Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

G O S P O D A R K A O D P A D O W A G M I N A W A R T A B O L E S Ł A W I E C K A 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "G O S P O D A R K A O D P A D O W A G M I N A W A R T A B O L E S Ł A W I E C K A 2011."— Zapis prezentacji:

1 G O S P O D A R K A O D P A D O W A G M I N A W A R T A B O L E S Ł A W I E C K A 2011

2 CHARAKTERYSTYKA GMINY GMINA WIEJSKA W SKŁAD, KTÓREJ WCHODZI 10 MIEJSCOWOŚCI (11 sołectw) POWIERZCHNIA GMINY 11090 ha LUDNOŚĆ 8213 OSÓB (rok 2010) LICZBA AGLOMERACJI 1 RADA GMINY 15 OSÓB WÓJT mgr MIROSŁAW HANISZEWSKI

3 DANE ZAKŁADU ZAJMUJĄCEGO SIĘ GOSPODARKĄ ODPADAMI NA TERENIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ ZS. W LUBKOWIE LUBKÓW 63 59-720 RACIBOROWICE GÓRNE tel. (075) 738-93-43 fax. (075) 731-00-50 NIP 694-10-29-393

4 HISTORIA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 1.Powstanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie 63 utworzony z dniem 1 stycznia 1996 roku przez Radę Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwałą Nr XXII/73/95 z dnia 28 grudnia 1995 roku. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką organizacyjną gminy Warta Bolesławiecka działającą w formie zakładu budżetowego. 2. Zmiana nazwy na Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie 63 – uchwała Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr IV/15/11 z dnia 25 stycznia 2011r. Dyrektor: mgr inż. Jan Palamar Główna Księgowa: mgr Teresa Rode

5 DZIAŁALNOŚĆ ZGK WARTA BOLESŁAWIECKA Zadania statutowe Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Warta Bolesławiecka w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, w szczególności: – zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody, – odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków, – prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków, – eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków, – prowadzenia pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków – będących w eksploatacji Zakładu), – dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki, odpady. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie, – odbioru, transportu, unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych. utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, zimowego utrzymania placów i dróg będących w zarządzie Gminy w szczególności w zakresie ich odśnieżania, a poza tym sezonem wykaszania poboczy. cmentarzy komunalnych. Źródła finansowania Zasadniczym źródłem finansowania działalności Zakładu są dochody z działalności podstawowej świadczonej przez Zakład, a w szczególności: – opłaty za dostarczoną wodę, – opłaty za odebrane ścieki, – opłaty za odbiór odpadów, – opłaty cmentarne. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: dotacje przedmiotowe, dotacje celowe.

6 Akty prawne regulujące gospodarkę odpadami Europejskie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów Krajowe Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z nowelizacją z dnia 01.07.2011 r. Gminne REGULAMIN utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka - uchwały nr XXXIV/156/06 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 marca 2006r.(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 86 z dnia 26 kwietnia 2006r. pod poz. 1465)

7 Akty prawne regulujące sposób prowadzenia gospodarki odpadami Europejskie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1199/31 z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. Krajowe Wojewódzk ie Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 przyjęty uchwałą Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014„ (M. P. Nr 101, poz. 1183). Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXIII/272/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 przyjęto Pierwszy Plan gospodarki odpadami Województwa Dolnośląskiego. aktualizacja „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego” na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015„ - Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XL/650/09 z dnia 30.04.2009 r. Gminne „PLAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE WARTA BOLESŁAWIECKA" przyjęty uchwałą Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej NR XXIX/141/05 z dnia 27 września 2005r., „Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2012” przyjęta uchwałą Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej Nr XXXIII/210/09 z dnia 15 grudnia 2009r. Plan ten stanowi integralną część Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata 2009-2012.

8 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KPGO Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów do opracowania zakresu zadań przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami: zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno - ekonomicznych nie da się uniknąć, unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem) bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno - ekonomiczne, poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Stan aktualny gospodarki odpadami w Polsce (w 2000 roku) wytworzono ogółem 139 340 tys. Mg odpadów, w tym: w sektorze komunalnym - 13 860 tys. Mg odpadów, w sektorze gospodarczym - 125 480 tys. Mg odpadów (z czego 1 578 tys. Mg odpadów niebezpiecznych). Prognoza -szacuje się, że łączna ilość odpadów wytworzonych w Polsce wynosić będzie w roku: 2006 - 143 784 tys. Mg, 2010 - 145 317 tys. Mg, 2014 - 171 982 tys. Mg.

9 Gmina Warta Bolesławiecka w założeniach WPGO na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 Zgodnie z założeniami I i II wariantu podziału Województwa Dolnośląskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi gminę Warta bolesławiecka objął Region zachodni. Region zachodni w liczbach: liczba ludności 238,2 tys. mieszkańców (232.5 tys. - perspektywa na 2020 r.), masa wytworzonych w 2009 r. odpadów komunalnych 74,4 tys. Mg w tym około 34,0 tys. Mg odpadów ulegających biodegradacji, osiągnięcie wymaganych stopni redukcji składowanych odpadów ulegających biodegradacji w latach 2010-2012 i 2013-2019 za pomocą selektywnej zbiórki przekazanie do recyklingu lub kompostowania oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych w instalacji MBP o przepustowości części mechanicznej ca. 32 tys. Mg/rok i części biologicznej ca. 16. Mg/rok (w 2020 r. konieczne będzie zwiększenie przepustowości instalacji MBP do około 38 tys. Mg/rok, aktualna przepustowość MBP wynosi 40,95 tys. Mg/rok, wolna pojemność składowisk odpadów ( stan na koniec 2007 r.) 620,0 tys. Mg – wykorzystana do 2019 r., deficyt pojemności składowisk na rok 2020 wyniesie około 75 tys. Mg.

10 Projektowane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami PAPIER, METAL, TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO ROKPOZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA [%] 201210 201315 201420 201525 201630 201735 201840 201945 202050

11 Projektowane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE ROKPOZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA [%] 201230 201335 201440 201545 201650 201755 201860 201965 202070

12 Założenie dotyczące ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wskazywanie odpowiednich metod zagospodarowania odpadów komunalnych, innych niż składowanie: – do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, – do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, – do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

13 ORGANIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WARTA BOLESŁAWIECKA

14 POJEMNIKI DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

15 ZBIERANIE ODPADÓW ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA Pojemnik 240 l szt. 1672 ZABUDOWA WIELORODZINNA Pojemnik 1100 l szt. 48 WSKAŹNIK 3,7 Mieszkańca/pojemnik ODBIÓR ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE ZABUDOWA JEDNORODZINNA Pojemniki 240 l SZKŁO 1354 szt. PAPIER 1249 szt. TWORZYWA SZTUCZNE 1371 szt. ODPADY BIO 1143 szt. ZABUDOWA WIELORODZINNA Pojemniki 1100 l SZKŁO 45 szt. PAPIER 45 szt. TWORZYWA SZTUCZNE 45 szt. ODPADY BIO 4 szt. WSKAŹNIK 1,4 Mieszkańca/pojemnik

16 ZASADY ODBIORU ZABUDOWA JEDNORODZINNA POJEMNIKI 240 L KATEGORIA ODPADU CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ZMIESZNE ODPADY KOMUNALNE 1 RAZ NA 2 TYGODNIE SZKŁO1 RAZ W MIESIĄCU TWORZYWA SZTUCZNE 1 RAZ W MIESIĄCU PAPIER, ZŁOM1 RAZ W MIESIĄCU ODPADY BIO W TYM ZIELONE 1 RAZ NA 2 TYGODNIE ZABUDOWA WIELORODZINNA POJEMNIKI 1100 L KATEGORIA ODPADU CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ZMIESZNE ODPADY KOMUNALNE 1 RAZ NA TYDZIEŃ SZKŁO1 RAZ W MIESIĄCU TWORZYWA SZTUCZNE 1 RAZ NA TYDZIEŃ PAPIER, ZŁOM1 RAZ NA TYDZIEŃ ODPADY BIO W TYM ZIELONE 1 RAZ NA TYDZIEŃ

17 ILOŚCI ODEBRANYCH ZMIESZANYCH ODPADÓW ORAZ ILOŚĆ ZDEPONOWANYCH NA SKŁADOWSKU [MG]

18 ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY „U ŹRÓDŁA” [Mg]

19 ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY [Mg]

20 WYPOSAŻENIE ZGK ŚRODKI TRANSPORTU I ZAŁADUNKU 2 samochody bezpylne do odbioru i transportu zmieszanych odpadów, 2 samochody bezpylne do odbioru i transportu selektywnie zebranych odpadów 1 ładowarka fadroma, 2 koparko-ładowarki, 1 wózek widłowy, 3 ciągniki z przyczepami

21

22 Instalacje ZGK do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych  Linia sortownicza o wydajności 6000 Mg/a z możliwością rozbudowy,  Linia kompostownicza o wydajności 900 Mg/a z możliwością rozbudowy,  Linia do rozdrabniania gruzu budowlanego,  Linia do demontażu odpadów wielkogabarytowych,  Mobilne sito obrotowe do przesiewania kompostu i odpadów zmieszanych,  Przerzucarka boczna do kompostu,  Rozdrabniacz gałęzi,

23 Instalacje ZGK do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych  Rozdrabniacz tworzyw sztucznych,  Stanowisko do magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt selektywnej zbiórki,  Stanowisko do magazynowania odpadów niebezpiecznych w tym baterie, akumulatory, przepalone oleje silnikowe oraz punkt selektywnej zbiórki,  Boksy na odpady zbierane w sposób selektywny oraz punkt selektywnej zbiórki,  Magazyn odpadów surowcowych przeznaczonych do recyklingu lub ponownego użycia i odzysku.

24 HALA LINII SORTOWNICZEJ Rozdrabniacz do tworzyw

25 LINIA SORTOWNICZA Sito stacjonarne do odpadów

26 MAGAZYNOWANIE, PAKOWANIE I ODBIÓR ODPADÓW

27 27 LINIA KOMPOSTOWNICZA Przerzucarka boczna do kompostu Rozdrabniacz do gałęzi

28 SKŁADOWANIE ODPADÓW Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Raciborowice Dolne Powierzchnia całkowita 1,36 ha Pojemność eksploatacyjna 12240 m 3, Czas eksploatacji 20 lat Wyposażone w :  Kompaktor,  Wagę,  Brodzik dezynfekcyjny,  Drenaż odcieków,  Instalację odgazowującą składowisko,  Mobilne sito obrotowe do zmieszanych odpadów.

29 Mobilne sito obrotowe do przesiewania kompostu i odpadów komunalnych

30 WNIOSKI  Wskaźnik odebranych odpadów komunalnych na mieszkańca łącznie z selektywną zbiórką 2009 – 112,2 kg/M, 2010 – 155,0 kg/M, 31.10.2011 – 206,60kg/M.  Wskaźnik odebranych odpadów selektywnie zbieranych 2009 – 45 kg/M, 2010 – 57,2 kg/M, 31.10.2011 – 56,25kg/M.  Odpady z remontów gruz budowlany odbierany jest w sposób selektywny - odzysk wynosi 100%.

31 WNIOSKI  Poziom redukcji składowanych odpadów 2009 - 0%, 2010 – 25%, 2011 > 60%  Poziom redukcji odpadów BIO 2010 r. > 60% (bez uwzględniania przydomowych kompostowników)  Odbiorem odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie objętych jest 95%M.

32 WNIOSKI  Wprowadzenie selektywnej zbiórki, spowodowało wzrost odbieranych odpadów o 89%  Objęcie wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami oraz wprowadzenie „podatku śmieciowego” spowoduje planowany wzrost wskaźnika produkowanych odpadów do 300kg/M. Opracowanie: mgr inż. Anna Rościszewska mgr inż. Jan Palamar


Pobierz ppt "G O S P O D A R K A O D P A D O W A G M I N A W A R T A B O L E S Ł A W I E C K A 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google