Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za I półrocze 2011 r. 04 lipca 2011 r. Powiatowy Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za I półrocze 2011 r. 04 lipca 2011 r. Powiatowy Urząd."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za I półrocze 2011 r. 04 lipca 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego

2 rok20072008200920102011* stopa bezrobocia 6,94,64,35,55,9 Stopa bezrobocia w powiecie (stan na koniec czerwca) *Stan na koniec maja 2011 r.

3 Stopa bezrobocia w powiecie *(stan na koniec maja 2011 r.)

4 Stopa bezrobocia w podziale na powiaty podregionu warszawskiego Zachodniego (stan na koniec maja 2011 r.) stopa bezrobocia m.st. Warszawa: 3,6

5 Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych miesiącach 2011 r. miesiącstyczeńlutymarzeckwiecieńmajczerwiec Bezrobotni zarejestrowani ogółem w końcu miesiąca 287229732963288528032737

6 Struktura bezrobotnych ( 30 czerwca 2011r.) Wyszczególnienie Bezrobotni zarejestrowani ogółemw tym z prawem do zasiłku razemkobietyrazemkobiety ogółem27371308521282 z tego osoby poprzednio pracujące 23571111521282 w tym zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy 21212412875 dotychczas niepracujące 38019700

7 Bezrobotni do 25 roku życia Osoby bezrobotne do 25 roku życia to szczególna grupa osób bezrobotnych. Są to osoby młode wchodzące na rynek pracy często po raz pierwszy. Największy poziom rejestracji bezrobotnych do 25 roku życia przypada na miesiące letnie tj. maj – sierpień, co wiążę się ze wzmożoną rejestracją w tych miesiącach absolwentów szkół ponadpodstawowych. Na koniec pierwszego półrocza 2011 r. zarejestrowanych było 299 osób do 25 roku życia.

8 Bezrobotni powyżej 50 roku życia W końcu I półrocza 2011 r. zarejestrowanych było 872 osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia. Wśród osób powyżej 50 roku życia dominują osoby z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej oraz z wykształceniem zasadniczym zawodowym

9 Bezrobotni niepełnosprawni Na koniec czerwca 2011 r. w rejestrach bezrobotnych w powiatowym urzędzie pracy zarejestrowanych było 63 niepełnosprawnych osób bezrobotnych, w tym 35 kobiet, a udział ich w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 2,3%. Bezrobotni niepełnosprawni to najczęściej osoby z umiarkowanym oraz lekkim stopniem niepełnosprawności. W ewidencji Urzędu nie figurowały osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

10 Trwałe bariery utrzymujące się na rynku pracy: brak kwalifikacji zawodowych niski poziom wykształcenia wiek powyżej 50 roku życia zły stan zdrowia niepełnosprawność odbycie kary pozbawienia wolności

11 Cechy, które nie sprzyjają „wychodzeniu” z bezrobocia: płeć: kobietom trudniej znaleźć pracę brak kwalifikacji zawodowych niski poziom wykształcenia wiek powyżej 45 roku życia brak aktywności własnej w poszukiwaniu pracy brak zainteresowania programami aktywizacji zawodowej

12 PODSTAWOWE USŁUGI RYNKU PRACY POŚREDNICTWO PRACY - udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. PORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWA – udzielanie bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

13 POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY – polegająca na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. ORGANIZACJA SZKOLEŃ – inicjowanie, organizowanie i finansowanie z FUNDUSZU PRACY i EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO pozaszkolnych zajęć mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia szans bezrobotnych na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, podwyższanie kwalifikacji zawodowych lub zwiększenie aktywności zawodowej.

14 POŚREDNICTWO PRACY Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w I półroczu 2011 r. odwiedzili 31 pracodawców, w tym z 6 nawiązano współpracę. Podpisano umowy o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z realizacją w II półroczu 2011r.

15 POŚREDNICTWO PRACY Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w I półroczu 2011 r. odwiedzili 31 pracodawców, w tym z 6 nawiązano współpracę - podpisano umowy o zorganizowanie stażu dla 9 osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy, z realizacją w II półroczu 2011r.

16 Zorganizowano dla osób bezrobotnych trzy spotkania informacyjne z pracodawcami: -Marcpol - (zatrudniono 1 osobę), -Agencją ochrony ARGUS – (zatrudniono 3 osoby), -Agencją ochrony SKORPION - (zatrudniono 3 osoby).

17 Wykaz firm z poszczególnych gmin oraz instytucje, które najczęściej współpracowały z Urzędem w I półroczu 2011r.: Gmina Błonie:  SUSZARNIA WARZYW ”JAWORSKI”,  KONRAD z-d produkcyjny,  AGROCOMPLEX GROUP,  ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W BŁONIU,  URZĄD MIEJSKI W BŁONIU.

18 Gmina Leszno:  URZĄD GMINY W LESZNIE,  ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W LESZNIE,  PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LESZNIE,

19 Gmina Kampinos:  URZĄD GMINY W KAMPINOSIE,  ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KAMPINOSIE.

20 Gmina Ożarów Mazowiecki:  TELEFONIKA KABLE S.A.,  PRO-FLEX z-d produkcyjny,  AUTO-BOLEX warsztat samochodowy,  ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W OŻAROWIE MAZOWIECKIM.

21 Gmina Łomianki:  MARCPOL S.A.,  DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SADOWEJ,  POLMO ŁOMIANKI,  PRACOWNIA JUBILERSKA BELLARTE.

22 Gmina Izabelin:  MARCPOL S.A.,  TOYOTA W&J WIŚNIEWSKI,  URZĄD GMINY W IZABELINIE,  GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI „MOKRE ŁĄKI.

23 Gmina Stare Babice:  MARCPOL S.A.,  URZĄD GMINY W STARYCH BABICACH,  ŁADA PRESS,  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STARYCH BABICACH.

24 Realizacja ofert pracy Największe problemy wystąpiły przy realizacji ofert pracy związanych z koniecznością posiadania określonych kwalifikacji zawodowych wymaganych przez pracodawców. Do zawodów takich należą: - główni księgowi - samodzielni księgowi - specjaliści w różnych dziedzinach z wykształceniem wyższym - informatycy - elektronicy - spawacze z uprawnieniami - hydraulicy - kierowcy zawodowi z prawem jazdy kat. C, C+E, D - pracownicy ze znajomością języków obcych

25 Najwięcej realizowanych ofert pracy to oferty na stanowiskach : - magazynier, - operator wózków widłowych, - pomocniczy pracownik magazynowy, - pracownicy produkcyjni, - operatorzy maszyn, - pakowaczki, - sprzątaczki, - pracownicy serwisów sprzątających, - pracownicy gospodarczy.

26 Zawody deficytowe Na podstawie analizy ofert zgłoszonych w I półroczu 2011 r. do zawodów deficytowych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego należy zaliczyć: - nauczycieli języków obcych, - wykwalifikowanych pracowników z różnego rodzaju uprawnieniami: - spawaczy, - tokarzy, - operatorów obrabiarek sterowanych numerycznie, - elektryków z uprawnieniami do 1 kV.

27 W pierwszym półroczu 2011 r. Urząd realizował zadania z zakresu poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej poprzez: udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach szkolenia; udzielanie porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu; organizowanie grupowych porad zawodowych. PORADNICTWO ZAWODOWE

28 W ramach pomocy udzielanej osobom bezrobotnym mającej na celu promocję zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia oraz aktywizację zawodową Powiatowy Urząd Pracy dla powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu wdrożył w szereg podejmowanych przez siebie zadań Indywidualny Plan Działania. Program ten jest tworzony przez bezrobotnego lub poszukującego pracy przy współdziałaniu z pośrednikiem pracy, doradcą zawodowym, specjalistą do spraw rozwoju zawodowego. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

29 W okresie od stycznia do czerwca 2011 roku realizacją Indywidualnego Planu Działania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Błoniu zostało objętych 189 osób. Dzięki przystąpieniu do udziału w tym programie podejmują one aktywne działania mające na celu rozwiązanie ich problemów zawodowych oraz rozwijają umiejętności poszukiwania zatrudnienia. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

30 SZKOLENIA W pierwszym półroczu 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu skierował na szkolenia indywidualne 14 osób bezrobotnych.

31 Największym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia z zakresu: - kurs prawa jazdy kat. C, - kurs prawa jazdy kat. C + E, - kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, - instruktor sportu o specjalności piłka nożna - szkolenie podstawowe strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej - tworzenie stron www, - operator koparko – ładowarki.

32 Spośród osób, które ukończyły szkolenia indywidualne sfinansowane przez Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu - 1 osoba otrzymała jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

33 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu sfinansował 1 osobie bezrobotnej studia podyplomowe w zakresie: -„Zarządzanie projektami” Po zakończeniu nauki osoba ta podjęła zatrudnienie. STUDIA PODYPLOMOWE

34 POMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy polega na przygotowaniu osób bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia przez:  uczestnictwo w szkoleniu z zakresu umiejętności poszukiwania pracy,  uczestnictwo w zajęciach aktywizacyjnych, Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy jest udzielana przez powiatowe urzędy pracy w ramach klubów pracy oraz przez centra informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy.

35 W pierwszym półroczu 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu zorganizował następujące zajęcia aktywizacyjne dla osób bezrobotnych: 1.Pięć warsztatów pt. „Moje dokumenty aplikacyjne”, w których łącznie wzięło udział 39 osób bezrobotnych. 2.Pięć warsztatów pt. „Twarzą w twarz z pracodawcą”, w których łącznie wzięło udział 36 osób bezrobotnych.

36 Podstawowe usługi rynku pracy wspierane są INSTRUMENTAMI RYNKU PRACY Korzystanie z instrumentów rynku pracy oznacza, że pracodawca uzyskuje bezpośrednie wsparcie finansowe lub brak ponoszenia kosztów za działania związane z zatrudnieniem osób BEZROBOTNYCH.

37 POŚREDNICTWO PRACY Wykonując usługę pośrednictwa pracy w I półroczu 2011r. pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy pozyskali do współpracy 120 pracodawców, przyjęli do realizacji 211 miejsc pracy – w tym 103 niesubsydiowanych. Natomiast w ramach subsydiowanego zatrudnienia pozyskano i podpisano umowy na 108 miejsc pracy i zorganizowano 41 staży.

38 INSTRUMENTAMI WSPIERAJĄCYMI PODSTAWOWE USŁUGI RYNKU PRACY SĄ: Roboty publiczne Prace interwencyjne Staże zawodowe Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Doposażenie stanowiska pracy Prace społecznie użyteczne

39 ROBOTY PUBLICZNE W ramach robót publicznych w I półroczu 2011 r. zatrudnienie znalazło 50 osób bezrobotnych. Najwięcej miejsc pracy zorganizowały gminy: -Kampinos – 10 osób, -ZUK Błonie – 6 osób, -GPWiK Izabelin – 6 osób.

40 PRACE INTERWENCYJNE Do dnia 30 czerwca 2011 r. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w ramach prac interwencyjnych zorganizował 20 miejsc pracy w następujących instytucjach: Urząd Gminy Błonie – 1 osoba, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach – 1 osoba, Urząd Gminy w Kampinosie – 2 osoby, GPWiK Izabelin – 5 osób,

41 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kampinosie – 1 osoba, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 4 osoby, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 1 osoba, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 5 osób.

42 STAŻE Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu w pierwszym półroczu 2011r. zorganizował 41 miejsc odbywania stażu. Zatrudnienie po zakończeniu stażu kontynuowało 15 osób.

43 Umowy stażowe podpisano z następującymi firmami: -Antalis Poland Błonie Pass -1 osoba, -ARiMR Wojcieszyn –1 osoba, -MUW Warszawa –1 osoba, -Instytut Pomnik Zdrowia Dziecka –1 osoba, -Agencja Turystyczna VIVA Błonie –1 osoba, -Urząd Gminy Stare Babice –2 osoby, -Alharo Team Logistics Sp. z o.o. Błonie –1 osoba,

44 -Urząd Gminy Kampinos – 5 osób, -Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego –2 osoby, -ESS Audio Sp. z o.o. Łomianki –1 osoba, -TKO Mini Ożarów Maz. –1 osoba, -Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kampinosie –3 osoby, -KPP w Starych Babicach –6 osób, -Eurocash Błonie Pass –1 osoba,

45 -WIZ NAILS Studio Bożęcin Duży –1 osoba, -Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie – - 2 osoby, -Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 1 osoba, -Urząd Gminy Leszno – 1 osoba, -KRUS Błonie –1 osoba, -Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego – - 1 osoba, -Łada Press Babice Stare –1 osoba,

46 -Główny Inspektorat Transportu Drogowego Warszawa – 1 osoba, -Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Leszno - 1 osoba, -ARiMR Mazowiecki Odział Regionalny Wojcieszyn –4 osoby.

47 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (17) Rodzaj działalności podejmowanych przez osoby bezrobotne otrzymujące jednorazowe środki to przede wszystkim: - agencje reklamowe, - usługi fotograficzne, - usługi informatyczne, - usługi remontowo – budowlane, - działalność w zakresie architektury,

48 - wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, - zakładanie stolarki budowlanej, -specjalistyczne projektowanie, -działalność księgowo – rachunkowa, -działalność artystyczna (rękodzieło), -wykonywanie instalacji wodno- kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych.

49 Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej ze środków PFRON (1) Rodzaj działalności prowadzonej przez osobę niepełnosprawną, która otrzymała jednorazowe środki to usługi ogólnobudowlane.

50 Doposażenie stanowiska pracy (1) W pierwszym półroczu 2011 roku Urząd przyznał refundację jednemu pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. Działalność ta jest prowadzona w zakresie: - mechanika samochodowa.

51 PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE W I półroczu 2011r. Urząd skierował do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy 13 osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Prace społecznie użyteczne organizowane były w gminie: - Stare Babice - dla 11 osób, - Kampinos – dla 2 osób.

52 Dodatkowo w ramach pośrednictwa otwartego udostępniono informację o około 150 wolnych miejscach pracy spoza powiatu warszawskiego zachodniego, przede wszystkim z terenu Warszawy, a także z Pruszkowa, Sochaczewa i Grodziska Mazowieckiego. Rozpowszechniono informację o możliwości podjęcia służby w Narodowych Siłach Rezerwowych.

53 Inne zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w pierwszym półroczu 2011 roku.

54 Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu realizował w I półroczu 2011 r. trzy projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. projekt „Bieg z przeszkodami” Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych projekt „Pomocna dłoń” i „Pomocna dłoń I” Poddziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie

55 W ramach projektu systemowego „Bieg z przeszkodami” Poddziałania 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych udzielono wsparcia osobom bezrobotnym poprzez organizację szkoleń, staży, prac interwencyjnych i przyznawania jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Głównym celem projektu było podjęcie działań zmierzających do zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz spójności społeczno- gospodarczej, w szczególności promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa.

56 Realizacja projektu „Pomocna dłoń” i „Pomocna dłoń I” Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie umożliwiła w 2011 r. zatrudnienie 2 pośredników pracy, 1 pośrednika pracy - stażystę oraz 2 doradców zawodowych. W I półroczu 2011 r. dzięki pozyskanym środkom zaistniała możliwość przeprowadzenia szkoleń oraz zakup materiałów dydaktycznych dla nowo zatrudnionych. Podniesienie zatrudnienia w PUP pozwoliło podnieść jakość, zasięg i dostęp do świadczonych usług z zakresu pośrednictwa i doradztwa zawodowego. Nadrzędnym celem projektu było zwiększenie oddziaływania aktywnej polityki rynku pracy poprzez upowszechnienie dostępu do pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego wszystkich klientów naszego Urzędu: bezrobotnych, poszukujących pracy, niepełnosprawnych, biernych zawodowo i pracodawców.

57 Rejestracja OŚWIADCZEŃ O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY na warunkach określonych w §2 pkt 2 lub 27a rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1116 ze zm.) LICZBA zarejestrowanych oświadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosiła - 2370 Zgłoszenia dotyczyły głownie pracowników – obywateli Ukrainy; Najczęściej powtarzające się branże : - rolnictwo - budownictwo - usługi domowe (opieka, prowadzenie domu)

58 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Błoniu za I półrocze 2011 r. 04 lipca 2011 r. Powiatowy Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google