14 14 Zmiany główne to: 15. zmiana zasad stosowania stawek płatności w Pakiecie 2 - rolnictwo ekologiczne 16. zmiana wybranych wymogów określonych w złączniku Nr 3 i nieprawidłowości określonych w załączniku Nr 7  załącznik 3:  przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin w plonie głównym – pakiet 1  koszenie – pakiet 1, pakiet 2  maksymalna dawka azotu w pakiecie 1 pomniejszona jeżeli gospodarstwo chociażby w części na OSN (o 10% GO, 40% trwałe użytki zielone)  inne … 14

15 15 Zobowiązanie rolnośrodowiskowe w Programie rolnośrodowiskowym wynikające z planowanych zmian PROW 2007-2013 15

16 16 Definicja zobowiązania w Programie rolnośrodowiskowym Zasada! Zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje obszar gruntów zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w ramach poszczególnych pakietów i ich wariantów, objęty obszarem zatwierdzonym (…) w rozumieniu art. 6 ust. 2 litera c rozporządzenia nr 65/2011 i zwierzęta, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa. 16

17 17 Definicja zobowiązania w Programie rolnośrodowiskowym a w przypadku o którym mowa w art.. 16 ust. 3 akapit trzeci rozporządzenia nr 65/2011 działki rolne zadeklarowane we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej w ramach poszczególnych pakietów i ich wariantów, objęte obszarem zatwierdzonym (…) w rozumieniu art. 6 ust. 2 litera c rozporządzenia nr 65/2011. 17

18 18 Definicja zobowiązania w Programie rolnośrodowiskowym co oznacza, że zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje zatwierdzony (stwierdzony) obszar działek rolnych (bez uwzględnienia tolerancji 0,1 ha) i zwierzęta, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa za realizację poszczególnych pakietów i ich wariantów. Uwaga wyjątek! Gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie pakietu 7 zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r., zobowiązanie obejmuje zwierzęta, do których została przyznana płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. 18

19 19 Warunki szczegółowe przyznania płatności dotyczące wszystkich pakietów:  realizacja zobowiązania rolnośrodowiskowego zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej  zakaz wymiany działek, do których została przyznana płatność;  spełnienie warunków przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach określonych pakietów lub ich wariantów określonych w przepisach rozporządzenia rolnośrodowiskowego Zobowiązanie w Programie rolnośrodowiskowym

20 20 Zobowiązanie Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 20

21 21 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Warunki szczegółowe przyznania płatności: Rolnik zobowiązany jest realizować wymogi określone dla tego pakietu na obszarze całego gospodarstwa rolnego, a więc wszystkich gruntach rolnych deklarowanych we wniosku w danym roku do płatności (w tym na gruntach, które nie są deklarowane do płatności rolnośrodowiskowej) Pakiet 1 nie może być realizowany w gospodarstwie z pakietem 2, W przypadku, gdy Pakiet 1 realizowany jest na obszarach szczególnie narażonych (OSN) płatność za realizację tego pakietu na tych obszarach przyznawana jest do działek rolnych, których łączna powierzchnia wynosi nie więcej niż 100 ha. Płatność przysługuje do powierzchni gruntów ornych na których występują truskawki, poziomki, tytoń lub inne uprawy wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego w ramach wariantu pierwszego, drugiego, piątego, szóstego, siódmego i ósmego Pakietu 2 (zwane uprawami kwalifikowanymi). Sady i TUZy w pakiecie 1 nadal bez płatności i nadal z wymogami! 21

22 22 Płatność Jeżeli rolnik nie realizuje wymogów na powierzchni całego gospodarstwa płatność za pakiet podlega procentowemu zmniejszeniu. Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów określonych w załączniku nr 3 płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej pakietu 1 przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o tyle procent, ile odpowiada stosunkowi powierzchni:  trwałych użytków zielonych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich gruntów rolnych objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w ramach tego pakietu lub  gruntów ornych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich gruntów ornych, na których powinny być przestrzegane te wymogi w ramach tego pakietu. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 22

23 23 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Jeżeli to samo uchybienie zostanie stwierdzone na kilku działkach rolnych to wysokość zmniejszenia jest ustalana w oparciu o procent (% zmniejszenia za nieprzestrzeganie wymogu) wynikający z sumy powierzchni na których stwierdzono nieprzestrzeganie wymogu w stosunku do powierzchni wszystkich gruntów rolnych lub wszystkich gruntów ornych objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w Pakiecie 1. Jeżeli stwierdzono więcej niż jedno uchybienie procent zmniejszenia całej płatności za Pakiet 1 ustala się w oparciu sumę wartości % zmniejszeń za nieprzestrzeganie poszczególnych wymogów. Ponadto rolnik zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich płatności dotychczas przyznanych za ten Pakiet 1 w wysokości (% zmniejszenia) jaka ustalana jest za niespełnienie określonego wymogu (art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 65/2011). 23

24 24 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 20 ha. Rolnik w pierwszym roku deklaruje we wniosku łączną powierzchnię działek rolnych (gruntów rolnych) - 20 ha, w tym powierzchnia gruntów ornych, z uprawami kwalifikowanymi wynosi 8 ha. Płatność w danym roku (pierwszym) przyznaje się max do 8 ha. Powierzchnia zobowiązania wynosi 20 ha. Wymogi rolnik zobowiązany jest realizować na 20 ha. Na działce rolnej o powierzchni 2 ha stwierdzono brak wymogu. Wyliczony % zmniejszenia to 10% (2 ha/20 ha*100). Płatność za pakiet 1 w danym roku zostanie pomniejszona o 10% (8ha*360zł = 2880zł – (0,1*2880) = 2880zł – 288 = 2592 zł. Zastosowanie ma również art. 18 65/2011 !!! Przykład wymogu i sankcji 24

25 25 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone Zobowiązanie Rolnik realizuje zobowiązanie w ramach Pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone na wszystkich gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej. Zmiana zobowiązania w Pakiecie 1 Zmiana zobowiązania w pakiecie 1 polega na zwiększeniu obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane lub zmniejszeniu tego obszaru, jeżeli mimo tego zmniejszenia zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza. 25

26 26 0,5 ha ziemniak 15 ha nostrzyk żółty 2 ha jabłoń domowa 2,5 ha truskawki I rok Łączna powierzchnia gruntów rolnych wynosi 20 ha. Powierzchnia gruntów ornych z uprawami kwalifikowanymi w Pakiecie 1 wynosi 18 ha. Płatność w I roku przyznana do 18 ha. Powierzchnia zobowiązania, na której rolnik ma obowiązek realizować wymogi Pakietu 1 wynosi 20 ha. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 0,5 ha ziemniak 15 ha nostrzyk żółty 26

27 27 0,5 ha ziemniak 15 ha nostrzyk żółty 2 ha jabłoń domowa 2,5 ha truskawki II rok Łączna powierzchnia gruntów rolnych wynosi 25 ha. Powierzchnia gruntów ornych z uprawami kwalifikowanymi w Pakiecie 1 wynosi 23 ha. Płatność w II roku może być przyznana max do powierzchni 20 ha (powierzchnia z I roku). Powierzchnia zobowiązania, na której rolnik ma obowiązek realizować wymogi Pakietu 1 wynosi 25 ha. 5 ha pszenica jara Nieprawidłowość na gruncie ornym! Nieprawidłowość skutkuje zmniejszeniem płatności - % zmniejszenia wyliczany jako 5ha/25ha = 20% a zmniejszenie płatności wynosi: 20 ha*360 zł = 7200 – (7200*20%) = 7200-1440 = 5780 zł. Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone 27

28 28 0,5 ha ziemniak 15 ha nostrzyk żółty 2 ha jabłoń domowa Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone III rok Łączna powierzchnia gruntów rolnych wynosi 17,5 ha. Powierzchnia gruntów ornych z uprawami kwalifikowanymi w Pakiecie 1 wynosi 15,5 ha. Płatność w III roku może być przyznana max do powierzchni 15,5 ha (mniejsza niż powierzchnia w I roku). Powierzchnia zobowiązania, na której rolnik ma obowiązek realizować wymogi Pakietu 1 wynosi 17,5 ha. Rolnik zaniechał realizacji zobowiązania na powierzchni 2,5 ha. 20 ha (I rok) – 17,5 ha (III rok) = 2,5 ha zmniejszenia powierzchni 28

29 29 Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone – nowe grupy upraw

30 30

31 31 Zobowiązanie Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne 31

32 32 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Warunki szczegółowe przyznania płatności: w ramach wszystkich wariantów  prowadzenie przez rolnika produkcji rolnej zgodnie z przepisami o rolnictwie ekologicznym, przepisami rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 oraz przepisami wydanymi w trybie przepisów tego rozporządzenia, w szczególności w zakresie uprawy roślin, w ramach wariantu trzeciego i czwartego  posiadanie przez rolnika w okresie od dnia 15 marca do dnia 30 września roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej zwierząt bydła, koni, owiec lub kóz. pakiet 2 rolnictwo ekologiczne nie może być realizowany z pakietem 1 rolnictwo zrównoważone i pakietem 8 ochrona gleb i wód. wariant 2.3/2.4 nie może być realizowany równocześnie na tych samych użytkach rolnych z wariantami pakietów 4 oraz 5. 32

33 33 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Płatność może być przyznana wyłącznie do powierzchni kwalifikowanej działek rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i potwierdzonej przez Jednostkę Certyfikującą rolnictwo ekologiczne, jako powierzchnia na której jest prowadzona produkcja metodami ekologicznymi. przysługuje do powierzchni grupy upraw nie większej niż powierzchnia deklarowana we wniosku, powierzchnia stwierdzona w ramach kontroli na miejscu i kontroli administracyjnej i powierzchnia wskazana w wykazie producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji metodami ekologicznymi według stanu za dany rok. jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako: - grunty orne, na których występują uprawy wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego - w przypadku wariantu 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 i 2.8 pakietu 2, - trwałe użytki zielone w przypadku wariantu 2.3 i 2.4. 33

34 34 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Płatność Wykazy przekazane przez Jednostki Certyfikujące rolnictwo ekologiczne stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym w sprawach związanych z udzielaniem pomocy finansowej producentom ekologicznym i stanowią dokument urzędowy w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Płatność rolnośrodowiskowa za realizację wariantu trzeciego i czwartego pakietu 2 przysługuje do powierzchni działek rolnych użytkowanych jako trwałe użytki zielone zadeklarowanych we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej w ramach tych wariantów i objętych obszarem zatwierdzonym w rozumieniu art. 6 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 65/2011, nie większej jednak niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt (bydło, konie, owce, kozy), przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe (DJP) i współczynnika 0,5. 34

35 35 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Jeżeli rolnik nie realizuje wymogów na powierzchni zobowiązania płatność za wariant w ramach pakietu 2 podlega zmniejszeniu o obniżkę określoną w załączniku Nr 7 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego. Natomiast, jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w zakresie Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne ust. 1 pkt 2 lub ust. 2, płatność rolnośrodowiskowa w części dotyczącej wariantu trzeciego lub czwartego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2 przysługuje w danym roku w wysokości zmniejszonej o tyle procent, ile odpowiada procentowemu stosunkowi powierzchni trwałych użytków zielonych, na których stwierdzono to uchybienie, do powierzchni wszystkich trwałych użytków zielonych, na których powinny być przestrzegane te wymogi w ramach tego wariantu. 35

36 36 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Zobowiązanie: Rolnik realizuje zobowiązanie w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne na powierzchni kwalifikowanej działek rolnych do których przyznana została pierwsza płatność rolnośrodowiskowa. Jest to powierzchnia kwalifikowana działki rolnej na której potwierdzone zostało prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi. W zakresie wariantu trzeciego i czwartego zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje powierzchnię kwalifikowaną działek rolnych użytkowanych jako trwałe użytki zielone i zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej. Natomiast płatność w każdym roku przysługuje do powierzchni nie większej niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt (bydło, koni, owiec, kóz) przeliczonych na duże jednostki przeliczeniowe, i współczynnika 0,5. (uwaga: zwrot zgodnie z zasadą określoną w § 39 ust. 3 projektu) 36

37 37 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Przykład: I rok realizacji zobowiązania P owierzchnia TUZ w gospodarstwie - 20 ha. Deklarowana powierzchnia TUZ wariantu 2.4 - 10 ha. Powierzchnia stwierdzona działek rolnych dla wariantu 2.4 wynosi 10 ha Rolnik posiada – 10 krów czyli 10 DJP (mógłby otrzymać płatność wynikającą z obsady do 20 ha TUZ-ów, ale deklaruje do płatności tylko 10 ha) Płatność przysługuje do powierzchni spełniającej kryteria obsady zwierząt tj. 0,5 DJP/ha TUZów w wariancie 2.4 Powierzchnia została potwierdzona przez Jednostkę Certyfikującą w deklarowanym wariancie – 10 ha. Powierzchnia zobowiązania w wariancie 2.4 – 10 ha Na powierzchni 10 ha rolnik zobowiązany jest realizować wymogi określone dla tych wariantów. Płatność do powierzchni – 10 ha 37

38 38 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Przykład: II rok realizacji zobowiązania P owierzchnia TUZ w gospodarstwie 20 ha. Deklarowana powierzchnia TUZ wariantu 2.4 - 10 ha. Powierzchnia stwierdzona działek rolnych dla wariantu 2.4 wynosi 10 ha Rolnik posiada – 4 krowy czyli 4 DJP (może otrzymać płatność wynikającą z obsady do 8 ha TUZ-ów. Deklaruje do płatności 10 ha). Płatność przysługuje do powierzchni spełniającej kryteria obsady zwierząt tj. 0,5 DJP/ha TUZów w wariancie 2.4 Powierzchnia została potwierdzona przez Jednostkę Certyfikującą w deklarowanym wariancie – 10 ha. Powierzchnia zobowiązania w wariancie 2.4 – 10 ha Na powierzchni 10 ha rolnik zobowiązany jest realizować wymogi określone dla tych wariantów. Płatność do powierzchni – 8 ha 38

39 39 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Przykład: III rok realizacji zobowiązania P owierzchnia TUZ w gospodarstwie - 20 ha. Deklarowana powierzchnia TUZ wariantu 2.3 - 10 ha. Powierzchnia stwierdzona działek rolnych dla wariantu 2.3 wynosi 10 ha Rolnik nie posiada zwierząt wymaganych gatunków (bydło, konie, owce, kozy) Płatność za realizację wariantu 2.3 nie przysługuje. Rolnik ma obowiązek realizacji i kontynuacji zobowiązania, bo grunty objęte zobowiązanie w wariancie 2.3 nadal posiada w gospodarstwie. 39

40 40 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Przykład: IV rok realizacji zobowiązania P owierzchnia TUZ w gospodarstwie 20 ha. Deklarowany wariantu 2.3 na powierzchni 8 ha (zmniejszenie obszaru na którym rolnik powinien realizować zobowiązanie). Powierzchnia stwierdzona działek rolnych dla wariantu 2.3 wynosi 8 ha Rolnik nie posiada zwierząt wymaganych gatunków (bydło, konie, owce, kozy) Płatność za realizację wariantu 2.3 nie przysługuje. Rolnik ma obowiązek realizacji i kontynuacji zobowiązania, na gruntach, które nadal posiada i były objęte zobowiązanie w wariancie 2.3 jednak z powodu zmniejszenia obszaru zobowiązania płatność podlega zwrotowi w części odpowiadającej % stosunkowi powierzchni TUZ objętych zmniejszeniem do powierzchni wszystkich TUZ na których powinien być realizowany wariant. Uwaga: % zmniejszenia wynosi 20% (2 ha/10 ha) - zwrot 20% za poprzednie lata - § 39 ust. 3 - w części odpowiadającej procentowemu stosunkowi powierzchni TUZ objętych zmniejszeniem do powierzchni wszystkich TUZ, na których powinien być realizowany dany wariant. 40

41 41 Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne Zmiana zobowiązania Dopuszcza się zmianę zobowiązania, która polega na: zmianie, na gruntach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej miejsca uprawy roślin w ramach wariantu 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 lub 2.8 pakietu 2 oraz zmianie uprawianej rośliny - powierzchnia pakietu 2 jest stała! zmianie wariantów 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7 lub 2.8 pakietu 2 na inny z wymienionych wariantów – brak upraw sadowniczych zmianie wariantu 2.1 lub 2.2 realizowanych na gruntach, na których są uprawiane mieszanka wieloletnia traw lub mieszanka wieloletnia traw z motylkowatymi drobnonasiennymi, na wariant trzeci lub czwarty pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2, jeżeli grunty, na których są uprawiane te mieszanki stały się trwałymi użytkami zielonymi przepisy przejściowe dla wniosków kontynuacyjnych !!! (możliwa tylko zamiana truskawki lub poziomki (2.9, 2.10) na inny z wariantów 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. Zmiana innych roślin w ramach 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 zabroniona) 41

42 42 Zobowiązanie Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone 42

43 43 Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone Warunki szczegółowe przyznania płatności: Grunty będące trwałymi użytkami zielonymi. Płatność: Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako trwałe użytki zielone położonych na obszarach Natura 2000. Płatność nie podlega modulacji. Tylko dla zobowiązań podjętych w roku 2009 lub 2010 płatność jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako trwałe użytki zielone poza obszarami Natura 2000. W takim przypadku, przy ustalaniu wysokości płatności stosuje się modulację. 43

44 44 Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone Zobowiązanie: Powierzchnia kwalifikowana działek rolnych, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa. Zmiana zobowiązania: Brak możliwości zmiany zobowiązania w zakresie pakietu 3. Wymogi i nieprawidłowości: Zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz Nr 7 rozporządzenia rolnośrodowiskowego. 44

45 45 Pakiet 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone Zmiana zobowiązania: Brak możliwości zmiany zobowiązania w zakresie pakietu 3. Uwaga: Rolnik, który realizuje zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w 2012 r. na podstawie rozporządzenia rolnośrodowiskowego z dnia 26 lutego 2009 roku, w zakresie pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, może z dniem 15 marca 2013 r. zmienić to zobowiązanie przez zamianę realizowanego pakietu, w całości lub w części, na pakiet 5, jeżeli rolnik ten spełnia warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach tego pakietu lub jego wariantów określone w rozporządzeniu. 45

46 46 Zobowiązanie Pakiet 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 Pakiet 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarze Natura 2000 46

47 47 Pakiet 4 i Pakiet 5 Warunki szczegółowe przyznania płatności: posiadanie dokumentacji przyrodniczej sporządzonej w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia lub w roku rozpoczęcia realizacji zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach określonych wariantów tych pakietów, warianty pakietów: 3, 4, 5 nie mogą być realizowane równocześnie na tych samych użytkach rolnych, wariant trzeci lub czwarty pakietu 2 nie mogą być realizowane równocześnie na tych samych użytkach rolnych z wariantami pakietów 4 lub 5 47

48 48 Pakiet 4 i Pakiet 5 Warunki szczegółowe przyznania płatności: Płatność jest przyznawana do działek rolnych: użytkowanych jako trwałe użytki zielone, na których występują: o w przypadku wariantu pierwszego tych pakietów: siedliska lęgowe ptaków z gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia o w przypadku wariantu drugiego, trzeciego, czwartego, piątego, szóstego, siódmego, ósmego i dziewiątego tych pakietów: zbiorowiska roślinne wymienione w załączniku nr 4 do rozporządzenia na których występują typy siedlisk przyrodniczych wymienione w załączniku nr do rozporządzenia  w przypadku wariantu dziesiątego tych pakietów; położonych: o w przypadku Pakietu 4 poza obszarem Natura 2000, o w przypadku Pakietu 5 na obszarze Natura 2000 48

49 49 Płatność: Płatność może być przyznana wyłącznie do powierzchni kwalifikowanych działek rolnych zadeklarowanych w pierwszym lub w kolejnym wniosku, na których występują określone typy siedlisk lęgowych ptaków, lub zbiorowiska roślinne lub określone typy siedlisk przyrodniczych. Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych, których łączna powierzchnia wynosi nie więcej niż: 5 ha  w przypadku wariantu 4.10; 5 ha  w przypadku wariantu 5.10. Pakiet 4 i Pakiet 5 49

50 50 Płatność: Pierwsza płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości zwiększonej o kwotę przeznaczoną na refundację kosztów transakcyjnych, dotyczących sporządzenia dokumentacji przyrodniczej, której wysokość nie może przekraczać kwoty określonej w załączniku nr 6 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego.  Koszty należne są również w przypadku, gdy rolnik zwiększy powierzchnię, na której jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe. Zwiększenia powierzchni można dokonać tylko w drugim lub w trzecim roku realizacji zobowiązania.  Kwota płatności rolnośrodowiskowej przeznaczona na refundację kosztów transakcyjnych podlega zwrotowi w części przekraczającej wysokość kwoty, jaka powinna być przeznaczona na ich refundację, jeżeli stwierdzona powierzchnia siedliska, dla którego sporządzono dokumentację przyrodniczą, jest mniejsza niż określona we wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej. Pakiet 4 i Pakiet 5 50

51 51 Zobowiązanie: Rolnik realizuje zobowiązanie w ramach Pakietu 4 i Pakietu 5 na działkach rolnych do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa. Zmiana zobowiązania: Możliwa jest zmiana zobowiązania poprzez:  jednorazowe zwiększenie w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania powierzchni, na której to zobowiązanie jest realizowane w pakiecie 4 i/lub pakiecie 5;  jednorazowe dodaniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania poszczególnych wariantów pakietu 4 i/lub pakiecie 5.  grunty objęte/wyłączone obszarem Natura 2000 – zmiana od następnego roku na odpowiedni wariant pakietu 4 lub 5 - § 7 ust. 2 i ust. 3 projektu Wymogi i nieprawidłowości: Zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz Nr 7 rozporządzenia rolnośrodowiskowego. 51 Pakiet 4 i Pakiet 5

52 52 Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie 52

53 53 Warunki szczegółowe przyznania płatności:  użytkowanie działki rolne jako grunty orne, sady, na których są uprawiane rośliny odmian regionalnych lub odmian dla bioróżnorodności (wariant 6.1 i 6.2) lub roślin przeznaczonych na rozmnażanie materiału siewnego (wariant 6.3 i 6.4).  Płatność jest przyznawana do działek rolnych:  w ramach wariantu trzeciego  jeżeli rolnik rozmnaża materiał siewny roślin lub utrzymuje drzewa owocowe na podstawie nieodpłatnej umowy z jednostką badawczo-rozwojową koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych (…)  w ramach wariantu czwartego  jeżeli rolnik posiada sad, w którym znajduje się co najmniej 12 drzew, mających nie mniej niż 15 lat, co najmniej z 4 gatunków lub odmian (…) Pakiet 6 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie 53

54 54 Płatność:  Płatność jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako: w przypadku wariantu pierwszego i drugiego - grunty orne, na których są uprawiane rośliny odmian miejscowych roślin warzywnych wpisane do rejestru odmian prowadzonego na podstawie przepisów o nasiennictwie, zwanego dalej „krajowym rejestrem", lub rośliny odmian dla bioróżnorodności roślin rolniczych wpisane do krajowego rejestru, lub rośliny gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego ; w przypadku wariantu trzeciego tego pakietu:  grunty orne, na których są uprawiane rośliny przeznaczone na rozmnażanie materiału siewnego na podstawie nieodpłatnej umowy z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych, oraz grunty orne wchodzące w skład otuliny  sady w których są uprawiane drzewa owocowe na podstawie nieodpłatnej umowy z jednostką koordynującą lub realizującą zadania w zakresie ochrony zasobów genetycznych; 54 Pakiet 6 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

55 55 Płatność:  Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych, których łączna powierzchnia wynosi:  nie więcej niż 0,3 ha  w przypadku wariantu 6.3;  nie mniej niż  0,3 ha  w przypadku wariantu 6.1 w odniesieniu do upraw rolniczych,  0,15 ha  w przypadku wariantu 6.1 w odniesieniu do upraw warzywnych,  wielkość powierzchni plantacji nasiennych roślin rolniczych (2 ha) określona dla wytwarzania materiału siewnego kategorii kwalifikowany w przepisach o nasiennictwie  w przypadku wariantu 6.2. 55 Pakiet 6 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

56 56 Zobowiązanie : Zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje kwalifikowaną powierzchnię działek rolnych, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa (to powierzchnia zobowiązania – baza, która nie podlega zmianie, chyba że przepisy rozporządzenia dopuszczają dokonanie takiej zmiany - § 6) Wymogi i nieprawidłowości: Zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz Nr 7 rozporządzenia rolno środowiskowego 56 Pakiet 6 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

57 57 Zmiana zobowiązania:  Zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie pakietu 6 może ulec zmianie ze względu na: jednorazowe zwiększenie w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania powierzchni, na której zobowiązanie w zakresie pakietu 6 jest realizowane; jednorazowe dodanie w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania poszczególnych wariantów pakietu 6; zmianie, na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny w ramach: wariantu pierwszego, drugiego lub trzeciego pakietu 6 bez względu na zmianę wielkości obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane. Uwaga: Nie jest dopuszczalne dokonywanie zmian wariantów w ramach pakietu 6! 57 Pakiet 6 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

58 2 ha jabłoń domowa 2 ha proso wariant 6.2 1 ha ziemniak 15 ha nostrzyk biały wariant 6.2 I rok – wariant 6.2 Powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności wynosi 20 ha. Powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych z uprawami kwalifikowanymi w wariancie 6.2 wynosi 17 ha. Płatność w I roku przyznana do 17 ha (17 ha to powierzchnia zobowiązania –zasada! Powierzchnia ta może ulegać zmianie - zmniejszeniu/zwiększeniu ze względu na zmianę miejsca uprawy roślin lub zmiany uprawianej rośliny ) Powierzchnia gruntów rolnych na której rolnik może realizować zmienione zobowiązanie (tzn. zmiana miejsca uprawy lub zmiana rośliny) w wariancie 6.2 max wynosi 20 ha, min tyle, ile określono w warunkach przyznania płatności (2 ha uprawy rolnicze) 58 Pakiet 6 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

59 2 ha jabłoń domowa 2 ha ziemniaki 1 ha proso wariant 6.2 15 ha owies szorstki wariant 6.2 II rok – wariant 6.2 Powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności wynosi 20 ha. Powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych z uprawami kwalifikowanymi w wariancie 6.2 wynosi 17 ha Płatność w II roku przysługuje do 16 ha (rolnik dokonał zmiana zobowiązania, zmienił miejsca uprawy prosa (zgodnie z § 6 rozporządzenia rolnośrodowiskowego) 59 Pakiet 6 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

60 2 ha jabłoń domowa 15 ha ziemniaki 1 ha proso wariant 6.2 2 ha owies szorstki wariant 6.2 III rok – wariant 6.2 Powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie kolejnej płatności wynosi 18 ha Powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych z uprawami kwalifikowanymi w wariancie 6.2 wynosi 3 ha ale do płatności kwalifikuje się tylko 1 ha prosa, brak spełnienie warunku przyznania płatności rolnośrodowiskowej w wariancie 6.2 – cała płatność podlega zwrotowi (§ 39 ust. 1, brak prawa do kontynuacji zobowiązania w zakresie wariantu 6.2) 60 Pakiet 6 - Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie

61 61 Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie 61

62 62 Warunki szczegółowe przyznania płatności: Utrzymywanie wpisanych do księgi hodowlanej krów, klaczy, lochy lub owiec matek ras wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego, objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Utrzymywanie minimalnej liczby zwierząt w stadzie Płatność: jest przyznawana do krów, klaczy, loch lub owiec matek ras wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Pakiet 7 62

63 63 Wymogi: Zobowiązanie: Zobowiązaniem rolnośrodowiskowym objęte są te zwierzęta (numery identyfikacyjne), które do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa. 63 Pakiet 7

64 64 Zmiana zobowiązania w zakresie pakietu 7: Możliwe jest zwiększenie liczby zwierząt danej rasy objętych zobowiązaniem w ramach pakietu 7 lub zmniejszeniu liczby tych zwierząt, jeżeli w wyniku tego zmniejszenia liczba tych zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana: pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. – w przypadku gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w tym zakresie zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r. 64 Pakiet 7

65 65 Zastąpienie: W przypadku realizacji pakietu wymienionego 7 zwierzęta objęte zobowiązaniem rolnośrodowiskowym mogą być w trakcie jego realizacji zastąpione zwierzętami tej samej rasy, jeżeli zwierzęta te spełniają warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej. Rolnik dokonuje zastąpienia w terminie 40 dni od daty powzięcia informacji o konieczności zastąpienia zwierzęcia. O dokonanym zastąpieniu rolnik informuje kierownika biura powiatowego Agencji w terminie 14 dni od dnia jego dokonania, składając na formularzu udostępnionym przez Agencję kopię dokumentu obejmującego oświadczenia: rolnika, podmiotu prowadzącego księgi hodowlane  w przypadku klaczy, loch i owiec matek, podmiotu upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych  w przypadku krów, klaczy i owiec matek – zawierające wskazanie zwierząt, jakie zostały zastąpione i jakimi je zastąpiono. 65 Pakiet 7

66 66 Zobowiązanie rolnośrodowiskowe w przypadku pakiet 7 (zwierzęta) nie jest realizowane jeżeli: Deklaracja (szt. klaczy) 2011 Deklaracja (szt. klaczy) 2012 Deklaracja (szt. klaczy) 2013 skutki 35 (zwiększenie liczby zwierząt danej rasy) 4 brak 352 zwrot za 1 szt. (warunek spełniony) 6104 zwrot za 2 szt. 351 Zobowiązanie nie jest realizowane Zwrot całej płatności rolnośrodowiskowej Brak spełnienia warunku! 66 Pakiet 7

67 67 Pakiet 8. Ochrona gleb i wód 67

68 68 Warunki szczegółowe przyznania płatności:  Realizowanie zobowiązania rolnośrodowiskowego zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;  Zakaz wymiany działek do których została przyznana płatność;  W każdym roku deklaracja realizacji pakietu 8 na powierzchni co najmniej 0,1 ha! Płatność: Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana do działek rolnych użytkowanych jako grunty orne, na których po plonie głównym są uprawiane rośliny:  jako wsiewka poplonowa  w przypadku wariantu 8.1;  ozime jako międzyplon ozimy  w przypadku wariantu 8.2;  jare jako międzyplon ścierniskowy  w przypadku wariantu 8.3. Pakiet 8 68

69 69 Płatność:  może być przyznana wyłącznie do powierzchni kwalifikowanej działek rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej.  Płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje do działek rolnych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach określonych pakietów lub ich wariantów, jeżeli wymogi tych pakietów lub wariantów są objęte programami działań mającymi na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych na obszarach szczególnie narażonych, zgodnie z przepisami Prawa wodnego.  Płatność rolnośrodowiskowa nie przysługuje w danym roku również w przypadku, gdy rolnik nie prowadzi rejestru działalności rolnośrodowiskowej. 69 Pakiet 8

70 70 Płatność:  W przypadku pakietu 8 płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w wysokości:  100% stawki płatności  za powierzchnię od 0,1 ha do 100 ha;  50% stawki płatności  za powierzchnię powyżej 100 ha do 200 ha;  10% stawki płatności  za powierzchnię powyżej 200 ha.  Przy obliczaniu wysokości płatności rolnośrodowiskowej uwzględnia się działki rolne, dla których obowiązują stawki płatności, w kolejności od najwyższej do najniższej przysługującej stawki płatności. 70 Pakiet 8

71 71 Płatność:  Jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia rolnośrodowiskowego, polegające na:  uprawie w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ozimym, lub formy jarej takiej rośliny;  uprawie w plonie głównym rośliny, która była uprawiana w międzyplonie ścierniskowym; wówczas płatność rolnośrodowiskowa przyznana za rok poprzedzający rok, w którym zostało stwierdzone to uchybienie, podlega zwrotowi w części dotyczącej działki rolnej, w stosunku do której stwierdzono takie uchybienie. 71 Pakiet 8

72 72 Płatność:  W przypadku pakietu 8 realizowanego na gruntach rolnych położonych na obszarach zagrożonych erozją wodną, których wykaz jest określony w przepisach w sprawie minimalnych norm, płatność rolnośrodowiskowa w części przysługującej za realizację tego pakietu na tych gruntach jest przyznawana do powierzchni nie większej niż 60% powierzchni tych gruntów. Wymogi i nieprawidłowości: Zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz Nr 7 rozporządzenia rolnośrodowiskowego 72 Pakiet 8

73 73 Zobowiązanie : Zobowiązanie rolnośrodowiskowe obejmuje kwalifikowaną powierzchnię działek rolnych, do których została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa (to powierzchnia zobowiązania – baza, która nie podlega zmianie, chyba że przepisy rozporządzenia dopuszczają dokonanie takiej zmiany - § 6) Zmiana zobowiązania : Możliwa jest zmiana, na gruntach zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej miejsca uprawy roślin lub zmiany uprawianej rośliny w ramach wariantów pakietu 8, bez względu na zamianę wielkości powierzchni, na której to zobowiązanie jest realizowane. 73 Pakiet 8

74 2 ha jabłoń domowa 2 ha rzepak ozimy wariant 8.2.1 1 ha ziemniak 15 ha seradela wariant 8.1.1 I rok – wariant 8.1.1 i 8.2.1 Powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności wynosi 20 ha. Powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych z uprawami kwalifikowanymi w wariancie 8.1.1 wynosi 15 ha i 8.2.1 wynosi 2 ha. Płatność w I roku przyznana do 17 ha (17 ha to powierzchnia zobowiązania –zasada! Powierzchnia ta może ulegać zmianie - zmniejszeniu/zwiększeniu ze względu na zmianę miejsca uprawy roślin lub zmiany uprawianej rośliny lub zmianę wariantu) Powierzchnia gruntów rolnych na której rolnik może realizować zmienione zobowiązanie (tzn. zmiana miejsca uprawy lub zmiana rośliny) w pakiecie 8 wynosi max wynosi 20 ha a min 0,1 ha (minimalna powierzchnia działki rolnej) 74 Pakiet 8

75 2 ha jabłoń domowa 2 ha pszenica 1 ha gorczyca wariant 8.3.1 15 ha ziemniak II rok – wariant 8.3.1 Powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie kolejnej płatności wynosi 20 ha. Powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych z uprawami kwalifikowanymi w wariancie 8.3.1 wynosi 1 ha Płatność w II roku przysługuje do 1 ha (rolnik dokonał zmiany zobowiązania, zmienił jeden z realizowanych wariantów na inny, zgodnie z § 6 rozporządzenia rolnośrodowiskowego) 75 Pakiet 8

76 D 2 ha jabłoń domowa C 2 ha pszenica B 1 ha gorczyca wariant 8.3.1 A 15 ha gorczyca wariant 8.3.1 III rok – wariant 8.3.1 Powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie kolejnej płatności wynosi 22 ha. Zobowiązaniem objęta jest powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności i wynosi 20 ha!). Powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych przez rolnika w wariancie 8.3.1 wynosi 18 ha, a do płatności kwalifikuje rolnośrodowiskowej kwalifikuje się 16 ha (DR E nie jest powierzchnią objętą zobowiązaniem rolnośrodowiskowym!) Płatność w III roku przysługuje do 16 ha (DR A i B) (rolnik dokonał zmiany zobowiązania, zmienił miejsce uprawy, zgodnie z § 6 rozporządzenia rolnośrodowiskowego) E 2 ha gorczyca wariant 8.3.1 76 Pakiet 8

77 D 2 ha jabłoń domowa C 2 ha pszenica B 1 ha żyto A 15 ha ziemniak IV rok – wariant 8.2.1 Powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie kolejnej płatności wynosi 22 ha. Zobowiązaniem objęta jest powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności i wynosi 20 ha!). Powierzchnia gruntów rolnych zadeklarowanych przez rolnika w wariancie 8.2.1 wynosi 2 ha, ale powierzchnia ta nie kwalifikuje się do przyznania płatności rolnośrodowiskowej (DR E nie jest powierzchnią objętą zobowiązaniem rolnośrodowiskowym! Brak spełnienia warunki realizacji zobowiązania na pow. co najmniej 0,1 ha gruntów rolnych objętych zobowiązaniem) Płatności w IV roku nie przyznaje się ponadto rolnik dokonał nieuprawnionej zmiany zobowiązania rolnośrodowiskowego i płatność w całości podlega zwrotowi - § 39 ust. 1) E 2 ha rzepak wariant 8.2.1 77 Pakiet 8

78 78 Pakiet 9. Strefy buforowe 78

79 79 Warunki szczegółowe przyznania płatności:  realizowanie zobowiązania rolnośrodowiskowego zgodnie z planem działalności rolnośrodowiskowej;  utrzymywanie zadeklarowanej we wniosku o przyznanie pierwszej płatności długości miedzy śródpolnej;  zakaz wymiany działek do których została przyznana płatność;  przestrzeganie wymogów określonych dla realizowanego pakietu 9.3/9.4 miedza śródpolna. Płatność:  jest przyznawana do miedz śródpolnych.  wysokość płatności rolnośrodowiskowej ustala się jako iloczyn stawek płatności na metr bieżący miedzy śródpolnej i długość tej miedzy po uwzględnieniu zmniejszeń lub wykluczeń wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności. 79 Pakiet 9

80 80 Wymogi i wysokość zmniejszeń: 80 Pakiet 9

81 81 Zobowiązanie: Powierzchnia zobowiązania w przypadku pakietu 9 jest ustalana na podstawie długości miedzy śródpolnej do której została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa. Każdy pas miedzy śródpolnej zgłaszany do płatności w ramach pakietu 9 deklarowany jest jako odrębna działka rolna, przy czym metr bieżący miedzy śródpolnej przeliczony jest na powierzchnię działki rolnej w ha. Wymóg minimalnej powierzchni działki rolnej wynoszącej 0,1 ha nie ma w tym przypadku zastosowania. Zmiana zobowiązania: Brak możliwości zmiany zobowiązania podjętego w zakresie pakietu 9. Uwaga: Zmniejszenie długości miedzy śródpolnej lub zaprzestanie realizacji danego wariantu 9.3/9.4 Pakietu 9 jest uznawane za niedochowanie zobowiązania. 81 Pakiet 9

82 82 Zasady łączenia pakietów w Programie rolnośrodowiskowym PROW 2007-2013 82

83 Płatność rolnośrodowiskowa jest przyznawana w ramach dowolnej liczby pakietów, z tym że:  pakiet 2 - rolnictwo ekologiczne nie może być realizowany równocześnie z pakietem 1 - rolnictwo zrównoważone i pakietem 8 - ochrona gleb i wód;  warianty pakietu 3 – ekstensywne trwałe użytki zielone, pakietu 4 – Ochrona ptaków i siedlisk i pakietu 5 - Ochrona ptaków i siedlisk na obszarze Natura 2000 nie mogą być realizowane równocześnie na tych samych użytkach rolnych;  warianty trzeci lub czwarty pakietu 2 - rolnictwo ekologiczne nie mogą być realizowane równocześnie z wariantami pakietu 4 - Ochrona ptaków i siedlisk lub pakietu 5 - Ochrona ptaków i siedlisk na obszarze Natura 2000 na tych samych użytkach rolnych. 83 Zasady łączenia pakietów 83

84 84 Zasady łączenia pakietów w PRŚ 84

85 Zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego 85 Zobowiązanie rolnośrodowiskowe nie podlega zmianie w trakcie jego realizacji, chyba że przepisy rozporządzenia dopuszczają dokonanie takiej zmiany … 85

86 Zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego 86 Zmiana realizowanego zobowiązania rolnośrodowiskowego może polegać na: 1)Zwiększeniu obszaru na którym to zobowiązanie jest realizowane w zakresie Pakietu 1, lub zmniejszeniu tego obszaru, jeżeli mimo tego zmniejszenia, zobowiązaniem tym będzie objęty obszar gruntów rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej, na których jest prowadzona działalność rolnicza; 2) Jednorazowym zwiększeniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane w zakresie Pakietów 4, 5 lub 6; 86

87 Zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego 87 3)Jednorazowym dodaniu w drugim albo trzecim roku realizacji tego zobowiązania poszczególnych wariantów Pakietów 4, 5, 6 lub 7; 4) Zmianie miejsca uprawy roślin oraz zmianie uprawianej rośliny ramach wariantu 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej; 5) Zmianie miejsca uprawy roślin lub zmianie uprawianej rośliny ramach: a) wariantu 6.1, 6.2, 6.3, b) wszystkich wariantów Pakietu 8, jeżeli rośliny te będą uprawiane na gruntach rolnych zadeklarowanych we wniosku o przyznanie pierwszej płatności rolnośrodowiskowej i bez względu na zmianę wielkości obszaru, na którym to zobowiązanie jest realizowane. 87

88 Zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego 88 6)Zwiększeniu liczby zwierząt danej rasy, objętych tym zobowiązaniem w ramach Pakietu 7 lub zmniejszeniu liczby tych zwierząt, jeżeli mimo tego zmniejszenia, liczba tych zwierząt nie będzie niższa niż liczba zwierząt danej rasy do której została przyznana pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub płatność rolnośrodowiskowa za 2011 rok – w przypadku gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakietu zostało podjęte przez dniem 15 marca 2011 roku. 88

89 Zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego 89 7)Zmianie wariantu 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 Pakietu 2 na inny z wymienionych wariantów. 8) Zmianie wariantu 2.1 lub 2.2 realizowanych na gruntach, na których są uprawiane mieszanki wieloletnie traw lub mieszanki wieloletnie traw z motylkowatymi drobnonasiennymi, na wariant 2.3 lub 2.4 Pakietu 2, jeżeli grunty, na których są uprawiane te mieszanki, stały się trwałymi użytkami zielonymi. 9) Zmianie wariantu Pakietu 8 na inny z wariantów tego pakietu. 10) Zmianie wariantu 2.9 i 2.10, na gruntach na których są uprawiane truskawki i poziomki, na warianty 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 Pakietu 2. 89

90 90 Załączniki do wniosków pierwszorocznych i kontynuacyjnych w 2013 roku 90

91 91 Załączniki

92 92 Załączniki Uwaga: Załączniki dla wariantu 6.2 rolnik składa do 31 października roku, w którym złożył wniosek (wnioski nowe lub kontynuacyjne ze zmianą zobowiązania) Brak złożenia załącznika, lub wytworzenie materiały niewłaściwej jakości skutkuje zwrotem 40% płatności rolnośrodowiskowej za wariant 6.2. W przypadku rolników, którzy dokument ten mają dostarczyć za rok 2012 wraz z wnioskiem o płatność w roku 2013 nie złożą dokumentu kierownik wzywa do złożenia w 14 dni od dnia doręczenia wezwania (w tym przypadku o nie jest brak formalny!) Brak złożenia załącznika, lub wytworzenie materiały niewłaściwej jakości roku skutkuje zwrotem 40% płatności rolnośrodowiskowej za wariant 6.2. za 2012 rok.

93 93 Przepisy przejściowe 93

94 94 Przepisy przejściowe § 46. Do przyznawania i zwrotu płatności rolnośrodowiskowej w sprawach objętych postępowaniami: 1)wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 2)zakończonymi ostateczną decyzją wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, które zostały wznowione od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia – stosuje się przepisy dotychczasowe.

95 95 Przepisy przejściowe § 47. Rolnicy realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w 2009 r. na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, realizują to zobowiązanie w ostatnim roku od dnia 15 marca 2013 r. do ostatniego dnia lutego 2014 r. Uwaga:Zobowiązania podejmowane od roku 2010 realizowane są do dnia 15 marca w ostatnim roku realizacji zobowiązania.

96 96 Przepisy przejściowe § 48. Przepisu § 9 pkt 3 nie stosuje się do zobowiązania rolnośrodowiskowego, podjętego przed dniem 15 marca 2011 r. na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, w zakresie wariantu trzeciego lub czwartego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne realizowanego równocześnie na tych samych gruntach rolnych z wariantami pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 lub pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 i do kolejnych płatności rolnośrodowiskowych przyznawanych za realizację tego zobowiązania w tym zakresie.§ 9 pkt 3 Uwaga:Dotyczy łączenia wariantu 2.3/2.4 z wariantami pakietu 4 i 5. Dla zobowiązania podjętych przed 15 marca 2011 roku możliwa jest realizacja tych wariantów łącznie na tych samych gruntach rolnych.

97 97 Przepisy przejściowe § 49. 1. Przepisów § 10 pkt 2 lit. b, § 14, § 38 ust. 4 oraz § 39 ust. 3 nie stosuje się do zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, w zakresie wariantu trzeciego lub czwartego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne i do kolejnych płatności rolnośrodowiskowych przyznawanych za realizację tego zobowiązania w tym zakresie. 2. Do ustalenia wysokości zmniejszenia płatności rolnośrodowiskowej w przypadku stwierdzenia uchybienia w przestrzeganiu wymogów określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia część II. Pakiet 2. Rolnictwo ekologiczne ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 przez rolnika, który podjął na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, zobowiązanie rolnośrodowiskowe w zakresie wariantu trzeciego lub czwartego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 58. Uwaga:Obsada zwierząt w wariancie 2.3/2.4 nie dotyczy zobowiązań kontynuowanych. Nie ma zastosowania „powtarzalność”. Wysokość zmniejszenia zgodnie z załącznikiem Nr 7 rozporządzenia z § 58 i art. 18 65/2011.

98 98 Przepisy przejściowe § 50. 1. Rolnik, który podjął zobowiązanie rolnośrodowiskowe na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, w zakresie wariantu dziewiątego, dziesiątego, jedenastego lub dwunastego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, może kontynuować realizację tego zobowiązania zgodnie z wymogami określonymi dla tych wariantów w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 58. 2. Zmiana zobowiązania rolnośrodowiskowego realizowanego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, jest niedopuszczalna, z wyłączeniem zmiany wariantu dziewiątego lub dziesiątego pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne realizowanych na gruntach, na których są uprawiane truskawki lub poziomki, na wariant pierwszy, drugi, piąty, szósty, siódmy lub ósmy pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 2. 3. (…)

99 99 Przepisy przejściowe § 50. cd.3. Do kolejnych płatności rolnośrodowiskowych przyznawanych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z tym że: 1)płatności te są przyznawane, w wysokości ustalonej zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 58, jeżeli są spełnione warunki przyznania tych płatności określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 58; 2) jeżeli zostanie stwierdzone uchybienie w przestrzeganiu przez rolnika wymogów, o których mowa w ust. 1, płatności te przysługują w danym roku w wysokości zmniejszonej zgodnie z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w § 58. Uwaga:Rolnik może kontynuować zobowiązanie w wariancie 2.9, 2.10, 2.11, 2.12 jeśli nie dokonuje żadnych zmian. Możliwa jest zamiana tylko uprawy truskawki lub poziomki (2.9/2.10) na inną uprawę w wariancie 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8. Nie ma zastosowania „powtarzalność”. Wysokość zmniejszenia zgodnie z załącznikiem Nr 7 rozporządzenia z § 58 i art. 18 65/2011.

100 100 Przepisy przejściowe § 51. 1. Rolnik, który podjął przed dniem 15 marca 2011 r. zobowiązanie rolnośrodowiskowe na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, w zakresie pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone na gruntach położonych poza obszarem Natura 2000, może kontynuować realizację tego zobowiązania. 2. Do kolejnych płatności rolnośrodowiskowych przyznawanych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z tym że płatności te są przyznawane, w wysokości ustanej zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 58, jeżeli są spełnione warunki przyznania tych płatności określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 58. Uwaga: Umożliwienie kontynuacji realizacji wariantu 3.1.1 (poza Naturą 2000) Nie ma zastosowania „powtarzalność”. Zmniejszenia zgodnie z załącznikiem Nr 7 projektowanej zmiany. Zastosowanie ma art. 18.

101 101 Przepisy przejściowe § 52. Rolnik realizujący zobowiązanie rolnośrodowiskowe podjęte w 2012 r. na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, w zakresie pakietu 3. Ekstensywne trwałe użytki zielone, może z dniem 15 marca 2013 r. zmienić to zobowiązanie przez zamianę realizowanego pakietu, w całości lub w części, na pakiet wymieniony w § 4 ust. 1 pkt 5, jeżeli rolnik ten spełnia warunki przyznania płatności rolnośrodowiskowej w ramach tego pakietu lub jego wariantów określone w niniejszym rozporządzeniu. Uwaga: Możliwa jest zamiana wariantu 3.1.2 na odpowiedni wariant pakietu 5.

102 102 Przepisy przejściowe § 53. Przepisu § 18 ust. 3 nie stosuje się do zobowiązania rolnośrodowiskowego podjętego przed dniem 15 marca 2011 r. na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, w zakresie wariantu dziesiątego pakietu 4. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych poza obszarami Natura 2000 lub pakietu 5. Ochrona zagrożonych gatunków ptaków i siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000.§ 18 ust. 3 Uwaga: Możliwość uwzględnieniu w płatności powierzchni większej niż PEG w przypadku wariantu 4.10/5.10 i zobowiązań podjętych przed dniem 15 marca 2011.

103 103 Przepisy przejściowe § 54. 1. Rolnik, który podjął zobowiązanie rolnośrodowiskowe na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 58, w zakresie wariantu pierwszego pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie na gruntach, na których jest uprawiane proso, może kontynuować realizację tego zobowiązania. 2. Do kolejnych płatności rolnośrodowiskowych przyznawanych za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w zakresie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia, z tym że płatności te są przyznawane, jeżeli są spełnione warunki przyznania tych płatności określone w rozporządzeniu, o którym mowa w § 58. Uwaga:Umożliwienie kontynuacji zobowiązania z uprawą prosa w wariancie 6.1, jeśli spełni warunki określone w rozporządzeniu z § 58.

104 104 Przepisy przejściowe § 55. 1. W 2013 r. wraz z wnioskiem o przyznanie kolejnej płatności rolnośrodowiskowej w przypadku realizacji wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 rolnik składa świadectwo oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego odmian regionalnych wpisanych do krajowego rejestru, a w przypadku roślin z gatunków wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia wymienionego w § 1 – informację o wynikach badania, wydane na podstawie przepisów o nasiennictwie i dotyczące materiału siewnego wytworzonego w 2012 r. w ramach realizacji tego wariantu, lub oświadczenie o posiadaniu plantacji nasiennej rośliny dwuletniej, z informacją, że plantacja ta została założona w 2012 r. 2. W przypadku gdy rolnik nie złożył wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, dokumentów wymienionych w tym przepisie, kierownik biura powiatowego Agencji wzywa go do ich złożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania. 3. W przypadku gdy rolnik nie uzyskał właściwej jakości materiału siewnego wytworzonego w 2012 r. w ramach realizacji wariantu drugiego pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 6 lub nie złożył w terminie dokumentów wymienionych w ust. 1, 40% płatności rolnośrodowiskowej przyznanej za realizację tego wariantu za 2012 r. podlega zwrotowi. Uwaga: Inna obsługa tych samych załączników złożonych do 31 października

105 105 Przepisy przejściowe § 56. W przypadku gdy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia rolnik zmniejszył liczbę zwierząt danej rasy objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym w ramach pakietu wymienionego w § 4 ust. 1 pkt 7 do poziomu niższego niż liczba zwierząt danej rasy, do których została przyznana: 1)pierwsza płatność rolnośrodowiskowa lub 2)płatność rolnośrodowiskowa za 2011 r. – w przypadku gdy zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach tego pakietu zostało podjęte przed dniem 15 marca 2011 r. – płatność rolnośrodowiskowa nie podlega zwrotowi, o ile od dnia 15 marca 2013 r. rolnik zwiększył liczbę zwierząt danej rasy objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym co najmniej do minimalnego poziomu. Uwaga: Rok 2011 np. 15 szt, Rok 2012 np. 10 szt, Rok 2013 np. 15 szt, to wówczas płatność nie podlega zwrotowi. Uwaga: Zgodnie z tym przepisem po 15 marca 2013 nie wszczyna się postępowań w sprawie ustalenia kwoty nienależnej, jeżeli zostanie spełniony warunek zwiększenia liczby zwierząt do „minimalnego poziomu” w roku 2013.

106 106 Przepisy przejściowe § 57. Zastąpienie, o którym mowa w § 8 ust. 1, dokonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 stycznia 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. poz. 124), w terminie określonym w § 8 ust. 2, uznaje się za dokonane w terminie.§ 8 ust. 1§ 8 ust. 2 Uwaga: Do dnia 25 stycznia 2013 na zastąpienie obowiązywał termin 30 dni. Na mocy zmienionych przepisów (Dz. U. poz. 124) zmiana terminu na 40 dni dotyczy również zastąpień dokonanych przed dniem 25 stycznia 2013.

107 107 Przepisy przejściowe § 58. Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007  2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262, z późn. zm.). Uwaga: art. 18 dotyczy wszystkich; termin na wydawanie decyzji jednolity dla wszystkich; zniesienie „powtarzalności” dla wszystkich zobowiązań (nowe i kontynuacyjne).

108 108 Dziękuję za uwagę Wydział Programów Rolnośrodowiskowych oraz Natura 2000 Departament Płatności Bezpośrednich ARiMR 108


Pobierz ppt "1 Program rolnośrodowiskowy Planowane zmiany przepisów rozporządzenia rolnośrodowiskowego w 2013 roku Brwinów, luty 2013 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google