Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zielona Góra, 2 marca 2016 r... Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Cele Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zielona Góra, 2 marca 2016 r... Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Cele Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Zielona Góra, 2 marca 2016 r..

2 Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Cele Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw we wdrażanie rozwiązań innowacyjnych, w tym wyników prac B+R,  internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw,  wsparcie ochrony i zarządzania własnością intelektualną,  rozwój instrumentów finansowych, uzupełniających ofertę sektora bankowego, w tym wzrost aktywności funduszy podwyższonego ryzyka i aniołów biznesu.

3 Krajowe Inteligentne Specjalizacje W ramach PO IR wsparcie kierowane jest wyłącznie na obszary określone jako inteligentne specjalizacje oraz potencjalne nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania, będącego częścią monitorowania Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (KIS). Uwzględnienie w POIR takich obszarów będzie miało na celu m.in. weryfikację ich potencjału jako inteligentnych specjalizacji, co w przypadku pozytywnych rezultatów może prowadzić do aktualizacji KIS.

4 Zwiększona aktywność B+R przedsiebiorstw. Przykładowe typy projektów: Projekty B+R przedsiębiorstw - badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo (samodzielnie lub jako lidera konsorcjum) w celu opracowania nowych lub istotnie ulepszonych rozwiązań, łącznie z przygotowaniem prototypów doświadczalnych oraz instalacji pilotażowych.

5 Wsparcie i prowadzenie prac B+R przez przedsiębiorstwa  1.1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw (tzw. szybka ścieżka)  1.1.2 Projekty B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji demonstracyjnej (tzw. Demonstrator)  1.2 Projekty B+R realizowane przez konsorcja przemysłowe i przedsiębiorstwa w danym sektorze gospodarki (tzw. Programy sektorowe)  1.3 Prace B+R realizowane z udziałem funduszy kapitałowych (tzw. Bridge)

6 1.1.1 Szybka ścieżka Kto ? (Beneficjent) – przedsiębiorca Na co? - Prace B+R prowadzone samodzielnie lub przy współpracy z podmiotem zewnętrznym (na zasadzie podwykonawstwa) - do 50% kosztów kwalifikowalnych Za ile ? - Minimalne koszty kwalifikowalne – 2 mln PLN Maksymalne koszty kwalifikowalne – 50 mln EUR W jakim celu? - Realizacja instrumentu powinna zapewnić przedsiębiorcy możliwość doprowadzenia technologii do etapu, kiedy będzie można ją skomercjalizować lub zaimplementować na rynku w postaci produktu/usługi/procesu

7 1.1.1 Szybka ścieżka Status przedsiębiorcy Maksymalna pomoc na badania przemysłowe Maksymalna pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii Maksymalna pomoc na prace rozwojowe Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii Mikroprzedsiębiorstwa 70 %80 %45 %60 % Małe przedsiębiorstwa 70 %80 %45 %60 % Średnie przedsiębiorstwa 60 %75 %35 %50 % Przedsiębiorstwa inne niż MŚP 50 %65 %25 %40 %

8 1.1.1 Szybka ścieżka Premia z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu w okresie 3 lat od jego zakończenia:  zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych w tym co najmniej 1 ogólnokrajowa;  zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych ;  zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

9 1.1.1 Szybka ścieżka 04.04.2016 – 29.07.2016 (MŚP) III kwartał 2016 – IV kwartał 2016 III kwartał 2016 – III kwartał 2016 (przedsiębiorstwa inne niż MŚP) Termin naboru wniosków Instytucja ogłaszająca konkurs Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl

10 1.1.2 Demonstrator Kto ? (Beneficjent) – przedsiębiorca Na co? – Prace rozwojowe, innowacja produktowa i procesowa Za ile ? - Minimalne koszty kwalifikowalne – 5 mln PLN Maksymalne koszty kwalifikowalne – 50 mln EUR Ocena przez ekspertów naukowo-technologicznych i gospodarczych oraz panel ekspertów biznesowych

11 1.1.2 Demonstrator Status przedsiębiorcy Maksymalna pomoc na prace rozwojowe Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii Mikroprzedsiębiorstwa 45 %60 % Małe przedsiębiorstwa 45 %60 % Średnie przedsiębiorstwa 35 %50 % Przedsiębiorstwa inne niż MŚP 25 %40 %

12 1.1.2 Demonstrator IV kwartał 2016 – IV kwartał 2016 Termin naboru wniosków Instytucja ogłaszająca konkurs Narodowe Centrum Badań i Rozwoju www.ncbir.pl

13 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

14 Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I  2.1 Wsparcie inwestycji w inferastrukturę B+R przedsiębiorstw  2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii  2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP  2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP  2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

15 2.3.2 Bony na innowacje Kto ? (Beneficjent) – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Na co? – usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP Za ile ? - Minimalne koszty kwalifikowalne – 60 000 zł Maksymalne koszty kwalifikowalne – 400 000 zł W jakim celu ? – rozwój innowacyjnych (nowych lub znacząco ulepszonych) wyrobów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych.

16 2.3.2 Bony na innowacje Status przedsiębiorcy Minimalna wartość wsparcia Maksymalna wartość wsparcia Intensywność wsparcia Mikroprzedsiębiorstwa 48 000 zł320 000 zł80 % Małe przedsiębiorstwa 48 000 zł320 000 zł80 % Średnie przedsiębiorstwa 42 000 zł280 000 zł70 %

17 2.3.2 Bony na innowacje Przedsiębiorca - Potrzeba - Pomysł - Wybór jednostki naukowej Jednostka Naukowa - Zindywidualizowana usługa - Usługa dostosowana do potrzeb przedsiębiorcy - Doświadczenie - Zaplecze naukowe - Kadra naukowa

18 2.3.2 Bony na innowacje 06.06.2016 – 30.01.2017 Termin naboru wniosków Instytucja ogłaszająca konkurs Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

19 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

20 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Kto ? (Beneficjent) – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Na co? – działania związane z uzyskaniem własności przemysłowej z możliwością wsparcia na przygotowanie procesu komercjalizacji przedmiotów zgłoszenia, tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe Za ile ? - Minimalne koszty kwalifikowalne – 10 000 zł Maksymalne koszty kwalifikowalne – 1 000 000 zł W jakim celu ? – uzyskanie ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym. (wyłączenie zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji)

21 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Intensywność wsparcia :  do 50% wartości wydatków kwalifikowanych (uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, koszty oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu zajmującego się praca badawczą, rozwojową, innowacyjną na nowoutworzonych u beneficjenta stanowiskach)  do 85% łącznych kosztów kwalifikowanych w okresie, na który przyznawana jest pomoc z przeznaczenie na sfinansowanie wydatku związanego ze sporządzaniem wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego (pomoc de minimis)

22 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Intensywność wsparcia :  do 50% wartości wydatków kwalifikowanych (uzyskanie, walidacja i obrona patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji, koszty oddelegowania wysoko wykwalifikowanego personelu zajmującego się praca badawczą, rozwojową, innowacyjną na nowoutworzonych u beneficjenta stanowiskach)  do 85% łącznych kosztów kwalifikowanych w okresie, na który przyznawana jest pomoc z przeznaczenie na sfinansowanie wydatku związanego ze sporządzaniem wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego (pomoc de minimis)

23 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej 22.10.2015 – 28.03.2016 Termin naboru wniosków Instytucja ogłaszająca konkurs Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

24 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

25 Działania  3.1 Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka  3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R  3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

26 3.2.1 Badania na rynek Kto ? (Beneficjent) – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Na co? – Wsparcie projektów dotyczących innowacji produktowej będącej wynikiem prac badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie Za ile ? - Minimalne koszty kwalifikowalne – 10 000 000 zł Maksymalne koszty kwalifikowalne – 50 000 000 EUR W jakim celu ? – Wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów.

27 3.2.1 Badania na rynek Maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych Dofinansowanie max Intensywność wsparcia Eksperymentalne prace rozwojowe 1 mln zł450 tys. złmax 45 % Doradztwo 1 mln zł500 tys. złmax 50 % Część inwestycyjna -- Zgodnie z mapa pomocy regionalnej

28 3.2.1 Badania na rynek 01.06.2016 – 31.08.2016 Termin naboru wniosków Instytucja ogłaszająca konkurs Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

29 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Kto ? (Beneficjent) – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Na co? – wdrożenie nowej technologii w postaci prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych lub niepatentowanej wiedzy technicznej Za ile ? - Maksymalne koszty kwalifikowalne – 50 mln EUR W jakim celu ? –Proces wdrożenia nowej technologii ma prowadzić do wytworzenia nowych lub znacząco ulepszonych towarów procesów bądź usług

30 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Województwa (regiony)Małe i mikro przedsiębiorstwaŚrednie przedsiębiorstwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko- mazurskie 70 %60 % kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie; mazowieckie (podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko – siedlecki, radomski, warszawskiego wschodni) 55 %45 % dolnośląskie, wielkopolskie, ślaskie 45 %35 % mazowieckie (podregion warszawski zachodni) 40 %30 % mazowieckie (m.st. Warszawa) Do 31.12.2017 r. 35 %25 % Od 01.01.2018 r. 30 %20 %

31 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne 01.06.2016 – lipiec 2016 Termin naboru wniosków Instytucja ogłaszająca konkurs Bank Gospodarstwa Krajowego www.parp.gov.pl

32 Bank Gospodarstwa Krajowego

33

34 Dziękuję za uwagę Małgorzata Zasina specjalista ds. Funduszy Europejskich Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze m.zasina@lubuskie.pl tel. 68 45 65 454


Pobierz ppt "Zielona Góra, 2 marca 2016 r... Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Cele Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  stymulowanie inwestycji przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google