Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INWESTYCJE ROKU 2013 Zakończenie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 2, Budowa Przedszkola Miejskiego nr 3, Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INWESTYCJE ROKU 2013 Zakończenie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 2, Budowa Przedszkola Miejskiego nr 3, Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej."— Zapis prezentacji:

1

2 INWESTYCJE ROKU 2013 Zakończenie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 2, Budowa Przedszkola Miejskiego nr 3, Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego, Przebudowa ul. Północnej, Wykonanie dokumentacji przebudowy ul. J. Sowińskiego, Wykonanie dokumentacji projektowej odwodnienia Północnej części Miasta Piastowa - II i IV etap (zadanie na ukończeniu), Przebudowa: 1. chodnika w parku przy ul S. Kostki 2. chodnika przy ul. Popiełuszki 3. dziedzińca Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 8

3 Rok 2013 to zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych  Brak miejsc dla ok. 90 dzieci w wieku przedszkolnym – stan z roku 2012.  W roku 2013 ukończono rozbudowę budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 przy ul. Lelewela 16/18 w Piastowie, dzięki czemu Miasto zyskało 50 dodatkowych miejsc przedszkolnych.  W roku 2013 przeprowadzono budowę 7-oddziałowego przedszkola modułowego przy ul. C. Godebskiego 21 w Piastowie wraz z rozbiórką istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 – dalsza rozbudowa obiektu ograniczona powierzchnią działki. Dzięki rozbudowie Miasto zyskało 40 dodatkowych miejsc przedszkolnych.  W przeciągu 1 roku miasto wzbogaciło się o 90 dodatkowych miejsc przedszkolnych !!!

4 Rozbudowa pomieszczeń budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. Lelewela 16/18 w Piastowie Rozbudowa polegała w szczególności na: 1. dobudowaniu dwóch oddziałów przedszkolnych (na 50 dzieci - po 25 dzieci na oddział przedszkolny) z sanitariatami dla dzieci i pomieszczeniami pomocniczymi, bezpośrednio przy istniejącym budynku przedszkola, 2. dobudowaniu pomieszczenia gospodarczego, 3. dobudowaniu pomieszczenia przeznaczonego na sanitariaty dla gości i personelu, 4. rozbudowie zmywalni w skrzydle kuchennym istniejącego budynku poprzez powiększenie kubatury dotychczasowego pomieszczenia.

5 Rozbudowa pomieszczeń budynku Miejskiego Przedszkola Nr 2 przy ul. Lelewela 16/18 w Piastowie Koszt inwestycji: 748 631,00 zł Tak było A tak jest dziś Rozbudowa zrealizowana na podstawie „Programu Funkcjonalno-użytkowego”

6 Budowa 7-oddziałowego Przedszkola Miejskiego w miejscu byłego 5- oddziałowego Ogłoszenie przetargu nieograniczonego: 11 stycznia 2013 r., Wartość wg. Kosztorysu inwestorskiego: 9 934 410 zł netto (kwota brutto: 12 219 324,30 zł), Ostateczne koszty wykonania : ok. 6 000 000,00 zł brutto, Termin realizacji zadania: do dnia 30 sierpnia 2013 r. W dniu 25 lutego 2013 r. została zawarta umowa z Konsorcjum firm Lider: Zakład Usługowo- Handlowy „SŁAW – BUD” – Sławomir Strzałkowski i Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne - Franciszek Wach, Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy: 6 maja 2013 r., Dnia 2 lipca 2013 r. Miasto Piastów odstępuje od umowy zawartej z Konsorcjum firm z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Podpisanie w dniu 12 lipca 2013 r. umowy na kontynuację budowy z firmą Moduł Kontrakt Sp.z o.o. (dotychczasowy Podwykonawca) na podstawie przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „ zamówienia z wolnej ręki ” na mocy art. 67 ust. 1 pkt. 3 ustawy P.z.p., Z dniem 21 listopada 2013r. następuje przekazanie budynku do użytkowania.

7 Budowa 7-oddziałowego przedszkola modułowego przy ul. C. Godebskiego 21 w Piastowie - Produkcja modułów w hali producenta 2013/07/02

8 Budowa 7-oddziałowego przedszkola modułowego przy ul. C. Godebskiego 21 w Piastowie wraz z rozbiórką istniejącego budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 Zastosowany system modułowy – prefabrykacja poza terenem budowy

9 Budowa 7-oddziałowego przedszkola modułowego przy ul. C. Godebskiego 21 w Piastowie wraz z rozbiórką istniejącego budynku przedszkola Wstawić ze środka

10 Budowa 7-oddziałowego przedszkola modułowego Powierzchnia inwestycji: 7208,0 m 2 Powierzchnia użytkowa: 1235,2 m 2 Powierzchnia zabudowy: 1368,5 m 2 Kubatura: 4560,4 m 3 Place zabaw z nawierzchnią bezpieczną – ok. 420m2 Czas trwania inwestycji: 6,5 miesiąca Koszt inwestycji: ok. 6 mln zł Przedmiotowa inwestycja była logistyczne skomplikowanym przedsięwzięciem polegającym na: rozbiórce istniejącego budynku przedszkola wraz z istniejącymi elementami zagospodarowania terenu, budowie nowego 7-oddziałowego budynku przedszkola w systemie modułowym.

11 Porównanie budowy dwóch przedszkoli stawianych w roku 2013 na terenie Powiatu Pruszkowskiego Zagadnienie: Budowa przedszkola przy ul. Piłsudskiego w Brwinowie Budowa przedszkola przy ul. C. Godebskiego w Piastowie Liczba oddziałów 4 oddziały7 oddziałów Liczba dzieci 100175 Koszty inwestycji ok. 4,5 mln złok. 6 mln zł Koszty pozyskania jednego miejsca przedszkolnego 45 000,00 zł34 000,00 Czas trwania inwestycji planowany ok. 12 miesięcy6,5 miesiąca Metoda budowy tradycyjna (mokra)modułowa (prefabrykowana)

12 Przebudowa dziedzińca Urzędu Miejskiego przy ul. 11 Listopada 8 Materiały użyte do przebudowy zostały pozyskane z rozbiórki Przedszkola Miejskiego nr 3

13 Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej w Al. Wojska Polskiego i ul. Warszawskiej (od ul. J. Skorupki do ul. Bohaterów Wolności) Koszt inwestycji: 338 378,63 zł  Zadanie realizowane w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Pruszkowie,  Celem realizacji zadania było odprowadzenie gromadzących się w tym rejonie wód opadowych i roztopowych.  Odprowadzenie wód opadowych wraz z wybudowaną w ubiegłym roku sygnalizacją świetlną w znacznym stopniu poprawiły stan bezpieczeństwa w tym rejonie miasta.

14 Struktura dróg w mieście Łączna długość dróg w Piastowie: ok. 66 km, Łączna długość dróg utwardzonych (bitumiczne, betonowe, kostka) : ok. 40 km, Pozostała część to drogi nieutwardzone oraz gruntowe (naturalne lub wzmocnione żwirem, żużlem), Koszty wybudowania 1 km drogi utwardzonej: ok. 1,3 mln zł, Potrzeby finansowe miasta w zakresie budowy dróg utwardzonych: ok. 35 mln zł, Drogi utwardzone wymagają co 10 lat remontu w zakresie wymiany warstwy ścieralnej – jest to koszt ok. 50 zł/m ² - co daje 300 000 zł na 1 km remontowanej drogi, Potrzeba ok. 6 mln zł rocznie na remonty odtworzeniowe dróg w mieście.

15 Nasze piastowskie drogi Wszystkie inwestycje drogowe są uzgadniane z zarządcami sieci, Urząd Miasta nalega na podejmowanie decyzji odnośnie przyłączy do posesji, decyzje mieszkańców o modernizacji (przyłączeniu) zapadają najczęściej po wykonaniu nawierzchni jezdni, niedostateczna jakość wykonanych nawierzchni, parkujące samochody na ciągach pieszych – notoryczna degradacja ciągów. ul. B. Prusa

16 Nasze piastowskie drogi Koszty remontów cząstkowych: 356 751,21 zł ul. E. Orzeszkowej Nakładki bitumiczne położone bez właściwej podbudowy Warstwa asfaltu nie przekracza 4-5 cm – minimalna winna wynosić: 7 – 8 cm W roku 2013 wykonano bieżące remonty nawierzchni asfaltowych na powierzchni 6434,41 m 2 ul. ks. J. Popiełuszki ul. K. Przerwy-Tetmajera ul. J. Sowińskiego

17 Przebudowa ul. Północnej w Piastowie wraz z wykonaniem odwodnienia Koszt inwestycji: 527 995,19 zł Zadanie swoim zakresem obejmowało wykonanie przebudowy ul. Północnej o długości 314 m wraz z wykonaniem odwodnienia i ciągów pieszych. Wybudowany system odwadniający umożliwi odprowadzenie wód opadowych z ul. Orła Białego.

18 Remonty dróg – ul. Cieszyńska, Sochaczewska, Łowicka Koszty remontów dróg nieutwardzonych: 84 923,39 zł

19 Remonty ciągów pieszych Koszty remontów ciągów pieszych: 100 942,00 zł ul. Popiełuszki Park przy ul. Hallera ul. C. Godebskiego 21

20 Odwodnienie Północnej części Miasta Piastowa - II i IV etap w 2012 roku przystąpiono do prac projektowych nad odwodnieniem północnej części Miasta Piastowa (etap II i IV), jest to skomplikowana logistycznie i bardzo kosztowna inwestycja, Szacowany koszt inwestycji: ok. 10-11 mln zł, planuje się wykonanie niniejszej inwestycji w kilku etapach – czas i liczba etapów uzależnione od możliwości finansowych Miasta.

21


Pobierz ppt "INWESTYCJE ROKU 2013 Zakończenie rozbudowy Przedszkola Miejskiego nr 2, Budowa Przedszkola Miejskiego nr 3, Budowa odwodnienia i kanalizacji deszczowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google