Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"— Zapis prezentacji:

1 Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty www.nauczyciele.org.pl

2 Opracowanie: Urszula Sierżant UMIEJĘTNOŚCI INTRA I INTERPERSONALNE WYRAZIĆ SIEBIE I ZROZUMIEĆ INNYCH

3 Opracowanie: Urszula Sierżant UMIEJĘTNOŚCI INTRAPERSONALNE Umiejętności intrapersonalne to umiejętności kontaktowania się z samym sobą, czyli „oglądu” swojego wnętrza. Prowadzą do radzenia sobie z własnymi myślami, emocjami, uwagą. Związane są z samoświadomością i rozumieniem samego siebie, z kontaktem ze swoimi pragnieniami, z samooceną i samokontrolą oraz odraczaniem gratyfikacji itd.,

4 Opracowanie: Urszula Sierżant UMIEJĘTNOŚCI INTRAPERSONALNE Wśród umiejętności intrapersonalnych możemy wyróżnić:  umiejętność posiadania własnego zdania,  umiejętność zarządzania sobą,  umiejętność określania własnych potrzeb i pragnień,  umiejętność wychodzenia spod wpływu grupy,  umiejętność koncentrowania uwagi,  umiejętność zapamiętywania,  umiejętność wyrażania emocji,  umiejętność oceny własnych działań,  umiejętność motywowania siebie…

5 Opracowanie: Urszula Sierżant UMIEJĘTNOŚCI ITERPERSONALNE Umiejętności interpersonalne, ogólnie możemy nazwać umiejętnościami budowania kontaktu z innymi ludźmi.

6 Opracowanie: Urszula Sierżant UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE Wśród umiejętności interpersonalnych wymienić można nasz sposób:  prowadzenia rozmowy,  wypowiadania się,  wywierania wpływu,  współpracy w zespole,  rozwiązywania konfliktów, itd.

7 Opracowanie: Urszula Sierżant Umiejętności inter i interpersonalne są ważne! Percepcja świata, nasze funkcjonowanie w nim i odbiór naszej osoby przez innych, zależą od:  Sposobu komunikowania się z innymi, wyrażania swoich potrzeb, myśli, oczekiwań, używanego przez nas języka.  Sposobu interpretowania otaczającej nas rzeczywistości, który kieruje nami, bowiem zawarte w nim schematy wpływają na selektywne oglądanie siebie i świata.

8 Opracowanie: Urszula Sierżant Komunikacja interpersonalna jest ważna! Komunikacja interpersonalna to rodzaj lub jakość kontaktu z drugą osobą, to proces odnoszący się do każdej interakcji między ludźmi.

9 Kontakt - relacje Kontakt – rozumiany jako relacja między osobami, charakteryzująca się współpracą, harmonią, zrozumieniem, zaufaniem. Z tendencją do wzajemnego odzwierciedlania postaw, gestów, tonu głosu, tempa wypowiedzi, empatii, itd. Opracowanie: Urszula Sierżant

10 Komunikacja interpersonalna jest ważna! Komunikowanie przebiega kanałem:  Werbalnym  Niewerbalnym Nie sposób oddzielić od siebie przekazu werbalnego i niewerbalnego komunikacji. Powinny być traktowane jako jednolity konstrukt komunikacyjny.

11 Opracowanie: Urszula Sierżant To, JAK mówisz ma większe znaczenie niż CO mówisz!!! Komunikację traktujemy jako całościowy przekaz - nie analizując poszczególnych jej wymiarów (werbalnego i niewerbalnych) - tak długo, jak długo treść przekazów werbalnych i niewerbalnych jest spójna.

12 Opracowanie: Urszula Sierżant Elementy niewerbalne komunikacji interpersonalnej  Kontakt wzrokowy  Ruchy ciała  Ekspresja twarzy (np. uśmiech, zmarszczenie brwi, spojrzenie)  Milczenie, pauzy  Ton głosu (tempo, intonacja, głośność, wysokość)  Dystans fizyczny  Postawa ciała

13 Opracowanie: Urszula Sierżant Komunikacja niewerbalna Wygląd osobisty też „przemawia”  ubiór  włosy  higiena osobista

14 Opracowanie: Urszula Sierżant Komunikacja niewerbalna Dystans w komunikacji  Intymny ( po 0-45 cm)  Osobisty (od 46 cm do 120 m)  Społeczny (od 1,2 do 3,6 m)  Publiczny (więcej niż 3, 60 m)

15 Opracowanie: Urszula Sierżant Jak mówić, by nas słuchano i rozumiano - podstawowe zasady  Mów jasno i precyzyjnie  Musisz sam dobrze wiedzieć, co chcesz powiedzieć  Unikaj słów, które nie są dla wszystkich zrozumiałe  Mów krótkimi i prostymi zdaniami  Unikaj chaosu – zachowaj logiczną strukturę wypowiedzi

16 Opracowanie: Urszula Sierżant Jak mówić, by nas słuchano i rozumiano – podstawowe zasady  Bądź świadomy swojego języka ciała i staraj się, aby był on spójny z wypowiadanymi słowami  Dostosuj swój język do możliwości słuchającego  Dostosuj swój sposób przekazywania informacji do stylu komunikacyjnego partnera  Pamiętaj, że to ty jesteś odpowiedzialny za to, by cię słyszano i rozumiano

17 Opracowanie: Urszula Sierżant Jak słuchać, by rozumieć? Pokazuj rozmówcy, że go słuchasz i słyszysz:  Za pomocą mimiki adekwatnej do treści  Za pomocą potakiwania głową  Za pomocą dźwięków para- lingwistycznych („mhm”, „aha”, „tak, tak”)  Zachęcaj rozmówcę do mówienia poprzez dowartościowywanie go

18 Opracowanie: Urszula Sierżant Jak słuchać, by rozumieć? Sprawdzaj, czy właściwie rozumiesz wypowiadane treści – stosuj techniki aktywnego słuchania:  Parafrazę  Pytania  Wyjaśnianie  Podsumowywanie

19 Opracowanie: Urszula Sierżant Zachowania, które utrudniają skuteczną komunikację  Nie myśl o tym, co powiesz, gdy twój partner jeszcze mówi; nie usłyszysz co mówią do ciebie  Nie przerywaj  Nie zakładaj, że wiesz, co twój partner chce powiedzieć  Nie „wciskaj” rad, nie szukaj rozwiązań za swojego partnera

20 Opracowanie: Urszula Sierżant Zachowania, które utrudniają skuteczną komunikację  Nie bagatelizuj poruszanych kwestii  Nie wykonuj innych czynności, kiedy ktoś do ciebie mówi  Nie zaprzeczaj uczuciom, którymi ktoś się z tobą dzieli

21 Opracowanie: Urszula Sierżant Zadawanie pytań, by unikać błędnych interpretacji,porządkować i konkretyzować szczegóły Ja  Pytaj, pytaj i jeszcze raz pytaj!  Zadawaj pytania otwarte, zanurzone, zamknięte  Proś o wyjaśnienie, uporządkowanie  Proś o konkretne przykłady

22 Opracowanie: Urszula Sierżant Wyjaśnianie Zapytaj:  „Jaka była Pana reakcja na to, co się wydarzyło?”  „Kiedy to miało miejsce?”  „Co sądzisz o tym zdarzeniu?”  „Od jak dawna trwa ta sytuacja?”

23 Opracowanie: Urszula Sierżant Parafraza – powtórzenie własnymi słowami wypowiedzi rozmówcy  Parafraza nie jest interpretacją ani podsuwaniem rozwiązania,  Pokazuje, że uważasz i chcesz rozumieć, co ktoś powiedział  Podkreśla zainteresowanie tym, co ktoś mówi  Pozwala na sprawdzenie, czy właściwie rozumiesz intencje rozmówcy  Daje ci czas na skonstruowanie odpowiedzi

24 Opracowanie: Urszula Sierżant Parafraza Powiedz na przykład:  „Rozumiem, że..”  „Z tego, co mówisz, wynika...”  „Jeśli dobrze rozumiem pani pytanie, chodzi o...Czy tak?”  „Zrozumiałem, że zależy panu na...”

25 Opracowanie: Urszula Sierżant Dowartościowanie – wyrażenie akceptacji dla osoby rozmówcy, docenienie wagi i znaczenia tego, co mówi Docenienie wysiłku, nie jest równocześnie zgodą czy akceptacją myśli rozmówcy. Dowartościowanie:  Zachęca rozmówcę do dalszej wypowiedzi.  Pokazuje, że poważnie traktujemy osobę rozmówcy i treść wypowiedzi

26 Opracowanie: Urszula Sierżant Dowartościowanie  Powiedz na przykład:  „Uważam to za dobry pomysł.”  „Widzę, że to dla Pani ważne.”  „Bardzo dziękuję, że zwrócił mi pan uwagę.”  „Cieszę się, że Pan to mówi tak otwarcie.”  „Nie patrzyłem na ten problem od tej strony.”  „Dziękuję za to bardzo ciekawe pytanie.”

27 Opracowanie: Urszula Sierżant Podsumowanie –ponowne przedstawienie najważniejszych myśli  Przedstaw w skrócie najbardziej istotne kwestie, które dotąd padły, aby pokazać, jak duży postęp został osiągnięty w rozmowie  Aby zebrać razem najważniejsze treści i fakty i móc wyciągnąć z nich wnioski  By przejść do dalszej części rozmowy

28 Opracowanie: Urszula Sierżant Podsumowanie Powiedz na przykład:  „Najważniejsza kwestia, jaka dotąd padła, to..”  „Wydaje mi się, że podstawowe wątpliwości, jakie Pan dotychczas wyraził to...”  „To, co do tej pory pan powiedział, można by podsumować w następujących punktach..”

29 Opracowanie: Urszula Sierżant Bariery w komunikacji Reakcje, których należy unikać, to:  Krytykowanie: wyrażanie negatywnych ocen o drugiej osobie, jej działaniach lub postawach („Sam temu jesteś winien.”)  Przezywanie: poniżanie, podciąganie pod stereotyp („Co za cymbał!”, „Tylko tacy pseudo-intelektualiści, jak ty tak robią”)

30 Opracowanie: Urszula Sierżant Bariery w komunikacji  Stawianie diagnozy: analizowanie, dlaczego ktoś się tak zachowuje („Tylko spojrzę na ciebie i już wiem, co teraz będziesz robić.”, „Sądzisz, że jak więcej zarabiasz, to jesteś ważniejszy, lepszy!?”  Chwalenie połączone z oceną: wydawanie pozytywnego osądu czyjegoś zachowania, postawy („Zawsze jesteś miły. Na pewno dziś też mi pomożesz przy raporcie.”, „Jesteś znakomitym kucharzem”)

31 Opracowanie: Urszula Sierżant Bariery w komunikacji  Rozkazywanie: mówienie komuś co ma robić, co chcesz, aby zrobiła („Co tak stoisz – usiądź!”, „Niech pan stąd to zabierze!”)  Grożenie: staranie się o kontrolę nad działaniem drugiej osoby poprzez grożenie jej konsekwencjami („Jeśli pan tak postąpi, to nie wydam panu poświadczenia”)  Moralizowanie: mówienie komuś, co ma robić („Powinnaś więcej uważać.”)

32 Opracowanie: Urszula Sierżant Bariery w komunikacji  Stawianie wielu naraz oraz niewłaściwych pytań: barierami są często pytania zamknięte lub takie na które można odpowiedzieć krótko („Czy pan tam był?”, „Kiedy to się stało?”)  Udzielanie rad: dawanie drugiej osobie rozwiązań dla jej problemów („Na pani miejscu zaraz bym to zrobił”, „To jest całkiem łatwe, najpierw trzeba..”)

33 Opracowanie: Urszula Sierżant Bariery w komunikacji  Odwracanie uwagi: odsunięcie problemu drugiej osoby na bok przez odwrócenie jej uwagi („To jest nic, ja to dopiero miałem przejścia!”, „Nie mów o tym. Lepiej porozmawiajmy o czymś przyjemniejszym.”  Uspokajanie („Nie przejmuj się. Wszystko to minie”)  Logiczne argumentowanie („Gdybyś nie kupił samochodu, stać nas byłoby na spłatę kredytu”)

34 Opracowanie: Urszula Sierżant Na zakończenie: o sztuce zadawania pytań Jacek: Proszę księdza, czy mogę palić papierosa podczas modlitwy? Ksiądz zdecydowanie: Nie! Nigdy w życiu! Jacek: Proszę księdza, czy mogę prosić księdza o radę? Ksiądz: Oczywiście, o co chcesz mnie spytać? Jacek: czy mogę modlić się, kiedy palę? Ksiądz:Tak, jak najbardziej!

35 Opracowanie: Urszula Sierżant Oczekiwanie pewnego rezultatu ma na niego istotny wpływ to tzw. efekt Rosenthala Zatem oczekuj tego, co najlepsze!!!

36 BIURO PROJEKTU Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ul. Gen. J. Sowińskiego 68, p. 35 70-236 Szczecin tel.: 091/435 06 29 e-mail: biuro@nauczyciele.org.plbiuro@nauczyciele.org.pl www.nauczyciele.org.pl


Pobierz ppt "Projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google