Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie doradcy zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej w opinii rodziców i uczniów Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie Ewa Czarnacka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie doradcy zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej w opinii rodziców i uczniów Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie Ewa Czarnacka."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie doradcy zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej w opinii rodziców i uczniów Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie Ewa Czarnacka

2 Charakterystyka ankietowanych uczniów (38 klas):
Ankiety przeprowadzono w I semestrze roku szkolnego 2007/2008 wśród 830 uczniów: liceum – 352 (42%), technikum (58%) oraz 373 rodziców uczniów klas pierwszych i maturalnych liceum i technikum Charakterystyka ankietowanych uczniów (38 klas): XXIV Liceum Ogólnokształcące – 12 klas VII Liceum Profilowane – 3 klasy Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie – 18 klas Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 4 – 2 klasy Technikum Uzupełniające – 3 klasy

3 Cele ankiety: zbadanie zapotrzebowania na usługi doradcy zawodowego w szkole i na podstawie uzyskanych informacji stworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz skłonienie rodziców do zastanowienia nad problemem kariery zawodowej swoich dzieci oraz uczniów do autorefleksji nad własną przyszłością zawodową

4 Czy uważasz, że doradca zawodowy jest potrzebny w szkole?
Potrzebę funkcjonowania doradcy zawodowego deklaruje 90% młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej natomiast prawie jednogłośnie ich rodzice Potrzebę włączenia doradcy zawodowego w życie szkoły widzi 9 na 10 uczniów szkoły ponadgimnazjalnej, natomiast ich rodzice deklarują ją prawie jednogłośnie

5 Czy działalność doradcy zawodowego spotka się z zainteresowaniem ze strony Pana/i dziecka?
, nie mając wcześniej możliwości zapytania dziecka co 6 rodzic jest przekonany, że jego dziecko będzie korzystało z usług doradcy zawodowego

6 Czy będziesz uczestniczył(a) w spotkaniach dotyczących planowania kariery?
Zależeć będzie to od osobowości doradcy zawodowego i atrakcyjności proponowanych zajęć Ponad połowa (54 %) młodzieży technikum i liceum, deklaruje chęć uczestnictwa w zajęciach dotyczących planowania kariery zawodowej; 4 na 10 nie potrafi odpowiedzieć - najprawdopodobniej z braku informacji i wcześniejszego kontaktu z taką formą wsparcia - ale nie mówi „nie”

7 Wymień umiejętności, które chciał(a)byś na takich spotkaniach w sobie rozwijać?
1. społeczne / interpersonalne/współpracy 2. branżowe / wiedza z różnych dziedzin oraz o zawodach 3. kształtowania cech osobowości / dojrzałości 4. poruszania się po rynku pracy 5. decyzyjne / planistyczne 6. rozwijania inteligencji emocjonalnej 7. rozpoznania własnego potencjału 8. zdolności twórczych 9. umiejętność prezentacji siebie 10. wyszukiwanie i selekcja informacji Ad. 1 Przekłada się to na kontakty w miejscu pracy i z pracodawcą jeśli teraz deklarują problem w tym i zdają łatwość nawiązywania kontaktów sobie sprawę z potrzeby doskonalenia tej umiejętności tu tworzenie sieci kontaktów brak tej umiejętności a to wg badań najskuteczniejszy sposób znalezienia pracy Ad. 2 spotkania z przedstawicielami zawodów jest odpowiedzią na te potrzeby oraz filmy o zawodach

8 Jakich działań doradcy zawodowego w szkole spodziewa się Pan/i dla dziecka?
w liceum najwięcej rodziców widzi potrzebę w rozpoznaniu preferencji zawodowych oraz pomocy w określeniu zainteresowań oraz informacje o ścieżkach kształcenia, natomiast w technikum na pierwszym miejscu są informacje o ścieżkach kształcenia i rozpoznanie predyspozycji zawodowych, gdzie by się mogło wydawać, że do technikum idą już osoby z określonymi predyspozycjami zawodowymi, a jednak potrzeba ich określenia i sprecyzowania zainteresowań i uzdolnień w deklaracji rodziców Rodzice oczekują od doradcy zawodowego przede wszystkim rozpoznania predyspozycji zawodowych dziecka i informowania o ścieżkach kształcenia

9 Jakich działań oczekujesz od szkolnego doradcy zawodowego?
Uczniowie technikum w równym stopniu jak młodzież licealna wskazuje potrzebę rozpoznania predyspozycji zawodowych oraz udzielania informacji o zawodach, pomimo kształcenia się już w konkretnym zawodzie W porównaniu z odpowiedziami rodziców uczniowie technikum i liceum w niewielkim stopniu zgłaszają potrzebę udzielania im informacji o ścieżkach dalszego kształcenia, a większy akcent przywiązują do informacji o zawodach, a w technikum również kształtowania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania pracy

10 Jakie formy pracy uważa Pan/i za właściwe w działalności doradcy zawodowego?
W opinii rodziców rozmowa indywidualna na temat konkretnej sytuacji dziecka jest najlepszą forma pracy doradcy zawodowego, poparta organizowaniem warsztatów dla młodzieży

11 Jaka forma kontaktu z doradcą zawodowym najbardziej Ci odpowiada?
Formy pracy najbardziej odpowiadające młodzieży pokrywają się z opinią rodziców, a dodatkowo atrakcyjne są dla nich wyjścia i warsztaty pozalekcyjne oraz współczesne formy komunikacji jak strona internetowa i a do doradcy zawodowego

12 Czy wiesz, jaki zawód(y) chciał(a)byś wykonywać w przyszłości?
Seria pytań pośrednich bo te do tej pory bezpośrednio dotyczyły działalności doradcy a teraz pytania bezpośrednio odnoszących się do przyszłości zawodowej każdego z uczniów 4 na 10 uczniów liceum deklaruje brak zdecydowania co do zawodu, z którym chce wiązać przyszłość co trzeci uczeń technikum również ma problem w dopasowaniu się do zawodu, czy grupy zawodów

13 Czy wiesz, jaki zawód(y) chciał(a)byś wykonywać w przyszłości?
młodzież zdecydowana na zawód wskazywała 2-3 zawody (często z różnych branż), a w dalszej części ankiety wskazywała potrzebę poszerzania wiedzy na ich temat, jak również część wskazywała nieznajomość swoich predyspozycji, brak zdecydowania i określenia zawodowego u 1/3 uczniów w świadczy o tym, że orientacja zawodowa nie u wszystkich krystalizuje się na gruncie szkoły gimnazjalnej i wskazuje na potrzebę kontynuacji wsparcia młodego człowieka w szkole - szczególnie w liceum, gdzie decyzja o wyborze zawodu zapada w szkole średniej, przy wyborze kierunku studiów, a w technikum zawód, w którym młodzież się kształci nie zamyka im drogi do innych zawodów

14 Czy znasz swoje predyspozycje zawodowe?
Technikum pomimo kształcenia w szkole zawodowej Liceum w świetle poprzednich danych oznacza, że spośród uczniów, którzy deklarują zawody dla siebie są też uczniowie nie znający swoich predyspozycji zawodowych 27% uczniów technikum i 44% uczniów liceum nie zna swoich predyspozycji zawodowych

15 Czy Pana/i dziecko wie jaki zawód chciałoby wykonywać w przyszłości?
ponad połowa rodziców zna wybory zawodowe dzieci, a jednocześnie 97% rodziców deklaruje potrzebę doradcy zawodowego 26% rodziców stwierdza, że ich dziecko nie deklarowało do tej pory kim chce zostać w przyszłości co 6 rodzic nie posiada informacji o planach zawodowych swojego Jak problem zawodu postrzegają rodzice i na ile posiadają wiedzę o planach zawodowych dzieci

16 Czy zgadza się Pan/i z planami zawodowymi dziecka?
tylko 56% rodziców posiada wiedzę o planach zawodowych dzieci, natomiast aż 73% rodziców z góry akceptuje wybór dziecka

17 Czy zgadza się Pan/i z planami zawodowymi dziecka?
Tak 73% dziecko jest samodzielne i odpowiedzialne za wybór właściwego dla siebie zawodu, zna siebie najlepiej 43% dziecko posiada pasję, zainteresowania, zdolności, predyspozycje do tego zawodu dany zawód jest atrakcyjny w opinii rodziców 14% nie 9% dziecko nie wie czy dobrze wybrało, jest niezdecydowane dziecko źle określa swoje predyspozycje zawodowe Potrzeba wsparcia młodzieży i rodziców; pozostawienie decyzji młodzieży przez rodziców deklarującej w ponad 30% problem z wyborem zawodu

18 Kryteria wyboru kierunku dalszego kształcenia
Rodzice i uczniowie jednogłośnie wybierają zainteresowania i plany jako podstawowe kryteria wyboru dalszego kształcenia Uczniowie deklarują jako ważne kryterium: charakter przyszłej pracy, a jednocześnie z ankiety zgłaszają duże zapotrzebowanie na informacje o pracy w różnych zawodach Kolejnym czynnikiem dla uczniów jest wysokość wynagrodzenia a dla rodziców zapotrzebowanie na rynku pracy

19 Grupa uczniów potrzebujących wsparcia doradcy zawodowego
liczba udzielonych odpowiedzi % odpowiedzi wśród wszystkich uczniów „nie wiem, jaki zawód chcę wykonywać” 282 34,0 „nie znam swoich predyspozycji zawodowych” 280 33,7 „chcę uczestniczyć w spotkaniach z planowania kariery zawodowej” 450 54,2 „chcę poznać siebie, swoje zainteresowania i uzdolnienia” 444 53,5 „chcę poznawać zawody” 347 41,8 Czy dla tej grupy konkretnych osób w szkole ponadgimnazjalnej jest potrzeba włączenia doradcy zawodowego w życie szkoły Szersze informację zawarte będą w materiałach pokonferencyjnych zapraszam do zapoznania się. dziękuję

20 Podjęte formy działalności doradcy zawodowego w odpowiedzi na potrzeby uczniów to przede wszystkim:
Konsultacje indywidualne Spotkania klasowe począwszy od klas maturalnych Warsztaty pozalekcyjne Stronia internetowa szkoły Wyjścia Gazetka szkolna

21 „Niczego, niczego na świecie nie można przyrównać do radości płynącej z pracy, która się toczy po myśli” Maria Dąbrowska

22 Dziękuję za uwagę Ewa Czarnacka doradca zawodowy Zespół Szkół Nr 5
im. Jana Pawła II w Lublinie


Pobierz ppt "Funkcjonowanie doradcy zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej w opinii rodziców i uczniów Zespołu Szkół Nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie Ewa Czarnacka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google