Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Dlaczego warto uczy ć si ę j ę zyka niemieckiego?”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Dlaczego warto uczy ć si ę j ę zyka niemieckiego?”"— Zapis prezentacji:

1 „Dlaczego warto uczy ć si ę j ę zyka niemieckiego?”

2  Niemcy s ą dla Polaków najpopularniejszym celem zagranicznych podró ż y. Polacy odwiedzaj ą ten kraj głównie w celach turystycznych.  W latach 90 doszło do znacznej poprawy stosunków mi ę dzy Polsk ą, a Niemcami

3 Znajomo ść j ę zyka niemieckiego w ś ród obywateli Unii Europejskiej (plus Szwajcaria i Liechtenstein).

4 1.Niemcy s ą najwi ę kszym ś wiatowym eksporterem. 2.Niemiecki jest najcz ęś ciej u ż ywanym j ę zykiem w Unii Europejskiej. 3.Na całym ś wiecie Niemcy uplasowały si ę na 5. miejscu pod wzgl ę dem liczby corocznych publikacji nowych ksi ąż ek. 4. Niemcy s ą siedzib ą dla wielu mi ę dzynarodowych korporacji. 5.Niemiecki nie jest trudniejszy ni ż inne j ę zyki. 6.Niemiecki jest drugim najcz ęś ciej u ż ywanym j ę zykiem naukowym. 7.Niemiecki jest j ę zykiem Goethego, Nietzschego i Kafki. Mozart, Bach, Beethoven, Einstein i Freud równie ż mówili po niemiecku. 8. Zrozumienie niemieckiego pogł ę bi nasz ą wiedz ę na temat kultury i zwi ę kszy mo ż liwo ś ci zatrudnienia. 9. Nauka niemieckiego odgrywa istotn ą rol ę w ż yciu gospodarczym i intelektualnym w Europie Ś rodkowej i jej historii kultury. 10. W wielu regionach, Niemcy stanowi ą najwi ę kszy odsetek turystów. 10 powodów dlaczego warto uczy ć si ę j ę zyka niemieckiego

5 Niemiecki jako j ę zyk obcy.... Niemiecki był niegdy ś lingua franca Europy Ś rodkowej, Wschodniej i Północnej, a pozostało ś ci ą tego jest obecnie to, ż e jest jednym z najpopularniejszych j ę zyków obcych w Europie. 32% obywateli krajów starej Unii twierdzi, ż e potrafi porozumiewa ć si ę w j ę zyku niemieckim (zarówno jako ojczystym, jak i drugim obcym j ę zykiem). Pomaga temu powszechny dost ę p do niemieckiej telewizji. Niemiecki jest trzecim najbardziej nauczanym j ę zykiem obcym na całym ś wiecie, ł ą cznie ze Stanami Zjednoczonymi, jest te ż drugim najbardziej znanym j ę zykiem obcym w UE. Jest jednym z j ę zyków urz ę dowych Unii Europejskiej i jednym z trzech j ę zyków roboczych Komisji Europejskiej (obok francuskiego i angielskiego).

6 10 powodów, dla których MY uczymy si ę j ę zyka niemieckiego: 1. Mo ż na znale źć lepsz ą prac ę. 2. Mo ż na wi ę cej zarabia ć. 3. Mo ż na zaimponowa ć innym. 4. Mo ż na wyjecha ć do pracy do Niemiec. 5. Mo ż na wyjecha ć na studia do Niemiec. 6. Mo ż na rozszerzy ć grono znajomych te ż o Niemców. 7. Mo ż na czyta ć pisma i ksi ąż ki w oryginale. Na polski jest tłumaczony tylko ich mały procent. 8. Mo ż na zarabia ć udzielaj ą c korepetycji. 9. Mo ż na korzysta ć z Internetu tak ż e po niemiecku (jest wprawdzie nie tak bogaty jak po angielsku, ale o wiele bogatszy ni ż po polsku). 10. Lubimy j ę zyk niemiecki!

7

8

9

10 Lista zawodów, których wykonywanie ł ą czy si ę ze znajomo ś ci ą j ę zyka niemieckiego: np. -informatyk -tłumacz -sekretarka -urz ę dnik pa ń stwowy wy ż szego szczebla -lekarz -prawnik -specjalista do spraw sprzeda ż y zagranicznej -przewodnik -rezydent -stewardessa..

11

12 I wła ś nie dla tego warto zna ć j ę zyk niemiecki ! :D Wykonały: Natalia Nowak Klaudia Jerzyk Kl. II „c”


Pobierz ppt "„Dlaczego warto uczy ć si ę j ę zyka niemieckiego?”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google