Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dla rodziców.  W trakcie prowadzonych przez Krajowy O ś rodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej bada ń okaza ł o si ę, ż e najwi.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dla rodziców.  W trakcie prowadzonych przez Krajowy O ś rodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej bada ń okaza ł o si ę, ż e najwi."— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla rodziców

2  W trakcie prowadzonych przez Krajowy O ś rodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej bada ń okaza ł o si ę, ż e najwi ę kszy wp ł yw na edukacyjne i zawodowe wybory gimnazjalistów maj ą rodzice oraz tradycje rodzinne  Istotn ą rol ę odgrywaj ą tak ż e: rówie ś nicy, nauczyciele, doradcy, Internet, sie ć szkó ł w danym regionie, moda na dany zawód

3  TAK!!!  Rodzicu: - dobrze znasz swoje dziecko - mo ż esz motywowa ć je do szukania odpowiedzi na pytanie” Co chc ę robi ć w ż yciu ?” - stanowisz dla dziecka najwa ż niejszy punkt odniesienia w rozumieniu ś wiata, tak ż e tego zwi ą zanego z praca zawodow ą, czy uczeniem si ę

4 - przekazujesz informacje o zawodach, szko ł ach, pracy zawodowej; cz ę sto jeste ś pierwszym ź ród ł em informacji, któremu Twoja córka lub syn z zaufaniem przyklejaj ą etykiet ę „wiarygodne” - dzielisz si ę z dzieckiem swoj ą wiedz ą i w ł asnymi do ś wiadczeniami zawodowymi.

5  Kluczem do podj ę cia decyzji o wyborze zawodu i szko ł y ponadgimnazjalnej jest poznanie samego siebie.  Rodzice s ą tymi osobami, które na co dzie ń obserwuj ą dziecko w rozmaitych sytuacjach, w czasie wykonywania rozmaitych zada ń, mog ą wi ę c du ż o powiedzie ć na jego temat.

6  Na co zwróci ć uwag ę ? - zainteresowania ( przedmioty szkolne, zaj ę cia pozalekcyjne, obszary zawodowe) - zdolno ś ci - umiej ę tno ś ci - warto ś ci - temperament - cechy charakteru - mo ż liwo ś ci intelektualne ( jak radzi sobie z nauk ą, jakie ma oceny?) - stan zdrowia (przeciwwskazania zdrowotne)

7 Wa ż nym krokiem w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych jest gromadzenie informacji dotycz ą cych szkó ł i zawodów

8  Co warto wiedzie ć o zawodach?  jakie czynno ś ci zawodowe wykonuje osoba w danym zawodzie  jakie s ą wymagania zawodu  jakie s ą warunki pracy  jakie s ą przeciwwskazania zdrowotne do pracy w danym zawodzie

9  jakie trzeba mie ć wykszta ł cenie, by zdoby ć kwalifikacje zawodowe  jakie s ą mo ż liwo ś ci doskonalenia zawodowego  jakie s ą szanse na znalezienie pracy

10  Ź ród ł a informacji o zawodach:  informatory i przewodniki po zawodach ( dost ę pne u szkolnego doradcy zawodowego)  Klasyfikacja zawodów i specjalno ś ci – strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Spo ł ecznej ( www.psz.praca.gov.pl)www.psz.praca.gov.pl  Urz ę dy Pracy, Izba Rzemie ś lnicza, szko ł y ponadgimnazjalne

11  Szko ł y ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzie ć ? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkó ł ponadgimnazjalnych:  liceum ogólnokszta ł c ą ce  technikum  zasadnicza szko ł a zawodowa

12  nauka trwa trzy lata  uko ń czenie LO umo ż liwia uzyskanie ś wiadectwa dojrza ł o ś ci po zdaniu egzaminu maturalnego  po zdaniu egzaminu maturalnego ucze ń uzyskuje prawo do ubiegania si ę o przyj ę cie na studia wy ż sze

13  po uko ń czeniu LO ucze ń nie posiada kwalifikacji do wykonywania konkretnego zawodu, by go zdoby ć konieczne jest podj ę cie dalszej nauki na studiach wy ż szych, w szkole policealnej lub w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych  LO oferuje klasy, w których kilka przedmiotów nauczanych jest w zakresie rozszerzonym

14  nauka trwa 4 lata  ucze ń wybiera zawód z oferty szko ł y ponadgimnazjalnej  w trakcie nauki ucze ń realizuje kszta ł cenie ogólne ( matura)oraz zawodowe ( egzaminy zawodowe), odbywa równie ż praktyki zawodowe

15  dyplom potwierdzaj ą cy kwalifikacje zawodowe ucze ń otrzymuje po zdaniu ezaminu zawodowego ( 1,2 lub 3 egzaminy – w zale ż no ś ci od liczby kwalifikacji w danym zawodzie)

16  nauka trwa trzy lata  ucze ń odbywa praktyczn ą nauk ę zawodu u pracodawcy, w centrach kszta ł cenia praktycznego lub warsztatach szkolnych  w zawodach wyodr ę bnione s ą kwalifikacje ( 1,2 lub 3 )  ucze ń zdaje egzaminy zawodowe ( 1,2 lub 3)  ucze ń mo ż e uzupe ł ni ć wykszta ł cenie ( LO dla doros ł ych)

17 Ź ród ł a informacji o szko ł ach:  szkolny doradca zawodowy  kuratorium o ś wiaty - www.ko.poznan.pl kuratorium o ś wiaty - www.ko.poznan.pl  spotkania z przedstawicielami szkó ł  Targi Edukacyjne, Gie ł da Edukacyjna  „Drzwi Otwarte” w szko ł ach ponadgimnazjalnych

18  Podejmowanie decyzji jest trudne. Szczególnie wtedy, kiedy dotyczy ona wa ż nych spraw. Do takich nale ż y wybór szko ł y i zawodu. Podejmowanie wa ż nych decyzji mo ż e by ć wielkim wyzwaniem nie tylko dla nastolatka.

19  Podejmuj ą c decyzj ę :  skupiamy si ę na celu  bierzemy pod uwag ę konsekwencje  pami ę tamy o ryzyku

20  Jak pomóc dziecku podj ąć trafn ą, dobr ą, racjonaln ą i odpowiedzialn ą decyzj ę ?  s ł ucha ć, co dziecko ma do powiedzenia,  rozwa ż y ć z nim wszystkie czynniki, które mog ą by ć kluczowe dla podj ę cia decyzji  pomóc w przygotowaniu listy mo ż liwych rozwi ą za ń  zach ę ci ć dziecko do przeanalizowania „plusów” i „minusów” ka ż dego rozwi ą zania

21  pomóc dziecku wybra ć najlepsze rozwi ą zanie  chwali ć za aktywno ść, wspiera ć, akceptowa ć i po prostu by ć z dzieckiem

22  By ś móg ł odnale źć si ę w roli doradcy, mo ż esz Rodzicu szuka ć wsparcia u specjalisty, który w swojej codziennej pracy zajmuje si ę doradztwem edukacyjnym i zawodowym.  Zapraszam na konsultacje w Szkolnym O ś rodku Kariery.

23 Dzi ę kuj ę za uwag ę Szkolny doradca zawodowy Ewa Adamczak


Pobierz ppt "Informacje dla rodziców.  W trakcie prowadzonych przez Krajowy O ś rodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej bada ń okaza ł o si ę, ż e najwi."

Podobne prezentacje


Reklamy Google