Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT KOMUNIKACJI ROWEROWEJ W LATACH 2007-2013 PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT KOMUNIKACJI ROWEROWEJ W LATACH 2007-2013 PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH."— Zapis prezentacji:

1

2 PROJEKT KOMUNIKACJI ROWEROWEJ W LATACH 2007-2013 PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

3 W dniu 11.05.2006 odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Gdańsku, któremu przewodniczył Pan Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska. Celem spotkania była prezentacja dróg rowerowych zrealizowanych w ramach Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska (GEF) oraz przedstawienie głównych założeń do Gdańskiego Programu Rowerowego w latach 2007 – 2013. Gdańsk jako lider w Polsce w zakresie budowy i użytkowania dróg rowerowych winien taki program wdrożyć po przeprowadzeniu konsultacji społecznych.

4 Po zapoznaniu z programem Prezydent podjął decyzję o zamieszczeniu „Projektu Komunikacji Rowerowej na lata 2007-2013” na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gdańsku (www.gdansk.gda.pl) z zaproszeniem mieszkańców do dyskusji w terminie do końca czerwca br., celem przeprowadzenia konsultacji społecznej.www.gdansk.gda.pl

5 I.Przebieg konsultacji: Konsultacje rozpoczęły się po zamieszczeniu na stronie internetowej Miasta Gdańska forum dyskusyjnego pt. „Projekt Komunikacji Rowerowej w latach 2007-2013” i przebiegały w terminie od 20 maja – 30 czerwca br. W trakcie konsultacji wpłynęło 17 uwag i wniosków w formie elektronicznej oraz pisemnej.

6 II. Uwagi zgłaszane w trakcie konsultacji: wprowadzenie dodatkowych połączeń na obszarze miasta Gdańska, budowa parkingów przy dworcach kolejowych, terminów realizacji zadań, standardów wykonywania dróg rowerowych, środków finansowych przeznaczonych w poszczególnych latach na budowę dróg rowerowych.

7 III. Zakończenie konsultacji: Zakończenie nastąpiło na spotkaniu w dniu 3 lipca br., w którym udział wzięli mieszkańcy zgłaszający uwagi i propozycje oraz przedstawiciele Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Wschodnio – Pomorskiego, Obywatelskiej Ligi Ekologicznej, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Biura Rozwoju Gdańska, Wydziału Środowiska UM, Wydziału Programów Rozwojowych UM, Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku.

8 Uczestnicy spotkania poparli program Prezydenta Miasta Gdańska dotyczący budowy dróg rowerowych, które umożliwią: kontynuację rozbudowy istniejącego układu dróg rowerowych w mieście skorzystanie ze środków unijnych na realizację tego przedsięwzięcia połączenie sieci dróg rowerowych z Sopotem i Gdynią utworzenie sieci dróg w obszarze aglomeracji promocję ruchu rowerowego w sposób klarowny i skuteczny

9 Ostatecznie uzgodniono „Projekt Komunikacji Rowerowej w latach 2007-2013” z dwoma poprawkami: budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Opata J. Rybińskiego od al. Grunwaldzkiej do ul. Opackiej budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Krasickiego i ul. Wyzwolenia od ul. Zdrojowej do ul. Marynarki Polskiej i przystani promowej z łącznikiem do Latarni Morskiej

10 Po zakończeniu konsultacji z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych, został przygotowany projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie przyjęcia programu rozwoju komunikacji na obszarze miasta Gdańska w ramach projektu pn. „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” oraz wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego wraz z Gminą Miasta Sopotu i Gminą Miasta Gdyni przygotowania i realizacji tego projektu.

11 UCHWAŁA Nr............./.............../............ Rady Miasta Gdańska z dnia............................................... w sprawie przyjęcia programu rozwoju komunikacji rowerowej na obszarze miasta Gdańska w ramach projektu pn. „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007-2013” oraz wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego wraz z Gminą Miasta Sopotu i Gminą Miasta Gdyni przygotowania i realizacji tego projektu

12 Rada Miasta Gdańska uchwala, co następuje: § 1 1. Przyjmuje się program rozwoju komunikacji rowerowej na obszarze miasta Gdańska w latach 2007–2013 stanowiący element projektu pn. „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007- 2013”. 2. Szczegółowy wykaz zadań do realizacji w latach 2007- 2013 na terenie Gminy Miasta Gdańska określa załącznik Nr 1 do uchwały zawierający wykaz dróg rowerowych w granicach administracyjnych Gdańska.

13 Wykaz zadań do realizacji w latach 2007-2013 na terenie Gminy Miasta Sopotu i Gminy Miasta Gdyni stanowią załączniki do właściwych uchwał: Rady Miasta Sopotu i Rady Miasta Gdyni w sprawie przyjęcia programu rozwoju komunikacji rowerowej odpowiednio na obszarze Sopotu i Gdyni w ramach projektu pn. „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Gdańskiej w latach 2007-2013” oraz wyrażenia woli przystąpienia do wspólnego przygotowania i realizacji tego projektu.

14 3. Wyraża się wolę przystąpienia do wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na przygotowaniu i realizacji wraz z Gminą Miasta Sopotu i Gminą Miasta Gdyni projektu pn. „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007–2013”.

15 § 2 Harmonogram finansowania zadań wymienionych w załączniku Nr 1 do uchwały będzie określony w obowiązującym Planie Inwestycyjnym Miasta Gdańska. § 3 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska, którego upoważnia się do podpisania porozumienia o przygotowaniu i realizacji projektu pn. „Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Gdańskiej w latach 2007 –2013”. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

16 ZAŁĄCZNIK NR1 DO UCHWAŁY RADY MIASTA GDAŃSKA NR………Z DNIA…….

17 Wykaz planowanych do budowy i modernizacji dróg rowerowych w Gdańsku w latach 2007–20131. Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Jantarowej – ul. Brzeźnieńskiej w Gdańsku, równoległa do obecnego ciągu spacerowego na odcinku od Piastowskiej do Parku Brzeźnieńskiego, (Trasa R10) – ok. 3,2km 2. Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż al. Zwycięstwa od ul. Hallera (ul. Towarowa) do ul. 3 Maja, (Trasa R10) – ok. 1,7km 3. Droga rowerowa wzdłuż ul. Błędnik – ul. Rajska – ul. Wielkie Młyny – ul. Podmłyńska (na odc. od ul. 3 Maja do ul. Podwale Staromiejskie), (Trasa R10) – ok. 1,2km 4. Droga rowerowa wzdłuż ul. Elbląskiej – ul. Sztutowskiej – ul. Płońskiej, (Trasa R10) – ok. 7,0km 5. Droga rowerowa wzdłuż ul. Żytniej od ul. Ogarnej do ul. Długie Ogrody. (Trasa R10) – ok. 0,4km – ok. 0,4km 6. Droga rowerowa wzdłuż ul. Okopowej od ul. Ogarnej do ul. Zaroślak, (Trasa R12) – 0,7km 7. Droga rowerowa wzdłuż Kanału Raduni do granicy z gminą Pruszcz Gdański. (Trasa R12) – ok. 7,0km

18 8. Droga rowerowa wzdłuż szlaku kolejowego (na nasypie) od ul. Hynka do dz. Kokoszki, do połączenia z Gminą Żukowo, – ok. 8km 9. Droga rowerowa wzdłuż ciągu ulic: Podmiejska – Małomiejska - Świętokrzyska, do połączenia z Gminą Kolbudy, – ok. 4,6km 10. Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzeczypospolitej od ul. Hynka do ul. Kołobrzeskiej, na trasie do Sopotu, – ok. 1,3km Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Rzeczypospolitej od ul. Hynka do ul. Kołobrzeskiej, na trasie do Sopotu, – ok. 1,3km 11. Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Chłopskiej od ul. Kołobrzeskiej do ul. Pomorskiej, na trasie do Sopotu – ok. 1,8km 12. Droga rowerowa wzdłuż ul. Gospody od ul. Pomorskiej do granicy z Sopotem ok. – 0,7km 13. Droga rowerowa i trakt pieszy wzdłuż ul. Kielnieńskiej – ok. 2,8km 14. Droga rowerowa wzdłuż ul. Ogarnej – ok. 0,7km 15. Droga rowerowa wzdłuż ul. Marynarki Polskiej od ul. Reja do ul. Wyzwolenia – ok. 3,1km x 2 16. Droga rowerowa wzdłuż ul. Krasickiego i ul. Wyzwolenia od ul. Zdrojowej do ul. Marynarki Polskiej i przystani promowej z łącznikiem do Latarni Morskiej– ok. 3,0km 17. Droga rowerowa wzdłuż ul. Sucharskiego od ul. W. Budzysza do Westerplatte – ok. 4,0km

19 18. Droga rowerowa wzdłuż ul. Spacerowej (do planowanej kładki nad Obwodnicą Trójmiejską) – ok. 3,7km 19. Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Jana Pawła II od ul. Rzeczypospolitej do ul. Czarny Dwór wraz z budową odcinka od ul. Rzeczypospolitej do ul. Hynka – ok. 1,7km + 0,7km = 2,4km 20. Droga rowerowa wzdłuż ul. Kołobrzeskiej i ul. Bażyńskiego od al. Rzeczypospolitej do ul. Wita Stwosza – ok. 1,6km 21. Droga rowerowa wzdłuż al. Wojska Polskiego i Wita Stwosza od al. Grunwaldzkiej do ul. Opata J. Rybińskiego – ok. 3,4km 22. Droga rowerowa wzdłuż ul. Czarny Dwór od ul. Hallera do ul. Dąbrowszczaków – ok.1,6km 23. Droga rowerowa wzdłuż ul. Bohaterów Getta Warszawskiego – Fiszera – Siedlickiej – Sobieskiego – Powstańców Warszawskich do ul. Beethovena – ok. 2,4km 24. Droga rowerowa wzdłuż ul. Nowolipie – Rakoczego na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Potokowej – ok. 3,0km 25. Droga rowerowa wzdłuż ul. Elbląskiej od ul. Sztutowskiej do granic m. Gdańska – ok. 1,7km 26. Droga rowerowa wzdłuż ul. Podwale Staromiejskie i ul. Hucisko na odcinku od ul. Podmłyńskiej do ul. 3–go Maja – ok. 0,7km 27. Droga rowerowa wzdłuż ul. Wosia Budzysza i ul. Stryjewskiego na odcinku od ul. Sucharskiego do ul. Nowotnej – ok. 2,0km

20 28. Droga rowerowa wzdłuż ul. Kołobrzeskiej i ul. Dąbrowszczaków na odcinku od al. Rzeczypospolitej do ul. Czarny Dwór – ok. 1,4km 29. Droga rowerowa wzdłuż ul. Nowe Ogrody i ul. Kartuskiej na odcinku od ul. 3–go Maja do ul. Łostowickiej – ok. 1,5km 30. Droga rowerowa wzdłuż ul. Łostowickiej na odcinku od ul. Kartuskiej do al. Armii Krajowej – ok. 1,0km 31. Droga rowerowa wzdłuż ul. 3–go Maja od ul. Kolejowej do ul. Biskupiej – ok. 1,6km 32. Droga rowerowa wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego (kontynuacja – ok. 8,5km) 33. Droga rowerowa wzdłuż ul. Jaśkowa Dolina od ul. Sobótki do ul. Wileńskiej – ok. 2,0km 34. Droga rowerowa wzdłuż ul. Klinicznej i ul. Marynarki Polskiej od ul. Hallera do ul. Reja – ok. 0,9km

21 35. Droga rowerowa wzdłuż ul. Jana z Kolna od ul. Marynarki Polskiej do ul. Rajskiej – ok. 2,6km 36. Modernizacja drogi rowerowej wzdłuż ul. Długie Ogrody od Mostu Zielonego do ul. Siennickiej – około 0,6km 37. Droga rowerowa wzdłuż ul. Kościerskiej od ul. Spacerowej do ul. Wodnika – ok. 4,1km 38. Droga rowerowa wzdłuż ul. Słowackiego od ul. Grunwaldzkiej do d. nasypu kolejowego – ok. 2,0km 39. Droga rowerowa wzdłuż ul. Zakopiańskiej – Wyczółkowskiego – Powstańców Warszawskich na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Beethovena – ok. 2,6km 40 Droga rowerowa wzdłuż ul. Łódzkiej od ul. Świętokrzyskiej do ul. Wilanowskiej – ok. 1,0km 41 Droga rowerowa wzdłuż ul. Opata J. Rybińskiego od ul. Grunwaldzkiej do ul. Opackiej – ok. 1,0km Łączna długość dróg nowo projektowanych – ok. 85km Łączna długość dróg modernizowanych – ok. 11km

22 W Planie Inwestycyjnym Miasta Gdańska na lata 2006-2010 uchwalonym przez Radę Miasta Gdańska uchwałą Nr XLIV/1539/05 z dnia 10 listopada 2005 roku został uwzględniony w załączniku Nr 3 do tej uchwały (poz. 89) „Program budowy ścieżek rowerowych”, dla realizacji którego w latach 2008-2010 i po 2010 roku przewiduje się nakłady łącznie w kwocie 68.000.000 zł.

23 AKTUALNA SIEĆ DRÓG ROWEROWYCH NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA

24

25 PODSUMOWANIE

26 Miasto Gdańsk jest liderem wśród polskich miast w zakresie budowy sieci dróg rowerowych. Od wielu lat konsekwentnie realizuje program rozbudowy sieci nowoczesnych dróg rowerowych, dzięki którym mieszkańcy oraz turyści mają możliwość wykorzystania roweru jako alternatywnego środka transportu miejskiego oraz uprawiania turystyki rowerowej, co przekłada się na ograniczenie emisji do atmosfery spalin, a zwłaszcza gazów cieplarnianych oraz szkodliwych dla środowiska naturalnego związków chemicznych, towarzyszących funkcjonowaniu transportu miejskiego i komunikacji samochodowej

27 W ubiegłym roku zakończono realizację „Gdańskiego Rowerowego Projektu Inwestycyjno – Promocyjnego”, dofinansowanego w latach 2003-2005 ze środków Funduszu na Rzecz Globalnego Środowiska (GEF), wdrażanego przez Program Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNDP). Zrealizowano 15km dróg rowerowych.

28 Zgodnie z wolą Prezydentów Miast Gdyni, Gdańska oraz Sopotu został powołany Zespół Metropolitalny ds. Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej, któremu przewodniczy Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska ds. Komunikacji Rowerowej Pan Antoni Szczyt – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku, którego zadaniem jest przygotowanie porozumienia w sprawie przygotowania projektu pn. „Rozwój Komunikacji Rowerowej na Aglomeracji Trójmiejskiej w latach 2007–2013”. Zespół powinien zakończyć prace z dniem 30 sierpnia br.

29 Z inicjatywy Prezydenta Miasta Gdańska w miesiącu lipcu br. zostały przeprowadzone rozmowy z Wójtem Gminy Pruszcz Gdański, Burmistrzem Gminy Żukowo, Wójtem Gminy Kolbudy oraz Burmistrzem Miasta Pruszcz Gdański w celu przygotowania porozumienia o wspólnej budowie dróg rowerowych łączących Gdańsk z poszczególnymi Gminami. Przedstawiciele Gmin wyrazili wolę udziału w tym przedsięwzięciu.

30 W celu wytworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej dla rowerzystów w Gdańsku prowadzone są następujące działania organizacyjne: Prezydent Miasta Gdańska zobowiązał zarządcę dróg w Gdańsku do odpowiedniego utrzymania dróg rowerowych poprzez całoroczną konserwację i sprzątanie z uwzględnieniem usuwania śniegu w okresie zimowym przy projektowaniu i uzyskiwaniu pozwoleń na budowę obiektów użyteczności publicznej tj: obiekty handlowe, centra usługowe itp. inwestorzy zobowiązani są do wybudowania parkingów dla rowerów, dyrekcje szkół miejskich w ramach remontów i modernizacji obiektów zobowiązane zostały do budowy przechowalni i parkingów dla rowerów

31 Celem programu budowy dróg rowerowych w Gdańsku jest: odpowiednio zaprojektowana gęsta sieć dróg rowerowych w całym mieście sieć dróg miejskich włączona w układ dróg rowerowych całej Aglomeracji układ sieci dróg rowerowych Aglomeracji połączonych z układem sieci dróg europejskich: R10 wokół Bałtyku – Baltic Sea Cycle Route (Hanza circuit) łącznie 7.930 km, R9 od Bałtyku do Adriatyku – Baltic Sea to Adratic Sea, Gdańsk–Pula łącznie 1.930 km.

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ...


Pobierz ppt "PROJEKT KOMUNIKACJI ROWEROWEJ W LATACH 2007-2013 PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google