Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zdecydowana większość młodzieży pytanej o to, kto jest dla niej najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zdecydowana większość młodzieży pytanej o to, kto jest dla niej najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów."— Zapis prezentacji:

1

2 Zdecydowana większość młodzieży pytanej o to, kto jest dla niej najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli

3  Gimnazjalista to nastolatek, który znajduje się w okresie tzw. „burzy i naporu”.  Nie jest on jeszcze „młodym dorosłym” na często mógłby wskazywać wygład zewnętrzny. Potrzeby Jego zwłaszcza te emocjonalne, są potrzebami dziecka.  Nastolatek w tym okresie potrzebuje: miłości, akceptacji, poczucia bezpieczeństwa i przede wszystkim chce wiedzieć, że komuś na nim zależy.

4  Określenie swojej ścieżki kariery zawodowej jest dla gimnazjalisty dużym wyzwaniem  Według jednej z teorii zawodoznawczych, młody człowiek od 15 do 24 roku życia znajduje się w fazie poszukiwań.  W tym wieku nie potrafi jeszcze określić swojej przyszłości.  Ma szerokie niesprecyzowane zainteresowania.  Często działa po omacku, niejednokrotnie Podejmując błędne decyzje.

5 Zdarza się, że działa w trojaki sposób: 1. nie wie co robić i nie robi nic, czekając aż sytuacja sama się wyjaśni, np. ktoś podejmie za niego decyzję; 2. dostrzega tylko jedną stronę i wkłada całą energię, żeby dany pomysł realizować, np. upiera się nad kierunkiem zupełnie nieadekwatnym do swoich możliwości; 3. widzi wiele możliwości i zastanawia się, który wybór będzie najwłaściwszy.

6  Podjęcie decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia nie powinno być sprawą chwili, ale procesem decyzyjnym, trwającym dłuższy czas.  DOBRY WYBÓR musi być zgodny z: zainteresowaniami i predyspozycjami; musi gwarantować w przyszłości właściwy start na rynku pracy.

7 Kto najlepiej może pomóc młodemu człowiekowi pomóc w podjęciu decyzji dotyczącej dalszej drogi kształcenia, a co zatem idzie drogi zawodowej? Niewątpliwie ma na nią wpływ środowisko, w którym dorasta:  rodzina  szkoła  grupa rówieśnicza.

8  RODZINA jest tym czynnikiem, który w procesie wyboru szkoły i zawodu odgrywa bardzo ważną rolę. To właśnie rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami i nauczycielami. To w rodzinie dziecko poznaje, co jest w życiu najważniejsze, zdobywa pierwsze umiejętności i pierwsze wiadomości o pracy. To właśnie od postawy rodziców w dużej mierze zależy droga życiowa dziecka, wybór szkoły bądź zaniechanie dalszej drogi kształcenia się.

9 Postawa rodziców wobec wyboru drogi zawodowej może być:  obojętna - „ jak sobie wybierze, tonie będzie narzekać”;  narzucająca decyzje – rodzice podejmują decyzję za dziecko;  współpracująca w podejmowaniu decyzji - razem z dzieckiem zastanawia się nad właściwym wyborem.

10 Wpływ rodziców na wybór dalszej drogi kształcenia może być:  pozytywny – rodzice pomagają swojemu dziecku w dokonywaniu prawidłowego wyboru, szanują jego zdanie, ufają mu;  negatywny – rodzice nie doceniają umiejętności dziecka, nie akceptują zdanie i jego wyboru, poprzez narzucanie swojej woli, zniechęcają do poszukiwania nowych dróg

11  Planowanie kariery jest procesem trudnym i długotrwałym.  Możemy go podzielić na kilka etapów, w których biorą udział zarówno rodzice jak i dziecko: - odkrycia - poprzez zabawę dziecko odkrywa - przyjemność nauki

12  Planowanie kariery jest procesem trudnym i długotrwałym.  Możemy go podzielić na kilka etapów, w których biorą udział zarówno rodzice jak i dziecko: - harmonia – rodzice mogą zauważyć na tym etapie szczególne zainteresowania dziecka i powinni pozwolić na ich dalszy rozwój, na tym etapie można określić zawodowe i osobowe zasoby dziecka.

13  Planowanie kariery jest procesem trudnym i długotrwałym.  Możemy go podzielić na kilka etapów, w których biorą udział zarówno rodzice jak i dziecko: - ukierunkowanie – „mapa zainteresowań” to wprowadzanie dziecka w świat zawodów

14  Planowanie kariery jest procesem trudnym i długotrwałym.  Możemy go podzielić na kilka etapów, w których biorą udział zarówno rodzice jak i dziecko: - wybór - następuje podjęcie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, należy wówczas zebrać jak najwięcej informacji na temat wybranej szkoły.

15  Rodzice nie powinni wybierać kariery zawodowej za dziecko, lecz powinni być jego doradcami; nie mogą wybierać, czy też doradzać zawodu, który w ich mniemaniu jest szanowany lub zgodny z tradycją rodzinną, jeśli nie jest odpowiedni dla dziecka.  Muszą pamiętać, że wybór pod presją może wywołać skutek odwrotny od zamierzonego.

16 NAJLEPSZA DECYZJA - to decyzja wybrana wspólnie.

17  Pierwsze wybory dzieci związane z przyszłą karierą dokonywane są na podstawie: › potrzeb › zainteresowań › umiejętności › wartości › dostępnych możliwości

18  Rodzice, nauczyciele, szkolny doradca zawodowy mają za zadanie pomóc dziecku w zdiagnozowaniu tych czynników i podjęciu decyzji w sprawie wyboru dalszej ścieżki edukacji.

19  Wspólnie ustalić cele rodziców i dzieci,  Podtrzymywać dobrą komunikację i pozytywne więzi emocjonalne,  Ustalić wspólny plan działania.

20 Ścieżka edukacyjna wybierana jest w ramach indywidualnego „projektu życiowego”.

21 Planowanie przyszłości dziecka powinno odbywać się w trzech etapach:

22  Etap pierwszy – poznanie siebie czyli zidentyfikowanie własnych: › zainteresowań › umiejętności › uzdolnień › ocena stanu zdrowia

23  Etap drugi – poznanie świata edukacji i pracy  dróg edukacji  świata zawodów  zawodów, których wykonywanie daje szanse zatrudnienia

24  Etap trzeci – planowanie kariery czyli jak zrealizować marzenia?  Poprzez:  kształtowanie umiejętności wykorzystania informacji  kształtowanie umiejętności planowania i podejmowania decyzji  poznanie metod poszukiwania pracy  tworzenie własnego portfolio pod kierunkiem doradcy zawodowego

25 „ Wybierz zawód, który lubisz a nigdy nie b ę dziesz musia ł pracowa ć ”. (Konfucjusz)

26 Po ukończeniu gimnazjum uczeń może wybrać:  trzyletnie liceum ogólnokształcące  czteroletnie technikum  trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową  trzyletnią szkołę specjalną

27  trzyletnie liceum ogólnokszta ł c ą ce, którego uko ń czenie umo ż liwi uzyskanie ś wiadectwa dojrza ł o ś ci po zdaniu egzaminu maturalnego, drog ę edukacji zawodowej rozpoczyna si ę po maturze.

28  czteroletnie technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie a także  uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego,  dyplom można odebrać z suplementem Europass, prezentującym umiejętności zawodowe i kompetencje w sposób czytelny w całej Unii Europejskiej

29  trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa, której ukończenie umożliwi uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także  dalsze kształcenie począwszy od klasy drugiej liceum ogólnokształcącego dla dorosłych.

30  ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA SPECJALNA - trzyletnia szkoła specjalna przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.

31  szkoła policealna to szkoła dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku, umożliwiająca uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie

32 Wspierajcie dzieci w podjęciu właściwej decyzji – trafnego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej! „ Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania, gdy inni rezygnują.” W. Feather

33 jollesniewska@gmail.com Tel. 55 625 89 10 Godziny pracy:  Poniedziałek – 07.10 - 12.10  Wtorek – 11.00- 15.00  Środa – 09.00-11.00  Czwartek – 13.15- 17.15  Piątek – 7.10 – 12.10 „Sukces jest wynikiem właściwej decyzji.” Eurypides Jolanta Leśniewska doradca zawodowy


Pobierz ppt "Zdecydowana większość młodzieży pytanej o to, kto jest dla niej najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacji wskazuje rodziców, następnie kolegów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google