Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WRZOSOWA KRAINA EDYTA RZĄSA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WRZOSOWA KRAINA EDYTA RZĄSA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA."— Zapis prezentacji:

1 WRZOSOWA KRAINA EDYTA RZĄSA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

2 M IESZKASZ WE WRZOSOWEJ KRAINIE * WRZOSOWA KRAINA JEST LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA FUNKCJONUJE JAKO PARTNERSTWO TRÓJSEKTOROWE ZRZESZAJĄCE 6 GMIN: BOLESŁAWIEC, CHOCIANÓW, PRZEMKÓW, GROMADKA, LUBIN, CHOJNÓW

3 HISTORIA LGD Grupa Partnerska "Wrzosowa Kraina" (GP) powstała we wrześniu 2004. Skupia Partnerów z 3 gmin: Przemków, Gromadka i Chocianów, działających na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru wschodniej części Borów Dolnośląskich. 4 kwietnia 2006 roku powstała w ramach realizacji I Schematu Pilotażowego Programu Leader+ Fundacja "Wrzosowa Kraina„ Obecnie fundacja nie pełni już funkcji LGD, ale działa jako osobna organizacja która w listopadzie 2008 roku uzyskała status organizacji pozytku publicznego, zaś rolę Lokalnej Grupy Działania objęło nowo powstałe Stowarzyszenie LGD Wrzosowa Kraina, w skład którego weszło 6 gmin.

4 STOWARZYSZENIE POD NADZOREM MARSZAŁKA Lokalna Grupa Działania Wrzosowa Kraina poszerzyła swój skład i obszar działania, który objął 6 gmin: Gromadka, Lubin, Chojnów, Bolesławiec, Przemków, Chocianów. W dniu 07 maja 2008r. w Chocianowie założono Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wrzosowa Kraina”. Jego siedziba znajduje się w Chocianowie przy ul. Kościuszki 25.

5 Z AŁOŻYCIELE S TOWARZYSZENIA LGD „W RZOSOWA K RAINA ”: Sektor Publiczny: 1. Franciszek Skibicki Urząd Miasta i Gminy Chocianów 2. Stanisław Pępkowski Urząd Gminy i Miasta Przemków 3. Dariusz Pawliszczy Urząd Gminy Gromadka 4. Barbara Jasińska Urząd Gminy Chojnów 5. Irena Rogowska Urząd Gminy Lubin 6. Bożena Kuchmacz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Gromadka 7. Janusz Cieśla Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Bolesławiec Gospodarczy 18. Jan Kozakowski Tartak Raszówka 19. Urszula Otto, Maria Borkowska Bank Spółdzielczy Wschowa 20. Anna Małecka, Teresa Urbaniak Bank Spółdzielczy Przemków 21. Włodzimierz Jaworski PPHU „Pasja” s.c. Chocianów 22. Anna Skrzypczak-Mospan Biuro Rachunkowe Chocianów 23. Ryszard Wojtasiewicz P.R-U-H „ Hodrol” Żabice 24. Marta Jasiurska – Gajda ARLEG S.A. Legnica 25. Bogumiła Naruszewicz Gospodarstwo Agroturystyczne „Gajówka Głuszec” Borówki

6 Z AŁOŻYCIELE S TOWARZYSZENIA LGD „W RZOSOWA K RAINA ”: Społeczny 8. Barbara Sulma Fundacja „Wrzosowa Kraina” Chocianów 9. Bugusława Stando Stowarzyszenie „Tęczowa Dolina” Nowa Kuźnia 10. Marek Brojanowski Stowarzyszenie Wiejskie „Dialog, Rozwój, Ekologia” Mołoradzice 11. Bogdan Styrkowiec Ochotnicza Straż Pożarna Rokitki 12. Andrzej Ruszlewicz Fundacja Partnerstwo Doliny Środkowej Odry Legnica 13. Krzysztof Szustka Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” Legnica 14. Wanda Dobrzyńska Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Gogołowice 15. Ali Jean Eric Alira Stowarzyszenie Polska – Afryka Chocianów 16. Marek Cieślak Stowarzyszenie Ochrony Krajobrazu w Borach Dolnśląskich 17. Alojzy Wacławek Związek Pszczelarzy Ziemi Legnickie

7 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WE WRZOSOWEJ KRAINIE OŚ. 3 I 4 LEADER POMOC UNIJNA DLA MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH

8 PROGRAM LEADER – OBECNY W PROW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POWSTAŁA BY WSPIERAC ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH I BY MÓC POZYSKAC FUNDUSZE UNIJNE NA TEN ROZWÓJ I DZIAŁAC NA RZECZ POPRAWY JAKOŚCI ZYCIA SWOICH MIESZKAŃCÓW Leader+ w krajach UE i w Polsce Na terenie Grupy Partnerskiej "Wrzosowa Kraina" był realizowany od 2005 r. Pilotażowy Program Leader+. Jest to europejski program wspierający społeczności, które stawiają na współpracę partnerską. Wówczas zrealizowano prawie 70 działań i pozyskano na nie 700 000 zł.

9 T ERAZ Z LEADERA MOŻESZ SAM POZYSKAĆ ŚRODKI 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – DLA PŁACĄCYCH KRUS Beneficjentem może być w tym przypadku osoba fizyczna, członek gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, która jest ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, który uzyskał w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie lub domownik, lub małżonek rolnika

10 Z AKRES POMOCY Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

11 F ORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 100 tys. zł. Poziom pomocy Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowalnych operacji.

12 D LA PŁACĄCYCH ZUS 2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw Beneficjentem może być osoba fizyczna lub osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w złotych 2 mln euro.

13 Z AKRES POMOCY Pomocy udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa; usług dla ludności; sprzedaży hurtowej i detalicznej; rzemiosła lub rękodzielnictwa; robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem; usług transportowych; usług komunalnych; przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych; magazynowania lub przechowywania towarów; wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

14 F ORMA I WYSOKOŚĆ POMOCY Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć: 100 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 200 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 300 tys. zł - jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji.

15 P OZIOM POMOCY Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 tys. zł. W przypadku przetwórstwa produktów rolnych (objętych załącznikiem nr 1 do Traktatu Wspólnot Europejskich) lub jadalnych produktów leśnych, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, wynosi 100 tys. zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

16 WSPÓLNIE Z MIESZKAŃCAMI - PRZY POMOCY GMINY LUB TWORZĄC STOWARZYSZENIE OPP 3. Odnowa i rozwój wsi Beneficjentem może być: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

17 P OMOCY FINANSOWEJ UDZIELA SIĘ PODMIOTOM Z TYTUŁU INWESTYCJI W ZAKRESIE : Budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów: o pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, o służących promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury Kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; Budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno- kulturalnych; Zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne; Odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci; Kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

18 P OZIOM POMOCY : Maksymalnie 75procent kosztów kwalifikowalnych projektu, nie mniej niż 25 tys. zł i nie więcej niż 500 tys. zł na jedną miejscowość w okresie realizacji Programu

19 S AM LUB Z MIESZKAŃCAMI ZAKŁADAJĄC STOWARZYSZENIE 4. Małe projekty Zakres pomocy: 1. podnoszenie świadomości społeczności lokalnej, w tym przez organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich; 2. podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR, w tym przez: a. udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do Internetu, b. organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych; 3. rozwijanie aktywności społeczności lokalnej, w tym przez: a. promocję lokalnej twórczości kulturalnej z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym kulturowego, historycznego lub przyrodniczego, b. kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów, c. kultywowanie języka regionalnego i gwary, d. kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;

20 Z AKRES C. D. rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR, w tym przez: a. utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych dotyczących obszaru objętego LSR, b. budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub dydaktycznych; 5. zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000; 6. zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, w tym przez: a. odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, b. odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków, c. remont lub wyposażenie muzeów, d. remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;

21 Z AKRES C. D. 7. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie, w tym kulturowym, historycznym lub przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich produktów; 8. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym rolniczej.

22 S AM LUB Z MIESZKAŃCAMI Beneficjent: osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego UE, pełnoletnie, zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze. osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze.

23 P OZIOM DOFINANSOWANIA Wysokość pomocy nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 25 000 zł na jeden mały projekt. Poziom dofinansowania dla danego beneficjenta nie może przekroczyć w okresie programowania kwoty 100 000 zł.

24 P OMOC OD LGD Zasady składania wniosków do LGD Termin naboru będzie ogłaszała Lokalna Grupa Działania (w terminach ogłoszonych przez samorząd województwa). Wnioski do finansowania będzie wybierała społeczna Rada LGD. LGD będzie oceniać wnioski pod względem zgodności operacji z lokalną strategią rozwoju (LSR) wg kryteriów określonych w LSR. Tylko wnioski o przyznanie pomocy na operacje zgodne z LSR mogą być wybrane do finansowania i przesłane do samorządu województwa w celu oceny formalnej. Pomoc wypłacana będzie w formie refundacji. Wnioski o pomoc będą składane w siedzibie właściwej terytorialnie LGD.

25 O DNOWA WSI R EGIONALNA ODNOWA WSI MAŁA ODNOWA WSI Trzy programy dla rozwoju wsi

26 O DNOWA WSI Jest spójnym elementem dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i osi LEADER realizowanej przez LGD – PROGRAM UNIJNY W ramach działania można się starać o środki: * bezpośrednio od samorządu województwa - Składanie wniosku na określonych zasadach * od Lokalnej Grupy Działania - Składanie wniosku na określonych zasadach - z uwzględnieniem działań i celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju

27 O DNOWA WSI Daje jedynie możliwości finansowe Dokumentem wymaganym jest Plan Odnowy Miejscowości Sami mieszkańcy mogą się starać o środki tylko gdy mają organizację ze statusem OPP Nie jest wymagana grupa inicjatywna, lecz zaangażowanie mieszkańców w działanie realizowane w ramach odnowy OPP – ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

28 REGIONALNA ODNOWA WSI PROGRAM AUTORSKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA BAZOWANY NA ZASADACH PRZYJĘTYCH W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM Program prowadzonym jest w ramach środków budżetowych, z ustalonym przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego zestawem działań, których zakres określany jest corocznie w ramach przydzielonych środków finansowych. Wymagany jest spójny udział liderów, grup inicjatywnych z danych wsi oraz gminy Określony zakres dodatkowych działań oprócz możliwości finansowych – 2 konkursy grantowe

29 R EGIONALNA ODNOWA WSI - DODATKOWE DZIAŁANIA organizacja podróży studyjnych – krajowych i zagranicznych - dla liderów i gminnych koordynatorów odnowy wsi organizacja konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska”- organizacja cyklicznych szkoleń dla liderów wiejskich – tematyka w zależności od zgłaszanych potrzeb Inne działania np. w zakresie współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym, przystąpienie do Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE w Wiedniu

30 R EGIONALNA ODNOWA WSI – ŚCISŁE ZASADY ZARÓWNO GMINA I SOŁECTWO MUSZĄ SPEŁNIĆ OKRESLONE WARUNKI ABY PRZYSTĄPIC DO PROGRAMU I MÓC CZERPAĆ Z NIEGO KORZYŚCI UCHWAŁY, LUDZIE, DOKUMENTY, KOSZTY … ETC.

31 OBOWIĄZKI GMINY 1. gminy podejmuje uchwałę wyrażającą wolę przystąpienia do programu odnowy wsi 2. Gmina wyznacza koordynatora która w imieniu wójta / burmistrza odpowiada za: wykorzystanie przez sołectwa wsparcia udzielanego przez samorząd województwa, sprawny przepływ informacji, sprawozdawczość, nadzór nad wypełnianiem przez sołectwo formalnych wymogów uczestnictwa,

32 O BOWIĄZKI GMINY C. D. koordynację działań sołectw związanych z ich uczestnictwem w programie w relacjach z gminą oraz Urzędem Marszałkowskim, realizację obowiązków określonych przez gminę w związku z jej uczestnictwem w programie odnowy wsi, 3. Pokrycie kosztów przeprowadzenia dla sołectw warsztatów dot. opracowania sołeckich strategii rozwoju.

33 O BOWIĄZKI G MINY – C. D. 4. zapewnić efektywne wywiązywanie się gminnego koordynatora programu z nałożonych nań zadań, 5.ustalić system wsparcia dla sołectw uczestniczących w programie ( warunek zgłoszenia sołectwa do programu) 6.uczestnictwa w przedsięwzięciach rozwijających program lub promujących ideę odnowy wsi, 7. dokonywać monitorowania i oceny realizacji sołeckich programów odnowy wsi oraz skuteczności ustanowionego systemu wsparcia.

34 O BOWIĄZKI GMINY – C. D. 8. rozpatrzenia i przyjęcia sołeckich programów odnowy wsi, 9. aktywnego wspierania przedsięwzięć określonych w sołeckich programach odnowy wsi.

35 O BOWIĄZKI SOŁECTWA UTOWRZENIE 5 –CIO OSOBOWEJ GRUPY INICJATYWNEJ WYBÓR LIDERA PODJĘCIE UCHWAŁY WYRAŻAJACEJ WOLĘ SOŁCTWA O PRZYSTĄPIENIU DO PROGRAMU ZE WSKAZANIEM GRUPY I LIDERA WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PROGRAMIE – OPIS SOŁCTWA, GRUPY ITP.

36 SOŁECTWO MUSI SPEŁNIC WYMOGI Efektywnie wykorzystywać oferowane przez samorząd formy wsparcia (dodatkowe działania programu) Dokonać opracowania Sołeckiej Strategii Rozwoju przy pomocy moderatora odnowy wsi, a nie Planu Odnowy Miejscowości tak jak jest w odnowie PROW, Lider musi utrzymywac kontakt z koordynatorem odnowy w gminie i UMWD Lider i grupa inicjatywna musi uczestniczyc w przedsięwzięciach rozwijających program i promujących ideę odnowy wsi (wyjazdy, szkolenia, konfernecje etc. )

37 M AŁA ODNOWA WSI Jest programem grantowym autoryzowanym przez samorząd województwa – to nie są środki unijne lecz środki umieszczone w budżecie Dotacje przyznawane są na określonych zasadach drogą konkursu Jest formą przygotowującą do pozyskiwania środków unijnych

38 K TO MÓGŁ DOTYCHCZAS POZYSKAĆ ŚRODKI Beneficjent Gmina wiejska, Gmina miejsko-wiejska, Gmina miejska z wyłączeniem miast powyżej 12 tys. mieszkańców tylko w zakresie zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, w tym: - zakup strojów dla zespołów ludowych - zakup instrumentów muzycznych dla zespołów ludowych

39 Z AKRES POMOCY MAŁEJ ODNOWY Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości, nie może przekroczyć 25 000 zł., przy czym maksymalna kwota projektu nie może przekroczyć 150 000 zł. Poziom pomocy finansowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego wynosi maksymalnie 40% kosztów kwalifikowanych projektu,

40 Z AKRES POMOCY C. D. Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu realizacji projektów w zakresie: 1) remontu, wyposażenia obiektów publicznych pełniących funkcje rekreacyjne i sportowe, społecznokulturalne, w szczególności świetlic i domów kultury, 2) zakupu towarów służących przedsięwzięciom związanym z kultywowaniem tradycji społeczności lokalnych oraz tradycyjnych zawodów, w tym:

41 Z AKRES POMOCY C. D - zakup strojów dla zespołów ludowych - zakup instrumentów muzycznych dla zespołów ludowych 3) budowy, przebudowy lub remontu ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacji, służących do użytku publicznego, 4) urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków lub innych miejsc wypoczynku, 5) budowy, przebudowy lub remontu małej infrastruktury turystycznej.

42 D ODATKOWE KRYTERIA Wysokośc dochodu gminy – im niższy tym więcej punktów Wysokośc dodacji – im niższa tym więcej punktów Działanie realizowane na ternie LGD GMINA MUSI MIEĆ DLA REALIZACJI MAŁEJ ODNOWY ZABEZPIECZONE ŚRODKI W BUDŻECIE UCHWAŁĄ.

43 WARTE UWAGI WWW.UMWD.PLWWW.UMWD.PL – WYDZIAŁ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WWW.PROW.DOLNYSLASK.PL WWW.WRZOSOWAKRAINA.PL DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ EDYTA RZĄSA 693 411 626 e.rzasa@wrzosowakraina.pl


Pobierz ppt "WRZOSOWA KRAINA EDYTA RZĄSA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google