Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Szkoła promująca zdrowie”. Ewaluacja w zakresie pięciu standardów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Szkoła promująca zdrowie”. Ewaluacja w zakresie pięciu standardów."— Zapis prezentacji:

1 „Szkoła promująca zdrowie”

2 Ewaluacja w zakresie pięciu standardów.

3 Zespół ewaluacyjny Nauczyciele; Monika Dryjańska, Krystyna Fischer-Bąk, Jolanta Kasprzak, Małgorzata Wieczorek, Renata Wilkowska- Koperdowska Pracownicy szkoły; Renata Szyszka, Izabela Cichowska, Maria Olek, Krystyna Mydlak Uczniowie; Dominika Cieślińska, Karolina Rosik, Gabriela Blandzi Rodzice; Ewa Cieślińska, Agnieszka Wasiela

4 RAPORT Z AUTOEWALUACJI STANDARD PIERWSZY

5 Wymiar  Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej. 4,50  Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej. 4,63  Ocena łączna 4,56

6 Więcej informacji na temat SzPZ chcieliby otrzymywać: Nauczyciele TAK 54,5%, Uczniowie TAK 35,5% Rodzice TAK 56,7%, Inni pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami TAK 72,1%

7 Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu pierwszego.

8 Dobrze rozpowszechniona jest koncepcja SzPZ i znajomość tej koncepcji wśród społeczności szkolnej i lokalnej. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach i kursach dotyczących promocji zdrowia. Szkoła posiada bogaty zbiór publikacji dotyczących promocji zdrowia, SzPZ, zdrowego stylu życia.

9 Notujemy dość wysoki stopień akceptacji i uznania koncepcji SzPZ wszystkich członków społeczności szkolnej. Wysoka jest świadomość uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły dotycząca znaczenia wszelkich działań na rzecz promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

10 Jakie problemy priorytetowe w zakresie standardu I wymagające rozwiązania wybrano na podstawie wyników autoewaluacji?

11 Zachęcać rodziców do udziału w organizowanych spotkaniach ze specjalistami oraz do aktywnego współdziałania w realizacji założonych działań. Systematycznie przypominać uczniom i rodzicom: co to jest SzPZ, oraz jakie są założenia SzPZ w naszej szkole.

12 Przekazywać więcej informacji nt. SzPZ rodzicom uczniów. Uzupełniać księgozbiór, zakupić filmy edukacyjne i programy multimedialne dotyczące zdrowia dla różnych poziomów wiekowych (również dla rodziców – do wykorzystania na zebraniach ).

13 Przedstawić rodzicom ofertę zajęć, które pogłębiłyby ich wiedzę i rozwijały umiejętności w zakresie promocji zdrowia i skorelować je z ofertą dla uczniów. Systematycznie przybliżać społeczności szkolnej ideę SzPZ i zachęcać do aktywnych działań.

14 STANDARD DRUGI

15 Wymiar  Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia. 4,83  Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia. 4,71  Miejsce promocji zdrowia w działalności szkoły. 4,60  Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie 4,17 promocji zdrowia.  Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. 4,25  Realizacja działań w zakresie promocji zdrowia. 4,33  Ewaluacja wyników działań w zakresie promocji zdrowia. 4,25 Ocena łączna 4,45

16 Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia. Nauczyciele TAK 45,5 %, NIE 54,5% Rodzice TAK 40 %, NIE 60 %

17 Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu drugiego.

18 Co uznano za największe osiągnięcie w zakresie standardu II? Dobrze układa się współpraca koordynatora ds. promocji zdrowia i całego szkolnego zespołu promocji zdrowia z Dyrekcją. Notujemy wysoki poziom doskonalenia zawodowego i edukacji nauczycieli w dziedzinie promocji zdrowia. Nauczyciele czerpią dużo satysfakcji z działań na rzecz SzPZ i są oddani jej działaniom.

19 Jakie problemy priorytetowe w zakresie standardu II wymagające rozwiązania wybrano na podstawie wyników autoewaluacji?

20 Na apelach i imprezach promujących zdrowie przedstawiać koordynatora i członków Zespołu Promocji Zdrowia. Na apelach i imprezach promujących zdrowie przedstawiać uczniów, będących łącznikami z Zespołem Promocji Zdrowia. Łącznik promocji ma wchodzić w skład samorządu klasowego. W przyszłości do zespołu diagnozującego wprowadzić większą liczbę przedstawicieli innych grup społeczności szkolnej (rodzic, uczeń, pracownik niepedagogiczny). Zachęcać rodziców do udziału w organizowanych spotkaniach ze specjalistami oraz do aktywnego współdziałania w realizacji założonych działań.

21 STANDARD TRZECI

22 Wymiar  I. Warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej 5,0  II. Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 4,0  III. Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby 4,0  IV. Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 4,0 Ocena łączna 4,25

23 Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu trzeciego.

24 Co uznano za największe osiągnięcie w zakresie standardu III? Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej. Informacje dotyczące działań prozdrowotnych są szeroko dostępne, znajdują się w bibliotece, na gazetkach ściennych w klasach, tablicach informacyjnych na korytarzach, stronie internetowej szkoły. Działania z zakresu edukacji zdrowotnej są podejmowane na podstawie badań przesiewowych higienistki szkolnej, obserwacji uczniów, informacji uzyskanych z badań ankietowych uczniów i rodziców, informacji przekazanych przez rodziców na temat stanu zdrowia dziecka. Informacje te pozwalają zaplanować działania profilaktyczne dla uczniów, a jednocześnie pokazują problemy zdrowotne środowiska lokalnego. Dyrektor wraz z nauczycielami oceniają edukację zdrowotną, jako bardzo ważne zadanie szkoły, ściśle powiązane z jej celami w zakresie wychowania i profilaktyki. Nauczyciele regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej, w tym w ramach WDN.

25 Jakie problemy priorytetowe w zakresie standardu III wymagające rozwiązania wybrano na podstawie wyników autoewaluacji?

26 Rodzice są zapoznawani z planem działań Szkoły Promującej Zdrowie. Nauczyciele stwarzają rodzicom możliwość proponowania zagadnień ważnych z ich punktu widzenia. Nie wszyscy jednak rodzice są tego zdania. Należy więc zintensyfikować działania w celu zwiększenia poczucia wpływu rodziców na realizację tematyki prozdrowotnej w szkole, oraz zwiększyć ich zaangażowanie we wspólne działania w zakresie edukacji zdrowotnej. Z analizy ankiet wynika, że niewielu uczniów stosuje techniki umożliwiające samoobserwację. Należy opracować wspólnie z uczniami proste techniki umożliwiające samoobserwację i zachęcać dzieci do ich wypełniania. Dzienniczki, arkusze obserwacji będą dla nas informacją zwrotną, a dla uczniów aktywnym włączeniem się w proces dydaktyczny.

27 STANDARD CZWARTY

28 Wymiary klimatu społecznego klasy i szkoły.

29 Uczniowie  Satysfakcja ze szkoły. 5  Stwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy. 5  Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. 5  Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach. 3  Motywowanie do osiągania sukcesów. 3  Przestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena. 4  Relacje między uczniami. 5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------  Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w szkole. 2  Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 2

30 Nauczyciele  Satysfakcja z pracy w szkole. 5  Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji. 5  Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. 4  Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach. 4  Relacje nauczyciele – nauczyciele. 4  Uczestnictwo rodziców w życiu klasy/szkoły. 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  Poczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy. 3  Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 2

31 Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami  Satysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji. 5  Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły. 4  Relacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami. 5  Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami. 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  Poczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy. 3  Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów. 2

32 Rodzice Satysfakcja ze szkoły dziecka. 4 Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły. 4 Wsparcie uczniów ze strony nauczycieli. 5 Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły. 5 Wsparcie dla rodziców. 5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Przeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole. 2

33 Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu trzeciego

34 Co uznano za największe osiągnięcie w zakresie standardu IV?

35 Z analizy ankiet zdecydowanie wynika, że najlepiej w szkole ze wszystkich badanych grup czują się uczniowie. We wszystkich pracach „Jak mi się żyje w mojej klasie?” uczniowie podkreślali że lubią spędzać ze sobą czas, że dbają o to by nikt nie czuł się odrzucony, że lubią swoich nauczycieli. Z analizy rysunków wynika, że młodsi uczniowie w szkole najbardziej cenią sobie wspólne zabawy na placu zabaw. Wyniki ankiet w zakresie tego standardu cieszą szczególnie, ponieważ to właśnie uczniowie są w szkole najważniejszymi osobami.

36 STANDARD PIĄTY

37 Wymiar  I. Budynek i teren szkoły. 4,71  II. Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń. 4,90  III. Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem. 4,50  IV. Meble dla uczniów i nauczycieli. 4,25  V. Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych. 4,87  VI. Warunki i organizacja zajęć ruchowych. 5,00  VII. Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów. 4,66  VIII. Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy. 4,86 Ocena łączna 4,71

38 Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu piątego.

39 Budynek szkoły i jego pomieszczenia są w bardzo dobrym stanie technicznym. O ich funkcjonalność, bezpieczeństwo, czystość i estetykę dbają zarówno dyrekcja szkoły, jak i wszyscy pracownicy szkoły z uczniami i ich rodzicami. Wszelkie normy dotyczące higieny pracy, temperatury i oświetlenia w salach są zachowane, co potwierdzają kontrole Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Wszelkie usterki techniczne na bieżąco są usuwane. W szkole nie istnieje problem przeludnienia. Uczniom dostosowuje się wysokość krzeseł i ławek do wzrostu. Dzieci klas młodszych mają zapewnioną możliwość pozostawienia w szkole swoich podręczników i przyborów. Przed nadmiernym nasłonecznieniem we wszystkich salach zamontowano rolety. Nauczyciele i pracownicy obsługi stale kontrolują stan wietrzenia sal, nadzorują miejsca, w których przebywają uczniowie. Wszyscy pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Uczniom organizuje się tak tygodniowy rozkład zajęć, aby zachować ich równomierność, zapewnić odpoczynek i spożycie bez pośpiechu posiłku w trakcie przerw, a także umożliwić uczestnictwo zainteresowanych w zajęciach dodatkowych i pozalekcyjnych. Szkoła zapewnia bardzo dobre warunki do rozwoju fizycznego swoich podopiecznych. Boisko, sale gimnastyczne, górka, plac zabaw dla najmłodszych są w bardzo dobrym stanie technicznym, ich bogate wyposażenie spełnia normy higieny i bezpieczeństwa, oraz jest dostępne dla wszystkich oddziałów, zarówno pod opieką nauczycieli wychowania fizycznego, jak i organizatorów innych zajęć ruchowych i rekreacyjnych. Wszyscy uczniowie mają możliwość spożycia posiłku i napoju w szkole, dla dzieci z uboższych rodzin są dostępne bezpłatne obiady, wszyscy uczniowie otrzymują bezpłatnie białe mleko. Potrzeby żywieniowe dzieci wspiera również sklepik, z odpowiednio dobranym asortymentem. Najbliższe otoczenie szkoły jest monitorowane przez kamery, a przejście przez ruchliwą drogę jest wspierane przez sygnalizację świetlną. Teren szkoły jest ogrodzony i stwarza warunki do rekreacji. Szkoła otoczona jest zielenią, licznymi krzewami i drzewami.

40 Jakie problemy priorytetowe w zakresie standardu V wymagające rozwiązania wybrano na podstawie wyników autoewaluacji?

41 Problemem wymagającym rozwiązania jest zmniejszenie natężenia hałasu w czasie przerw, zwłaszcza w grupie uczniów młodszych. Kolejny problem związany jest z bardzo niepokojącymi wynikami diagnozy spożywania drugiego śniadania w szkole. Należy również zadbać o zabezpieczenie grzejników na korytarzach i w sali gimnastycznej, oraz przeprowadzić remont pokoju nauczycielskiego, uzupełnić braki w wyposażeniu tego pomieszczenia.

42 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "„Szkoła promująca zdrowie”. Ewaluacja w zakresie pięciu standardów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google