Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych stwierdzone podczas kontroli operacji realizowanych przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych stwierdzone podczas kontroli operacji realizowanych przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów."— Zapis prezentacji:

1 Naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych stwierdzone podczas kontroli operacji realizowanych przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 WPROWADZENIE Zamówienia publiczne to zgodnie z definicją ustawową: umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Tak scharakteryzował je ustawodawca w treści art. 2 pkt 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) – dalej: Pzp, regulującej w Polsce m.in. problematykę zawierania i realizacji umów finansowanych ze środków publicznych. Zastosowanie trybów przewidzianych przez Pzp w ramach ponoszenia kosztów, które mają być następnie zrefundowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej stanowi warunek ich kwalifikowalności. Poprawność zastosowania przez beneficjentów przepisów Pzp jest weryfikowana w ramach procesu przyznawania pomocy oraz po jego zakończeniu przez szereg uprawnionych do tego instytucji. Stwierdzenie uchybień może skutkować konsekwencjami w postaci redukcji kosztów kwalifikowalnych, stosowaniem korekt finansowych a w skrajnych przypadkach odmową przyznania bądź obowiązkiem zwrotu pomocy finansowej. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

3 OBSZARY WYSTĘPOWANIA NARUSZEŃ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Należy podkreślić, że nie wszystkie naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych wywierają taki sam skutek gdyż różna może być ich waga. Zasadniczym podziałem odnoszącym się do uchybień zamawiających jest podział ze względu na wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wśród najczęściej stwierdzanych uchybień niemających wpływu na wynik postępowania można wymienić: + uchybienia w zakresie dokumentowania postępowań: błędy w treści protokołu ZP (błędy w oszacowaniu wartości zamówienia, błędy dotyczące terminu ustalenia wartości przedmiotu zamówienia, określenie terminu wszczęcia postępowania odmiennie niż to wynika z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu, określenie dat poszczególnych czynności w ramach postępowania odmiennie od stanu faktycznego, brak pieczęci zamawiającego, brak wymaganych podpisów, brak zatwierdzenia SIWZ, dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej po upływie terminu związania ofertą, podpisanie umowy z wykonawcą po upływie terminu związania ofertą. + uchybienia w zakresie obowiązków informacyjnych oraz publikowania treści: niepełna treść ogłoszenia o zamówieniu, rozbieżności w treści ogłoszeń (BZP, strona internetowa zamawiającego, miejsce publicznie dostępne w siedzibie zamawiającego), rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia i SIWZ, niepełna treść SIWZ, uchybienia w zakresie publikacji informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykonawcach wykluczonych i ofertach odrzuconych, zaniechanie publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

4 + uchybienia w zakresie prawa materialnego (nie aktualne stany prawne, zlikwidowane instytucje) np.: zamieszczanie informacji o protestach przysługujących zamawiającemu, brak wymaganych klauzul umownych – dotyczących podwykonawstwa, - dotyczących zabezpieczenia należytego wykonania umowy, posługiwanie się nieaktualnym „przelicznikiem” Euro, niewniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z postanowieniami umowy, brak zapisów dotyczących zatrzymania wadium (w przypadku gdy zamawiający wymaga wniesienia wadium), błędne terminy gwarancji wadialnych wnoszonych przez wykonawców, obliczenie wysokości wadium niezgodnie z przepisami ustawy. + inne uchybienia mające znaczenie dla procesu przyznawania pomocy w ramach PROW 2007-2013 np.: przekazanie SWP niepełnej dokumentacji przetargowej, przekazanie kopii dokumentacji przetargowej potwierdzonej przez osobę nieposiadającą upoważnienia kierownika zamawiającego, rozbieżności pomiędzy kosztorysem inwestorskim załączonym do wniosku o przyznanie pomocy, przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ i kosztorysem ofertowym, błędy w zakresie oznaczenia stron umowy w/s udzielenia zamówienia publicznego, niewłaściwe przeniesienie ceny oferty najkorzystniejszej do umowy w/s realizacji zamówienia publicznego, nieprawidłowe dokonanie zwrotu wadium, niezgodność zakresu zamówienia z zakresem zestawienia rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umowy w/s przyznania pomocy, błędy w treści regulacji wewnętrznych zamawiającego (nieaktualne progi, zapisy o protestach, powoływanie kierownika zamawiającego w skład komisji przetargowej jako przewodniczącego), niezgodność ceny zapisanej w formularzu ofertowym z wartością wynikającą z kosztorysu ofertowego. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

5 Uchybienia mające lub mogące mieć wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (mogą one wystąpić na każdym etapie postępowania) Przykładowo można tu wymienić: + opisanie przedmiotu zamówienia w niedozwolony sposób poprzez użycie tzw. „nazw własnych”, regułą jest unikanie wskazywania pochodzenia, producentów, marek w ramach realizowanych zamówień. Reguła ma zapewnić równe traktowanie i niedyskryminację wykonawców. W przypadku kiedy nie można uniknąć wymienionych wskazań należy stosować klauzulę o dopuszczeniu „rozwiązań równoważnych tzn. o niegorszych parametrach” oraz wyjaśnienia, że użyte wskazania mają jedynie charakter informacyjny i nie wskazują na konieczność zaoferowania tylko i wyłącznie marki pojawiającej się w opisie przedmiotu zamówienia. + opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który może prowadzić do złożenia ofert nieporównywalnych poprzez użycie niepełnej dokumentacji projektowej, niejasnych sformułowań zmuszających do częstego wyjaśniania treści SIWZ w trakcie postępowania (do modyfikowania treści SIWZ i dokonywania zmian ogłoszenia), skutkuje to w efekcie utrudnioną i niejednoznaczną oceną złożonych ofert. + niejednoznaczne wskazanie kryteriów oceny ofert – kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty tzn. różnice w tym zakresie pomiędzy treścią SIWZ, ogłoszeń, istotnych postanowień umowy, formularza ofertowego – prowadzące do złożenia ofert nieporównywalnych lub niejednoznacznych. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

6 + ustalenie dyskryminujących warunków udziału w postępowaniu: np. zobowiązanie wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do przedstawienia zaświadczenia z rejestru karnego lub poświadczonego notarialnie oświadczenia potwierdzającego, że dokument taki nie jest wydawany w kraju pochodzenia wykonawcy. Nie żądano przedstawienia takich dokumentów od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. + ustalenie skomplikowanych kryteriów udziału w postępowaniu, ograniczających do niego dostęp np. poprzez wymaganie wykazania się przez wykonawców doświadczeniem opisanym za pomocą kilku zmiennych np. wykonanie utwardzonego kostką placu o powierzchni 150 m kw. i wartości robót 120 tys. + Zobowiązanie wykonawcy do dokonania tzw. „wizji lokalnej” jako praktyka sprzeczna z normą wyrażoną w treści art. 29 ust. 1 Pzp „Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Modyfikacje treści SIWZ oraz zmiany ogłoszenia o zamówieniu i ich publikacja – zaniechanie tych obowiązków prowadzić może do złożenia ofert podlegających odrzuceniu. a) modyfikacja treści SIWZ z inicjatywy zamawiającego; b) modyfikacja SIWZ w wyniku zapytań/wniosków wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ; + wybór oferty złożonej po terminie (konieczność oznaczenia dokładnego czasu złożenia oferty). Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

7 + dokonanie wyboru oferty wykonawcy, który podlegał wykluczeniu z postępowania z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 – 2a Pzp – szczególną uwagę należy zwrócić na treść: art. 24 ust. 2 pkt 1 Pzp: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31 a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2”; Art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp: „ Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”; Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

8 Przykłady stanów faktycznych stwierdzonych podczas kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonych w związku z realizacją operacji w ramach PROW 2007-2013 W przypadku wniosku jednego z beneficjentów w wyniku przeprowadzanego testu przeglądowego (walkthrough) oraz testu mechanizmów kontrolnych w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, stwierdzono, że zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem była modernizacja świetlicy wiejskiej, zawarł warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż cena złożonej oferty, tym samym postawił zróżnicowane warunki dla potencjalnych wykonawców. Urząd marszałkowski zwrócił się do beneficjenta z prośbą o pisemne wyjaśnienie powyższego zapisu. Beneficjent poinformował, iż intencją ww. zapisu było zapewnienie adekwatnej i proporcjonalnej wysokości ubezpieczenia do wartości inwestycji. Biorąc pod uwagę wagę i naturę ustalenia określono wartość wydatków niekwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej na poziomie 5%. Konkluzja: Ustanowienie przez zamawiającego zróżnicowanych warunków udziału w postępowaniu. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

9 W przypadku beneficjenta, który otrzymał pomoc w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi ustalono, iż beneficjent: w SIWZ oraz w Ogłoszeniu o zamówieniu wskazał, iż przy wyborze ofert przyjął jako kryterium oceny ofert m.in. wiedzę i doświadczenie, czym naruszył art. 91 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. Zgodnie z powyższym artykułem ustanowione przez zamawiającego kryteria oceny ofert inne niż cena, powinny odnosić się do przedmiotu zamówienia oraz nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. określając jako warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy w tym okresie, naruszył § 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zgodnie z ww. przytoczonym paragrafem zamawiający może wymagać wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. pomimo braku w ofercie potwierdzenia (oświadczenia) posiadania przez osoby uczestniczące w wykonywaniu zamówienia wymaganych uprawnień nie wezwał oferenta do uzupełnienia, ani nie odrzucił oferty jako nie spełniającej stawianych wymogów, lecz dokonał wyboru oferty jako najkorzystniejszej. Biorąc pod uwagę wagę i naturę ustaleń określono wartość wydatków niekwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej na poziomie 5%. Konkluzja: Brak stwierdzenia podczas pierwotnej kontroli na miejscu nieprawidłowości w przeprowadzanym przez beneficjenta postępowaniu o zamówienie publiczne powoduje niewłaściwe ustalenie stanu faktycznego skutkujące zawyżeniem wydatków kwalifikowanych. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

10 W przypadku beneficjenta, który otrzymał pomoc w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa stwierdzono, iż beneficjent podzielił zamówienie na części i dokonał wyboru wykonawców na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru geodezyjnego przy realizacji prac scaleniowych. Wykonawca dla pierwszego postępowania został wybrany w ramach postępowania ofertowego, natomiast dla drugiego w trybie zapytania o cenę. Łączna wartość netto postępowań wynosiła 92.650,41 PLN (tj. przekroczyła wartość 14.000,00 EUR). Biorąc pod uwagę wagę i naturę ustalenia określono wartość wydatków niekwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej na poziomie 25%. Ponadto, zgodnie z § 4 ust 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za koszty kwalifikowalne uznaje się koszty dostaw, robót budowlanych i usług, związane z realizacją operacji w części dotyczącej zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej, które zostały nabyte w trybie przepisów o zamówieniach publicznych. Beneficjent zobowiązany jest do złożenia dokumentacji z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wraz z wnioskiem o płatność. W badanym przypadku beneficjent przeprowadził 2 postępowania na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru geodezyjnego przy realizacji prac scaleniowych (przetarg nieograniczony) oraz (zapytanie o cenę), którego wartość w związku z podziałem zamówienia była niższa niż 14.000 euro. W ramach przeprowadzonego audytu ustalono, iż urząd marszałkowski odstąpił od weryfikacji złożonej przez beneficjenta dokumentacji przetargowej dotyczącej dwóch ww. postępowań, powołując się na art. 4 ust. 8 ustawy Pzp, co zgodnie z obowiązującą procedurą zostało uznane za nie podlegające weryfikacji ze względu na wartość poniżej 14.000 euro. Konkluzja: Podział zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy powoduje przyznanie pomocy finansowej na wydatki poniesione niezgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Nieprawidłowe oszacowanie łącznej wartości zamówienia skutkowało brakiem weryfikacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i naruszyło obowiązujące procedury. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

11 W przypadku wniosku beneficjenta, który otrzymał pomoc w ramach działania Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, stwierdzono, że: 1. w postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu: Stacje pomp Zamawiający zawarł w SIWZ warunek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do kwoty nie mniejszej niż cena oferty, czym naruszył zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów. Biorąc pod uwagę wagę i naturę ustalenia określono wartość wydatków niekwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej na poziomie 5%. 2. w postępowaniu na roboty budowlane wraz z dokumentacją geodezyjno-kartograficzną oraz operatami szacunkowymi Zamawiający dokonał zmiany umowy, tj. dokonał zmiany w składzie personelu bez potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu nowozatrudnionych osób do realizacji zadania, czego nie przewidział w SIWZ i umowie. Powyższe stanowi naruszenie art. 144 ust. 1 Pzp, zgodnie z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany. Biorąc pod uwagę wagę i naturę ustalenia określono wartość wydatków niekwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej na poziomie 5%. Konkluzja: Brak identyfikacji błędów w postępowaniach przeprowadzonych przez beneficjenta powoduje przyznanie pomocy finansowej na wydatki poniesione niezgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

12 W przypadku wniosku beneficjenta, który otrzymał pomoc w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ustalono, iż: w postępowaniu, którego przedmiotem była budowa sieci wodociągowej, Zamawiający w treści SIWZ użył nazw własnych materiałów, które winny być zastosowane przy realizacji zamówienia (abizol, studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, zamknięcie rurą teleskopową, kineta PE, zabezpieczenie kabli elektrycznych i teletechnicznych Arota typ PS) i jednocześnie nie zawarł informacji, iż dopuszcza rozwiązania równoważne. Biorąc pod uwagę wagę i naturę ustalenia określono wartość wydatków niekwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej na poziomie 5%. w postępowaniu którego przedmiotem była Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, Zamawiający w treści SIWZ użył nazw własnych materiałów, które winny być zastosowane przy realizacji zamówienia ( rury osłonowe PE Arot, kostka betonowa „Polbruk”) i jednocześnie nie zawarł informacji, iż dopuszcza rozwiązania równoważne. Biorąc pod uwagę wagę i naturę ustalenia określono wartość wydatków niekwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej na poziomie 5%. Konkluzja: Brak identyfikacji błędów w postępowaniach przeprowadzonych przez beneficjenta powoduje przyznanie pomocy finansowej na wydatki poniesione niezgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

13 W przypadku beneficjenta, który otrzymał pomoc w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ustalono, że beneficjent dokonał sztucznego podziału zamówienia do wyboru wykonawcy usługi polegającej na sporządzeniu dokumentacji projektowych, pomimo występowania tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej, czym naruszył art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, stanowiący iż Zamawiający nie może w celu uniknięcia stosowania przepisów Pzp dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy Pzp, w myśl którego, jeżeli zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych albo udziela zamówienia w częściach z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania, wartością zamówienia jest łączna wartość poszczególnych części zamówienia. W opisanym przypadku beneficjent nie dokonał szacowania wartości zamówienia z zachowaniem należytej staranności i wartość zamówionej usługi przekroczyła 14.000,00 EUR, w związku z czym zamawiający był zobligowany do przeprowadzenia zamówienia w trybach określonych w Pzp. Biorąc pod uwagę wagę i naturę ustalenia określono wartość wydatków niekwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej na poziomie 100%. Konkluzja: Brak identyfikacji błędów w postępowaniach przeprowadzonych przez beneficjenta powoduje przyznanie pomocy finansowej na wydatki poniesione niezgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

14 W przypadku beneficjenta, który otrzymał pomoc w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ustalono, iż beneficjent żądał od wykonawcy, jako warunku udziału w postępowaniu na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej w zakresie wiedzy i doświadczenia, udokumentowania iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, że pełnił nadzór inwestorski nad co najmniej 2 inwestycjami polegającymi na budowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej wraz z przepompowniami ścieków, realizowanymi z udziałem środków pomocowych (art. SAPARD, ZPORR, WFOŚiGW, NFOŚiGW) o wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 brutto każda, co ogranicza możliwość udziału w postępowaniu podmiotów posiadających wiedzę i doświadczenie w obsłudze inwestycji nie finansowanych ze środków pomocowych. Biorąc pod uwagę wagę i naturę ustalenia określono wartość wydatków niekwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej na poziomie 5%. Konkluzja: Brak identyfikacji błędów w postępowaniach przeprowadzonych przez beneficjenta powoduje przyznanie pomocy finansowej na wydatki poniesione niezgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych. W przypadku beneficjenta, który otrzymał pomoc w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ustalono, iż beneficjent w postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dopuścił do udziału w postępowaniu oraz udzielił zamówienia podmiotowi bezpośrednio biorącemu udział w przygotowaniu postępowania, który opracował dokumentację projektową oraz kosztorys inwestorski wykorzystane następnie do opisu przedmiotu zamówienia poprzez włączenie dokumentacji projektowej do SIWZ, tym samym pozyskując szczegółowe informacje o zakresie rzeczowym inwestycji oraz kalkulacji inwestorskiej. Opracowanie dokumentacji i kosztorysu inwestorskiego na rzecz beneficjenta stanowi podstawę do stwierdzenia, że zakres informacji pozyskanych przez tego Wykonawcę zapewnił mu uprzywilejowaną pozycję względem pozostałych wykonawców. Wykonawca ten poznał szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia znacznie wcześniej niż inni wykonawcy, mógł więc przygotować swoją ofertę w krótszym czasie i skalkulować niższą cenę. Biorąc pod uwagę wagę i naturę ustalenia określono wartość wydatków niekwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej na poziomie 5%. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

15 W przypadku wniosku beneficjenta, który otrzymał pomoc w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ustalono, iż Zamawiający: 1. w postępowaniu, którego przedmiotem była Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi: a) w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i Sanitarnych oraz w Przedmiarze robót użył nazw własnych produktów i jednocześnie nie zawarł informacji, iż dopuszcza rozwiązania równoważne; b) wskazał, iż wykonawca ma wykazać się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w minimalnej wysokości równej wartości oferty i określając wartość posiadanej polisy lub innego ubezpieczenia potwierdzającego, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 300.000,00 PLN w stosunku do wartości szacunkowej zamówienia 222.152,18 PLN; c) zamieścił ogłoszenie w dniu 25.07.2013 r. i wyznaczył 14 dniowy termin składania ofert tj. do dnia 08.08.2013 r. skracając tym samym termin na składanie ofert o 1 dzień, czym naruszył art. 43 ust. 1 ustawy Pzp; Biorąc pod uwagę wagę i naturę ustalenia określono wartość wydatków niekwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej na poziomie 5%. 2. w postępowaniu, którego przedmiotem była budowa placów zabaw dla dzieci w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi oraz Małe projekty wskazał, iż wykonawca ma wykazać się środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w minimalnej wysokości równej wartości oferty i określając wartość posiadanej polisy potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie niższą niż 200.000,00 PLN w stosunku do wartości szacunkowej zamówienia 100.812,08 PLN. Biorąc pod uwagę wagę i naturę ustalenia określono wartość wydatków niekwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej na poziomie 5%. 3. naruszył art. 67 ust. 1 pkt. 5b ustawy Pzp, bowiem nieprawidłowo zamówieniem na roboty dodatkowe objął roboty zamienne (polegające na wykonaniu schodów drewnianych i drzwi zewnętrznych) za które zgodnie z podpisaną umową ustalono wynagrodzenie ryczałtowe. Biorąc pod uwagę wagę i naturę ustalenia określono wartość wydatków niekwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej na poziomie 100%. 4. naruszył art. 67 ust. 1 pkt. 5b, ponieważ nie zostały spełnione przesłanki do udzielenia zamówienia na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu posadzki w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zamawiający bowiem miał dostęp do pomieszczenia, w którym znajdowała się posadzka (na etapie projektowania funkcjonował w pomieszczeniu sklep wiejski) i mógł ocenić jej stan techniczny, a tym samym przewidzieć konieczność jej zmiany. Biorąc pod uwagę wagę i naturę ustalenia określono wartość wydatków niekwalifikowanych zadeklarowanych do Komisji Europejskiej na poziomie 25%. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

16 W ramach niniejszej prezentacji wykorzystano materiał przekazany samorządom województw w formie „Zestawienia ustaleń i rekomendacji Głównego Inspektora Kontroli Skarbowej za rok finansowy EFRROW 2014”. Celem opracowania jest zaprezentowanie istotnych z punktu widzenia procesu aplikacyjnego okoliczności, które zostały zakwalifikowane przez organy kontrolne jako nieprawidłowości mające wpływ na proces przyznawania pomocy. Opracowanie nie zawiera polemiki ani komentarza w stosunku do ustaleń poczynionych przez kontrolerów ma na celu jedynie zaprezentowanie stwierdzonych stanów faktycznych aktualnym i potencjalnym beneficjentom PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020. Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Materiał opracowany w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Pobierz ppt "Naruszenia przepisów dotyczących zamówień publicznych stwierdzone podczas kontroli operacji realizowanych przez beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google