Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty ustanowiona w dniu 25 maja 2006 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty ustanowiona w dniu 25 maja 2006 roku."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty ustanowiona w dniu 25 maja 2006 roku

2 Fundatorzy:  Piotr Chara  Grzegorz Sawko – Wiceprezes Zarządu Fundacji - LGD Cybinka  Jolanta Bieniasz  Grażyna Oleksiak  Bogusław Pietrow  Tomasz Kowalczyk  Małgorzata Gruca  Lubomir Stotko  Agnieszka Kozłowska  Eugenia Niedźwiedzka – LGD Cybinka  Grażyna Aloksa  Jarosław Dyrkacz  Błażej Kaczmarek  Izabela Małachowska-Coqui  Grażyna Rogowska  Jadwiga Pacewicz  Monika Karasińska  Urszula Fronk  Paweł Pisarek  Tadeusz Jankowski - LGD Cybinka  Wiktor Sporek  Maria Pakos  Michał Mazur - LGD Cybinka  Maria Tenyszyn  Krzysztof Kuchnio  Jolanta Urbańska-Czeszejko

3 CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI  Celem Fundacji jest wspieranie społeczno- gospodarczego rozwoju gmin: Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica poprzez: –zrównoważony, zintegrowany i innowacyjny rozwój obszarów wiejskich gmin Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica oparty na oddolnym działaniu mieszkańców gmin, wykorzystujących nowe technologie, potencjał produktów lokalnych oraz zasoby ludzkie do rozwoju swoich miejscowości. –wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawa ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizacja oraz współpraca lokalnych środowisk.

4 Fundacja realizuje cele poprzez:  Wykonywanie zadań w zakresie: –opracowania Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), dla obszaru Gmin: Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica; –mobilizowania mieszkańców i partnerów sektora publicznego, prywatnego, pozarządowego do aktywnego udziału w procesie tworzenia i realizacji lokalnej strategii opartej na promocji partnerskiego współdziałania i współodpowiedzialności za zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Gmin: Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica; –upowszechniania oraz wymiany informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich Gmin: Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica; –promocji obszarów wiejskich Gmin: Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica; –tworzenia nowych miejsc pracy poza rolnictwem; –wykorzystania naturalnych zasobów przyrodniczych, gospodarczych, kulturowych i historycznych Gmin: Górzyca, Słońsk, Cybinka, Słubice, Witnica;

5 –podejmowania działań zmierzających do wykreowania nowatorskich produktów regionalnych; –finansowania odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych i sportowych, turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do nich; –inicjowania i koordynowania współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw itp. z innych krajów, z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych; –współpracy, w tym sieciowej, z podmiotami realizującymi podobne cele, nie wyłączając podmiotów zagranicznych.  Bezpośrednie prowadzenie inicjowanych przez siebie przedsięwzięć lub w formach pośrednich, poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej lub finansowej instytucjom publicznym, organizacjom, przedsiębiorcom, i osobom fizycznym w zakresie, o którym mowa w punkcie 1.  Prowadzenie działalności gospodarczej.

6 Pilotażowy Program Leader + Schemat II „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich”

7 Działanie 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich” Realizacja działania ma na celu przygotowanie społeczności wiejskich do wdrażania Inicjatywy Wspólnotowej LEADER, wspomagającej wprowadzanie nowoczesnych strategii rozwoju terenów wiejskich poprzez tworzenie Zintegrowanych Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW), budowanie Lokalnych Grup Działania (LGD) oraz podejmowanie przez nie działań na rzecz rozwoju i promocji regionu. Pilotażowy Program Leader+ ma sprzyjać lepszemu wykorzystaniu potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawie ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyni się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wsi.

8  W Schemacie II Lokalne Grupy Działania, posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny, niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażać będą plany dotyczące realizacji strategii obejmujące promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych. Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających w szczególności rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych, a także działania szkoleniowe.  ZSROW, przygotowywane z inicjatywy środowisk lokalnych w ramach Schematu wdrażane w ramach Schematu II, określać będą kierunki rozwoju objętych nimi obszarów. Strategie te powinny uwzględniać co najmniej jedno z następujących zagadnień:  zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich;  poprawa jakości życia na obszarach wiejskich;  podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom;  wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

9  Schemat II pozwoli na realizację kompleksowych projektów o charakterze wielosektorowym, uwzględniających m. in. rozwój turystyki, ochronę oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno - kulturowych, popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych a także działania szkoleniowe.  W ramach Schematu II Lokalne Grupy Działania (LGD), posiadające odpowiednie doświadczenie i potencjał administracyjny niezbędny dla zarządzania środkami publicznymi, wdrażać będą plany obejmujące wsparcie realizacji strategii oraz promocję obszarów wiejskich i animowanie współpracy partnerów lokalnych.

10  Beneficjentami Schematu II są Lokalne Grupy Działania (LGD).  Schemat II wspierać będzie: –działalność operacyjną LGD, –promocję i informację dotyczącą założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich, –pomoc szkoleniową i doradczą w zakresie przygotowywania i realizacji projektów wpisujących się w strategię rozwoju obszarów wiejskich, –przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie z założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich, –organizację imprez promujących region, jego produkty, usługi, kulturę, sztukę itp., –współpracę i wymianę doświadczeń pomiędzy LGD (na poziomie krajowym i międzynarodowym) w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD (zarządzanie, monitorowanie itp.).

11 Schemat II szczegółowe cele działania  wsparcie działalności LGD na rzecz realizacji strategii;  promocja obszarów wiejskich;  mobilizacja ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich;  upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich.  Zakres pomocy –działalność operacyjna LGD; –promocja i informacja dotycząca założeń i sposobu realizacji strategii rozwoju obszarów wiejskich; –pomoc szkoleniowa i doradcza w zakresie przygotowywania i realizacji projektów dotyczących strategii rozwoju obszarów wiejskich; –przygotowywanie opracowań, analiz, dokumentacji związanej ze szczegółowym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem nowych produktów, usług zgodnie z założeniami strategii rozwoju obszarów wiejskich; –organizacja imprez promujących region w szczególności jego produkty, usługi, kulturę i sztukę; –współpraca i wymiana doświadczeń na poziomie krajowym i międzynarodowym pomiędzy LGD w zakresie wdrażania strategii oraz organizacji pracy LGD. –Zasady kwalifikacji wydatków, w tym szczegółowy zakres kosztów kwalifikowanych oraz zasady kwalifikowalności kosztów określone, są w załączniku nr 1 do Uzupełnienia sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora Żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

12 Maksymalny poziom pomocy wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych. Maksymalna wysokość pomocy przy realizacji strategii w ramach II Schematu wynosi: 750 tys. zł

13 KONIECKONIEC


Pobierz ppt "Fundacja Zielonej Doliny Odry i Warty ustanowiona w dniu 25 maja 2006 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google