Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S o p o t g r u d z i e ń 2 0 0 5 WZORCE KONSUMPCJI ALKOHOLU I PRZEMOC W RODZINIE Raport PBS dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S o p o t g r u d z i e ń 2 0 0 5 WZORCE KONSUMPCJI ALKOHOLU I PRZEMOC W RODZINIE Raport PBS dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy."— Zapis prezentacji:

1 S o p o t g r u d z i e ń 2 0 0 5 WZORCE KONSUMPCJI ALKOHOLU I PRZEMOC W RODZINIE Raport PBS dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej cz.2 – Przemoc w rodzinie

2 2 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Spis treści 2 Przemoc w rodzinie……..……………………………………………………………….3 Stosowanie przemocy...…………………………………………………………………38 Charakterystyka próby..…………………………………………………………………60 Informacje dodatkowe………………..………………………………………………….75

3 3 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie

4 4 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Znajomość ofiar przemocy w rodzinie deklaruje 14,5% wszystkich badanych. Nieznacznie częściej taką wiedzę mają kobiety (16,8%) niż mężczyźni (11,7%). Porównując poszczególne rejony Gdańska najczęściej wiedzę o osobach będących ofiarami przemocy w rodzinie mają respondenci z Siedlec (aż co trzeci badany – 29,6%), z Przymorza (19,1%), Oruni (17,4%), Śródmieścia (15,7%) i Zaspy (15,4%). Klienci MOPS częściej niż pozostałe osoby, tzn. mieszkańcy Gdańska, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie mieli kontaktu z jednostkami MOPS (28,4% vs 12%) znają osoby borykające się z problemem przemocy w rodzinie. Ofiarami przemocy, które znają badani, częściej są kobiety (65,8%) niż mężczyźni (34,2%). Nieznacznie częściej (29,6%) są to osoby z najmłodszej grupy wiekowej (do 19 lat) i z najstarszej – 45 lat i więcej (29,3%). Badani twierdzą, że aż w 62% przypadkach w stosunku do osób, o których wiedzą, podjęta została interwencja policji i w średnio co trzecim przypadku sprawa ta została skierowana do sądu. Przemoc w rodzinie Wnioski (1/6)

5 5 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Opinie dotyczące przemocy w rodzinie Większość badanych (89,2%) uważa, że nie ma takich okoliczności, które usprawiedliwiają przemoc w rodzinie. 8,7% jest zdania, że takie okoliczności istnieją. Aż 17,1% badanych mieszkających w Brzeźnie i 11,2% mieszkających w Oliwie twierdzi, że istnieją okoliczności, które usprawiedliwiają stosowanie przemocy w rodzinie. Klienci MOPS i pozostałe osoby nie różnią się znacząco w opiniach na ten temat. Niemal co piąty badany (19,7%) jest zdania, że bite kobiety są współodpowiedzialne za przemoc w rodzinie. Przeciwnego zdania jest 73,2% badanych (przy czym „zdecydowanie” uważa tak 53,5%). Z tym stwierdzeniem najczęściej zgadzają się mieszkańcy Przymorza (34,1%), Siedlec (23,4%) i Chełmu (23,7%), a także klienci MOPS (27,5%). Co czwarty badany (26,7%) uważa, że nie należy się wtrącać, bo można jeszcze bardziej zaszkodzić osobie pokrzywdzonej. Natomiast ze względu na własne dobro, nie należy się wtrącać według niemal co trzeciej badanej osoby (34,8%). W obu przypadkach częściej uważają tak osoby mieszkające na Oruni, w Brzeźnie i Śródmieściu. Opinie te nie różnicują w dużym stopniu klientów MOPS i pozostałych mieszkańców Gdańska. Ze wszystkimi tymi stwierdzeniami nieco częściej zgadzają się renciści i emeryci, osoby bezrobotne oraz należące do najstarszej badanej grupy wiekowej – 65 lat i więcej. Tego typu opinie częściej wyrażane są też przez osoby z niższym poziomem wykształcenia (podstawowe i zawodowe). Aż 87,6% badanych uważa, że pomaganie ofiarom przemocy w rodzinie jest obowiązkiem każdego człowieka. Przemoc w rodzinie Wnioski (2/6)

6 6 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Szukanie pomocy Tylko 1,7% badanych deklaruje, że w ciągu ostatniego roku szukało pomocy w zakresie przemocy w rodzinie. Niemal taki sam odsetek (4,1%) wie o innych osobach ze swojej rodziny lub o znajomych, którzy szukali pomocy w tym zakresie. Nieco częściej taką wiedzę mają kobiety (5,8%) niż mężczyźni (2,1%), a także klienci MOPS (10,8%) w porównaniu do pozostałych osób (3%). W przypadku osób, które same szukały pomocy w zakresie przemocy w rodzinie, nieznacznie częściej mieszkają one na Siedlcach (3,6%) i we Wrzeszczu (3%). O innych osobach, które szukały pomocy w tej kwestii najczęściej słyszeli mieszkańcy rejonu Siedlce (10,8%). Doświadczenie przemocy Niemal co dziesiąty (8,3%) badany deklaruje, że w ciągu ostatniego roku w jego najbliższej rodzinie przynajmniej raz miały miejsce sytuacje o znamionach przemocy fizycznej (np. bicie, szarpanie, popychanie, itp.). Częściej mówiły o tym osoby mieszkające na Przymorzu (14,9%) i na Oruni (12%). Częściej też deklaracje takie złożyli badani z najniższym poziomem wykształcenia (podstawowe – 12,9% i zawodowe – 12,4%). Na przynajmniej jednokrotne zetknięcie się przemocą fizyczną we własnej rodzinie częściej wskazywali klienci MOPS (19,6%) niż pozostałe osoby (6,3%). Przemoc w rodzinie Wnioski (3/6)

7 7 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Doświadczenie przemocy c.d. Zjawisko przemocy psychicznej (wyzwiska, przeklinanie, groźby, szantaż) jest nieco częściej doświadczane przez badanych niż przemoc fizyczna. W najbliższej rodzinie zetknęło się z nią 14,8% mieszkańców Gdańska. O sytuacjach takich częściej mówiły osoby mieszkające na Oruni (21,5%), Przymorzu (20,8%), Siedlcach (20,4%), Śródmieściu (16%) i Brzeźnie (15,7%). Nieco częściej przejawy przemocy psychicznej miały miejsce w rodzinach osób mających niższy poziom wykształcenia (podstawowe – 22%, zawodowe – 20%). Z przemocą psychiczną częściej zetknęli się badani, którzy w ciągu ostatniego roku kontaktowali się z jakąś placówką MOPS, niż pozostałe osoby (25,8% vs 13%). 13,4% badanych przynajmniej raz w swoim dzieciństwie miało poczucie, że byli ofiarami przemocy w rodzinie, a 18,2% deklaruje, że w dzieciństwie byli świadkami przemocy w swojej rodzinie. W obu przypadkach na sytuacje takie nieznacznie częściej wskazywały osoby mieszkające w rejonach: Orunia, Siedlce, Brzeźno i Chełm. Częściej też o takich doświadczeniach mówili trzydziestolatkowie (odpowiednio 19,3% było ofiarami tej przemocy, a 22,8% - było świadkami przemocy w rodzinie), a także obecni klienci MOPS (odpowiednio 20,8% i 27,5%). Przemoc w rodzinie Wnioski (4/6)

8 8 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Znajomość instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie 27,9% mieszkańców Gdańska zna instytucje zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i pomocą osobom poszkodowanym. Częściej deklarowały tak kobiety (32,4%) niż mężczyźni (22,6%), klienci MOPS (41,1%) w porównaniu do pozostałych osób (25,7%) oraz osoby legitymujące się najwyższym poziomem wykształcenia (37,7%). Nieco częściej taką widzę posiadają badani z Siedlec (34,8%), Przymorza (33,4%) i Matarni (33%). Najrzadziej o instytucjach takich słyszeli badani z Zaspy (21%) i Śródmieścia (22,8%). Spośród osób, które znają instytucje zajmujące się przemocą w rodzinie, ponad połowa (56,9%) wymienia Niebieską Linię (Telefon Zaufania). Mieszkańcy Gdańska wskazują również, choć już dużo rzadziej, takie instytucje, jak MOPS (12,4%), policję (12,2%), Centrum Interwencji Kryzysowej (9,4%) i przychodnie psychologiczne (7%). MOPS i CIK częściej były wymieniane przez klientów MOPS (osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy miały kontakt z jakąś jednostka MOPS w Gdańsku), natomiast Niebieska Linia – przez pozostałych mieszkańców Gdańska (osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie kontaktowały się z żadną jednostką MOPS). Wszyscy badani zostali zapytani o znajomość i kontaktowanie się z konkretnymi instytucjami działającymi na terenie Gdańska. Najwięcej badanych słyszało o poradniach psychologiczno pedagogicznych – w sumie 66,4%, z czego 3,2% deklaruje, że kontaktowało się z tymi placówkami (i jest to najwyższy odsetek). O Niebieskiej Linii słyszała niemal taka sama liczba respondentów – 63,7%. Co trzeci badany słyszał o świetlicach socjoterapeutycznych dla dzieci i o Centrum Interwencji Kryzysowej. Średnio co czwarty badany (25,7%) słyszał o punktach informacyjno – konsultacyjnych, a co piąty - o ośrodku na ul. Racławickiej (21,7%) i o ośrodku na ul. Zakopiańskiej (19,9%). Przemoc w rodzinie Wnioski (5/6)

9 9 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Opinie na temat skuteczności pomocy Według badanych ofiary przemocy w rodzinie w niemal takim samym stopniu mogą liczyć na skuteczną pomoc następujących instytucji: szkoły (52,4%), pomocy społecznej (52,2%), policji (47,8%) i organizacji pozarządowych (40,1%). Warto jednak zauważyć, że co trzeci badany jest przeciwnego zdania, a w przypadku działań policji – aż 38,9%. Klienci MOPS i pozostali mieszkańcy Gdańska nie różnią się znacząco w opiniach na ten temat. Przemoc w rodzinie Wnioski (6/6)

10 10 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Znajomość ofiar przemocy

11 11 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Znajomość ofiar przemocy

12 12 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Ofiary przemocy – informacje ogólne tak n=153 PłećWiek Interwencja policji Skierowanie sprawy do sądu

13 13 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Opinie na temat przemocy w rodzinie (1/10) Istnieją okoliczności, które usprawiedliwiają przemoc w rodzinie

14 14 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Opinie na temat przemocy w rodzinie (2/10) Istnieją okoliczności, które usprawiedliwiają przemoc w rodzinie

15 15 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Opinie na temat przemocy w rodzinie (3/10) Bite kobiety są współodpowiedzialne za przemoc w rodzinie

16 16 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Opinie na temat przemocy w rodzinie (4/10) Bite kobiety są współodpowiedzialne za przemoc w rodzinie

17 17 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Opinie na temat przemocy w rodzinie (5/10) Lepiej nie wtrącać się, bo można jeszcze bardziej zaszkodzić osobie pokrzywdzonej

18 18 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Opinie na temat przemocy w rodzinie (6/10) Lepiej nie wtrącać się, bo można jeszcze bardziej zaszkodzić osobie pokrzywdzonej

19 19 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Opinie na temat przemocy w rodzinie (7/10) Lepiej nie wtrącać się, bo można potem samemu mieć kłopoty

20 20 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Opinie na temat przemocy w rodzinie (8/10) Lepiej nie wtrącać się, bo można potem samemu mieć kłopoty

21 21 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Opinie na temat przemocy w rodzinie (9/10) Pomaganie ofiarom przemocy w rodzinie jest obowiązkiem każdego człowieka

22 22 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Opinie na temat przemocy w rodzinie (10/10) Pomaganie ofiarom przemocy w rodzinie jest obowiązkiem każdego człowieka

23 23 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy był(a) Pan(i) w sytuacji, w której - ze względu na problemy własne lub swojej rodziny – szukał(a) Pan(i) pomocy w zakresie przemocy w rodzinie? Przemoc w rodzinie Szukanie pomocy

24 24 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Szukanie pomocy Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy ktoś z Pana(i) rodziny lub najbliższych znajomych, był w sytuacji, w której – ze względu na problemy własne lub swojej rodziny – szukał pomocy w zakresie przemocy w rodzinie?

25 25 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Doświadczenie przemocy w rodzinie (1/8) Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy w Pana(i) najbliższej rodzinie miały miejsce sytuacje, w których dochodziło do przemocy fizycznej (np. bicia, szarpania, popychania, itp.)?

26 26 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Doświadczenie przemocy w rodzinie (2/8) Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy w Pana(i) najbliższej rodzinie miały miejsce sytuacje, w których dochodziło do przemocy fizycznej (np. bicia, szarpania, popychania, itp.)?

27 27 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Doświadczenie przemocy w rodzinie (3/8) Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy w Pana(i) najbliższej rodzinie miały miejsce sytuacje, w których dochodziło do przemocy psychicznej (np. wyzwiska, przeklinanie, groźby, szantaż, itp.)?

28 28 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Doświadczenie przemocy w rodzinie (4/8) Czy w czasie ostatnich 12 miesięcy w Pana(i) najbliższej rodzinie miały miejsce sytuacje, w których dochodziło do przemocy psychicznej (np. wyzwiska, przeklinanie, groźby, szantaż, itp.)?

29 29 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Doświadczenie przemocy w rodzinie (5/8) Czy kiedykolwiek w swoim dzieciństwie miał(a) Pan(i) poczucie, że był(a) ofiarą przemocy w swojej rodzinie?

30 30 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Doświadczenie przemocy w rodzinie (6/8) Czy kiedykolwiek w swoim dzieciństwie miał(a) Pan(i) poczucie, że był(a) ofiarą przemocy w swojej rodzinie?

31 31 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Doświadczenie przemocy w rodzinie (7/8) Czy kiedykolwiek w swoim dzieciństwie był(a) Pan(i) świadkiem przemocy w swojej rodzinie?

32 32 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Doświadczenie przemocy w rodzinie (8/8) Czy kiedykolwiek w swoim dzieciństwie był(a) Pan(i) świadkiem przemocy w swojej rodzinie?

33 33 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Znajomość instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie

34 34 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Znajomość instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie

35 35 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Spontaniczna znajomość instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie Podstawa procentowania: osoby, które znają instytucje zajmujące się przemocą w rodzinie. n=285

36 36 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Znajomość konkretnych instytucji zajmujących się przemocą w rodzinie

37 37 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc w rodzinie Opinie na temat pomocy ze strony instytucji Czy Pan(i) zdaniem w Gdańsku ofiary przemocy w rodzinie mogą liczyć na skuteczną pomoc ze strony...

38 38 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy

39 39 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc wobec dzieci Ponad połowa badanych (54,6%) deklaruje, że zdarza im się podnosić głos na swoje dziecko. Aż co piąty badany twierdzi, że sytuacje takie mają miejsce przynajmniej raz w tygodniu. Krzyczeć, podnosić głos na dzieci częściej zdarza się kobietom (58,8%) niż mężczyznom (48,2%). Co czwarta badana kobieta deklaruje, że zdarza się to przynajmniej raz w tygodniu (w porównaniu do 13,9% mężczyzn). Przynajmniej raz w tygodniu na swoje dzieci zdarza się krzyczeć mieszkańcom rejonu Siedlce (30,9%) i Brzeźno (29,3%), najrzadziej – mieszkańcom Oliwy (6,9%). Uderzyć, „dać klapsa” swojemu dziecku zdarza się średnio co czwartej osobie (26,4%). Nieco częściej taką formę kary stosują kobiety (29,6%), niż mężczyźni (21,7%). Przynajmniej raz w tygodniu zdarza się uderzyć swoje dziecko mieszkańcom Brzeźna (8,1%), Przymorza (7%) i Matarni (6,4%). 13,9% badanych używa wobec swoich dzieci wulgarnych, obraźliwych określeń. Najczęściej takie sytuacje mają miejsce w rodzinach mieszkających na Chełmie (20,3%), Brzeźnie (15,2%), Matarni (10,8%) i Oruni (10,6%). Przy czym mieszkańcom Oruni takie sytuacje zdarzają się najczęściej – częściej niż raz w tygodniu (6%). Do przemocy wobec dzieci częściej przyznają się klienci MOPS, niż pozostali mieszkańcy Gdańska. Stosowanie przemocy Wnioski (1/3)

40 40 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc wobec współmałżonka/partnera Co drugi badany twierdzi, że zdarza mu się krzyczeć, podnosić głos na swojego współmałżonka. 13,2% twierdzi, że takie sytuacje mają miejsce przynajmniej raz w tygodniu. Częściej do podnoszenia głosu na partnerów przyznają się kobiety (59,5%) niż mężczyźni (48,2%), a także osoby mieszkające na Chełmie (76,8%), Przymorzu (59%), Śródmieściu (55,5%), Siedlcach (59,9%) i Matarni (54%). Nieco częściej zdarza się to również klientom MOPS. Badani deklarują, że nie używają przemocy fizycznej wobec swoich partnerów. Nieznacznie częściej przyznają się do tego mężczyźni (4,3%) niż kobiety (3,6%). Brak znaczących różnic między klientami MOPS i pozostałymi mieszkańcami Gdańska. Średnio co piąty badany (21,7%) deklaruje, że zdarza mu się używać obraźliwych określeń wobec swojego partnera Częściej przyznają się do tego kobiety (26,5%) niż mężczyźni (24,8%). Najczęściej takie sytuacje mają miejsce wśród mieszkańców Chełma (34,6%), Siedlec (26,5%), Brzeźna (24,8%) i Matarni (23,5%). Przy czym w co ósmej rodzinie z rejonu Siedlec ma to miejsce kilka razy w tygodniu. Nieco częściej zdarza się to również klientom MOPS. Stosowanie przemocy Wnioski (2/3)

41 41 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Przemoc wobec osób starszych 15,9% badanych twierdzi, że zdarza im się podnosić głos na swoich rodziców, dziadków. Nieco częściej takie sytuacje mają miejsce na Przymorzu (21,5%), na Chełmie (21,3%) i we Wrzeszczu (20,9%) Mieszkańcy Gdańska (98,3%) deklarują, że nie używają przemocy fizycznej wobec osób starszych. Bardzo rzadko (94,9%) mają też miejsce sytuacje, w których badani używają wobec swoich rodziców i dziadków obraźliwych określeń. Brak jest różnic między klientami MOPS a pozostałymi mieszkańcami Gdańska, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie mieli styczności z żadną jednostką MOPS. Stosowanie przemocy Wnioski (3/3)

42 42 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec dzieci (1/6) Jak często zdarza się Pan(i) podnosić głos/krzyczeć na swoje dziecko? Podstawa procentowania: osoby, które mają dzieci. n=714

43 43 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec dzieci (2/6) Jak często zdarza się Pan(i) podnosić głos/krzycz na swoje dziecko? Podstawa procentowania: osoby, które mają dzieci. n=714

44 44 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec dzieci (3/6) Jak często zdarza się Pan(i) uderzyć /spoliczkować /„dać klapsa swojemu dziecku? Podstawa procentowania: osoby, które mają dzieci. n=714

45 45 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec dzieci (4/6) Jak często zdarza się Pan(i) uderzyć /spoliczkować /„dać klapsa swojemu dziecku? Podstawa procentowania: osoby, które mają dzieci. n=714

46 46 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec dzieci (5/6) Jak często, jeśli w ogóle, zdarza się Panu(i) używać obraźliwych określeń wobec swojego dziecka? Podstawa procentowania: osoby, które mają dzieci. n=714

47 47 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec dzieci (6/6) Jak często, jeśli w ogóle, zdarza się Panu(i) używać obraźliwych określeń wobec swojego dziecka? Podstawa procentowania: osoby, które mają dzieci. n=714

48 48 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec współmałżonka/partnera (1/6) Jak często zdarza się Pan(i) podnosić głos/krzyczeć na współmałżonka/ partnera? Podstawa procentowania: osoby, które mają współmałżonka/partnera. n=787

49 49 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec współmałżonka/partnera (2/6) Jak często zdarza się Pan(i) podnosić głos/krzyczeć na współmałżonka/ partnera? Podstawa procentowania: osoby, które mają współmałżonka/partnera. n=787

50 50 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec współmałżonka/partnera (3/6) Jak często zdarza się Pan(i) uderzyć /spoliczkować współmałżonka/ partnera? Podstawa procentowania: osoby, które mają współmałżonka/partnera. n=787

51 51 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec współmałżonka/partnera (4/6) Jak często zdarza się Pan(i) uderzyć /spoliczkować współmałżonka/ partnera? Podstawa procentowania: osoby, które mają współmałżonka/partnera. n=787

52 52 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec współmałżonka/partnera (5/6) Jak często, jeśli w ogóle, zdarza się Panu(i) używać obraźliwych określeń wobec współmałżonka/ partnera? Podstawa procentowania: osoby, które mają współmałżonka/partnera. n=787

53 53 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec współmałżonka/partnera (6/6) Jak często, jeśli w ogóle, zdarza się Panu(i) używać obraźliwych określeń wobec współmałżonka/ partnera? Podstawa procentowania: osoby, które mają współmałżonka/partnera. n=787

54 54 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec osób starszych (1/6) Jak często zdarza się Pan(i) podnosić głos/krzyczeć na osobę starszą (rodziców, dziadków)?

55 55 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec osób starszych (2/6) Jak często zdarza się Pan(i) podnosić głos/krzyczeć na osobę starszą (rodziców, dziadków)?

56 56 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec osób starszych (3/6) Jak często zdarza się Pan(i) uderzyć /spoliczkować osobę starszą (rodziców, dziadków)?

57 57 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec osób starszych (4/6) Jak często zdarza się Pan(i) uderzyć /spoliczkować osobę starszą (rodziców, dziadków)?

58 58 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec osób starszych (5/6) Jak często, jeśli w ogóle, zdarza się Panu(i) używać obraźliwych określeń wobec osób starszych (rodziców, dziadków)?

59 59 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Stosowanie przemocy Przemoc wobec osób starszych (6/6) Jak często, jeśli w ogóle, zdarza się Panu(i) używać obraźliwych określeń wobec osób starszych (rodziców, dziadków)?

60 60 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby

61 61 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby Płeć

62 62 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby Wiek

63 63 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby Stan cywilny

64 64 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby Wykształcenie

65 65 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby Status zawodowy

66 66 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby Zajmowane stanowisko

67 67 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby Przynależność społeczno-zawodowa

68 68 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby Posiadanie dzieci

69 69 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby Liczba osób w gospodarstwie domowym

70 70 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby Dochody netto

71 71 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby Ocena dochodów gospodarstwa domowego

72 72 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby Miejsce wychowania

73 73 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby Wiara

74 74 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Charakterystyka próby Klienci MOPS

75 75 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Informacje dodatkowe

76 76 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Informacje dodatkowe Ocena atmosfery w domu Jak ocenia Pan(i) atmosferę panującą w Pana(i) domu?

77 77 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Informacje dodatkowe Poczucie szczęścia Czy czuje się Pan(i) szczęśliwy(a)?

78 78 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Informacje dodatkowe Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy: uczestniczył(a) Pan(i) w wypadku, kolizji drogowej przebywał(a) Pan(i) w szpitalu w związku z jakąś chorobą przebywał Pan(i) w szpitalu w związku z jakimś wypadkiem

79 79 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Informacje dodatkowe Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy: leczył(a) się Pan(i) u lekarza specjalisty w związku z przewlekłą chorobą wątroby lub trzustki miał(a) Pan(i) jakiś wypadek/ uraz wymagający leczenia lub rehabilitacji któryś z członków Pana(i) gospodarstwa domowego przebywał w szpitalu w związku z jakąś chorobą lub wypadkiem

80 80 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Informacje dodatkowe Prowadzenie samochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy Przynajmniej jednokrotne prowadzenie samochodu lub innego pojazdu mechanicznego tak n=422 Zatrzymanie przez policję w związku z kierowaniem samochodem lub innym pojazdem mechanicznym Zatrzymanie, jak często? n=133 Badanie stanu trzeźwości n=134

81 81 Wzorce konsumpcji alkoholu i przemoc w rodzinie. Raport PBS dla UM i MOPS w Gdańsku. Informacje dodatkowe Jazda na rowerze w ciągu ostatnich 12 miesięcy tak n=454 Zatrzymanie, jak często? n=7 Badanie stanu trzeźwości n=7 Przynajmniej jednokrotna jazda na rowerze Zatrzymanie przez policję w związku z jazdą na rowerze 1 osoba 6 osób 5 osoby 2 osoby


Pobierz ppt "S o p o t g r u d z i e ń 2 0 0 5 WZORCE KONSUMPCJI ALKOHOLU I PRZEMOC W RODZINIE Raport PBS dla Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Miejskiego Ośrodka Pomocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google