Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami DEPARTAMENT ŚRODOWISKA WYDZIAŁ OPŁAT I BAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Poznań, 2016 rok.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami DEPARTAMENT ŚRODOWISKA WYDZIAŁ OPŁAT I BAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Poznań, 2016 rok."— Zapis prezentacji:

1 Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami DEPARTAMENT ŚRODOWISKA WYDZIAŁ OPŁAT I BAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Poznań, 2016 rok

2 Podstawa prawna Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Z 2013 r. poz. 21 ze zm.) (weszła w życie z dniem 23 stycznia 2013 r.) Posiadacz odpadów - wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości;

3 Ewidencja odpadów Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z katalogiem odpadów. (art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach) Katalog odpadów - obowiązujący od 1 stycznia 2015 r. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923) 15 01 01 – Opakowania z papieru i tektury

4 Dokumenty ewidencji odpadów Od 1 stycznia 2015 r. ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji:  karta ewidencji odpadów  karta przekazania odpadu  karty ewidencji odpadów niebezpiecznych - NOWOŚĆ W szczególnych sytuacjach:  karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych  karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego  karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973).

5 Karta ewidencji odpadów

6

7

8 Przywóz do RP Z Z

9 Karta ewidencji odpadów Rec- recykling Wtn- wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych Ppu - przygotowanie do ponownego użycia Rec- recykling Wtn- wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych Ppu - przygotowanie do ponownego użycia

10 Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:  wytwórców odpadów komunalnych,  osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami - które wykorzystują odpady na własne potrzeby,  wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji - jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,  podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 - podmiot prowadzący działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, który zbiera odpady opakowaniowe i odpady w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych, w tym zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo- wychowawczych, urzędach i instytucjach (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów)

11 Rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 września 2015 r. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz. U. 2015, poz. 1431 )

12 Rodzaje i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów Lp.Rodzaj odpadówKod odpadów*) Ilość odpadów [Mg] /rok 1Odpadowa masa roślinna02 01 03bez ograniczeń 2Odchody zwierzęce02 01 06bez ograniczeń 3Odpady kory i korka03 01 01do 10 4Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 0403 01 05do 10 5Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 1708 03 18do 0,1 6 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 15 02 03do 0,1 7Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 1316 02 140,005 8Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 1516 02 160,005 9Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)16 06 040,005 10Inne baterie i akumulatory16 06 050,005 11Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów17 01 01do 5 12Gruz ceglany17 01 02do 5 13Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia17 01 03do 5 14Drewno17 02 01do 5 15Szkło17 02 02do 5 16Tworzywa sztuczne17 02 03do 5 17Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 0317 05 04do 5 18Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 0117 08 02do 5 Brak odpadów o kodach: 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe. Brak odpadów o kodach: 16 02 13* - Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12, 13 02 08* - Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe.

13 Obowiązek wypełnienia karty przekazania odpadów  Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.  Posiadacz odpadów, który przejmuje odpad od innego posiadacza jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadu na karcie przekazania odpadu wypełnionej przez posiadacza, który przekazuje ten odpad.  Prowadzący działalność wyłącznie w zakresie transportu odpadów jest obowiązany do poświadczenia na karcie przekazania odpadu wykonania tej usługi.

14 Wymagania dotyczące karty przekazania odpadów  Kartę przekazania odpadu sporządza się w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, po jednym dla każdego z posiadaczy odpadów oraz dla prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów.  Dopuszcza się sporządzanie zbiorczej karty przekazania odpadów, obejmującej odpady danego rodzaju przekazywane łącznie w okresie miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego transportującego odpady wykonującego usługę transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów. Zbiorczą kartę przekazania odpadów sporządza się niezwłocznie po zakończeniu miesiąca, którego dotyczy.

15 Karta przekazania odpadów

16

17

18

19

20 Uproszczona ewidencja Uproszczoną ewidencję, wyłącznie w postaci karty przekazania odpadów mogą prowadzić: (art. 71 ustawy o odpadach) a)Podmioty, które:  wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie  wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne - niebędące odpadami komunalnymi w ilości do 5 Mg (ton) rocznie b)transportujący odpady - wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów c)władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach odzysku (np. w rolnictwie przy uprawie roślin).

21 Zbiorcze zestawienie o odpadach Na podstawie art. 237a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach podmioty:  wytwórca odpadów  podmiot gospodarujący odpadami w zakresie zbierania i przetwarzania opadów (z wyłączeniem odbierania odpadów)  podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska lub zwałowiska odpadów, obowiązane są do sporządzenia i składania: zbiorczego zestawienia danych o odpadach za rok 2015 i rok 2016, stosując przepisy dotychczasowe.

22 Zbiorcze zestawienie o odpadach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2010 r. Nr 249, poz. 1674).

23 Zbiorcze zestawienie o odpadach – procedura wypełniania Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów należy:  sporządzić na właściwym formularzu  przekazać marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dane dotyczą. Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia przedsiębiorcy od sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach!

24 Zbiorcze zestawienie o odpadach

25

26

27 R14 R15 R3 R5 R11 R12

28 Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. 2015, poz. 796)

29 Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów poza instalacjami i urządzeniami Rodzaj odpadów  10 01 01 - Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów  17 01 02 - Gruz ceglany  ex 17 01 03 - Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia  17 05 04 - Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03  17 05 08 - Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07  20 02 02 - Gleba i ziemia, w tym kamienie Metody odzysku  R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)  R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych

30 Zbiorcze zestawienie o odpadach Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2016, poz. 93)

31 Rodzaje odpadów, które można przekazać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami Przykłady odpadów, które można przekazać osobom fizycznym: Rodzaj odpadów  02 02 80 – Wytłoki i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych  ex 03 01 05 - Trociny, wióry, ścinki, drewno inne niż wymienione w 03 01 04  10 01 01 - Żużle  15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury  17 01 01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów Metody odzysku  R1 - Wykorzystanie jako paliwo lub innego środka wytwarzania energii  R3 - Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)  R5 - Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych  R11 – Wykorzystanie odpadów uzyskanych w wyniku ktróregokolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R10 Brak odpadów o kodach: 19 12 01 – Papier i tektura 20 01 01 – Papier i tektura Brak odpadów o kodach: 19 12 01 – Papier i tektura 20 01 01 – Papier i tektura

32 Zbiorcze zestawienie o odpadach Podmiot prowadzący stację demontażu pojazdów, powinien prowadzić kartę ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli przyjmuje pojazdy samochodowe zaliczające się do kategorii pojazdów: M1, N1 oraz L2e o masie do 3,5 t. W pozostałych przypadkach należy wypełnić kartę ewidencji odpadów – dotyczy to podmiotu prowadzącego miejsce demontażu pojazdów, jeżeli przyjmuje pojazdy samochodowe o masie powyżej 3,5 t zaliczające się do kategorii innych niż M1, N1 oraz L2e.

33 Zbiorcze zestawienie o odpadach

34 Dane techniczne 2323 Liczba kwater3 2424 Liczba kwater eksploatowanych1 2525 Liczba kwater zamkniętych2 2626 Pojemność całkowita [m 3 ] 5 000 000 2727 Pojemność zapełniona łącznie z warstwami izolacyjnymi [m 3 ] 3 500 000 2828 Pojemność pozostała [m 3 ] 1 500 000 2929 Powierzchnia w granicach korony [m 2 ] 4 800 000

35 Korekta zbiorczego zestawienia o odpadach Marszałek w ojewództwa wzywa do korekty zbiorczego zestawienia danych, jeżeli z weryfikacji dokumentu wynika, że informacje przekazane przez posiadacza odpadów są niezgodne ze stanem faktycznym. Niedokonanie korekty skutkuje uznaniem, że posiadacz odpadów nie wykonał obowiązku przekazania zbiorczego zestawienia danych.

36 Zbiorcze zestawienie o odpadach - sankcje Od 1 stycznia 2016 r. zmianie uległ rodzaj sankcji za niezłożenie sprawozdania. Art. 180a. Kto, wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 76, nie składa sprawozdania, podlega karze grzywny. Nieskładanie sprawozdań w latach poprzednich (w tym za 2014 r.) podlegał administracyjnej karze pieniężnej, o której mowa w art. 200 ustawy o odpadach.

37 Szczegółowe informacje zamieszczone są na stornie internetowej: www.umww.pl Jak pobrać wzór formularza do sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach?

38

39

40

41

42

43 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO BDO tworzy się najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r. (art.108 ust. 29a ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym) Dane zawarte w:  centralnej ewidencji i wojewódzkich bazach danych o odpadach  bazie danych o bateriach i akumulatorach  bazie danych o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym przenosi się do BDO w terminie nie dłuższym niż rok od dnia utworzenia BDO. Administratorem BDO będzie minister właściwy do spraw środowiska lub wyznaczony przez niego podmiot. BDO prowadzi i aktualizuje marszałek województwa.

44 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


Pobierz ppt "Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami DEPARTAMENT ŚRODOWISKA WYDZIAŁ OPŁAT I BAZ DANYCH O ŚRODOWISKU Poznań, 2016 rok."

Podobne prezentacje


Reklamy Google