Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ROZWOJU INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W 2014 ROKU ORAZ PLANY NA 2015 ROK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ROZWOJU INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W 2014 ROKU ORAZ PLANY NA 2015 ROK."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ROZWOJU INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W 2014 ROKU ORAZ PLANY NA 2015 ROK

2 Centrum Informatyki Statystycznej Pełni główną rolę w realizacji zadań informatycznych w statystyce publicznej. Podstawowym zadaniem CIS jest dostarczanie i rozwój infrastruktury oraz usług informatycznych dla prawidłowej realizacji zadań przez służby statystyki publiczne. określa kierunki i opracowuje plany rozwoju systemów informatycznych, koordynuje i realizuje prace w zakresie budowy, wdrażania i utrzymania systemów informatycznych, realizuje prace związane z budową, utrzymaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej GUS, koordynuje i realizuje prace w zakresie utrzymania i przechowywania danych statystycznych, realizuje określoną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego polityki bezpieczeństwa w systemach informatycznych, prowadzi serwis techniczny zasobów informatycznych statystyki publicznej, współuczestniczy w planowaniu i realizacji szkoleń informatycznych dla jednostek statystyki publicznej. 2

3 Zadania statutowe realizowane w 2014 (i w 2015) cz.1 Zapewnienie funkcjonowania:  Portalu Sprawozdawczego (PS),  Systemu Call Center,  Systemu TransGUS i USC,  Systemów informatycznych badań statystycznych (SIB) zgodnie z PBSSP, a także obsługa utrzymania danych i ich udostępniania z baz danych użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym,  Portalu Informacyjnego, (PI)  Systemów teleinformatycznych: Krajowego Urzędowego Rejestru Podmiotów Gospodarki Narodowej - REGON i Krajowego Urzędowego Rejestru Podziału Terytorialnego Kraju - TERYT,  Rejestrów statystycznych: Baza Jednostek Statystycznych (BJS), Operat do Badań Rolnych (OBR) i Operat do Badań Społecznych (OBS),  Usług elektronicznych świadczonych przez statystykę publiczną,  Środowiska Operacyjnej Bazy Mikrodanych (OBM) wraz z Podsystemem Metainformacji (PM),  Środowiska Analitycznej Bazy Mikrodanych (ABM) wraz z systemami udostępniania danych ze spisów (CensusHub, AUW-AUZ, Portal Geostatystyczny - PGS), 3

4 Zadania statutowe realizowane w 2014 (i w 2015) cz.2 Utrzymanie i/lub rozbudowa:  Systemu Metadanych Statystycznych (SMS) wraz z Systemem Projektowania i Prowadzenia Badań Statystycznych (SPBS),  Systemu Przetwarzania Danych Statystycznych (SPDS),  Systemu Hurtowni Danych Statystycznych (HDS) wraz z Publiczną Hurtownią Danych (PHD),  Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji (SWAiD),  Środowiska pracy dla naukowców (NLAB),  Środowisk pracy VA (Visual Analytics),  Systemów prezentacji danych: Bank Danych Lokalnych (BDL), STRATEG, Dziedzinowe Bazy Wiedzy (DBW), Portal Geostatystyczny (PGS),  Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) oraz Portalu Korporacyjnego (PK) jako składowych elementów Systemu Informacyjnego Intranet (SII),  Systemu Finansowo-Kadrowego (SOFTUS) Zapewnienie ciągłości funkcjonowania sieci korporacyjnej GUS (WAN-GUS) oraz lokalnej sieci komputerowej w GUS (LAN-GUS) wraz z dostępem do Internetu, 4

5 Komponenty infrastruktury teleinformatycznej Korporacyjna sieć informatyczna GUS umożliwia komunikację pomiędzy wszystkimi jednostkami statystyki publicznej znajdującymi się w 68 lokalizacjach. Sieć była wykorzystywana w:  procesie produkcji informacji statystycznej - w systemach wspierających gromadzenie, przetwarzanie, analizowanie i udostępnianie danych statystycznych  zapewniała niezbędne usługi komunikacyjne: obsługę poczty elektronicznej, połączeń video, przesyłania głosu w ramach systemu Call Center oraz bezpiecznego dostępu do sieci Internet. We wszystkich lokalizacjach jednostek statystyki publicznej wykorzystywane były lokalne sieci komputerowe na które składały się: stacje robocze PC (blisko 7 000 szt. komputerów i notebooków z najnowszymi systemami operacyjnymi oraz pakietami biurowymi), wirtualne desktopy (ponad 1 800 szt.), lokalne serwery usług realizowanych w tych jednostkach (około 700 serwerów, zarówno fizycznych jak i wirtualnych), sieć dedykowana dla realizacji badań ankietowych (na wyposażenie wspomnianej sieci składało się ponad 1400 przenośnych komputerów). 5

6 Utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej statystyki publicznej Modernizacja sieci LAN. Instalacja:  przełączników,  punktów, modułów SFP (światłowodowe),  zasilaczy,  instalacji okablowania miedzianego,  montażu światłowodów, Konfiguracja w/w urządzeń Wdrożenie sieci bezprzewodowej obejmującej swoim zasięgiem centralę GUS oraz pozostałe Jednostki Statystyki Publicznej Poprawienie bezpieczeństwa. Modernizacja sieci WAN-GUS:  w GUS zwiększono przepustowość łącza do 2 x 200 Mbit/s,  w 16 urzędach statystycznych zwiększono przepustowość do 20 Mbit/s,  w 50 oddziałach urzędów statystycznych przepustowość zwiększono do 10 Mbit/s. 6

7 Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej statystyki publicznej w ramach SISP-2 cz.1 W ramach SISP-2 prowadzona była rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej pod względem technicznym i funkcjonalnym, w celu zwiększenia możliwości udostępniania danych na potrzeby społeczno-gospodarcze, ułatwienia dostępu do świadczonych usług, optymalizacji procesu gromadzenia danych oraz zwiększenia wymiany danych pomiędzy systemami administracji publicznej. Zrealizowano:  budowę sieć WIFI w budynkach GUS i US-ów,  budowę infrastrukturę sieci LAN w regionalnych informatoriach statystycznych,  rozbudowę systemu serwisdesk o procesy zarządzania problemem i zarządzania zmianą,  rozbudowę systemu bezpieczeństwa,  dostawę zestawów komputerowych, drukarek, sprzętu elektronicznego,  dostawę oprogramowania standardowego,  rozbudowę serwerowni Centrum Przetwarzania Danych w CIS,  zakup oprogramowania: serwerowego, systemów operacyjnych, zarządczego, monitorującego, wirtualizacyjnego, do realizacji backupu, bazodanowego,  rozbudowę infrastruktury sprzętowej: macierze, serwery, dyski, przełączniki, 7

8 Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej statystyki publicznej w ramach SISP-2 cz.2 Zrealizowano:  aktualizację usługi katalogowej,  modernizację infrastruktury: system ppoż, klimatyzacji, system kontroli dostępu, modernizacja rozdzielni energetycznej centrum przetwarzania danych w GUS (współudział),  rozbudowę serwerowni w Zapasowym Ośrodku Przetwarzania Danych (ZPD) w CIS Radom,  rozbudowę sieci SAN,  unowocześnienie infrastruktury - modernizacja rozdzielni energetycznej w ZPD w CIS Radom. 8

9 Infrastruktura teleinformatyczna statystyki publicznej - zadania na 2015 r. 1.Pełnienie funkcji głównego administratora sieci korporacyjnej GUS oraz lokalnej sieci komputerowej w GUS. 2.Realizacja działań administratorskich w zakresie:  sieci LAN/WAN,  domen internetowych oraz Active Directory w GUS i urzędach statystycznych oraz administrowanie kontrolerami domeny,  centralnego systemu poczty elektronicznej,  infrastruktury wirtualnej serwerów. 3.Serwisowanie sprzętu informatycznego, stanowisk pracy w budynku GUS oraz bieżącego utrzymania infrastruktury informatycznej w ośrodku szkoleniowym w Radomiu oraz w salach szkoleniowych w budynku GUS, 4.Realizacja prac infrastrukturalnych prowadzonych w ramach SISP-2. 9

10 Systemy pozyskiwania danych cz.1 Portal Sprawozdawczy  ok. 160 tysięcy formularzy sprawozdawczych,  ok. 2,9 miliona sprawozdań,  ok. 665 tysięcy podmiotów sprawozdawczych. Plany na 2015 rok:  modernizacja w kierunku funkcjonowania z dwóch oddalonych geograficznie lokalizacji (2015),  przygotowanie specyfikacji nowej wersji portalu uwzględniającej zmiany w zakresie formy zbierania danych tj. z układu formularzowego na zestaw zmiennych (perspektywa 2020). 10

11 Systemy pozyskiwania danych cz. 2 Badania CATI/CAPI  z obszaru rolnictwa,  w wybranych badaniach społecznych: w Kondycji Gospodarstw Domowych (KGD), w badaniu aktywności ekonomicznej ludności (BAEL),  w badaniach z obszaru cen. Plany na 2015 rok:  do realizacji ankietowych badań statystycznych będzie stosowana metoda CAPI.  CAPI stanie się głównym kanałem pozyskiwania danych w badaniach społecznych i cen.  badania CATI będą uzupełniane informacjami pozyskiwanymi z CAPI.  planuje się przygotowanie generatora aplikacji na platformie Windows (2016-2017),  integracja urządzeń mobilnych z domeną Statystyki, uruchomienie usług VoIP. 11

12 Systemy pozyskiwania danych cz. 3 Call Center  badania z obszaru rolnictwa,  badania społeczne,  wdrażanie badań w innych dziedzinach. Planowane prace rozwojowe na 2015 rok:  opracowanie nowego systemu zarządzania wywiadami w Call Center, na bazie specjalizowanego systemu lub zestawu usług zewnętrznego producenta ( 2015-2016),  uruchomienie centrum usług wsparcia telefonicznego użytkowników systemów sprawozdawczości elektronicznej w ZPD Radom (2015). 12

13 Systemy pozyskiwania danych cz. 4 Do zarządzania pracą ankieterów terenowych (metoda CAPI) w 2014 roku wykorzystywany był system AnkietGUS. Do obsługi i zarządzania badaniami ankietowymi, w których dane pozyskiwane są z wielu źródeł (telefonicznie (CATI), w trybie wywiadu bezpośredniego (PAPI) i przez Internet (CAWI)) wykorzystywany był system AnkietManager. W 2015 roku planowana jest:  integracja systemów AnkietGUS i AnkietManager,  automatyzacja pozyskiwania kartotek do badań,  opracowanie kanału pozyskiwania danych z sieci handlowych,  centralny, wielokanałowy system powiadamiania w badaniach ankietowych (2015-2016). 13

14 Systemy gromadzenia danych ze źródeł administracyjnych TransGUS zapewnia efektywne gromadzenie zasobów z rozproszonych źródeł (m.in. urzędy marszałkowskie, powiaty, gminy czy stowarzyszenia). W roku 2014 wdrożono funkcjonalność autoryzowanej, bezpiecznej wymiany danych między GUS, a Narodowym Bankiem Polskim. Składnica Ogólnopolskich Danych Statystycznych odpowiada za sprawdzenie techniczne i strukturalne zbiorów przekazywanych ze źródeł administracyjnych (95 zbiorów), zamieszczenie metainformacji dotyczących opisu struktury w Podsystemie Metainformacji (PM) oraz przekazanie zbiorów do umieszczenia w systemach OBM lub ABM. Planowane prace rozwojowe w ramach transferu danych ze źródeł administracyjnych na 2015 rok:  automatyzacja wymiany danych z innymi resortami,  automatyzacja przepływu danych do SIB/SPDS 14

15 Systemy przetwarzania i integracji danych statystycznych Opracowanie i zaprogramowanie ok. 200 dedykowanych Systemów Informatycznych Badań (SIB) oraz aplikacji off-line. Przebudowa Systemów Informatycznych Badań (SIB) pod kątem nowej funkcjonalności dostosowanych do zmieniającego się otoczenia teleinformatycznego i rozwoju metod badawczych (CATI, CAPI i innych). System Przetwarzania Danych Statystycznych (SPDS) to rozwiązanie standaryzujące proces przetwarzania i integracji danych statystycznych, które zostało wdrożone w 2014 roku. Prowadzone były prace integracji aplikacji SIB na platformie SPDS – zintegrowano 12 systemów i opracowano 16 tysięcy tablic statystycznych. Zrealizowano liczne zamówienia na dane statystyczne dla użytkowników zewnętrznych. 15

16 Systemy przetwarzania i integracji danych statystycznych - plany na 2015  Dalsza integracja aplikacji SIB na platformie SPDS zrealizowanej w ramach projektu SISP.  Współpraca w ramach międzynarodowego projektu SIMSTAT – system handlu zagranicznego - w ramach ESSnet.  Prowadzenie próbnej wymiany mikrodanych pomiędzy Polską, a państwami członkowskimi za pomocą bramki CCN.  Współpraca z innymi uczestnikami projektu ESSnet w szczególności z Ministerstwem Finansów. Utworzenie środowiska produkcyjnego i testowego SIMSTAT.  Udoskonalanie systemu IT do przyjęcia mikrodanych.  Udoskonalanie nowych struktur rekordu zbioru wywozRR/ wywozMMRR oraz w prowadzeniu testów walidacyjnych wymianie mikro-danych.  Udział w projektach: SOPS – Standardowy Opis Potrzeby Statystycznej w ramach przygotowania i wdrożenia Zintegrowanego Systemu Realizacji Badań Statystycznych (Program ZSRBS)  Prace programistyczne związane z wdrożeniem i utrzymaniem systemu SMS. 16

17 Systemy gromadzenia i udostępniania danych statystycznych System STRATEG – rozszerzenie zakresu informacyjnego systemu i administrowanie systemu. Hurtownia Danych Statystycznych (HDS) i Publiczna Hurtownia Danych (PHD) – utrzymanie i zasilanie systemu wraz z systemem udostępniania danych SWAiD. Centralna Baza Danych (CBD) – administracja, utrzymanie i zasilanie systemu Środowisko SAS eksploatowanych w GUS/CIS – administracja i utrzymanie środowiska. SAS-LAN - zapewnienie działania środowiska na potrzeby przetwarzania danych z badań statystycznych SAS-OBM – zapewnienie działania środowiska SAS i bezpieczeństwa przetwarzanych w nim danych, monitorowanie dostępów do danych oraz utrzymanie i udostępnianie systemu metainformacji utworzonego w ramach domeny OBM. SAS-ABM – zapewnienie działania środowiska analitycznego SAS na potrzeby realizacji badań, monitorowanie dostępów do danych oraz, modyfikacja słowników miar, wymiarów i mikroagregatów w ABM, opracowanie algorytmów normalizujących dane spisowe oraz modyfikacja agregatów dla Portalu Geostatystycznego. SAS-NLAB - rozbudowa środowiska pracy dla naukowców (NLAB) pozwalającego na bezpieczne przetwarzanie danych jednostkowych nieidentyfikowanych przez ośrodki naukowe SMS - administracja i rozwój systemu. 17

18 Systemy gromadzenia i udostępniania danych statystycznych - plany na 2015  Wykorzystanie systemów opracowanych w ramach SISP na potrzeby realizacji zadania Budowa Dziedzinowych Baz Danych/Baz Wiedzy – stworzenie 24 tematycznych baz danych (plus aplikacja mobilna)  Integracja rozwiązań hurtowni danych z Systemem Metadanych Statystycznych.  Rozwój środowiska opartego o standard SDMX – zgodnie z wymaganiami Eurostatu  Rozszerzenie zakresu informacyjnego systemu STRATEG  Przystosowanie środowiska OBM do obsługi danych pozyskiwanych ze źródeł administracyjnych dla potrzeb badań statystycznych w sposób zautomatyzowany. 18

19 Usługi elektroniczne wytworzone w ramach SISP  System eREGON  Wyszukiwarka REGON  Portal Sprawozdawczy  System Edukacyjny  Elektroniczna komunikacja z urzędem wraz z elektronicznym obiegiem dokumentów  Bank Danych Lokalnych (w ramach Systemu Wspomagania Analiz i Decyzji) 19

20 Usługi elektroniczne wytworzone w ramach SISP-2  Dostęp ​ ​ do ​ ​ danych ​ ​ rejestrowych ​ ​ REGON ​ poprzez usługę ​ ​ sieciową  Nadawanie numerów REGON (KRS, KEP)  Dostęp ​ ​ do ​ ​ katalogu ​ ​ linków  Dostęp ​ ​ do ​ ​ Standarów ​ ​ Informacyjnych ​  Dostęp ​ ​ do ​ ​ zasobów ​ ​ informacyjnych ​ ​ statystyki ​ publicznej ​ z ​ ​ wykorzystaniem ​ ​ przeglądarki ​ ​ branżowej  Przekazywanie ​ i udostępnianie ​ on-line danych i metadanych z wykorzystaniem standardu SDMX (metody push i pull). 20

21 Usługi elektroniczne W 2015 roku planuje się:  oddanie 18 usług polegających na udostępnieniu Dziedzinowych Baz Wiedzy  zwiększenie dostępności zasobów Centralnej Biblioteki Statystycznej poprzez włączenie ich do systemu bibliotek cyfrowych.  zwiększenie dostępności e-usług oraz zasobów informacyjnych statystyki publicznej poprzez rozbudowę Centralnego Informatorium Statystycznego GUS.  Rozwój systemów SOFTUS i ECP. 21

22 Projekty przygotowywane do realizacji w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Działania na rzecz Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa:  Repozytorium Standardów Informacyjnych Administracji Publicznej w ramach celu szczegółowego nr 2 Podniesienie dostępności i jakości e- usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.  Wzmocnienie systemu informacyjnego państwa poprzez unowocześnienie procesu udostępniania danych statystycznych zgłoszonego w ramach celu szczegółowego nr 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 22

23 Dziękuję za uwagę 23


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ROZWOJU INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ W 2014 ROKU ORAZ PLANY NA 2015 ROK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google