Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja nt. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku a potrzeby rynku pracy Białystok, 17 czerwca 2010 r. Uczestnicy projektu:  Instytut Badań.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja nt. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku a potrzeby rynku pracy Białystok, 17 czerwca 2010 r. Uczestnicy projektu:  Instytut Badań."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja nt. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku a potrzeby rynku pracy Białystok, 17 czerwca 2010 r. Uczestnicy projektu:  Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur (IBRKK) w Warszawie  Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego (MODM) w Białymstoku  Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada” w Chełmie Lubelskim Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

2 Prezentacja kluczowych założeń projektu – cel, przedmiot, metody badawcze, rezultaty Cel ogólny projektu:  rozszerzenie i pogłębienie wiedzy instytucji szkolnictwa zawodowego oraz młodzieży wybierającej przyszły zawód na temat bieżącej sytuacji i przewidywanych zmian w zakresie wielkości i struktury miejsc pracy na rynku  poznanie oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników

3 Cele szczegółowe projektu:  rozpoznania zapotrzebowania przedsiębiorców na pracowników o określonym profilu i kompetencjach zawodowych oraz motywacji młodzieży do wyboru zawodowego profilu kształcenia  stworzenia platformy współpracy pomiędzy instytucjami szkoleniowymi prowadzącymi kształcenie zawodowe, przedsiębiorcami jako przyszłymi pracodawcami i instytucjami rynku pracy  opracowania narzędzi monitorowania i diagnozowania zjawisk rynku pracy oraz rynku szkolnictwa zawodowego, a także zidentyfikowanie kanałów pozyskiwania informacji

4 Projekt obejmował 6 działań o charakterze merytorycznym: Konferencja otwierająca Powołanie Obserwatorium zajmującego się monitorowaniem zmian w szkolnictwie zawodowym i na rynku pracy Badania ilościowe szkolnictwa zawodowego, którymi objęci zostali uczniowie ostatniej klasy gimnazjum (504 uczniów) i kończący naukę w szkołach zawodowych miasta i powiatu białostockiego ( 400 przyszłych absolwentów) Badania jakościowe szkolnictwa zawodowego w formie „focus group”, którymi objęci zostali przedstawiciele instytucji działających na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego, a także podmiotów rynku pracy współpracujących ze szkołami Badania ilościowe wśród 331 pracodawców Konferencja kończąca prezentująca wyniki badań oraz analizy i rekomendacje zawarte w raportach, a także wyniki diagnozy rynku pracy i rynku kształcenia zawodowego

5 Korzyści wynikające z realizacji projektu:  zdiagnozowanie potrzeb edukacyjnych regionu w dostosowaniu do przewidywanych zmian w podaży miejsc pracy w regionie w dłuższym okresie czasu  promowanie wśród młodzieży idei kształcenia zawodowego

6 Wartością dodaną projektu będzie:  podniesienie rangi szkolnictwa zawodowego  uświadomienie młodzieży, że wybór zawodowego kierunku kształcenia daje pewność pracy

7 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Konferencja nt. Rozwój szkolnictwa zawodowego w Białymstoku a potrzeby rynku pracy Białystok, 17 czerwca 2010 r. Uczestnicy projektu:  Instytut Badań."

Podobne prezentacje


Reklamy Google