Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.  Do 01.07.2013 r. gmina ma czas na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (tj. przejęcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.  Do 01.07.2013 r. gmina ma czas na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (tj. przejęcie."— Zapis prezentacji:

1

2  Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.  Do 01.07.2013 r. gmina ma czas na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (tj. przejęcie odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów).

3  Poprawa stanu środowiska poprzez objęcie systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkich mieszkańców gminy.  Upowszechnienie segregacji „u źródła”.  Zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych.  Powstanie odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

4 Decyzja GMINA Właściciel nieruchomości Przedsiębiorca odbierający odpady Instalacja odzysku/ unieszkodliwiania OdpadyOpłata Umowa

5 Właściciel nieruchomości Przedsiębiorca odbierający odpady Instalacja odzysku/ unieszkodliwiania Odpady Opłata Umowa Rejestr Opłata Selektywnie zebrane odpady komunalne Zmieszane odpady komunalne, odpady zielone, odpady ulegające biodegradacji, pozostałości z sortowania Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych GMINA

6 Obligatoryjne uchwały: 1.regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 2.stawki opłat 3.termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty 4.wzór deklaracji o wysokości opłaty 5.szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług (ilość odpadów, częstotliwość odbioru, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych).

7 makulatura, szkło, tworzywa, zielone, wielkogabarytowe, budowlane: zbierane selektywnie lub dostarczanie do PSZOK PSZOK - Makulatura, szkło, tworzywa, metale, baterie, wielomateriałowe, leki, chemikalia, akumulatory, wielkogabarytowe, budowlane, zielone. Pojemniki lub worki dla nieruchomości, lub zespołu nieruchomości

8 RIPOK – zakład zagospodarowania odpadów o mocy przerobowej co najmniej dla 120 000 mieszkańców zapewniający termiczne przekształcanie odpadów lub  mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów i wydzielanie ze zmieszanych odpadów frakcji nadającej sie w całości lub części do odzysku,  przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów BIO na kompost,  składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów zmieszanych i pozostałości z sortowania.

9 9 Koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: koszty: 1.odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 2.tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3.obsługi administracyjnej tego systemu.

10 Gmina organizuje przetarg na:  na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, o jeśli wyznaczono sektory organizuje się przetarg dla każdego z sektorów.

11 rejestr umowa opłata odpady umowa opłata sprawozdanie

12 rejestr umowa opłata umowa opłata odpady sprawozdanie

13 Kary dla gminy jeśli nie osiągnie wymaganych poziomów odzysku i recyklingu (za każdą tonę brakującą do osiągnięcia wymaganego poziomu) WIOS może zawiesić karę na maks 5 lat.

14 Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami w kolejnych latach do 2020r. 201220132014201520162017201820192020 Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 101214161820304050 Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe 303638404245506570

15 Poziomy redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji do 2020r. 201220132014201520162017201820192020 Redukcja składowania odpadów ulegających biodegradacji 7050 4540 35

16 Harmonogram działań 16 31.12.2012 Gminy - uchwały 1.regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie 2.w sprawie stawek opłat, 3.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 4.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług ( ilość odbieranych odpadów komunalnych, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 5.w sprawie wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji. Gminy - uchwały 1.regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie 2.w sprawie stawek opłat, 3.w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 4.w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług ( ilość odbieranych odpadów komunalnych, częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 5.w sprawie wzoru deklaracji i terminu złożenia pierwszych deklaracji.

17 Harmonogram działań 31.03.2013 01.01.2013- 30.06.2013 01.07.2013 1.Gminy składają pierwsze sprawozdanie 1.Przetarg na wybór podmiotu świadczącego usługi w zakresie odbioru, lub odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Start nowego systemu: uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty gminy zaczynają odbierać odpady Start nowego systemu: uchwały rad gmin wchodzą w życie, gminy zaczynają pobierać opłaty gminy zaczynają odbierać odpady

18


Pobierz ppt " Ustawa obowiązuje od dnia 1 stycznia 2012 r.  Do 01.07.2013 r. gmina ma czas na wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi (tj. przejęcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google