Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostęp Hurtowy i narzędzia do wyznaczania obszarów konkursowych POPC Warszawa, 14 grudnia 2015 r. Projekt: „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostęp Hurtowy i narzędzia do wyznaczania obszarów konkursowych POPC Warszawa, 14 grudnia 2015 r. Projekt: „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego."— Zapis prezentacji:

1 Dostęp Hurtowy i narzędzia do wyznaczania obszarów konkursowych POPC Warszawa, 14 grudnia 2015 r. Projekt: „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2015 r.”

2 Wyznaczanie obszarów, modele popytowo-kosztowe Projekt: „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2015 r.”

3 „BIAŁYCH PLAM NGA” OCENA OBSZARÓW – WYBÓR OBSZARÓW TZW. „BIAŁYCH PLAM NGA” WYZNACZENIE OPTYMALNEGO PRZEBIEGU SIECI I WYLICZENIE KOSZTÓW BUDOWY SIECI W RÓŻNYCH WARIANTACH TECHNOLOGICZNYCH OSZACOWANIE POTENCJALNYCH PRZYCHODÓW Z EKSPLOATACJI SIECI „LUKI FINANSOWEJ” OSZACOWANIE „LUKI FINANSOWEJ” GRUPOWANIE OBSZARÓW „NIEOPŁACALNYCH” WYZNACZENIE OBSZARÓW KONKURSOWYCH

4 <30mb/s >= 30Mb/s WYBÓR „BIAŁYCH PLAM NGA”

5 Do obszarów białych NGA zaliczono lokalizacje, w których: nie wykazano zasięgów światłowodowych w technologiach dostępowych; nie wykazano zasięgów miedzianych parowych w technologiach dostępowych (z przepustowością minimum 30 Mb/s); nie wykazano zasięgów kabli miedzianych współosiowych w technologiach dostępowych (z przepustowością minimum 30 Mb/s); nie wykazano usług radiowych w technologiach dostępowych, dla których przepustowość na użytkownika końcowego stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do Internetu wynosi minimum 30 Mb/s. Ponadto do obszarów białych NGA zaliczono budynki, co do których nie było wiarygodnych planów inwestycyjnych w ramach konsultacji społecznych oraz miejscowości, w których nie są realizowane projekty polegające na budowie sieci dostępowych w ramach perspektywy finansowej 2007-2013.

6 BUDYNEK WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE DANE NT. DOSTĘPNEJ INFRASTRUKTURY DANE O BUDYNKU: STATUS (ISTNIEJĄCY…) RODZAJ BUDYNKU (JEDNORODZINNY…) SIIS PRGBDOT10k

7 Cały obszar kraju został podzielony na kratki (grid) o wymiarach 250 m x 250 m. Z analizy zostały usunięte kratki, w których nie występują budynki. ZMODYFIKOWANY EUROGRID 250x250m

8 „BIAŁYCH PLAM NGA” OCENA OBSZARÓW – WYBÓR OBSZARÓW TZW. „BIAŁYCH PLAM NGA” <5% NGA

9 „Trasowanie” czyli automatyczne generowanie węzłów, których lokalizacja jest nieokreślona, a także generowanie trasy sieci pomiędzy węzłami planowanymi a zdefiniowanymi punktami adresowymi oraz pomiędzy węzłami planowanymi a węzłami istniejącymi. Wszystkie wyniki analiz dotyczących długości połączeń wygenerowanych tras przedstawione są w metryce drogowej Algorytm wyszukuje najkrótsze ścieżki z jednego źródła (w aplikacji: węzeł planowany) do wszystkich pozostałych węzłów grafu (punkty adresowe). W algorytmie jako punkty grafu rozpinającego przyjęto wszystkie skrzyżowania dróg oraz skrzyżowania planowanych przyłączy do dróg. Odległości w grafie są odległością wynikającą z rzeczywistej długości danego odcinka drogi. TRASOWANIE Na tym etapie nie wzięto pod uwagę budynków z obszarów o gęstości zabudowy 50 bud. na km2 oraz nie znajdujące się w zasięgu 750 m od węzła i liczbie nie mniejszej niż 20 (tzw. „satelity”)

10 WYZNACZENIE OPTYMALNEGO PRZEBIEGU SIECI powiat lub grupa powiatów sieć drogowa (BDOT10K – OT_SKDR) od węzłów istniejących minimum 20 budynków maksymalnie 750m

11 WYZNACZENIE OPTYMALNEGO PRZEBIEGU SIECI

12 Oszacowano koszty budowy i wybrane koszty operacyjne sieci NGA na obszarach, które są wynikiem działania trasowania, bazując na założeniach dla poszczególnych modelowanych technologii dostępowych, kosztach jednostkowych poszczególnych elementów. Wyznaczono szacowane koszty budowy i wybrane koszty utrzymania infrastruktury dla następujących technologii transmisyjnych: sieć światłowodowa GPON napowietrzna, sieć światłowodowa ETH P2P napowietrzna, sieć światłowodowa GPON w kanalizacji, sieć światłowodowa ETH P2P w kanalizacji, sieć VDSL2 napowietrzna, sieć bezprzewodowa LTE, WYNIKI MODELU KOSZTOWEGO

13 Szacowanie popytu Z kolei przy szacowaniu popytu na usługi dostępowe w określonych obszarach oraz tworzeniu modeli popytowych dla każdego obszaru i dla danej liczby odbiorców brane są pod uwagę trzy czynniki wpływające na wysokość przychodów możliwych do uzyskania na tym obszarze: rodzaje usług sprzedawanych w danym obszarze – usługi głosowe, transmisja internetowa, dostawa treści, w szczególności telewizji; penetracja poszczególnymi typami usług – wyznaczana osobno dla każdego typu usługi; cena sprzedaży, z uwzględnieniem sprzedaży pakietów usług. W Diagnozie Społecznej opracowanej pod redakcją prof. Janusza Czapińskiego wskazano na czynniki wzrostu penetracji usługami dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz naturalne bariery skali jego wzrostu. (http://diagnoza.com/pliki/raporty/Diagnoza_raport_2015.pdf ) Te same wskaźniki są zaimplementowane w modelu popytowym co oznacza, że model jest modelem realistycznym opartym o wieloletnie badania

14 Na podstawie danych dotyczących penetracji i popytu dla obszaru inwestycyjnego można prowadzić dokładną analizę opłacalności inwestycji. Powszechnie stosowaną miarą opłacalności jest wskaźnik NPV (wartości bieżącej netto), uwzględniający oczekiwane przepływy środków pieniężnych (przychody, nakłady inwestycyjne, wartość rezydualną projektu, koszty operacyjnej itp.). Wartość wskaźnika NPV można interpretować jako nadwyżkę zaktualizowanych przychodów netto inwestora/operatora nad poniesionymi nakładami początkowymi, lub wzrost zamożności inwestora wynikający z realizacji inwestycji z uwzględnieniem zmian wartości pieniądza w czasie. Ujemny NPV można interpretować jako tzw. lukę inwestycyjną

15 Grupowanie obszarów 1.Technologia referencyjna do wyznaczenia luki finansowej – MIX TECHNOLOGICZNY (średnia z 3 najtańszych technologii + 10% sieci w kanalizacji) 2.Opłata za zajęcia pasa drogowego – 20 zł/m 2 3.Stopa dyskontowa – 10,2 4.Okres zwrotu (NPV) – 9 lat (2 lata realizacji projektu + 7 lat obowiązku świadczenia dostępu hurtowego) 5.Wykluczeniu podlegają obszary „opłacalne” 6.Sieć musi stanowić logiczną strukturę. 7.Planowany koszt projektu od 5 do 10 mln Nie dzielono obszaru którego wartość wynosiła powyżej 10 mln i nie zwiększano na siłę zasięgu obszaru spójnego topologicznie jeśli jego koszt wynosił np. 2 mln. 8.Indywidualnie wyznaczany poziom i kwota dofinansowania dla obszaru (max 85/80%).

16 Obszary inwestycyjne (po „trasowaniu” i wykluczeniu obszarów „opłacalnych”

17 Potencjalne obszary konkursowe 1299

18 Aby wytypować obszary konkursowe z ogólnej liczby 1299 obszarów spełniających powyższe założenia zastosowano następujące reguły: Max poziom dofinansowania zawiera się w przedziale 0,55 do 70% (intensywność wsparcia) Koszt inwestycji zwiera się w przedziale 5 mln do 8,5 mln Poziom dofinansowania na HP nie jest wyższy niż 2750 lub Max poziom dofinansowania zawiera się w przedziale 0,55 do 70% (intensywność wsparcia) Koszt inwestycji zwiera się w przedziale 5mln do 8,5 mln Więcej niż 20 % lokali znajduje się w gminach, które zadeklarowały obniżenie stawki za korzystanie z pasa drogowego aby nie przekroczyć alokacji 900 mln czyli 600 mln + 30 %

19 Potencjalne obszary konkursowe – punkty adresowe

20 Wybrane obszary konkursowe 230 – finalnie 229

21 Nazwa kolumnyObjaśnienie Nr_obszaru Identyfikator, zawierający symbol POPC, symbol województwa, np. 02 oraz nr kolejny Województwo Województwo, w którym znajduje się dany obszar PowiatyPowiaty, w których znajduje się dany obszar Liczba gospodarstw domowych możliwych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji Liczba lokali, które znajdują się we wszystkich budynkach z danego obszaru (w tym „satelitów”) Minimalna liczba gospodarstw domowych do objęcia zasięgiem na obszarze interwencji Liczba lokali, która stanowi 80% lokali znajdujących się w budynkach dla których został obliczony NPV po 9 latach (bez „satelitów”) Liczba placówek edukacyjnych i placówek służby zdrowia do podłączenia na obszarze interwencji Liczba placówek edukacyjnych i placówek zdrowotnych znajdujących się w danym obszarze na podstawie danych przekazanych przez MZ i MNiSW Maksymalna kwota dofinansowania dla obszaru interwencji Kwota stanowiąca NPV po 9 latach dla danego obszaru Maksymalna intensywność wsparcia dla obszaru interwencji NPV po 9 latach/CAPEX kwalifikowany Zakres danych zawartych w Wykazie obszarów

22 PRZYKŁADOWE OBSZARY

23 POPC01_20899 l.g.d. możliwych - 4456 min l.g.d. - 719

24

25

26

27 Specyfikacja Techniczna Sieci POPC Projekt: „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2015 r.”

28 Dokumenty źródłowe  Wytyczne UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych (2013/C 25/01) z dnia 26 stycznia 2013 r.  Rozporządzenie UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu  Ustawa z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne  Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych  Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 16 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014–2020

29 WYMAGANIA NA PRZEPUSTOWOŚĆ OLT IPX Spliter Od węzła dostępowego do IXOd CPE do węzła dostępowegoPunkt wymiany ruchu ODFODF ETH CPE 1)W Sieci POPC gwarantowana przepustowość łącza lub kanału dla każdego przyłączonego urządzenia CPE nie może być niższa niż: a)30 Mb/s w dół od węzła dostępowego Sieci POPC do urządzenia CPE, b)10 Mb/s w górę od urządzenia CPE do węzła dostępowego Sieci POPC. 2)Powyższe wymagania na przepustowość w dół i w górę muszą być spełnione niezależnie od siebie dla wszystkich CPE podłączonych do węzła dostępowego sieci POPC jednocześnie przez 99,5% RDU wskazanego w pkt 1.2 ppkt 4 Wymagań. Każdy CPE musi mieć zagwarantowane osiągnięcie minimalnej przepustowości na wymaganym poziomie w dowolnym momencie. Wymagania na przepustowość w górę i w dół muszą być spełnione jednocześnie, tj. przepustowość w górę i w dół musi być gwarantowana dla każdego z CPE jednocześnie i niezależnie od siebie. 3)W CPE oraz na odcinku od CPE do węzła dostępowego i węźle dostępowym nie można stosować rozwiązań niegwarantujących osiągania przez wszystkie CPE wyznaczonego minimum przepustowości, mierzonego pomiędzy interfejsem abonenckim ETH w CPE a węzłem dostępowym. Powyższe wymagania mają zastosowanie dla wszystkich technologii, topologii i rozwiązań w ramach Sieci POPC.

30 WYMAGANIA NA PRZEPUSTOWOŚĆ OLT IPX Spliter Od węzła dostępowego do IXOd CPE do węzła dostępowegoPunkt wymiany ruchu ODFODF ETH CPE 1)Przepustowość, zapewniana na odcinku od węzła dostępowego Sieci POPC do IX, musi zapewniać każdemu z CPE dostępność usług na poziomie nie gorszym niż wymagane gwarantowane przepustowości w Sieci POPC przez 99,5% RDU wskazanego w pkt 1.2 ppkt 4 Wymagań. 2)Na odcinku od węzła dostępowego do punktu wymiany ruchu IX OSD może stosować overbooking z zastrzeżeniem jednak, że obciążenie żadnego z elementów w którymkolwiek z kierunków nie może być wyższe niż 80% w 5 z 9 kolejnych tygodni, licząc wartość obciążenia w dowolnym z kierunków dla godziny największego obciążenia w tygodniu (GNR tygodniowe), po zastosowaniu metody 95 percentyla czyli odrzuceniu 5% próbek o najwyższym obciążeniu rejestrowanych nie rzadziej niż co 5 minut. 3)We wszystkich elementach Sieci POPC począwszy od węzła dostępowego Sieci POPC do IX nie można stosować rozwiązań niegwarantujących osiągania przez wszystkie CPE wyznaczonego minimum przepustowości. 4)Wraz ze wzrostem efektywnego wykorzystania minimalnej gwarantowanej przepustowości, OSD zobowiązany jest zapewnić niezbędne zasoby i rozwiązania aż do poziomu minimalnej gwarantowanej przepustowości w Sieci POPC dla każdego z CPE.

31 WYMAGANIA NA PRZEPUSTOWOŚĆ OLT IPX Spliter Od węzła dostępowego do IXOd CPE do węzła dostępowegoPunkt wymiany ruchu ODFODF ETH CPE 1)Zapewniona łączna przepustowość dostępu do Internetu przez OSD lub OK od dostawcy lub dostawców usług dostępu do Internetu w IX lub prywatnym punkcie wymiany ruchu powinna gwarantować każdemu CPE dostępność usług na poziomie nie gorszym niż minimalna gwarantowana przepustowość w Sieciach POPC przez 99,5% RDU wskazanego w pkt 1.2 ppkt 4 Wymagań. 2)OSD może stosować overbooking z zastrzeżeniem jednak, że obciążenie poszczególnych punktów styku i poszczególnych usług w którymkolwiek z kierunków nie może być wyższe niż 80% w 5 z 9 kolejnych tygodni, licząc wartość obciążenia w dowolnym z kierunków dla godziny największego obciążenia w tygodniu (GNR tygodniowe), po zastosowaniu metody 95 percentyla, czyli odrzuceniu 5% próbek o najwyższym obciążeniu rejestrowanych nie rzadziej, niż co 5 minut.

32 WYMAGANIA JAKOŚCIOWE ParametrWymagania Opóźnienie150 ms Zmienność opóźnienia0,5 ms* Utrata pakietów0,03% Czas usuwania awarii24h Roczna dostępność usług99% Dodatkowe wymogi Braklimitutransferudanych,neutralnośćsieci, otwartość na innych dostawców usług, użycie wyłącznie adresacji IP, użycie IX położonych w Polsce

33 WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE ObszarWymagania Topologia Topologia gwiazdy bez redundancji w warstwie fizycznej Topologie takie jak pierścienie czy kraty, znajdujące zastosowanie w wyższych warstwach sieci, nie powinny być stosowane w sieciach POPC w przypadku gdy przyczyniają się do zwiększenia kosztów inwestycji w porównaniu do pkt powyżej Technologie wykluczone ADSL2+, xDOCSIS 2.0, UMTS i starsze oraz dostęp satelitarny Rozwiązania wykluczone Rozwiązania niegwarantujące przepustowości wraz ze wzrostem liczby użytkowników sieci lub zmianą profilu użytkowania Rozwiązania bazujące na radiowym paśmie niechronionym Rozwiązania hybrydowe jeżeli sieć podstawowa nie zapewnia wymogów gwarantowanej przepustowości

34 NADMIAROWOŚĆ WŁÓKIEN I KANALIZACJI OLT Spliter Segment rozdzielczySegment abonenckiSegment magistralny ODFODF CPE 1)Nadmiarowość dla okablowania wykorzystywanego na Segmencie abonenckim od budynku do najbliższego punktu łączenia powinna wynosić 30% liczby włókien i nie mniej niż: a)1J dla budynków jednorodzinnych na potrzeby rezerwy technicznej i potrzeby OK, b)2J dla domów wielomieszkaniowych o liczbie lokali mieszkalnych od 2 do 5 na potrzeby OK, c)3J dla domów wielomieszkaniowych o liczbie lokali mieszkalnych powyżej 5 na potrzeby OK.

35 NADMIAROWOŚĆ WŁÓKIEN I KANALIZACJI OLT Spliter Segment rozdzielczySegment abonenckiSegment magistralny ODFODF CPE 1)W przypadku realizacji Przyłącza telekomunikacyjnego od budynku wielomieszkaniowego do Segmentu rozdzielczego przy wykorzystaniu kanalizacji, minimalnym wymogiem jest stosowanie alternatywnie: a)ułożenia Mikrokanalizacji o odpowiedniej krotności i przekroju, w której co najmniej 3 wolne mikro otwory o średnicy wewnętrznej >=8 mm stanowią nadmiar na potrzeby OK, b)ułożenia dwóch rur HDPE 32 mm lub 40 mm, z czego druga rura HDPE stanowi instalację nadmiarową dla OK. 2)W przypadku prowadzenia Przyłącza telekomunikacyjnego od budynku jednomieszkaniowego do Segmentu rozdzielczego wymagane jest stosowanie alternatywnie: a)Mikrorurki, b)jednej rury HDPE 32 mm, c)kabla doziemnego bez osłony o krotności 2J lub wyższej. 3)Na segmencie abonenckim współbieżnym do sieci rozdzielczej (np. wzdłuż drogi do najbliższego PDU) dopuszczalne jest stosowanie alternatywnie: a)Mikrokanalizacji, b)rury HDPE 40 mm współdzielonych przez wiele Segmentów abonenckich, c)kabli doziemnych bez osłony stanowiących przyłącza o krotności 2J lub wyższej.

36 NADMIAROWOŚĆ WŁÓKIEN I KANALIZACJI OLT Spliter Segment rozdzielczySegment abonenckiSegment magistralny ODFODF CPE 1)Wymagana nadmiarowość na potrzeby OK dla okablowania na Segmencie rozdzielczym tj. od Segmentu abonenckiego do sieci magistralnej wynosi 30% liczby włókien i nie mniej niż 6J.

37 NADMIAROWOŚĆ WŁÓKIEN I KANALIZACJI OLT Spliter Segment rozdzielczySegment abonenckiSegment magistralny ODFODF CPE 1)Na Segmentach rozdzielczych w Sieci POPC zabronione jest stosowanie kabli doziemnych bez osłony. 2)Na odcinkach Kanalizacji Kablowej, na Segmentach rozdzielczych oraz na Segmentach abonenckich równoległych do Segmentu rozdzielczego minimalnym wymaganiem jest stosowanie alternatywnie: a)Mikrokanalizacji, b)jednej rury HDPE 40 mm lub 50 mm w przypadku stosowania kabli doziemnych bez osłony dla przyłączy, c)dwóch lub więcej rur HDPE 40 mm lub 50 mm w przypadku wykorzystania jednej rury przez Segmenty abonenckie. 3)Wymagana nadmiarowość Kanalizacji Kablowej na potrzeby OK to co najmniej 25% łącznego przekroju tej kanalizacji na każdym z odcinków, lecz nie mniej niż alternatywnie: a)trzy wolne mikrootwory o średnicy wewnętrznej >=8 mm dla OK, b)wolna przestrzeń w kanalizacji na całej długości sieci rozdzielczej umożliwiająca wprowadzenie 3 Mikrorurek o przekroju wewnętrznym >=8 mm.

38 NADMIAROWOŚĆ WŁÓKIEN I KANALIZACJI OLT Spliter Segment rozdzielczySegment abonenckiSegment magistralny ODFODF CPE 1)Wymagana nadmiarowość na potrzeby OK dla okablowania na Segmencie magistralnym wynosi 30% liczby włókien i nie mniej niż 12J.

39 NADMIAROWOŚĆ WŁÓKIEN I KANALIZACJI OLT Spliter Segment rozdzielczySegment abonenckiSegment magistralny ODFODF CPE 1)Na Segmentach magistralnych w Sieci POPC zabronione jest stosowanie kabli doziemnych bez osłony. 2)Dla Kanalizacji Kablowej na Segmentach magistralnych minimalnym wymaganiem jest stosowanie alternatywnie: a)Mikrokanalizacji, b)dwóch rur HDPE 40 mm. 3)Wymagana nadmiarowość Kanalizacji Kablowej na potrzeby OK to, co najmniej 25% łącznego przekroju tej kanalizacji na każdym z odcinków, lecz nie mniej niż alternatywnie: a)trzy wolne mikrootwory o średnicy wewnętrznej >=10 mm dla OK, b)wolna przestrzeń w kanalizacji na całej długości sieci rozdzielczej umożliwiająca wprowadzenie 3 Mikrorurek o przekroju wewnętrznym >=10 mm dla OK.

40 PUNKTY DOSTĘPU DO USŁUG HURTOWYCH ObszarWymagania Pojemność przełącznic Dla punktów przełączania włókien światłowodowych i kabli metalowych OSD zobowiązany jest zapewnić w każdym z przypadków, ściśle zdefiniowaną pojemność pola komutacyjnego w Punktach Elastyczności Zasilanie Zasilanie elektryczne o mocy wystarczającej dla zasilenia własnych urządzeń Sieci POPC oraz wymaganej rezerwy dla urządzeń OK Podtrzymanie akumulatorowe dla urządzeń własnych OSD (poza CPE) Kolokacja w węzłach dostępu radiowego Kolokacja dla zestawu anten dla trzech sektorów wraz z RRU używanych przez OSD, oraz nie mniej niż dla obciążenia 150 kg na wysokości przewidzianym dla montażu zestawu i na powierzchnię anten 3*2m*0,4m PDU BSA W celu realizacji dostępu w PDU BSA, OSD zapewni: dostęp dla co najmniej 3 OK liczbę portów optycznych równą, co najmniej liczbie OK, lecz nie mniej niż 6 przestrzeń instalacyjną 2U per OK, lecz nie mniej niż 6U Dodatkowe szczegółowe wymagania związane z realizacją BSA

41 Oferta hurtowa operatora Sieci POPC Projekt: „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej instytucji o charakterze specjalistycznym zaangażowanej w realizację Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w 2015 r.”

42 Obowiązek dostępu – podstawowe zasady  dokument określa wymagania minimalne  obowiązek dot. beneficjentów i innych podmiotów korzystających z sieci  obowiązek dot. sieci stanowiącej funkcjonalną całość  obowiązuje 7 lat od zakończenia projektu, usługi pasywne bezterminowo  otwarty i efektywny dostęp na warunkach niedyskryminujących

43 Katalog Usług Kanalizacja kablowa Ciemne włókna/dosył Fizyczna pętla BSA / VULAMaszty Usługi umożliwiające połączenie sieci FTTH P2P FTTH P2M FTTx + xDSL FTTx + HFC/Eth Radio

44 Informacje ogólne i system komunikacyjny  obowiązek publikacji oferty hurtowej  katalog informacji ogólnych jest otwarty  prezentowanie informacji w formie graficznej  zasady ogólne np. aktualność, rzetelność, kompletność  publikowanie informacji z wyprzedzeniem  dostęp do informacji ogólnych, komunikacja w tym składanie zamówień za pośrednictwem SK  zasady ogólne SK np. szybkość, niezawodność, bezpieczeństwo

45 Zamówienie na Usługę Złożenie wniosku OK Weryfikacja formalna - 3DR wezwanie do uzupełnienia Uzupełnienie braków 5 DR Informacja o przystąpieniu do realizacji zamówienia pozostawienie bez rozpoznania Realizacja zamówienia - 2 DR Wywiad techniczny Warunki techniczne – 7 DR Projekt Techniczny OK – 60 dni, weryfikacja anulowanie zam. – 10 DR wezwanie do uzupełnienia Uzupełnienie braków 10 DR pozostawienie bez rozpoznania Realizacja zamówienia 7 DR/ przekazanie infrastruktury w uzgodnionym terminie

46 Pasywny Punkt Dostępu do Usługi (PPDU)  PPDU jest budowany na wniosek OK w lokalizacji wskazanej przez OK  OSD może odmówić budowy PPDU – 10 DR (min. 200 m od innego PDU)  Na PPDU nie jest wymagana nadmiarowość  OSD buduje PPDU na koszt OK  PPDU stanowi własnością OSD i podlega obowiązkowi udostępniania

47 Kary umowne i Bonifikaty Parametry jakościowe usług hurtowych takie same jak usług detalicznych Kara umowna: > opłata za Usługę x < opłata całkowita z tytułu świadczenia Usługi przez 3 miesiące Bonifikata: 1/30 opłaty miesięcznej za każdy rozpoczęty dzień po przekroczeniu SLA łączny czas niedotrzymania parametrów rozpatrywany okres czasu

48 UsługaWymagania BSA Obowiązkowa dla każdej technologii dostępowej Obejmuje zarówno transmisję danych oraz utrzymanie pętli abonenckiej Dostęp na poziomie Ethernet w węźle głównym w granicach województwa Odsprzedaż usług (dostęp na poziomie IP Niezarządzanym) OSD oferuje interfejsy optyczne 1 GE lub 10 GE LLU Uwolnienie pętli w sieciach bazujących na kablach koncentrycznych – w każdym punkcie komutacji kabli koncentrycznych od CPE do pierwszego Punktu agregacji kabli koncentrycznych Uwolnienie pętli abonenckiej w sieciach bazujących na kablach parowych – w każdym punkcie komutacji kabli parowych od CPE do aktywnego węzła dostępowego Uwolnienie pętli w sieciach światłowodowych P2MP - w każdym punkcie komutacji włókien światłowodowych od CPE Abonenta do pierwszego splittera optycznego Uwolnienie pętli w sieciach światłowodowych P2P - w każdym punkcie komutacji włókien światłowodowych od CPE do aktywnego węzła dostępowego VULA Obowiązek świadczenia tylko jeżeli: OSD nie dysponuje wolnymi włóknami lub rozwiązaniami technicznymi, które może udostępnić OK, celem świadczenia przez niego usług dla Abonentów, w zasięgu sieci OSD oferuje usługi detaliczne, które nie mogą być świadczone przez OK w oparciu o inne niż VULA Usługi oferowane przez OSD Usługi

49 UsługaWymagania Kanalizacja Kablowa Możliwość ułożenia kabli, mikrorurek, kanalizacji wtórnej i innych urządzeń pasywnych. Zakaz umieszczania urządzeń aktywnych OK w zamówieniu na usługę podaje typ i średnicę kabla lub rury, zakończenia oraz preferowany przebieg Ciemne włókna Możliwość zestawienia dzierżawionego włókna między dwoma PDU Nie obejmuje dzierżawy włókna w lokalnej pętli abonenckiej Długość liczona bez zapasów kablowych na przebiegu Słupy, wieże, maszty Udostępnienie w celu montażu, konserwacji, wymiany naprawy kabli, anten i innych urządzeń Zapewnienie dostępu do skrzynek, przełącznic i innych elementów agregacji Kolokacja Dzierżawa miejsca w szafie OSD (1U) Dzierżawa miejsca pod szafę Dzierżawa powierzchni technicznej z wyposażeniem: klimatyzacja, wentylacja, gwarantowane zasilanie, autoryzowany dostęp Połączenie sieci Połączenie sieci w trybie kolokacji Połączenie sieci w trybie liniowym Usługi

50 Opłaty UsługaGórny limit opłat BSA LLUC H-LLU = C D * (1 – 55,30%) Kanalizacja kablowa Inne usługi z SORBenchmark zgodny z zatwierdzonym brzmieniem oferty SOR Orange Polska Pozostałe usługi Opłaty oparte na punktach odniesienia obowiązujących w innych, porównywalnych, bardziej konkurencyjnych obszarach Polski lub Unii Europejskiej lub w przypadku braku dostępności takich punktów odniesienia, na podstawie ponoszonych przez OSD kosztów świadczenia takich usług

51 ObszarWymagania Cena detaliczna Określono szczegółowy algorytm określenia ceny detalicznej na potrzeby mechanizmu R-, ceny dotyczą tylko ofert dostępnych na konkretnym obszarze konkursowym, OSD może stosować różne oferty na różnych obszarach konkursowych Uzasadnienie kosztowe OSD może podwyższyć górny limit opłat za kanalizację kablową i ciemne włókno po pozytywnej weryfikacji kosztowej Prezesa UKE Monitorowanie Prezes UKE uprawniony jest do wzywania OSD do wyjaśnień w zakresie ofert hurtowych, OK może zgłosić nieprawidłowości do Prezesa UKE po czym są one raportowane do CPPC a OSD wzywany jest do zmiany oferty Operator hurtowyW przypadku kiedy OSD nie świadczy żadnych usług detalicznych i posiada tylko ofertę hurtową nie obowiązują go obowiązki kontroli cen Elastyczność cenowa Niedozwolone: opusty wolumenowe, rozliczenia barterowe, krótkotrwałe promocje okresowe, vouchery i promocyjne pakiety Dozwolone: opusty terminowe, dopłaty SLA, stałe, długoterminowe opusty potencjałowe Opłaty

52 CENA DETALICZNA MINUS – PRZYKŁAD KALKULACJI (netto) Dostęp 30 Mb/sDostęp 100 Mb/sTV Pack 100 Mb/s Cena miesięczna 40 zł60 zł119 zł Cena w okresie promocyjnym (3 mc) 40 zł1 zł Aktywacja usługi 100 zł 1 zł Cena za gadżet (telewizor) Brak 99 zł Wartość gadżetu Brak 699 zł Miesięczny koszt usługi TV Brak 19 zł Okres trwania umowy 12 mc24 mc Kalkulacja parametru Cd

53 CENA DETALICZNA MINUS – ETAP 1 (netto) Dostęp 30 Mb/sDostęp 100 Mb/sTV Pack 100 Mb/s Cena miesięczna 40 zł60 zł119 zł Cena w okresie promocyjnym (3 mc) 40 zł1 zł Aktywacja usługi 100 zł 1 zł Cena za gadżet (telewizor) Brak 99 zł Wartość gadżetu Brak 699 zł Miesięczny koszt usługi TV Brak 19 zł Okres trwania umowy 12 mc24 mc Kalkulacja parametru Cd – CENA ABONAMENTOWA (40*12)/12 = 40 zł(60*21+1*3)/24 = 52,63 zł (119*21+1*3)/24 = 104,25 zł

54 CENA DETALICZNA MINUS – ETAP 2 (netto) Dostęp 30 Mb/sDostęp 100 Mb/sTV Pack 100 Mb/s Cena miesięczna 40 zł60 zł119 zł Cena w okresie promocyjnym (3 mc) 40 zł1 zł Aktywacja usługi 100 zł 1 zł Cena za gadżet (telewizor) Brak 99 zł Wartość gadżetu Brak 699 zł Miesięczny koszt usługi TV Brak 19 zł Okres trwania umowy 12 mc24 mc Kalkulacja parametru Cd – CENA JEDNORAZOWA 100/12 = 8,33 zł100/24 = 4,17 zł(1+99)/24 = 4,17 zł

55 CENA DETALICZNA MINUS – ETAP 3 (netto) Dostęp 30 Mb/sDostęp 100 Mb/sTV Pack 100 Mb/s Cena miesięczna 40 zł60 zł119 zł Cena w okresie promocyjnym (3 mc) 40 zł1 zł Aktywacja usługi 100 zł 1 zł Cena za gadżet (telewizor) Brak 99 zł Wartość gadżetu Brak 699 zł Miesięczny koszt usługi TV Brak 19 zł Okres trwania umowy 12 mc24 mc Kalkulacja parametru Cd – SUMA CEN ZA USŁUGĘ DETALICZNĄ 40+8,33 = 48,33 zł52,63+4,17 = 56,8 zł104,25+4,17 = 108,42 zł

56 CENA DETALICZNA MINUS – ETAP 4 (netto) Dostęp 30 Mb/sDostęp 100 Mb/sTV Pack 100 Mb/s Cena miesięczna 40 zł60 zł119 zł Cena w okresie promocyjnym (3 mc) 40 zł1 zł Aktywacja usługi 100 zł 1 zł Cena za gadżet (telewizor) Brak 99 zł Wartość gadżetu Brak 699 zł Miesięczny koszt usługi TV Brak 19 zł Okres trwania umowy 12 mc24 mc Kalkulacja parametru Cd – GADŻET I USŁUGI DODATKOWE (699/24) + 19 = 48,13 zł

57 CENA DETALICZNA MINUS – ETAP 5 (netto) Dostęp 30 Mb/sDostęp 100 Mb/sTV Pack 100 Mb/s Cena miesięczna 40 zł60 zł119 zł Cena w okresie promocyjnym (3 mc) 40 zł1 zł Aktywacja usługi 100 zł 1 zł Cena za gadżet (telewizor) Brak 99 zł Wartość gadżetu Brak 699 zł Miesięczny koszt usługi TV Brak 19 zł Okres trwania umowy 12 mc24 mc Kalkulacja parametru Cd – WYNIK 48,33 zł56,8 zł108,42 zł – 48,13 = 60,29 zł

58 CENA DETALICZNA MINUS – WYNIK (netto) Dostęp 30 Mb/sDostęp 100 Mb/sTV Pack 100 Mb/s Kalkulacja parametru Cd – WYNIK 48,33 zł56,80 zł60,29 zł BSAEthernet: 48,33*(1-35,49%) = 31,18 zł IPNZ: 48,33*(1-19,58%) = 38,87 zł Ethernet: 56,80*(1-35,49%) = 36,64 zł IPNZ: 56,80*(1-19,58%) = 45,68 zł LLU48,33*(1-55,30%) = 21,60 zł

59 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Dostęp Hurtowy i narzędzia do wyznaczania obszarów konkursowych POPC Warszawa, 14 grudnia 2015 r. Projekt: „Finansowanie zaplecza technicznego i szkoleniowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google