Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.), dla osiągnięcia celów założonych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.), dla osiągnięcia celów założonych."— Zapis prezentacji:

1

2 Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.), dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa oraz realizacji zasad, o których mowa w art. 5 w/w ustawy o odpadach, a także stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska, opracowywane są plany gospodarki odpadami.

3 Zgodnie z art. 14 ust. 2 w/w ustawy o odpadach, plan gospodarki odpadami określa: Opis aktualnego stanu gospodarki odpadami, zawierający informacje dotyczące: rodzaju, ilości i źródła pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania, wyszczególnienia posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, rozmieszczenia istniejących instalacji do zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, identyfikacji problemów w zakresie gospodarowania odpadami; Cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągania; Prognozowane zmiany w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami; Zadania, których realizacja zapewni poprawę sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami; Rodzaj przedsięwzięć i harmonogram ich realizacji; Instrumenty finansowe służące realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami, zawierające następujące elementy: wskazanie źródeł finansowania planowanych działań, harmonogram rzeczowo-finansowy planowanych działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego gospodarowania nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska; System gospodarowania odpadami; System monitoringu i sposób oceny realizacji celów w zakresie gospodarki odpadami.

4 Zgodnie z art. 15 w/w ustawy o odpadach plany gospodarki odpadami powinny być opracowywane zgodnie z polityką ekologiczną państwa, a plan wojewódzki powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami. Opracowanie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, zgodnego z wytycznymi „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014”, który został przyjęty uchwałą Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010r. (Monitor Polski Nr 101 poz. 1183), ma na celu dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a szczególnie zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami.

5 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI Odpady oznaczają każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest zobowiązany

6 ODPADY KOMUNALNE, W TYM ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI „odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych”

7 W 2009r. zewidencjonowano na terenie województwa 10 317 687,51 Mg odpadów komunalnych. Wytworzono 6 041 491,51 Mg odpadów. Poddano odzyskowi 3 586 724,42 Mg odpadów. Unieszkodliwiono 6 041 565,17 Mg odpadów.

8 W 2009r zdeponowano na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 435 363,75 Mg odpadów, w tym 254 318,51 Mg odpadów komunalnych. Dla porównania w 2007r. zdeponowano 521 218,21 Mg, a w 2008r. 604 814,32 Mg. Coraz mniej odpadów jest składowanych.

9 Na terenie województwa funkcjonują 62 składowiska odpadów na których składowane są odpady komunalne 31 z nich spełnia podstawowe wymogi techniczne natomiast 31 nie spełnia podstawowych wymogów technicznych.

10 Problemy zidentyfikowane dla województwa kujawsko – pomorskiego, w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: zbyt niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych, brak wystarczającej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem), w tym w szczególności dla odpadów ulegających biodegradacji i w konsekwencji zbyt niskie ilości odpadów poddawanych procesom biologicznego i termicznego przekształcenia, niska aktywność części gmin w działaniach związanych z tworzeniem ponadgminnych jednostek organizacyjnych, które realizowałyby kompleksową gospodarkę odpadami komunalnymi, niezgodny z wymaganiami prawnymi stan techniczny części składowisk odpadów na których składowane są odpady komunalne, stan świadomości ekologicznej społeczeństwa

11

12 ODPADY NIEBEZPIECZNE

13 Odpady zawierające PCB W 2009r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wytworzono 24 013 Mg odpadów zwierających PCB, w tym najwięcej na terenie miasta Bydgoszczy (około 88,2%), odzyskano 586,94 Mg oraz unieszkodliwiono 338,95 Mg. Problemem w zakresie gospodarowania odpadami PCB jest brak wiarygodnej informacji na temat: ilości i miejsc występowania wykorzystywanych PCB, instalacji i urządzeń, w których znajdują się lub znajdowały PCB, czasu i sposobu usunięcia PCB oraz czasu i sposobu zastąpienia PCB inna substancją.

14 Oleje odpadowe W 2009r. w województwie kujawsko-pomorskim wprowadzono na rynek 20 122,45 Mg olei odpadowych. Oleje odpadowe zbierane są w miejscach powstawania i przekazywane są do Rafinerii celem odzysku. Stwierdza się potrzebę zwiększenia stopnia pozyskiwania olejów odpadowych, szczególnie ze źródeł rozproszonych tj. małych i średnich przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych. Niska jakość olejów odpadowych (m. in. udział składników pochodzenia roślinnego) powoduje możliwość przetwarzania olejów odpadowych w procesach odzysku.

15 Odpady medyczne i weterynaryjne W 2009r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wytworzono 2 139,63 Mg odpadów medycznych i weterynaryjnych, odzyskano 70,67 Mg oraz unieszkodliwiono 2 036,39 Mg. Problemem jest niska wiarygodność danych dotyczących poszczególnych rodzajów odpadów wytworzonych na terenie placówek zdrowia i weterynaryjnych. Nie prowadzi się monitoringu ilości wytwarzanych odpadów medycznych w indywidualnych praktykach lekarskich oraz ilości wytworzonych odpadów weterynaryjnych w gabinetach prywatnych

16 Zużyte baterie i akumulatory W 2009r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wytworzono 1 090,75 Mg odpadów w postaci baterii i akumulatorów co stanowi o około 300% więcej niż wytworzonych w 2005r. oraz odzyskano 8,9 Mg tych odpadów. W celu uregulowania gospodarki zużytymi bateriami i akumulatorami małogabarytowymi niezbędne jest ich wysegregowanie ze strumienia odpadów komunalnych i zorganizowanie systemu ich zbiórki. (zbieranie przez sieć handlową, objazdowe punkty odbioru odpadów niebezpiecznych w dostarczonych mieszkańcom pojemnikach). Zgodnie z ustawą o odpadach, odpady te powinny być w pierwszej kolejności poddawane procesom odzysku, a jeżeli nie udało się ich odzyskać należy je unieszkodliwić, dla części tych odpadów zostały wdrożone technologie recyklingu.

17 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny W 2009r. wytworzono 2 640,67 Mg odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego o około 50% więcej niż wytworzono w 2005r., odzyskano 3 063,9 Mg oraz unieszkodliwiono 171,42 Mg. Problemem jest brak wtórnego obiegu przestarzałego sprzętu oraz mała świadomość ekologiczna społeczeństwa dotycząca gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zgodnie z Kpgo 2014 nie został zrealizowany cel uzyskania od 1 stycznia 2008r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w ilości 4 kg na mieszkańca w skali roku. Część zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego szczególnie odpady, takie jak pralki, lodówki czy zamrażalki trafiają do punktów skupu złomu i nie są odpowiednio zagospodarowane, a także nie podlegają rejestracji i zgłoszeniu.

18 Pojazdy wycofane z eksploatacji W 2009r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wytworzono 19 777,33 Mg odpadów w postaci zużytych lub nienadających się do użytkowania pojazdów, odzyskano 2 1848,34 Mg oraz unieszkodliwiono 85,8 Mg. Sieć stacji demontażu pojazdów w województwie kujawsko- pomorskim jest wystarczająca. Na koniec 2010r. funkcjonowało na terenie województwa 45 przedsiębiorstw. Dla porównania w 2005r. zarejestrowanych było 12 przedsiębiorstw. Ważnym problemem związanym z postępowaniem z pojazdami wycofanymi z eksploatacji należy uznać tzw. „szarą strefę” i stacje demontażu działające nielegalnie, do których trafia znaczna część wyeksploatowanych samochodów.

19 Odpady zawierające azbest W Polsce są zakazane: produkcja, stosowanie oraz obrót azbestem i wyrobami zawierającymi azbest. Prace polegające na usuwaniu lub naprawie wyrobów zawierających azbest mogą być prowadzone wyłącznie przez wykonawców posiadających odpowiednie wyposażenie techniczne do prowadzenia takich prac oraz zatrudniających pracowników przeszkolonych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy usuwaniu i wymianie materiałów zawierających azbest. W zakresie zagospodarowania wyrobów zawierających azbest brak jest pełnej i rzetelnej inwentaryzacji dotyczącej ilości, lokalizacji i stanu tych wyrobów, brak mechanizmów dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw domowych oraz zbyt mała jeszcze świadomość mieszkańców w zakresie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów azbestowych. Brak jest również informacji o ilości usuniętych wyrobów zawierających azbest. W przypadku przyspieszonego procesu usuwania tego typu odpadów problemem będzie niedostateczna pojemność istniejących składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest.

20 Przeterminowane środki ochrony roślin – mogilniki W grudniu 2010 roku do zlikwidowania pozostała już tylko część mogilnika w Płociczu w powiecie sępoleńskim, który zostanie zlikwidowany w najbliższym możliwym terminie. Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego nie występują już problemy w zakresie zagospodarowania mogilników. Tereny po mogilnikach po opróżnieniu zostały przebadane i zrekultywowane

21 Zbędne środki bojowe i odpady materiałów wybuchowych Zgodnie z Kpgo 2014 resort obrony narodowej na bieżąco prowadzi ścisłą ewidencję środków bojowych. Powyższe środki są przechowywane w magazynach jednostek wojskowych oraz w magazynach centralnych. Z uwagi na ochronę tajemnicy, dane dotyczące miejsc przechowywania i ilości środków bojowych są niejawne.

22 ODPADY POZOSTAŁE

23 Zużyte opony Od lipca 2006 roku obowiązuje zakaz składowania opon i ich części. W 2009r. procesom odzysku w instalacjach poddano 6 184,7042 Mg zużytych opon, a poza instalacjami 8,58 Mg Problemem jest nielegalne spalanie części zużytych opon oraz mieszanie tych odpadów z innymi odpadami poprzez deponowanie na składowiskach. Zgodnie z Kpgo 2014 problemem są trudności w zagospodarowaniu opon o dużej średnicy, brak jest sprawnej organizacji sieci zbierania zużytych opon ponadgabarytowych.

24 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej W 2009r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wytworzono 40 043,61 Mg odpadów z budowy, odzyskano 325 534,4 Mg odpadów, unieszkodliwiono 16 852,67 Mg odpadów. System zbierania odpadów nie obejmuje wszystkich wytwórców, brak systemów zbierania odpadów z gospodarstw domowych. Usuwanie części odpadów na „dzikie wysypiska” lub w inne miejsca nieprzeznaczone do tego celu. Realizacja dużych inwestycji drogowych na terenie województwa powoduje znaczy wzrost ilości wytworzonych odpadów z grupy 17, co daje jednocześnie możliwość ich wykorzystania.

25 Komunalne osady ściekowe W latach 2007-2009 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wytworzono 322 723,96 Mg komunalnych osadów ściekowych, z czego w 2009r. 118 713,68 Mg (ok. 37%). W ostatnich latach nastąpił wzrost ilości wytworzonych komunalnych osadów ściekowych, co jest wynikiem rozwoju systemu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej. Problemem w tym zakresie jest niedostateczna analiza możliwości zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych już na etapie projektowania oczyszczalni ścieków, tzn. analizy te nie uwzględniają kwestii późniejszego ich zagospodarowania. Zakłady komunalne zarządzające gospodarką wodno-ściekową nie są predysponowane do samodzielnego tworzenia skomplikowanych i drogich instalacji gospodarki komunalnej osadami ściekowymi. Duża część osadów ściekowych jest unieszkodliwiana poprzez składowanie, najczęściej na terenie oczyszczalni. Ten sposób zagospodarowania osadów spowodowany był czynnikiem ekonomicznym (najniższe koszty) jak również brak możliwości innego sposobu unieszkodliwiania (kompostowanie lub termiczne przekształcenie). Przekroczenie dopuszczalnych parametrów jakościowych osadu wykluczały lub ograniczały możliwość wykorzystania rolniczego lub przyrodniczego.

26 Odpady ulegające biodegradacji inne niż komunalne Do odpadów ulegających biodegradacji innych niż komunalne zalicza się 65 rodzajów odpadów zakwalifikowanych ze względu na źródło pochodzenia m.in. do następujących grup: grupy 02 – odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności (30 odpadów z podgrup: 02 01, 02 03, 02 04, 02 05, 02 06 i 02 07), grupy 03 – odpady z przetwórstwa drewna oraz produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury (10 rodzajów odpadów z podgrup: 03 01 i 03 03), grupy 19 – odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych (13 rodzajów odpadów z podgrup: 19 06, 19 08, 19 09 i 19 12). Do najważniejszych problemów w gospodarce odpadami ulegającymi biodegradacji innych niż komunalne należą; odpady z grupy 02 – rozproszenie źródeł powstawania odpadów, sezonowość wytwarzania dużej ilości odpadów (tryb kampanii), brak ekonomicznego uzasadnienia dla stosowania procesów odzysku dla części rodzajów odpadów z tej grupy oraz trudności z transportem na większe odległości, odpady z grupy 03 – duże uwodnienie niektórych rodzajów odpadów (np. osadów ściekowych) utrudniających ich unieszkodliwianie i odzysk, odpady z grupy 19 – różnorodność i zmienność właściwości wytwarzanych odpadów, masowość wytwarzania, duży procent składowanych odpadów.

27 Odpady opakowaniowe W 2009r. na terenie województwa wytworzono 58 383 Mg odpadów opakowaniowych, odzyskano 602 053,48 Mg odpadów oraz unieszkodliwiono 2 556,99 Mg odpadów. Zgodnie z Kpgo 2014 osiągnięte dotychczas poziomy odzysku i recyklingu uzyskano dzięki przetwarzaniu odpadów z działalności gospodarczej, w tym sektora handlu co nie ma jednak znaczącego wpływu na zmianę gospodarki odpadami komunalnymi. W gminach województwa kujawsko-pomorskiego zauważa się niedostateczny rozwój i brak efektywności systemów selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, tzn. zbyt mała masa odpadów opakowaniowych jest zbieranych selektywnie oraz niewielki postęp w zakresie zmniejszania odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów komunalnych kierowanych do składowania.

28 Odpady z wypadków i poważnych awarii Źródłem powstania odpadów z wypadków i poważnych awarii są zamierzone i losowe działania prowadzące do powstania zdarzeń o charakterze wypadków i poważnych awarii. Mogą one mieć charakter przemysłowy, transportowy bądź inny. Według danych WIOŚ w Bydgoszczy (według stanu na koniec 2009r.) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje sie 13 zakładów zaliczonych do grupy dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz 6 zakładów zaliczonych do grupy zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii. W 2009r. na terenie województwa kujawsko-pomorskiego wystąpiło 20 zdarzeń spełniających definicję „poważnej awarii” określonej w Prawie ochrony środowiska Najważniejsze problemy związane z odpadami z poważnych awarii i wypadków to: potencjalne problemy ze wskazaniem organu odpowiedzialnego za zagospodarowanie odpadów powstałych podczas wypadków, brak rezerwy środków finansowych przeznaczonej na ewentualność zagospodarowania odpadów z wypadków, brak rzeczywistego systemu zagospodarowania odpadów powstających w wyniku zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych.

29

30 Międzygminne Kompleksy Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych obejmujące co najmniej 150 tysięcy mieszkańców Regiony Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

31 Międzygminne Kompleksy Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Regiony Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

32 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.), dla osiągnięcia celów założonych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google