Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Polityka regulacyjna państwa w zakresie dostępu do infrastruktury na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Polityka regulacyjna państwa w zakresie dostępu do infrastruktury na."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Polityka regulacyjna państwa w zakresie dostępu do infrastruktury na przykładzie Polski

2 Podstawowe akty prawne określające zasady dostępu do infrastruktury kolejowej Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 788) Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl

3 Ustawowe obowiązki zarządcy wobec przewoźników: obowiązek opracowania, po przeprowadzeniu konsultacji z przewoźnikami, oraz opublikowania regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych – na 10 miesięcy przed wejściem w życie rozkładu jazdy pociągów obowiązek określenia wysokości opłat za korzystanie przez przewoźników kolejowych z infrastruktury kolejowej oraz przedłożenia do zatwierdzenia przez Prezesa UTK projektu stawek za dostęp do infrastruktury na 9 miesięcy przed wejściem w życie rozkładu jazdy pociągów; obowiązek podania do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, odrębnie dla przewozu osób i przewozu rzeczy, wysokość i rodzaje stawek opłaty podstawowej oraz opłat dodatkowych; obowiązek udostępniania infrastruktury kolejowej na podstawie wniosków składanych zgodnie z regulaminem przydzielania tras pociągów i korzystania z przydzielonych tras pociągów przez licencjonowanych przewoźników kolejowych, z zachowaniem zasady równego i niedyskryminującego ich traktowania;

4 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Uprawnienia zarządców infrastruktury: Zwolnienie z opłat z tytułu użytkowania wieczystego od gruntów zajętych pod infrastrukturę kolejową Zwolnienie od podatku od nieruchomości budowli wchodzących w skład infrastruktury kolejowej, w przypadku obowiązku ich udostępniania przewoźnikom kolejowym Preferencje przy przygotowaniu inwestycji

5 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Prawo przewoźnika dostępu do infrastruktury kolejowej: Przewoźnik kolejowy uzyskuje prawo dostępu do infrastruktury kolejowej po przedłożeniu zarządcy: 1) poświadczonej kopii ważnej licencji (wydawanej przez Prezesa UTK, po spełnieniu ustawowych wymogów); 2) poświadczonej kopii ważnego certyfikatu bezpieczeństwa lub poświadczonej kopii ważnego świadectwa bezpieczeństwa (dokumenty wydawane są przez Prezesa UTK, po spełnieniu ustawowych wymogów); 3) oświadczenia przewoźnika, że do realizacji przejazdów będzie wykorzystywał tabor spełniający warunki określone w przepisach z zakresu kolejnictwa.

6 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Wpływ regulatora transportu kolejowego na działalność zarządcy w stosunku do przewoźnika: Zatwierdzanie i koordynowanie opłat za korzystanie z przyznanych tras pociągów pod względem zgodności z zasadami ustalania tych opłat: w terminie 30 dni od otrzymania stawek Prezes UTK zatwierdza je albo odmawia ich zatwierdzenia w przypadku, gdy są niezgodne z zasadami określonymi w ustawie o transporcie kolejowym oraz odpowiednim rozporządzeniu wykonawczym; przewoźnik jest uprawniony do składania skarg do Prezesa UTK, dotyczących naliczania przez zarządcę opłat za dostęp do infrastruktury kolejowej; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UTK wydaje decyzję określającą zakres oraz termin usunięcia nieprawidłowości.

7 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Wpływ regulatora transportu kolejowego na działalność zarządcy w stosunku do przewoźnika: Nadzór nad zapewnieniem niedyskryminującego dostępu przewoźników do infrastruktury kolejowej oraz nad równoprawnym traktowaniem przez zarządców wszystkich przewoźników kolejowych: przewoźnik jest uprawniony do składania skarg do Prezesa UTK, dotyczących przydzielania przez zarządcę tras pociągów oraz regulaminu przydzielania tras pociągów i korzystania przez przewoźników z tych tras; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Prezes UTK wydaje decyzję określającą zakres oraz termin usunięcia nieprawidłowości.

8 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Wpływ regulatora transportu kolejowego na działalność zarządcy w stosunku do przewoźnika: Prezes UTK sprawuje nadzór nad zawieraniem umów między zarządcą infrastruktury a przewoźnikiem o udostępnienie infrastruktury kolejowej na dany rozkład jazdy pociągów: przewoźnik oraz zarządca są uprawnieni do złożenia wniosku, po którego uwzględnieniu Prezes UTK może wskazać termin zakończenia negocjacji dotyczących zawarcia umowy; negocjacje mogą być prowadzone przed Prezesem UTK; w przypadku braku porozumienia między zarządcą infrastruktury a przewoźnikiem, Prezes UTK może wydać decyzję, która zastępuje umowę o udostepnienie infrastruktury kolejowej. Prezes UTK zatwierdza umowy ramowe na okres nie dłuższy niż 5 lat; w uzasadnionych przypadkach, gdy usługi świadczone będą z wykorzystaniem infrastruktury wymagającej długoterminowych inwestycji umowy ramowe mogą być zawierane na okres 15 lat Rozwiązanie umowy pomiędzy przewoźnikiem i zarządca wymaga zgody Prezesa UTK

9 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Wpływ regulatora transportu kolejowego na działalność zarządcy w stosunku do przewoźnika: Decyzje o przyznaniu otwartego dostępu do infrastruktury kolejowej: przydzielenie trasy pociągu przez zarządcę infrastruktury od 2017 r. będzie możliwe jedynie na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych, decyzji o przyznaniu otwartego dostępu oraz uwzględnionego wniosku na wykonanie przewozu okazjonalnego; decyzja o otwartym dostępie jest wymagana dla przewozu osób w transporcie kolejowym, niebędącym przewozem o charakterze użyteczności publicznej; Prezes UTK może odmówić przyznania takiej decyzji w przypadku stwierdzenia naruszenia regularności przewozów lub naruszenia równowagi ekonomicznej przewozów organizowanych na tej samej linii, finansowanych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego lub ministerstwo właściwe ds. transportu.

10 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Wpływ regulatora transportu kolejowego na działalność zarządcy w stosunku do przewoźnika: Możliwość ograniczenia dostępu do infrastruktury kolejowej przewoźnikowi kolejowemu wykonującemu międzynarodowy przewóz osób na terenie Polski: w przypadku gdy przewoźnik taki zamierza zgłosić wniosek o przydzielenie trasy pociągu, przedkłada Prezesowi UTK i zarządcy odpowiednie informacje na temat planowanych przewozów; Prezes UTK bada na wniosek, czy większość wykonywanych przez tego przewoźnika przewozów będzie wykonywana na terytorium Polski oraz czy zaplanowane przewozy nie naruszą równowagi ekonomicznej przewozów wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych; Prezes UTK może w drodze decyzji ograniczyć takie przewozy jeśli w większości są one planowane na terytorium Polski lub jeśli naruszą równowagę ekonomiczną przewozów o charakterze użyteczności publicznej.

11 Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Urząd Transportu Kolejowego, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, www.utk.gov.pl Polityka regulacyjna państwa w zakresie dostępu do infrastruktury na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google