Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 System wsparcia merytorycznego Partnerstw na rzecz Rozwoju w programie Equal szkolenie Equal Jachranka, 24-25 stycznia 2005 r. © Bartosz Grucza, Beata.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 System wsparcia merytorycznego Partnerstw na rzecz Rozwoju w programie Equal szkolenie Equal Jachranka, 24-25 stycznia 2005 r. © Bartosz Grucza, Beata."— Zapis prezentacji:

1 1 System wsparcia merytorycznego Partnerstw na rzecz Rozwoju w programie Equal szkolenie Equal Jachranka, 24-25 stycznia 2005 r. © Bartosz Grucza, Beata Puszczewicz

2 2 założenia planowanego systemu wsparcia merytorycznego dla PRR Stworzenie systemu pomocy szkoleniowej służącej: właściwemu konstruowaniu partnerstw nabyciu umiejętności posługiwania się metodologią PCM / Logframe tworzeniu poprawnej merytorycznie, spójnej i wyczerpującej dokumentacji projektowej skutecznemu zarządzaniu projektami realizowanymi w ramach programu Equal z uwzględnieniem wszystkich aspektów zarządzania oraz problemu mainstreamingu Stworzenie systemu wsparcia konsultacyjnego umożliwiającego uzyskanie bieżącej pomocy merytorycznej na etapie planowania i realizacji projektu przez każde z Partnerstw Stworzenie systemu pomocy szkoleniowej służącej: właściwemu konstruowaniu partnerstw nabyciu umiejętności posługiwania się metodologią PCM / Logframe tworzeniu poprawnej merytorycznie, spójnej i wyczerpującej dokumentacji projektowej skutecznemu zarządzaniu projektami realizowanymi w ramach programu Equal z uwzględnieniem wszystkich aspektów zarządzania oraz problemu mainstreamingu Stworzenie systemu wsparcia konsultacyjnego umożliwiającego uzyskanie bieżącej pomocy merytorycznej na etapie planowania i realizacji projektu przez każde z Partnerstw

3 3 założenia planowanego systemu wsparcia merytorycznego dla PRR poznanie potrzeb szkoleniowych i oczekiwań Partnerstw opracowanie koncepcji szkoleń uwzględniającej zgłoszone potrzeby Partnerstw opracowanie koncepcji systemu wsparcia konsultacyjnego uwzględniającej formy wsparcia preferowane przez Partnerstwa poznanie potrzeb szkoleniowych i oczekiwań Partnerstw opracowanie koncepcji szkoleń uwzględniającej zgłoszone potrzeby Partnerstw opracowanie koncepcji systemu wsparcia konsultacyjnego uwzględniającej formy wsparcia preferowane przez Partnerstwa

4 4 Zapewnienie odpowiedniego wsparcia na każdym etapie cyklu życia projektu Koszty Czas Faza definiowania projektu Faza planowania i organizacji wykonania projektu Faza zakończenia projektu Faza wykonawstwa projektu K z - koszty działalności działalności zarządczej zarządczej K W -koszty działalności działalności wykonawczej wykonawczej K L - koszty łączne łączne Ko- koszty obsługi obsługi KKKKKKKK KWKWKWKW KLKLKLKL KOKOKOKO założenia planowanego systemu wsparcia merytorycznego dla PRR szkolenia Działanie 1 Działanie 2 Działanie 3

5 5 omówienie wyników ankiet potrzeb szkoleniowych PRR część Partnerstw wskazała ponadto konieczność przeprowadzenia szkolenia dotyczącego kwalifikowalności kosztów projektu część Partnerstw wskazała ponadto konieczność przeprowadzenia szkolenia dotyczącego kwalifikowalności kosztów projektu

6 6 wstępny program szkoleń PRR na rok 2005 tworzenie partnerstw, reguły funkcjonowania partnerstwa definiowanie i planowanie projektu zgodnie z metodologią PCM przygotowanie i budowa matrycy logicznej projektu planowanie przebiegu czasowego projektu planowanie przebiegu zasobowego/kosztowego projektu kierowanie zespołem projektowym kontrola przebiegu projektu kwalifikowalność kosztów tworzenie partnerstw, reguły funkcjonowania partnerstwa definiowanie i planowanie projektu zgodnie z metodologią PCM przygotowanie i budowa matrycy logicznej projektu planowanie przebiegu czasowego projektu planowanie przebiegu zasobowego/kosztowego projektu kierowanie zespołem projektowym kontrola przebiegu projektu kwalifikowalność kosztów 1 dzień 3 dni 2 dni 1 dzień

7 7 szczegółowy program szkoleń PRR na rok 2005 Cykl szkoleń trzydniowych planowanych na marzec i kwiecień 2005 r. definiowanie i planowanie projektu zgodnie z metodologią zarządzania cyklem projektu (PCM), omówienie założeń metody, poszczególnych faz cyklu, analizy interesariuszy, analizy problemu, analizy celów, wyboru strategii przygotowanie i budowa matrycy logicznej projektu (Logical Framework), definiowanie poszczególnych kategorii celów, założeń, wskaźników i źródeł weryfikacji z uwzględnieniem procesu mainstreamingu planowanie przebiegu czasowego projektu (harmonogram, wykres Gantta), planowanie zasobów i kosztów w projekcie (tworzenie harmonogramu wydatków i budżetu projektu). Cykl szkoleń trzydniowych planowanych na marzec i kwiecień 2005 r. definiowanie i planowanie projektu zgodnie z metodologią zarządzania cyklem projektu (PCM), omówienie założeń metody, poszczególnych faz cyklu, analizy interesariuszy, analizy problemu, analizy celów, wyboru strategii przygotowanie i budowa matrycy logicznej projektu (Logical Framework), definiowanie poszczególnych kategorii celów, założeń, wskaźników i źródeł weryfikacji z uwzględnieniem procesu mainstreamingu planowanie przebiegu czasowego projektu (harmonogram, wykres Gantta), planowanie zasobów i kosztów w projekcie (tworzenie harmonogramu wydatków i budżetu projektu). – szkolenia mają charakter warsztatowy – grupy składają się z przedstawicieli kilku partnerstw, reprezentujących jeden obszar tematyczny – uczestnicy pracują w grupach w ramach swoich partnerstw na przykładzie własnych projektów – po zakończeniu szkolenia partnerstwa powinny dysponować praktycznie gotową, poprawną merytorycznie i formalnie dokumentacją projektową – szkolenia mają charakter warsztatowy – grupy składają się z przedstawicieli kilku partnerstw, reprezentujących jeden obszar tematyczny – uczestnicy pracują w grupach w ramach swoich partnerstw na przykładzie własnych projektów – po zakończeniu szkolenia partnerstwa powinny dysponować praktycznie gotową, poprawną merytorycznie i formalnie dokumentacją projektową

8 8 szczegółowy program szkoleń PRR na rok 2005 Cykl szkoleń dwudniowych planowanych na wrzesień i październik 2005 r. szkolenie ma na celu przekazanie nowoczesnej wiedzy w zakresie kierowania zespołem projektowym: specyfiki pracy zespołowej, roli kierownika w zespole, procesu podejmowania decyzji, oceny członków zespołu projektowego, rozwiązywania konfliktów, problemów negocjacji, różnic kulturowych, innych zagadnień towarzyszących pracy zespołu projektowego. Cykl szkoleń dwudniowych planowanych na wrzesień i październik 2005 r. szkolenie ma na celu przekazanie nowoczesnej wiedzy w zakresie kierowania zespołem projektowym: specyfiki pracy zespołowej, roli kierownika w zespole, procesu podejmowania decyzji, oceny członków zespołu projektowego, rozwiązywania konfliktów, problemów negocjacji, różnic kulturowych, innych zagadnień towarzyszących pracy zespołu projektowego. – szkolenia mają charakter warsztatowy – grupy składają się z przedstawicieli partnerów wiodących różnych Partnerstw – uczestnicy pracują w grupach na przykładach zaczerpniętych z własnych projektów – po zakończeniu szkolenia partnerzy wiodący powinny posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego pokierowania zespołem – szkolenia mają charakter warsztatowy – grupy składają się z przedstawicieli partnerów wiodących różnych Partnerstw – uczestnicy pracują w grupach na przykładach zaczerpniętych z własnych projektów – po zakończeniu szkolenia partnerzy wiodący powinny posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego pokierowania zespołem

9 9 szczegółowy program szkoleń PRR na rok 2005 Cykl szkoleń dwudniowych planowanych na listopad i grudzień 2005 r. szkolenie ma na celu wykształcenie umiejętności w zakresie skutecznej kontroli przebiegu projektu w różnych wymiarach i obszarach: - planowania i stosowania systemów i narzędzi kontrolnych w projekcie, - monitorowania przebiegu projektu, - samodzielnej ewaluacji rezultatów projektu, - audytowania projektu, - korzystania z narzędzi kamieni milowych, - kontroli czasowej przebiegu projektu (harmonogramy, wykresy Gantta), - kontroli wykorzystania zasobów w projekcie (wykresy wykorzystania zasobów), - kontroli finansowego przebiegu projektu, - systemu raportowania. Cykl szkoleń dwudniowych planowanych na listopad i grudzień 2005 r. szkolenie ma na celu wykształcenie umiejętności w zakresie skutecznej kontroli przebiegu projektu w różnych wymiarach i obszarach: - planowania i stosowania systemów i narzędzi kontrolnych w projekcie, - monitorowania przebiegu projektu, - samodzielnej ewaluacji rezultatów projektu, - audytowania projektu, - korzystania z narzędzi kamieni milowych, - kontroli czasowej przebiegu projektu (harmonogramy, wykresy Gantta), - kontroli wykorzystania zasobów w projekcie (wykresy wykorzystania zasobów), - kontroli finansowego przebiegu projektu, - systemu raportowania. – szkolenia mają charakter warsztatowy – grupy składają się z przedstawicieli partnerów różnych Partnerstw – uczestnicy pracują w grupach na przykładach zaczerpniętych z własnych projektów – po zakończeniu szkolenia partnerzy wiodący powinny posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do bieżącej i okresowej kontroli przebiegu projektu – szkolenia mają charakter warsztatowy – grupy składają się z przedstawicieli partnerów różnych Partnerstw – uczestnicy pracują w grupach na przykładach zaczerpniętych z własnych projektów – po zakończeniu szkolenia partnerzy wiodący powinny posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do bieżącej i okresowej kontroli przebiegu projektu

10 10 szczegółowy program szkoleń PRR na rok 2005 Cykl szkoleń jednodniowych planowanych najpóźniej na jesieni 2005 r. szkolenie ma na celu wykształcenie umiejętności w zakresie właściwego kwalifikowania kosztów i wydatków w projekcie szczegółowy plan i warunki szkolenia w przygotowaniu Cykl szkoleń jednodniowych planowanych najpóźniej na jesieni 2005 r. szkolenie ma na celu wykształcenie umiejętności w zakresie właściwego kwalifikowania kosztów i wydatków w projekcie szczegółowy plan i warunki szkolenia w przygotowaniu

11 11 zasady naboru uczestników szkoleń PRR W szkoleniach będą mogły wziąć udział osoby, których uczestnictwo zostało zgłoszone i uzasadnione (np. podczas wypełniania ankiet potrzeb szkoleniowych) Każde z Partnerstw może zgłosić: - maksymalnie 1 osobę ze strony jednego partnera, - maksymalnie 3 osoby ze strony partnera wiodącego. Grupy tworzone będą z przedstawicieli Partnerstw w ramach tego samego obszaru tematycznego. W szkoleniach będą mogły wziąć udział osoby, których uczestnictwo zostało zgłoszone i uzasadnione (np. podczas wypełniania ankiet potrzeb szkoleniowych) Każde z Partnerstw może zgłosić: - maksymalnie 1 osobę ze strony jednego partnera, - maksymalnie 3 osoby ze strony partnera wiodącego. Grupy tworzone będą z przedstawicieli Partnerstw w ramach tego samego obszaru tematycznego.

12 12 system wsparcia konsultacyjnego w ramach systemu wsparcia merytorycznego PRR Planowany system wsparcia konsultacyjnego składać się będzie z kilku elementów i będzie polegał na: - wyznaczeniu stałych terminów konsultacji udzielanych przez ekspertów dostępnych pod numerem telefonu i/lub osobiście w siedzibie Fundacji w wyznaczonych godzinach w ramach dostępnej dla każdego partnerstwa puli godzin konsultacyjnych - stworzeniu systemu konsultacji elektronicznych, udzielanych za pomocą poczty e-mail w postaci odpowiedzi na zadawane pytania wszystkim partnerstwom zarejestrowanym w systemie grup dyskusyjnych i grup roboczych - stworzeniu systemu periodycznych publikacji elektronicznych zawierających bieżące wyjaśnienia i aktualne informacje na temat toczących się projektów - stworzeniu systemu publikacji odpowiedzi na pytania oraz innych wyjaśnień na stronach internetowych programu Equal Planowany system wsparcia konsultacyjnego składać się będzie z kilku elementów i będzie polegał na: - wyznaczeniu stałych terminów konsultacji udzielanych przez ekspertów dostępnych pod numerem telefonu i/lub osobiście w siedzibie Fundacji w wyznaczonych godzinach w ramach dostępnej dla każdego partnerstwa puli godzin konsultacyjnych - stworzeniu systemu konsultacji elektronicznych, udzielanych za pomocą poczty e-mail w postaci odpowiedzi na zadawane pytania wszystkim partnerstwom zarejestrowanym w systemie grup dyskusyjnych i grup roboczych - stworzeniu systemu periodycznych publikacji elektronicznych zawierających bieżące wyjaśnienia i aktualne informacje na temat toczących się projektów - stworzeniu systemu publikacji odpowiedzi na pytania oraz innych wyjaśnień na stronach internetowych programu Equal

13 13 sprawy organizacyjne związane z systemem wsparcia merytorycznego PRR Pytania ? Odpowiedzi... Pytania ? Odpowiedzi...


Pobierz ppt "1 System wsparcia merytorycznego Partnerstw na rzecz Rozwoju w programie Equal szkolenie Equal Jachranka, 24-25 stycznia 2005 r. © Bartosz Grucza, Beata."

Podobne prezentacje


Reklamy Google