Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

G O S P O D A R K A O D P A D O W A G M I N A W A R T A B O L E S Ł A W I E C K A 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "G O S P O D A R K A O D P A D O W A G M I N A W A R T A B O L E S Ł A W I E C K A 2011."— Zapis prezentacji:

1 G O S P O D A R K A O D P A D O W A G M I N A W A R T A B O L E S Ł A W I E C K A 2011

2 CHARAKTERYSTYKA GMINY GMINA WIEJSKA W SKŁAD, KTÓREJ WCHODZI 10 MIEJSCOWOŚCI (11 sołectw) POWIERZCHNIA GMINY ha LUDNOŚĆ 8213 OSÓB (rok 2010) LICZBA AGLOMERACJI 1 RADA GMINY 15 OSÓB WÓJT mgr MIROSŁAW HANISZEWSKI

3 DANE ZAKŁADU ZAJMUJĄCEGO SIĘ GOSPODARKĄ ODPADAMI NA TERENIE GMINY WARTA BOLESŁAWIECKA ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W WARCIE BOLESŁAWIECKIEJ ZS. W LUBKOWIE LUBKÓW RACIBOROWICE GÓRNE tel. (075) fax. (075) NIP

4 HISTORIA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ 1.Powstanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie 63 utworzony z dniem 1 stycznia 1996 roku przez Radę Gminy w Warcie Bolesławieckiej uchwałą Nr XXII/73/95 z dnia 28 grudnia 1995 roku. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej jest jednostką organizacyjną gminy Warta Bolesławiecka działającą w formie zakładu budżetowego. 2. Zmiana nazwy na Zakład Gospodarki Komunalnej w Warcie Bolesławieckiej z/s w Lubkowie 63 – uchwała Rady Gminy Warta Bolesławiecka nr IV/15/11 z dnia 25 stycznia 2011r. Dyrektor: mgr inż. Jan Palamar Główna Księgowa: mgr Teresa Rode

5 DZIAŁALNOŚĆ ZGK WARTA BOLESŁAWIECKA Zadania statutowe Przedmiotem działalności Zakładu jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Warta Bolesławiecka w zakresie: wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, w szczególności: – zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych i innych niż gospodarstwa domowe odbiorców usług, w szczególności wydobycie, uzdatnianie i przesyłanie wody do sieci oraz sprzedaż wody, – odprowadzania ścieków i oczyszczania ich na oczyszczalni ścieków, – prowadzenia kontroli jakości oczyszczonych ścieków, – eksploatacji, konserwacji i prowadzenia remontów istniejących ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i oczyszczalni ścieków, – prowadzenia pogotowia wodociągowo-kanalizacyjnego (w zakresie ujęć wody, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków – będących w eksploatacji Zakładu), – dokonywania rozliczeń za pobraną wodę i odprowadzane ścieki, odpady. Prowadzenia wymaganej dokumentacji w tym zakresie, – odbioru, transportu, unieszkodliwiania i odzysku odpadów komunalnych. utrzymania zieleni gminnej i zadrzewień, zimowego utrzymania placów i dróg będących w zarządzie Gminy w szczególności w zakresie ich odśnieżania, a poza tym sezonem wykaszania poboczy. cmentarzy komunalnych. Źródła finansowania Zasadniczym źródłem finansowania działalności Zakładu są dochody z działalności podstawowej świadczonej przez Zakład, a w szczególności: – opłaty za dostarczoną wodę, – opłaty za odebrane ścieki, – opłaty za odbiór odpadów, – opłaty cmentarne. Samorządowy zakład budżetowy może otrzymywać z budżetu jednostki samorządu terytorialnego: dotacje przedmiotowe, dotacje celowe.

6 Akty prawne regulujące gospodarkę odpadami Europejskie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego nr 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów Krajowe Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z nowelizacją z dnia r. Gminne REGULAMIN utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Warta Bolesławiecka - uchwały nr XXXIV/156/06 Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 marca 2006r.(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 86 z dnia 26 kwietnia 2006r. pod poz. 1465)

7 Akty prawne regulujące sposób prowadzenia gospodarki odpadami Europejskie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego 1199/31 z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów. Krajowe Wojewódzk ie Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 przyjęty uchwałą Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014„ (M. P. Nr 101, poz. 1183). Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XXIII/272/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 przyjęto Pierwszy Plan gospodarki odpadami Województwa Dolnośląskiego. aktualizacja „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego” na lata z uwzględnieniem lat „ - Uchwała Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Nr XL/650/09 z dnia r. Gminne „PLAN GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE WARTA BOLESŁAWIECKA" przyjęty uchwałą Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej NR XXIX/141/05 z dnia 27 września 2005r., „Aktualizacja Gminnego Planu Gospodarki Odpadami na lata ” przyjęta uchwałą Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej Nr XXXIII/210/09 z dnia 15 grudnia 2009r. Plan ten stanowi integralną część Gminnego Programu Ochrony Środowiska na lata

8 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA KPGO Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów do opracowania zakresu zadań przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami: zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów, zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno - ekonomicznych nie da się uniknąć, unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem) bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno - ekonomiczne, poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Stan aktualny gospodarki odpadami w Polsce (w 2000 roku) wytworzono ogółem tys. Mg odpadów, w tym: w sektorze komunalnym tys. Mg odpadów, w sektorze gospodarczym tys. Mg odpadów (z czego tys. Mg odpadów niebezpiecznych). Prognoza -szacuje się, że łączna ilość odpadów wytworzonych w Polsce wynosić będzie w roku: tys. Mg, tys. Mg, tys. Mg.

9 Gmina Warta Bolesławiecka w założeniach WPGO na lata z uwzględnieniem lat Zgodnie z założeniami I i II wariantu podziału Województwa Dolnośląskiego na regiony gospodarki odpadami komunalnymi gminę Warta bolesławiecka objął Region zachodni. Region zachodni w liczbach: liczba ludności 238,2 tys. mieszkańców (232.5 tys. - perspektywa na 2020 r.), masa wytworzonych w 2009 r. odpadów komunalnych 74,4 tys. Mg w tym około 34,0 tys. Mg odpadów ulegających biodegradacji, osiągnięcie wymaganych stopni redukcji składowanych odpadów ulegających biodegradacji w latach i za pomocą selektywnej zbiórki przekazanie do recyklingu lub kompostowania oraz mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych w instalacji MBP o przepustowości części mechanicznej ca. 32 tys. Mg/rok i części biologicznej ca. 16. Mg/rok (w 2020 r. konieczne będzie zwiększenie przepustowości instalacji MBP do około 38 tys. Mg/rok, aktualna przepustowość MBP wynosi 40,95 tys. Mg/rok, wolna pojemność składowisk odpadów ( stan na koniec 2007 r.) 620,0 tys. Mg – wykorzystana do 2019 r., deficyt pojemności składowisk na rok 2020 wyniesie około 75 tys. Mg.

10 Projektowane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami PAPIER, METAL, TWORZYWA SZTUCZNE, SZKŁO ROKPOZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA [%]

11 Projektowane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami INNE NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE ROKPOZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA [%]

12 Założenie dotyczące ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wskazywanie odpowiednich metod zagospodarowania odpadów komunalnych, innych niż składowanie: – do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, – do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, – do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

13 ORGANIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE WARTA BOLESŁAWIECKA

14 POJEMNIKI DO ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

15 ZBIERANIE ODPADÓW ODBIÓR ODPADÓW ZMIESZANYCH ZABUDOWA JEDNORODZINNA Pojemnik 240 l szt ZABUDOWA WIELORODZINNA Pojemnik 1100 l szt. 48 WSKAŹNIK 3,7 Mieszkańca/pojemnik ODBIÓR ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE ZABUDOWA JEDNORODZINNA Pojemniki 240 l SZKŁO 1354 szt. PAPIER 1249 szt. TWORZYWA SZTUCZNE 1371 szt. ODPADY BIO 1143 szt. ZABUDOWA WIELORODZINNA Pojemniki 1100 l SZKŁO 45 szt. PAPIER 45 szt. TWORZYWA SZTUCZNE 45 szt. ODPADY BIO 4 szt. WSKAŹNIK 1,4 Mieszkańca/pojemnik

16 ZASADY ODBIORU ZABUDOWA JEDNORODZINNA POJEMNIKI 240 L KATEGORIA ODPADU CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ZMIESZNE ODPADY KOMUNALNE 1 RAZ NA 2 TYGODNIE SZKŁO1 RAZ W MIESIĄCU TWORZYWA SZTUCZNE 1 RAZ W MIESIĄCU PAPIER, ZŁOM1 RAZ W MIESIĄCU ODPADY BIO W TYM ZIELONE 1 RAZ NA 2 TYGODNIE ZABUDOWA WIELORODZINNA POJEMNIKI 1100 L KATEGORIA ODPADU CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ZMIESZNE ODPADY KOMUNALNE 1 RAZ NA TYDZIEŃ SZKŁO1 RAZ W MIESIĄCU TWORZYWA SZTUCZNE 1 RAZ NA TYDZIEŃ PAPIER, ZŁOM1 RAZ NA TYDZIEŃ ODPADY BIO W TYM ZIELONE 1 RAZ NA TYDZIEŃ

17 ILOŚCI ODEBRANYCH ZMIESZANYCH ODPADÓW ORAZ ILOŚĆ ZDEPONOWANYCH NA SKŁADOWSKU [MG]

18 ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY „U ŹRÓDŁA” [Mg]

19 ODPADY ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY [Mg]

20 WYPOSAŻENIE ZGK ŚRODKI TRANSPORTU I ZAŁADUNKU 2 samochody bezpylne do odbioru i transportu zmieszanych odpadów, 2 samochody bezpylne do odbioru i transportu selektywnie zebranych odpadów 1 ładowarka fadroma, 2 koparko-ładowarki, 1 wózek widłowy, 3 ciągniki z przyczepami

21

22 Instalacje ZGK do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych  Linia sortownicza o wydajności 6000 Mg/a z możliwością rozbudowy,  Linia kompostownicza o wydajności 900 Mg/a z możliwością rozbudowy,  Linia do rozdrabniania gruzu budowlanego,  Linia do demontażu odpadów wielkogabarytowych,  Mobilne sito obrotowe do przesiewania kompostu i odpadów zmieszanych,  Przerzucarka boczna do kompostu,  Rozdrabniacz gałęzi,

23 Instalacje ZGK do odzysku lub innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych  Rozdrabniacz tworzyw sztucznych,  Stanowisko do magazynowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punkt selektywnej zbiórki,  Stanowisko do magazynowania odpadów niebezpiecznych w tym baterie, akumulatory, przepalone oleje silnikowe oraz punkt selektywnej zbiórki,  Boksy na odpady zbierane w sposób selektywny oraz punkt selektywnej zbiórki,  Magazyn odpadów surowcowych przeznaczonych do recyklingu lub ponownego użycia i odzysku.

24 HALA LINII SORTOWNICZEJ Rozdrabniacz do tworzyw

25 LINIA SORTOWNICZA Sito stacjonarne do odpadów

26 MAGAZYNOWANIE, PAKOWANIE I ODBIÓR ODPADÓW

27 27 LINIA KOMPOSTOWNICZA Przerzucarka boczna do kompostu Rozdrabniacz do gałęzi

28 SKŁADOWANIE ODPADÓW Składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Raciborowice Dolne Powierzchnia całkowita 1,36 ha Pojemność eksploatacyjna m 3, Czas eksploatacji 20 lat Wyposażone w :  Kompaktor,  Wagę,  Brodzik dezynfekcyjny,  Drenaż odcieków,  Instalację odgazowującą składowisko,  Mobilne sito obrotowe do zmieszanych odpadów.

29 Mobilne sito obrotowe do przesiewania kompostu i odpadów komunalnych

30 WNIOSKI  Wskaźnik odebranych odpadów komunalnych na mieszkańca łącznie z selektywną zbiórką 2009 – 112,2 kg/M, 2010 – 155,0 kg/M, – 206,60kg/M.  Wskaźnik odebranych odpadów selektywnie zbieranych 2009 – 45 kg/M, 2010 – 57,2 kg/M, – 56,25kg/M.  Odpady z remontów gruz budowlany odbierany jest w sposób selektywny - odzysk wynosi 100%.

31 WNIOSKI  Poziom redukcji składowanych odpadów %, 2010 – 25%, 2011 > 60%  Poziom redukcji odpadów BIO 2010 r. > 60% (bez uwzględniania przydomowych kompostowników)  Odbiorem odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie objętych jest 95%M.

32 WNIOSKI  Wprowadzenie selektywnej zbiórki, spowodowało wzrost odbieranych odpadów o 89%  Objęcie wszystkich mieszkańców systemem gospodarowania odpadami oraz wprowadzenie „podatku śmieciowego” spowoduje planowany wzrost wskaźnika produkowanych odpadów do 300kg/M. Opracowanie: mgr inż. Anna Rościszewska mgr inż. Jan Palamar


Pobierz ppt "G O S P O D A R K A O D P A D O W A G M I N A W A R T A B O L E S Ł A W I E C K A 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google