Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kijewo Królewskie 1 października 2012. LGD jako miniagencja rozwoju Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kijewo Królewskie 1 października 2012. LGD jako miniagencja rozwoju Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Kijewo Królewskie 1 października 2012

2 LGD jako miniagencja rozwoju Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości Stowarzyszenie osób fizycznych Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Stowarzyszenie trójsektorowe współzałożyciel członek LGD Wsparcie przedsiębiorczości

3 Obszar działania Inkubator Przedsiębiorczości 11 gmin powiatu świeckiego Bukowiec Dragacz Drzycim Jeżewo Lniano Nowe Osie Pruszcz Świecie Świekatowo Warlubie Lokalna Grupa Działania 7 gmin powiatu świeckiego Bukowiec Dragacz Drzycim Jeżewo Nowe Świecie Warlubie

4 Realizowane projekty o oddziaływaniu: Pro społecznym Szkoleniowym Wsparcie przedsiębiorczości Inkubator Przedsiębiorczości LGD „Gminy Powiatu Świeckiego” Działaj Lokalnie Odnowa i rozwój wsi, (PROW) Małe Projekty (PROW) 9.5 POKL kursy językowe (ZPORR) Kursy zawodowe (PUP, 6.1.1 PO KL) Małe Projekty (PROW) Funkcjonowanie LGD (PROW) Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości, Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, WIMP – 6.2 PO KL, ŚFPK, KPFP, GPK Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej (PROW)

5

6 Działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości W ramach Stowarzyszenia funkcjonują:

7 Działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości realizowany na podstawie trójstronnego porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym, Gminą Świecie oraz Stowarzyszeniem od listopada 2002 roku. W początkowym okresie przez 14 miesięcy program „Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości” finansowany był ze środków PAOW ( XI. 2002 r. – XII. 2003 r.), obecnie program ten w dalszym ciągu jest kontynuowany. Początkujący przedsiębiorcy w Inkubatorze korzystają z pomocy głównie w zakresie tańszego lokalu, tanich usług biurowo-administracyjnych, wspólnej reklamy oraz pomocy doradczej w prowadzeniu działalności gospodarczej. Te czynniki powodują, że zainteresowanie lokalami w Inkubatorze Przedsiębiorczości jest duże. Od początku funkcjonowania Inkubatora regularnie organizowane są również spotkania z lokatorami w celu omówienia bieżących problemów i identyfikacji potrzeb beneficjentów. Organizujemy corocznie spotkania dotyczące finansowania działalności gospodarczej - prezentujemy oferty instytucji finansujących, poręczających oraz wskazujemy możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

8 Działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości Powiatowy Inkubator Przedsiębiorczości Dysponuje powierzchnią ok. 1500 m2 z czego dla przedsiębiorców przeznaczamy – 1150 m2 Posiada w pełni wyposażą salę konferencyjną Od początku funkcjonowania w Inkubatorze funkcjonowało 60 przedsiębiorców 45 zakończyło pobyt w Inkubatorze. Obecnie w Inkubatorze Przedsiębiorczości funkcjonuje 17 podmiotów gospodarczych.

9 Działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości Stowarzyszenie prowadzi Punkt Obsługi Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. z Torunia Świeckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Grudziądzkich Poręczeń Kredytowych Sp. z.o.o

10 Działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości Kujawsko – Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o. o. z Torunia Na podstawie umowy współpracy zawartej 13 stycznia 2006r. oferuje pożyczki dla małych firm udzielane przez Kujawsko – Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp z o. o w Toruniu Pożyczki są niżej oprocentowane, wszelkie formalności podmioty zainteresowane mogą załatwić w siedzibie Stowarzyszenia. Organizowane są spotkania z przedsiębiorcami z udziałem przedstawicieli funduszu w celu ułatwienia naszym beneficjentom dostępu do źródeł finansowania. Na miejscu przedsiębiorcy otrzymują fachową pomoc w wypełnieniu wszelkich dokumentów związanych z ubieganiem się pożyczkę. Fundusz wzbudził wielkie zainteresowanie wśród firm i osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą. Od początku działania punktu konsultacyjnego prowadzonego przez Stowarzyszenie, uruchomione zostały 32 pożyczki na łączną kwotę 1 498 360,00 zł. stanowi to istotny element wsparcia naszych beneficjentów.

11 Działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości Świecki Fundusz Poręczeń Kredytowych Od września 2007 roku Stowarzyszenie prowadzi biuro Spółki Vistula Park właściciela Świeckiego Funduszu Poręczeniowego (ŚFP). W ramach współpracy Stowarzyszenie przeprowadza pełną procedurę udzielenie poręczenia tj. przyjmuje wnioski, rozpatruje formalnie i merytorycznie przy pomocy specjalnie powołanej komisji. Pozytywnie rozpatrzone wnioski są zatwierdzane przez prezesa spółki, który wydaje promesę udzielenia poręczenia, następnie Stowarzyszenie przygotowuje umowę poręczenia. W ramach obsługi ŚFP beneficjent ubiegając się o poręczenie całą procedurę przechodzi w Stowarzyszeniu od momentu złożenia wniosku do zawarcia umowy i złożenia zabezpieczeń. Stowarzyszenie uczestniczy również w procesie monitorowania udzielonych poręczeń. Do tej pory udzielono 78 poręczeń na łączną kwotę 1 143 353,63 zł. jako zabezpieczenie dotacji na rozpoczęcie działalności z PUP oraz dotacji w ramach 6.2 PO KL, doposażeń dla przedsiębiorców na stworzenie stanowiska pracy, jak również pożyczek z KPFP.

12 Działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. Z.o.o. Od maja 2009 roku Stowarzyszenie podjęło współpracę w zakresie poręczeń głównie na potrzeby realizowanego przez nas projektu w ramach działania 6.2 PO KL „Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości”. Z uwagi na fakt, że zakres poręczenia ŚFP obejmuje tylko mieszkańców obszaru gminy Świecie i Pruszcz, a my obejmujemy projektem cały obszar powiatu, za pośrednictwem GPK chcieliśmy umożliwić naszym beneficjentom pozyskanie zabezpieczenia umowy o dofinansowanie. W ramach podjętej współpracy dwóch beneficjentów programu skorzystało z poręczenia GPK. Stowarzyszenie prowadzi obsługę wniosku beneficjenta w całym procesie pozyskania poręczenia, ostateczną weryfikację merytoryczną dokonuje GPF.

13 Działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości Gminne Centrum Informacji w Świeciu Prowadziło swoją działalność od 18 kwietnia 2005 r. w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” do 30 września 2009 roku. W oparciu o pozyskany przez nas grant w wysokości 50 000 złotych Ministerstwa Gospodarki i Pracy zakupiliśmy wyposażenie komputerowe dla GCI, które funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu, w godzinach od 8.00-15.00. Wszystkim klientom udostępniana jest pracownia informatyczna ( 10 stanowisk komputerowych), strona www GCI, a w niej m.in. „kiosk z pracą”, biblioteczka oraz sprzęt biurowy (drukarka, ksero, fax itp.). W ramach GCI wyodrębniono mobilne Gminne Centrum Informacji, które docierało do poszczególnych sołectw gminy Świecie. Na podstawie podjętej współpracy z Kujawsko-Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy, od 1 października 2009 r. uruchomione zostało Młodzieżowe Centrum Karier. OHP w ramach realizowanego projektu unijnego wyremontowało oraz wyposażyło Centrum w nowoczesny sprzęt. Skutkiem współpracy połączono zadania GCI i MCK, stwarzając dodatkowe możliwości wsparcia osób bezrobotnych w szczególności młodzieży. Aktualnie w miejscu GCI funkcjonuje Młodzieżowe Centrum Karier, Punkt Pośrednictwa Pracy oraz od 01-12-2011r. Ośrodek Szkolenia Zawodowego.

14 Działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości Regionalne Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „Leader”- Dla potrzeb wynikających z realizacji celów statutowych, uchwałą zarządu powołano ośrodek szkoleniowy pod nazwą Centrum szkoleniowe wpisane jest do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Świeckiego oraz w rejestrze jednostek szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Regionalne Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „Leader” świadczy następujące usługi szkoleniowe: kursy zawodowe, kursy językowe, szkolenia z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych, szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej, szkolenia organizowane na indywidualne zapotrzebowanie klientów.

15 Działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości Regionalne Centrum Kształcenia Pozaszkolnego „Leader”- przykładowe szkolenia Kursy językowe – dwie edycje rocznych kursów z języka angielskiego i niemieckiego (120 godzin) dla 300 osób pracujących w ramach działania 2.1 ZPORR Kursy zawodowe w ramach PUP oraz w ramach projektu "Nowe kwalifikacje Twoją szansą„ działanie 6.1.1. PO KL (m.in. Pracownik przetwórstwa mięsnego, sprzedawca, magazynier, pracownik biurowy)

16 Działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości Program grantowy „Działaj Lokalnie” Dla potrzeb kształtowania idei gromadzenia środków celem rozwiązywania lokalnych problemów, Stowarzyszenie bierze udział w programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dla którego ma status Ośrodka Działaj Lokalnie. Od 2005 roku w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie programu „Działaj Lokalnie” dofinansowanych zostało 46 projektów na łączną kwotę 362 794,68 zł. W tym w 2012 roku dofinansowaliśmy 16 projektów na łączną kwotę 55 000,00 zł. Dodatkowym walorem tego programu było to, ze uczyliśmy przygotowania wniosków i projektów. Stowarzyszenie przeszkoliło w ciągu 4 edycji na terenie powiatu 283 osoby z różnych organizacji na obszarach wiejskich.

17 Działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości w 2010 roku Stowarzyszenie zakończyło realizację dwuletniego projektu „Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości” w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu 1 198 047,80 zł. Celem ogólnym projektu była promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez budowę postaw kreatywnych, służących rozwojowi i powstawaniu mikroprzedsiębiorstw na obszarze wiejskim powiatu świeckiego. Projekt skierowany był do osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców z terenu powiatu świeckiego, chcących rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach projektu zrealizowano: Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla 45 osób, Środki na rozwój Przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys., Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy z przeznaczeniem na koszty: ZUS, czynsz, opłaty eksploatacyjne pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, usługi księgowe, ubezpieczenie sprzętu, reklamę. Dzięki projektowi utworzono 24 nowe podmioty gospodarcze na terenach wiejskich powiatu świeckiego poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz finansowego i przyznano dotacje na rozpoczęcie działalności w łącznej kwocie 708 817,30 zł oraz wsparcie pomostowe w kwocie 118 550,31 zł. i przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości 51 572,00 zł

18 Działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości „Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości – II edycja” W sierpniu 2012 roku Stowarzyszenie zakończyło realizacje kolejnej edycji programu „Wiejskie Mini Inkubatory Przedsiębiorczości” w ramach działania 6.2 PO KL jako uzupełnienie działań Inkubatora Przedsiębiorczości. Celem ogólnym projektu była promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy poprzez budowę postaw kreatywnych, służących rozwojowi i powstawaniu mikroprzedsiębiorstw na obszarze wiejskim powiatu świeckiego. Projekt skierowany był do osób pozostających bez zatrudnienia, mieszkańców obszarów wiejskich z terenu powiatu świeckiego, chcących rozpocząć działalność gospodarczą. W ramach projektu zrealizowano: Szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla 50 osób, Środki na rozwój Przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. – minimum dla 36 Uczestników Projektu, Wsparcie pomostowe przez okres 6 miesięcy z przeznaczeniem na koszty: ZUS, czynsz, opłaty eksploatacyjne pomieszczeń,, usługi księgowe, ubezpieczenie sprzętu. Wartość projektu – 1 89342,43 zł. W ramach projektu powstały 36 nowe firmy, które otrzymały pomoc szkoleniowo-doradczą oraz finansową w wysokości do 40 000 zł. na uruchomienie działalności gospodarczej. Na zakończenie zorganizowano konferencję podsumowującą na której zaprezentowano raport ewaluacyjny projektu, publikację podsumowująca projekt oraz beneficjenci projektu mieli okazję podzielania się swoimi doświadczeniami. Konferencja odbyła się u jej z benaficjentek programu a poczęstunek zapewniła firma cateringowa która powstała w ramach projektu.

19 Działalność Stowarzyszenia Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości Uzyskane Certyfikaty Stowarzyszenie uzyskało za realizowanie programu „Inkubator Przedsiębiorczości” Certyfikat Dobrej Praktyki w projektach z zakresu rynku pracy w ramach projektu PL2002/000-580-01-05-01 „Koordynacja Działań Instytucji Rynku Pracy –Pomoc Techniczna” Phare 2002 SSG i znaleźliśmy się w gronie 17 najlepszych praktyk w zakresie rynku pracy w Polsce. Certyfikat Lokalnej Organizacji Grantowej – przedstawiciela ogólnopolskiego Programu „Działaj Lokalnie V” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności. Wyróżnienie w kategorii „Beneficjent EFS” za zaangażowanie przy wdrażaniu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego ZPORR 2004-2006 w województwie kujawsko - pomorskim – nagroda wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

20 Działalność Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w zakresie wsparcia przedsiębiorczości Nazwa działania Liczba złożonych wniosków Liczba wybranych operacji Liczba zawartych umów Wartość operacji wybranych Wartość zaplanowanych środków w LSR na lata 2007-2013 Procent wykorzystania środków Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2017121 213873,501 658183,5273,20 % Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 10811 155012,00 100 % Od 2009 roku Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju na podstawie umowy zawartej w dniu 03 lipca 2010r. z Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach realizacji LSR w okresie 2010-2012 ogłoszono następujące nabory wniosków:

21 Działalność Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w zakresie wsparcia przedsiębiorczości W celu dotarcia do jak największej grupy odbiorców działań „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: Organizujemy corocznie szkolenia i spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów w każdej gminie z obszaru LGD, Prowadzimy stałe doradztwo w zakresie przygotowania wniosków, epo oraz rozliczenia zrealizowanych operacji, Współpracujemy z biurem powiatowym Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Świeciu. Wykorzystanie potencjału Inkubatora Przedsiębiorczości w zakresie wiedzy i wieloletniego doświadczenia.

22 Działalność Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” w zakresie wsparcia przedsiębiorczości Wnioski i rekomendacje Pobudzenie aktywności środowisk wiejskich poprzez: W ramach środków na funkcjonowanie LGD winna być możliwość utworzenia wartości na tak zwane „mikro projekty” o charakterze prospołecznym na wzór programu „Działaj Lokalnie”:  O uproszczonej formie wniosku,  Ocenie konkursowej przez LGD pod względem formalnym i merytorycznym,  Zawieranie umów z beneficjentami przez LGD i ich rozliczanie  Wypłacie zaliczki w 100% z chwilą rozpoczęcia realizacji projektu, W ramach środków na działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w stosunku do osób rozpoczynających działalność gospodarczą winne być wdrażane na zasadach przyjętych dla działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Każda LGD powinna w swoich zasobach mieć osobę przygotowaną merytorycznie do obsługi osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców tzw. Animatora Przedsiębiorczości.

23 Wzajemne oddziaływanie Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” Beneficjenci programów wspierających działalność gospodarczą realizowanych w Inkubatorze dalszy swój rozwój mogą realizować w oparciu o środki PROW. Beneficjenci Lokalnej Grupy Działania stają się beneficjentami realizowanych zadań przez „Inkubator Przedsiębiorczości” : wsparcie doradczo-szkoleniowe, informacje o źródłach finansowania, pomoc w pozyskaniu pożyczki i poręczenia dla działalności gospodarczej, pomoc w rejestracji firmy. ŁATWA ROZPOZNAWALNOŚĆ NAS PRZEZ MIESZKAŃCÓW POWIATU JAKO MIEJSCA OTRZYAMANIA WSPARCIA, KTÓRE MOŻNA NAZWAĆ: MINIAGENCJĄ ROZWOJU

24 Dziękujemy za uwagę Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2B, pok. nr 7 tel./fax (52) 33 01 832, email: lgdswiecie@op.pllgdswiecie@op.pl www.lgdswiecie.pl


Pobierz ppt "Kijewo Królewskie 1 października 2012. LGD jako miniagencja rozwoju Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google