Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia konkursu dla działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia konkursu dla działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Założenia konkursu dla działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Gdańsk, 19 października 2015 r.

2 Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Cel szczegółowy działania: Zwiększona atrakcyjność turystyczna miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych.  interwencją objęte zostaną przedsięwzięcia obejmujące ratowanie, przywracanie wartości i ochronę charakterystycznych zabytków lub ich zespołów wraz z otaczającym je kontekstem krajobrazowym, poprzez m.in. prace rehabilitacyjne i modernizacyjne służące nadaniu im nowych funkcji (usług turystyki lub kultury), przy jednoczesnym zachowaniu funkcji dotychczasowych, jak również wdrażanie nowych form zarządzania (tworzenie parków kulturowych);  wsparciem objęte będą również projekty umożliwiające bezpieczną eksploatację zasobów materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu, w tym w zakresie dokumentowania, popularyzacji, inwentaryzacji i udostępniania zasobów kultury z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych (w szczególności digitalizacja zasobów, tworzenie nowych treści cyfrowych);  projekty ukierunkowane na podnoszenie jakości przestrzeni publicznej obejmujące realizację prac służących estetyzacji i podkreśleniu walorów kulturowych tej przestrzeni w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków. Ze wsparcia wyłączone są przedsięwzięcia dotyczące organizacji imprez o charakterze kulturalnym (w tym wystaw stałych czy festiwali) oraz budowy nowej infrastruktury kulturalnej.

3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Typy projektów: 1.prace restauratorskie, prace konserwatorskie oraz adaptacja budynków, budowli i innych obiektów o znaczeniu historycznym (w tym obiektów archeologicznych, z wyłączeniem budynków administracji publicznej), nadanie im nowych ogólnodostępnych funkcji użytkowych kulturowych oraz turystycznych, w tym także zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń; 2. prace restauratorskie, prace konserwatorskie oraz adaptacja zespołów fortyfikacyjnych oraz budowli obronnych i nadanie im nowych ogólnodostępnych funkcji użytkowych kulturowych oraz turystycznych; 3.prace restauratorskie, prace konserwatorskie i zagospodarowanie zabytkowych, ogólnodostępnych założeń parkowych oraz zabytków sztuki inżynieryjnej, kompleksowych założeń przemysłowych i folwarcznych wraz z nadaniem im nowych ogólnodostępnych funkcji kulturowych i turystycznych; 4.prace restauratorskie, prace konserwatorskie zabytkowych budynków sakralnych stanowiących atrakcję turystyczną, 5. kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wraz z małą architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych wpisanych do rejestru zabytków, 6. udostępnianie zasobów kultury z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (w szczególności digitalizacja zasobów, tworzenie nowych treści cyfrowych).

4 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Beneficjenci:  jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne,  związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  organizacje pozarządowe,  instytucje kultury,  instytucje edukacyjne,  szkoły wyższe,  przedsiębiorcy (w tym organizatorzy turystyczni),  kościoły i związki wyznaniowe,  ROT/LOT. Grupa docelowa / ostateczni odbiorcy wsparcia;  mieszkańcy,  turyści.

5 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 W zakresie dziedzictwa kulturowego preferowane będą; sieciowe, stanowiące element produktu turystycznego o skali ponadlokalnej, będące efektem trwałej współpracy wielu podmiotów (w tym gospodarczych) oraz społecznej akceptacji, przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia; zapewniające całoroczną ofertę; obejmujące nowe niestandardowe rozwiązania z zakresu użycia nowych technologii lub rozwiązań organizacyjnych, które w sposób istotny wpływają na rozwój gospodarczy regionu; obejmujące działania wynikające bezpośrednio z zapisów powiatowych/gminnych programów opieki nad zabytkami; uzgodnione w ramach ZPT. W zakresie podnoszenia jakości przestrzeni publicznych preferowane będą; realizowane na obszarze ponadprzeciętnego wykluczenia społecznego; identyfikowane i realizowane z wykorzystaniem elementów podejścia oddolnego, integrujące aktywność wielu podmiotów w ujęciu wielosektorowym w oparciu o wspólną strategię działania, zakładającej uspołecznienie wypracowania koncepcji i szczegółowych założeń oraz włączenie lokalnej społeczności zarówno na etapie planowania, jak i realizacji. W przypadku interwencji kierowanej bezpośrednio na realizację celów SUERMB, preferowane będą projekty realizowane w partnerstwie z podmiotami z Regionu Morza Bałtyckiego. Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

6 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Ukierunkowanie terytorialne W ramach działania 8.3. preferowane będą projekty zlokalizowane na obszarze o wysokim potencjale turystyczno – rekreacyjnym środowiska kulturowego, w szczególności w; miastach o najwyższej koncentracji nieruchomych i ruchomych elementów dziedzictwa kulturowego – Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk i Malbork; strefach koncentracji charakterystycznych dla regionu elementów dziedzictwa kulturowego, określonych w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego (tj. Żuławy, Powiśle, ziemia pucka, bytowska, oraz obszar kartusko – mirachowski); Wszystkie projekty powinny: przyczyniać się do poprawy jakości przestrzeni oraz zapewniać zgodność z ustaleniami Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, być uzasadnione ekonomicznie i popytowo, a także przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości oraz tworzenia nowych i utrzymania istniejących miejsc pracy. Konsultacje społeczne - opinie lokalnej społeczności w obszarze objętym przedsięwzięciem, zaangażowanie społeczności lokalnej w proces realizacji przedsięwzięcia; Cele projektu – specyfikacja celów ogólnych, przypisanie celów szczegółowych i przedsięwzięć uzasadnienie ich potrzeby realizacji; Wskaźniki projektu - specyfikacja wskaźników przypisanych do przedsięwzięć, celów szczegółowych i ogólnych, wybór konkretnych wskaźników zarówno produktu jak i rezultatu powinien być zgodny z wskaźnikami dla danego działania w ramach RPO WP 2014-2020. Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

7 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego;  wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok); Lista wskaźników produktu;  liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem (szt.);  powierzchnia przestrzeni publicznych wpisanych do rejestru zabytków objętych wsparciem (ha). W ramach Działania 8.3. nie przewiduje się możliwości zastosowania cross-financingu (instrumentu elastyczności). W przypadku projektów generujących dochód, dochód w projekcie będzie uwzględniany metodą luki w finansowaniu. W ramach Działania 8.3. przewiduje się stosowanie zaliczek. Szczegółowe zasady stosowania ww. mechanizmu określone są w Zasadach wdrażania RPO WP 2014-2020.

8 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomoc publiczna i pomoc de minimis (rodzaj i przeznaczenie pomocy, unijna lub krajowa podstawa prawna): W przypadku wystąpienia pomocy publicznej wsparcie udzielane będzie:  na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1364) wydanego w oparciu o art. 53 rozporządzenia KE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014);  jako pomoc de minimis na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U., poz. 488) wydanego w oparciu o rozporządzenie KE nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352 z 24.12.2013).

9 Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe Alokacja przeznacza na konkurs wynosi 87 273 088 PLN Wnioski można składać w terminie od 16 listopada 2015 r. do 30 grudnia 2015 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu do 30 kwietnia 2016 r. Wartość projektu: minimalna wartość projektu wynosi 2 mln PLN maksymalna wartość projektu wynosi 20 mln PLN Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85%. W przypadku projektów generujących dochód maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony metodą luki w finansowaniu. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych wskazanych w pkt 18 opisu Działania 8.3. w SzOOP RPO WP 2014-2020. W celu wsparcia jak największej liczby projektów ZWP może podjąć decyzję o obniżeniu kwoty lub procentu dofinansowania wszystkim projektom wybranym do dofinansowania lub projektowi/projektom ocenionym najniżej do wyczerpania dostępnej alokacji przy zachowaniu zasady jednakowego poziomu lub kwoty dofinansowania dla projektów, które uzyskały taką samą ocenę (tj. jednakowy procent punktów oraz liczbę punktów we wszystkich kryteriach Obszaru A).

10 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Studium przypadku dla typu projektu:  materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – ukierunkowanie terytorialne tj. lokalizacja na obszarze o wysokim potencjale turystyczno – rekreacyjnym środowiska kulturowego (duże miasta) – projekty w mniejszych miejscowościach wiejskich będą miały trudności z wykazaniem wzrostu atrakcyjności turystycznej miejsca;  prace restauratorskie, prace konserwatorskie oraz adaptacja budynków, budowli (w tym obiektów archeologicznych, z wyłączeniem budynków administracji publicznej) – nie ma możliwości realizacji projektów w obiektach, które pełnią funkcje administracji publicznej (urzędy itp.);  nadanie nowych ogólnodostępnych funkcji użytkowych kulturowych oraz turystycznych obiektom poddanym pracom konserwatorskim, restauratorskim - nie ma możliwości w ramach tego działania nadania funkcji związanych z bazą noclegową (hotelową), gastronomiczną (restauracje, puby, kluby);  kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych wraz z mała architekturą i infrastrukturą towarzyszącą w ramach układów urbanistycznych i ruralistycznych, a także zagospodarowanie zabytkowych ogólnodostępnych założeń parkowych – w ramach tego typu projektów nie ma możliwości sfinansowania placów zabaw, siłowni na świeżym powietrzu itp. elementów, które nie stanowią małej architektury w rozumieniu prawa budowlanego. Działanie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe

11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 NIEZBĘDNE DOKUMENTY DOSTĘPNE NA STRONIE RPO WP Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WP 2014-2020, w tym: kryteria wyboru projektów (Załącznik nr 3) Zasady wdrażania RPO WP 2014-2020 – zasady realizacji projektu wspólne dla EFRR i EFS Regulamin Konkursu dla działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe www.rpo.pomorskie.eu

12 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Założenia konkursu dla działania 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe w ramach RPO WP 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google