Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 marca 2016 r..  Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 marca 2016 r..  Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego."— Zapis prezentacji:

1 1 marca 2016 r.

2  Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020  Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020  Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020  Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 - 2020 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe Zmiany w dokumentach programowych

3 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (3 typ) ZAŁOŻENIA KONKURSU Alokacja: 5 374 400,51 PLN Charakter konkursu: zamknięty Nabór wniosków: 29 lutego 2016 r. - 29 kwietnia 2016 r. Minimalny poziom wkładu własnego: 10%

4 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe Sposób składania wniosku: w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI MAKS (maks2.warmia.mazury.pl), w wersji papierowej (1 egzemplarz wydrukowany za pośrednictwem ww. systemu) Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, adres: ul. E. Plater 1, II piętro, pokój 313. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

5 Weryfikacja wymogów formalnych Czerwiec 2016 Ocena formalna Lipiec 2016 Ocena merytoryczna Wrzesień 2016 Podpisanie umowy o dofinansowanie Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (3 typ)

6 Zwiększenie zatrudnialności uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego. Cel szczegółowy Przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. 3 typ projektów

7 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (3 typ) wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wnioskodawca

8 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (3 typ) nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces nauczania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (w tym doradcy edukacyjno-zawodowi), publiczne i niepubliczne szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe. nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces nauczania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (w tym doradcy edukacyjno-zawodowi), publiczne i niepubliczne szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe. Odbiorcy wsparcia

9 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (3 typ) Dofinansowanie otrzyma 1 projekt obejmujący wsparciem co najmniej 70% szkół i placówek publicznych prowadzących kształcenie zawodowe z województwa warmińsko-mazurskiego, których liczba stanowi podstawę weryfikacji spełnienia przedmiotowego kryterium. Odbiorcy wsparcia

10 1 uzyskiwanie kwalifikacji oraz podnoszenie kwalifikacji doradców edukacyjno – zawodowych przez osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają kwalifikacji 2 tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa) 3 zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjno – zawodowego Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (3 typ) Podstawa realizacji wsparcia

11 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (3 typ) Konsultant wojewódzki Doradca –konsultant (na poziomie lokalnym) Osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego w szkołach i placówkach Schemat zewnętrznego wsparcia szkół

12 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (3 typ) Specjalista zewnętrzny (spoza szkoły) bezpośrednio współpracujący z doradcami-konsultantami w realizacji zewnętrznego wsparcia na poziomie powiatu. Osoba zatrudniona w wojewódzkim ośrodku doskonalenia nauczycieli lub w centrum kształcenia zawodowego. Konsultant wojewódzki

13 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (3 typ) współpraca z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) współpraca z instytucjami wojewódzkimi zapewnienie dostępu do informacji edukacyjno – zawodowej, w tym on-line doskonalenie kadry doradców-konsultantów koordynowanie i monitorowanie działań współorganizowanie przedsięwzięć na rzecz rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego np. targi edukacyjne, targi pracy, festiwale zawodów. Zadania koordynatora wojewódzkiego:

14 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (3 typ) Specjalista zewnętrzny (spoza szkoły) bezpośrednio współpracujący z placówką w realizacji zewnętrznego wsparcia na poziomie powiatu. Osoba zatrudniona w poradni psychologiczno-pedagogicznej, powiatowej placówce doskonalenia nauczycieli, centrum kształcenia praktycznego lub centrum kształcenia ustawicznego. Doradca - konsultant na poziomie lokalnym

15 przeprowadzenie/aktualizacja diagnozy stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole opracowanie/aktualizacja planu zewnętrznego wsparcia szkoły wdrożenie i realizacja planu wsparcia szkoły tworzenie i rozwój sieci doradców edukacyjno – zawodowych oraz sieci instytucji monitorowanie i ewaluacja zadań Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (3 typ) Zadania doradcy - konsultanta na poziomie lokalnym:

16 Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe (3 typ) organizowanie szkolnych spotkań, konkursów itp. poświęconych doradztwu edukacyjno – zawodowemu organizacja spotkań z uczniami, rodzicami, radami pedagogicznymi, zespołami wychowawców oraz przedstawicielami pracodawców lub przedsiębiorców inicjowanie współpracy z zewnętrznymi instytucjami udostępnianie informacji, opisanych w mapie lokalnej sieci doradztwa edukacyjno – zawodowego organizacja wspólnych warsztatów Plan wsparcia szkoły może obejmować m.in.:

17 Poddziałanie 2.4.1 (3 typ) Rekomendacja IZ RPO WiM 2014-2020 zachęca do uwzględnienia w projekcie rekomendacji, które wynikają z Raportu z pilotażu zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego realizowanego w województwie warmińsko – mazurskim w roku szkolnym 2011/ 2012 opracowanego na zlecenie KOWEZiU. Jednocześnie należy pamiętać, że działania wynikające z rekomendacji muszą być zgodne z założeniami przedmiotowego konkursu.

18 Poddziałanie 2.4.1 (3 typ ) Warunek brzegowy Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross- financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS

19 Środki trwałe: bezpośrednio powiązane z przedmiotem projektu (np. komputer w ramach wyposażenia SPInKa), wykorzystywane w celu wspomagania procesu wdrażania projektu (np. rzutnik na szkolenia) Cross-financing: zakup nieruchomości, zakup infrastruktury (elementy nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do nieruchomości, np. wykonanie podjazdu do budynku, zainstalowanie windy w budynku), dostosowanie lub adaptacja (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń. Środki trwałe - cross-financing (dwie odrębne kategorie) Poddziałanie 2.4.1 (3 typ )

20 LIMIT ŚRODKÓW TRWAŁYCH I CROSS-FINANCINGU Poddziałanie 2.4.1 (3 typ) Limit cross-financingu Limit środków trwałych + cross-financing do 8,5 % wartości projektudo 10% wartości projektu

21 Poddziałanie 2.4.1 (3 typ) Wskaźnik produktu: Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze doradztwa zawodowego. Uwaga! Do wartości wskaźnika należy uwzględnić liczbę szkół i placówek publicznych. Wskaźniki własne (specyficzne dla projektu): są określane wówczas, kiedy wskaźnik narzucony przez IZ nie da możliwości pełnego monitorowania zakresu wsparcia oferowanego w projekcie, np. Liczba szkół i placówek niepublicznych objętych wsparciem (…); Liczba utworzonych Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SpInKa).

22 Poddziałanie 2.4.1 (3 typ) Wskaźniki horyzontalne: ( jeśli Wnioskodawca go realizuje i jest adekwatny do przedmiotu projektu) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami; Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych.

23 Poddziałanie 2.4.1 (3 typ) Koszty wsparcia szkoleniowego/kursowego Koszty walidacji i certyfikacji nabytych umiejętności i kwalifikacji Koszty związane z wyposażeniem SPInKa Koszty bezpośrednie Koszty związane z funkcjonowaniem Beneficjanta w zakresie związanym z projektem Koszty informacji/promocji projektu Koszty zarządzania projektem Koszty rekrutacji Koszty zabezpieczenia bankowego Koszty pośrednie Rozliczane jedynie ryczałtem

24 Poddziałanie 2.4.1 (3 typ)  Projekty o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego rozliczane uproszczonymi metodami  Do uproszczonych metod rozliczania wydatków zalicza się: -stawki jednostkowe -kwoty ryczałtowe -stawki ryczałtowe

25 Kryteria specyficzne obligatoryjne 1/2 Okres realizacji nie krótszy niż 36 miesięcy. Dofinansowanie otrzyma 1 projekt obejmujący wsparciem co najmniej 70% szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z województwa warmińsko-mazurskiego (co najmniej 70% ze 191 szkół i placówek publicznych). Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury (w ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeśli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS.

26 Kryteria specyficzne obligatoryjne 2/2 Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. Projekt wykorzystuje zasoby oraz wypracowane rezultaty i rozwiązania Projektu systemowego Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, pt.,,Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej” i/lub rozwiązania Wojewódzkiego Programu Zewnętrznego Wsparcia Szkół w Zakresie Doradztwa Edukacyjno- Zawodowego.

27 Kryteria specyficzne fakultatywne Wnioskodawca zakłada w ramach realizacji projektu utworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKA) w 20% zespołów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe objętych wsparciem – 10 pkt. Wnioskodawca posiada co najmniej 2 - letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt - 10 pkt.

28 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie ul. Głowackiego 17, 10-447 Olsztyn e-mail: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl Telefony do konsultantów: 89 512-54-85 89 512-54-86 89 512-54-82 89 512-54-83 godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 - 18:00 wtorek - piątek 7:30 - 15:30 Informacje dotyczące konkursów Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu ul. Zacisze 18, 82-300 Elbląg e-mail: lpielblag@warmia.mazury.pl Telefony do konsultantów: 55 620-09-13 55 620-09-14 55 620-09-16 godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 - 18:00 wtorek - piątek 7:30 - 15:30 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Ełku ul. Kajki 10, 19-300 Ełk e-mail: lpielk@warmia.mazury.pl Telefony do konsultantów: 87 734-11-09 87 734-11-10 87 610-07-77 godziny pracy punktu: poniedziałek 8:00 - 18:00 wtorek - piątek 7:30 - 15:30

29 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 marca 2016 r..  Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa  Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google