Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Kryteria merytoryczne specyficzne oraz ocena zgodności projektów ze Strategią ZIT AW w ramach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Kryteria merytoryczne specyficzne oraz ocena zgodności projektów ze Strategią ZIT AW w ramach."— Zapis prezentacji:

1 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Kryteria merytoryczne specyficzne oraz ocena zgodności projektów ze Strategią ZIT AW w ramach poddziałania: 7.1.4. Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną– ZIT AW (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych) www.rpo.dolnyslask.pl www.ipaw.walbrzych.eu www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.rpo.dolnyslask.plwww.ipaw.walbrzych.eu www.funduszeeuropejskie.gov.pl Wałbrzych 6 kwietnia 2016 r.

2 Etapy oceny I-go Etapu oceny - ocena spełnienia przez projekt kryteriów dotyczących jego zgodności ze Strategią ZIT II Etap oceny - ocena formalna (obligatoryjna) I etap oceny formalnej (ocena kryteriów formalnych ogólnych przy których zaznaczono brak możliwości korekty ) II etap oceny formalnej (ocena kryteriów formalnych ogólnych przy których zaznaczono możliwość korekty) III Etap oceny - ocena merytoryczna (obligatoryjna i fakultatywna) ocena ekonomiczno - finansowa, ogólna oraz dziedzinowa (specyficzna dla danego działania)

3 Kryteria merytoryczne specyficzne

4 Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 1. Posiadanie kompleksowego planu wykorzystania powstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy projektodawca posiada wizję i kompleksowy plan wykorzystania powstałej w wyniku realizacji projektu infrastruktury (uwzględniający kwestie demograficzne oraz analizę ekonomiczną inwestycji po zakończeniu projektu) oraz czy projekt przyczynia się do osiągnięcia celów RPO WD finansowanych ze środków EFS oraz to czy konieczność wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb szkoły objętej projektem. W projekcie zawarta będzie analiza trendów demograficznych na terenie realizacji projektu, która w wiarygodny sposób będzie wskazywać, iż projekt uwzględnia zmiany demograficzne, które nastąpią w okresie realizacji i trwałości projektu. Wsparcie inwestycyjne w działaniu 7.1 przewidziano przede wszystkim w powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFS w ramach działania 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. W związku z tym w ramach kryterium będzie weryfikowane czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów RPO WD finansowanych ze środków EFS (np. podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wdrożenia rozwiązań w zakresie zapewnienia wysokiej jakości usług świadczonych przez szkoły). Do otrzymania wsparcia nie jest niezbędna realizowanie projektu w 10.2 wystarczy uzasadnienie, że projekt przyczynia się do osiągnięcia celów zapisanych w RPO WD finansowanych ze środków EFS dotyczących obszaru edukacji. Tak/Nie Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania) Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku

5 Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 2.Wpływ projektu na warunki nauczania W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy realizacja projektu przyczyni się bezpośrednio do poprawy warunków nauczania w szkole której dotyczy. Kryterium nie dotyczy projektów dotyczących budowy nowej szkoły. Tak/Nie/Nie dotyczy Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania) Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku

6 Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 3.Uzasadnienie budowy nowego obiektu szkolnego/nowej placówki (dot. projektu polegającego na budowie nowego obiektu szkolnego) W ramach tego kryterium weryfikacji podlegać będzie konieczność budowy nowego obiektu szkolnego. W szczególności weryfikowane będzie czy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących obiektów szkolnych objętych projektem nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie oraz czy konieczność budowy nowego obiektu uzasadniona jest trendami demograficznymi zachodzącymi na terenie objętym analizą. Kryterium dotyczy projektów dotyczących budowy nowej szkoły/nowej placówki oraz rozbudowy istniejącej szkoły/placówki o obiekt, który nie będzie funkcjonalnie i rzeczywiście połączona z istniejącą częścią szkoły/placówki Tak/Nie/Nie dotyczy Kryterium obligatoryjne (spełnienie jest niezbędne dla możliwości otrzymania dofinansowania) Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku

7 Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 4.Dostosowanie szkoły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy projekt dotyczy dostosowania szkoły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – (np. wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju takich uczniów):  Tak - jest to główny cel projektu – 8 pkt; Punkty te otrzymają projekty, które dotyczą wyłącznie dostosowania szkoły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - (np. wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju takich uczniów i ewentualnie dostosowania/adaptacji sal na potrzeby zakupionego sprzętu/wyposażenia).  Tak - jest to element projektu (ale nie jego główny cel) – 4 pkt; Punkty te otrzymają projekty, które dotyczą szerszego zakresu niż tylko dostosowanie szkoły do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - (np. wyposażenia w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju takich uczniów i ewentualnie dostosowania/adaptacji sal na potrzeby zakupionego sprzętu/wyposażenia) np. przebudowy, rozbudowy, budowy, adaptacji całych obiektów szkolnych/placówek.  Nie – 0 pkt. Kryterium fakultatywne 0 pkt - 8 pkt (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku)

8 Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 5.Udostępnianie zakupionej infrastruktury pracowni innym szkołom/placówkom W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy projekt zakłada współpracę szkół lub placówek systemu oświaty, poprzez udostępnianie sfinansowanej w ramach projektu infrastruktury pracowni innym szkołom/placówkom które nie posiadają takiego wyposażenia. Kryterium ma celu przyczynienie do współpracy w celu lepszego i efektywniejszego wykorzystania posiadanej bazy dydaktycznej.  Tak – w projekcie założono udostępnianie całej sfinansowanej w ramach projektu infrastruktury pracowni - 4 pkt;  Tak – w projekcie założono udostępnianie części sfinansowanej w ramach projektu infrastruktury pracowni - 2 pkt;  Nie - 0 pkt. Kryterium fakultatywne 0 pkt - 4 pkt (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku) Uwaga: dotyczy również szkół w ramach Zespołu Szkół

9 Lp.Nazwa kryteriumDefinicja kryteriumOpis znaczenia kryterium 6.Realizacja projektu na obszarach wiejskich (Kryterium dotyczy naborów skierowanych do ZITów) W ramach tego kryterium weryfikowane jest czy projekt jest realizowany na obszarze wiejskim:  Tak – 7 pkt;  Nie - 0 pkt. Obszar wiejski definiowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) NR 215/2014 z dnia 7 marca 2014 r. to obszar o małej gęstości zaludnienia (kod 03) – zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym w klasyfikacji DEGURBA obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie (tj. gminy, które zostały przyporządkowane do kategorii 3 klasyfikacji DEGURBA). Zestawienie gmin zamieszczone na stronie internetowej EUROSTAT: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl =DSP_DEGURBA. http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl =DSP_DEGURBA Kryterium fakultatywne 0 pkt - 7 pkt (0 punktów w kryterium nie oznacza odrzucenia wniosku )

10 Ocena zgodności projektów ze Strategią ZIT AW

11 STRATEGIA ZIT AW Strategia ZIT AW jest najważniejszym dokumentem: wykonawczym do Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej 2013-2020 określającym działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych, społecznych zatwierdzanym przez Prezydenta Miasta Wałbrzycha i opiniowanym przez Komitet Sterujący Aglomeracji Wałbrzyskiej, Instytucję Zarządzająca RPO WD 2014-2020 oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. regulującym zasady wsparcia w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

12 STRATEGIA ZIT AW Główne elementy Strategii ZIT AW:  Diagnoza obszaru realizacji ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej  Opis celu głównego - wizji rozwoju oraz celi rozwojowych, priorytetów i działań  Transpozycja priorytetów i działań Strategii ZIT AW na działania RPO WD 2014-2020  Plan finansowy  Załączniki m.in. zestawienie wskaźników monitoringu, kryteria oceny zgodności projektów ze Strategia ZIT.

13 CEL GŁÓWNY STRATEGII ZIT AW Aglomeracja Wałbrzyska będzie ważnym ośrodkiem wzrostu województwa dolnośląskiego, gdzie realizowane będą przedsięwzięcia służące budowaniu nowego profilu gospodarczego przywracającego jej rangę w otoczeniu, zaś mieszkańcy będą kreować i aktywnie uczestniczyć w inicjatywach wzmacniających walory miejsca, wykorzystując atrakcyjność środowiska naturalnego i antropogenicznego.

14 CELE ROZWOJOWE STRATEGII ZIT AW CEL 1 – Dynamiczna gospodarka i innowacyjna przedsiębiorczość CEL 2 – Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy Priorytet 2.6 Poprawa poziomu infrastruktury edukacji CEL 3 – Sprawna i efektywna infrastruktura CEL 4 – Aktywna społeczność

15 TRANSPOZYCJA PRIORYTETÓW I DZIAŁAŃ STRATEGII ZIT AW NA DZIAŁANIA RPO WD 2014-2020 PRIORYTET ZIT AWDZIAŁANIE ZIT AWPI RPO WDDZIAŁANIE SZOOP RPO WD Cel rozwojowy 2. ZIT AW Atrakcyjne środowisko zamieszkania i pracy Priorytet 2.1 Przeciwdziałanie niskiej emisji w Aglomeracji wałbrzyskiej 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnychWdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Priorytet 2.2 Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych i zasobów mieszkaniowych 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Priorytet 2.3 Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich Aglomeracji Wałbrzyskiej 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Priorytet 2.4 Wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarówRewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Priorytet 2.5 Obszary poprzemysłowe i środowisko miejskie Aglomeracji Wałbrzyskiej Nie dotyczy Priorytet 2.6 Poprawa poziomu infrastruktury edukacji Działanie 2.6.1 Edukacja przedszkolna, podstawowa i gimnazjalna 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT Aglomeracjo Wałbrzyskiej Działanie 2.6.2 Edukacja ponadgimnazjalna 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalnąInwestycje w edukację ponadgimnazjalną w tym zawodową – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Priorytet 2.7 Ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego 4.3 Dziedzictwo kulturoweDziedzictwo kulturowe – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Priorytet 2.8 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społecznąInwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej Priorytet 2.9 Poprawa stanu infrastruktury środowiska Działanie 2.9.1 Gospodarka wodno-ściekowa 4.2 Gospodarka wodno-ściekowaGospodarka wodno-ściekowa – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej

16 Diagnoza obszaru realizacji ZIT AW dotyczy czterech sfer: 1.Gospodarczej 2.Społecznej 3.Infrastrukturalnej 4.Środowiska naturalnego. Konkurs odpowiada na problemy zidentyfikowane w sferze społecznej, w której wyodrębniono m.in. obszar problemowy - edukacja.

17 Obszar problemowy - edukacja Zidentyfikowane problemy: 1.Szybszy niż w regionie spadek liczby uczniów, generujący problem z efektywnym wykorzystaniem infrastruktury edukacyjnej, 2.Niezadawalający stan infrastruktury edukacyjnej (zdekapitalizowane budynki) lub jej braki, 3.Niezadawalające wyposażenie pracowni, 4.Niezadawalający poziom nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych obrazowany przez wskaźniki odnoszące się do wyników egzaminu końcowego po szkole podstawowej oraz gimnazjum. Wynikiem diagnozy jest określenie strategicznej interwencji: Poprawa poziomu infrastruktury edukacji (wiązki projektów). Poprawa poziomu edukacji i promowanie uczenia się przez całe życie (wiązki projektów).

18 TERYTORIALNY WYMIAR WSPARCIA DZIAŁANIE 7.1 Projekty będą realizowane na terenie całej Aglomeracji Wałbrzyskiej. Strategiczne potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych zgodnie z przeprowadzoną diagnozą dotyczą: gminy Nowa Ruda, gminy Świdnica, gminy Jaworzyna Śląska, gminy Lubawka. Preferencje dotyczące strategicznych potrzeb inwestycyjnych Aglomeracji Wałbrzyskiej będą realizowane na etapie oceny zgodności projektu ze Strategią ZIT AW w ramach kryteriów sprawdzających wpływ projektu na realizację Strategii ZIT AW.

19 KRYTERIA OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTÓW ZE STRATEGIĄ ZIT AW Liczba możliwych do zdobycia punktów – 41 pkt. co stanowi 50% wszystkich możliwych do zdobycia punktów podczas całego procesu oceny.

20 Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 1. Ocena zgodności projektu ze Strategią ZIT Weryfikacja czy projekt wpisuje się w strategię ZIT TAK/NIE Kryterium obligatoryjne (kluczowe) Niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku 2.Poprawność doboru wskaźników W ramach kryterium będzie sprawdzane czy wybrane wskaźniki produktu i rezultatu odzwierciedlają zakres rzeczowy projektu, a założone do osiągnięcia wartości są realne do osiągnięcia (nie zostały sztucznie zawyżone lub zaniżone) Kryterium dotyczy wyłącznie wskaźników zapisanych w Strategii ZIT wynikających z Porozumienia. Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które realizują wskaźniki dla których w Porozumieniu określono wartości docelowe. TAK/NIE/NIE DOTYCZY Kryterium obligatoryjne (kluczowe) Niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku

21 L.p. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium Waga kryterium % 3.Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT Weryfikowany będzie faktyczny wpływ przedsięwzięcia na minimalizację negatywnych zjawisk opisanych w Strategii ZIT oraz faktyczny wpływ projektu na realizację zamierzeń strategicznych ZIT. Sprawdzana będzie zbieżność zapisów dokumentacji aplikacyjnej z zapisami Strategii ZIT. Ocena w tym aspekcie będzie opisowa i będzie zawierała szczegółowe uzasadnienie dla przyznanej liczby punktów. Weryfikowane będzie: 1. Realizacja projektu na obszarze gmin, w których zgodnie z przeprowadzoną diagnozą zidentyfikowano strategiczne potrzeby inwestycyjne w zakresie edukacji. TAK – 10,5 pkt NIE – 0 pkt Poddana weryfikacji będzie zgodność ze Strategią ZIT AW w zakresie terytorialnego wymiaru wsparcia w obszarze Działania 2.6.1. Kryterium punktowe 0-20,5 pkt 50%

22 3.Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT 2. Czy projekt dotyczy zapewnienia rozwoju infrastruktury szkoły w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i/lub cyfrowych (np. wyposażenia w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne pracowni matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych): Tak - jest to główny cel projektu – 10 pkt.; Punkty te otrzymają projekty, które dotyczą wyłącznie zakupu wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych i/lub cyfrowych i ewentualnie dostosowania/adaptacji sal na potrzeby zakupionego sprzętu/wyposażenia. Tak - jest to element projektu (ale nie jego główny cel) – 5 pkt.; Punkty te otrzymają projekty, które dotyczą szerszego zakresu niż tylko zakupu wyposażenia do pracowni matematyczno-przyrodniczych i/lub cyfrowych (i ewentualnie dostosowania/adaptacji sal na potrzeby zakupionego sprzętu/wyposażenia) np. przebudowy, rozbudowy, budowy, adaptacji całych obiektów szkolnych/placówek. Nie – 0 pkt Poddana weryfikacji będzie zgodność z częścią diagnostyczną Strategii ZIT w obszarze edukacji. Kryterium punktowe 0-20,5 pkt 50%

23 4.Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT wynikających z Porozumienia Weryfikowany będzie poziom wpływu wskaźników zawartych w projekcie na realizacje wartości docelowych wskaźników Strategii ZIT wynikających z Porozumienia (wskaźników Ram Wykonania i pozostałych z RPO). Wskaźniki które będą brane pod uwagę w zakresie schematu C, D i E: 1. Opieka nad dziećmi i edukacja: Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej (CI35) w GWND: P otencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej 2.Liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w programie. Kryterium punktowe 0-16,4 pkt 40%

24 WyszczególnienieWskaźnik nr 1 Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej Wskaźnik nr 2 Liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w programie 0 (brak wpływu i wpływ nieznaczący) Wartość wskaźnika do 20 miejsc 0 pkt Wartość wskaźnika do 20 użytkowników 0 pkt 25% maksymalnej oceny (niski wpływ) Wartość wskaźnika od 21 do 40 miejsc 2,05 pkt Wartość wskaźnika od 21 do 40 użytkowników 2,05 pkt 50% maksymalnej oceny (średni wpływ) Wartość wskaźnika od 41 do 50 miejsc 4,10 pkt Wartość wskaźnika od 41 do 50 użytkowników 4,10 pkt

25 WyszczególnienieWskaźnik nr 1 Liczba miejsc w objętej wsparciem infrastrukturze w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastrukturze edukacyjnej Wskaźnik nr 2 Liczba użytkowników infrastruktury edukacyjnej wspartej w programie 100% maksymalnej oceny (wysoki wpływ) Wartość wskaźnika powyżej 50 miejsc 8,20 pkt Wartość wskaźnika powyżej 50 użytkowników 8,20 pkt Waga danego wskaźnika Waga wskaźnika 50% Ocena (max 16,4 pkt. – 100%) 8,20 pkt

26 5.Komplementarny charakter projektu W ramach tego kryterium będzie weryfikowane czy istnieją projekty powiązane ze zgłoszonym projektem, które zostały zrealizowane, bądź są w trakcie realizacji, bądź zostały zgłoszone w ramach tego samego naboru. Projekty te mogą polegać na wykorzystywaniu efektów realizacji innego projektu, wzmocnieniu trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją drugiego, bardziej kompleksowym potraktowaniem problemu m.in. poprzez zaadresowanie projektu do tej samej grupy docelowej, tego samego beneficjenta, tego samego terytorium, uzależnienia realizacji jednego projektu od przeprowadzenia innego przedsięwzięcia itd. Kryterium punktowe 0-4,1 pkt 10%

27 Punktacja 0Brak komplementarności – 0 pkt. 25% maksymalnej oceny Projekt komplementarny z co najmniej jednym projektem – 1,025 pkt. 50% maksymalnej oceny Projekt komplementarny z co najmniej trzema projektami, w tym minimum jednym w ramach naboru – 2,05 pkt. 100% maksymalnej oceny Projekt komplementarny z co najmniej pięcioma projektami, w tym minimum trzema w ramach naboru – 4,1 pkt. Ocena: (max 4,1 pkt. – 100%) Suma punktów – 4,10

28 abcd Lp.Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 1Uzyskanie przez projekt minimum punktowego W ramach tego kryterium będzie sprawdzane czy, projekt otrzymał co najmniej 15% (6,15 pkt.) możliwych do uzyskania punktów na tym etapie oceny TAK/NIE Kryterium obligatoryjne (kluczowe) – niespełnienie oznacza odrzucenia wniosku Minimum punktowe

29 Limit alokacji W ramach tego kryterium utworzona zostanie lista projektów wg liczby zdobytych punktów wraz z wyszczególnieniem wnioskowanego dofinansowania dla każdego projektu. W sytuacji, w której projekty uzyskają taką samą liczbę punktów o kolejności na liście rankingowej zdecyduje liczba punktów w kryterium „Wpływ projektu na realizację Strategii ZIT”, a następnie liczba punktów w kryterium „Wpływ realizacji projektu na realizację wartości docelowej wskaźników monitoringu realizacji celów Strategii ZIT”. Następnie biorąc pod uwagę określoną w regulaminie konkursu kwotę alokacji (tj. 200% alokacji przewidzianej na nabór) nastąpi ocena wszystkich projektów, które przeszły do tego etapu oceny. Kryterium to spełnią te projekty, których łączna wartość wnioskowanej dotacji (uwzględniając kolejność projektów na liście) nie przekroczy 200% środków przewidzianych na konkurs, z zastrzeżeniem dwóch sytuacji:

30 Limit alokacji gdy pomimo zastosowania kryteriów różnicujących ostatni projekt na liście mieszczący się w 200 % dostępnej alokacji przeznaczonej na nabór ma równorzędną pozycję z innym/ innymi projektami na liście, które wykraczają poza 200 % dostępnej alokacji na nabór, kryterium spełniają wszystkie ww. projekty znajdujące się na równorzędnej pozycji w liście projektów i tym samym alokacja 200 % jest przekraczana. gdy w danym naborze pierwszy lub dwa pierwsze projekty przekraczają 200 % dostępnej alokacji na nabór, ww. alokacja jest przekraczana i kryterium spełniają automatycznie 3 pierwsze projektu na liście, przy czym jeśli pomimo zastosowania kryteriów różnicujących trzeci projekt na liście ma równorzędną pozycję z innym/ innymi projektami na liście projektów, wówczas kryterium spełniają również pozostałe projekty znajdujące się na pozycji 3 listy, bez względu na ich liczbę.

31 INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ ul. Słowackiego 23A, 58-300 Wałbrzych tel. 74 84 74 150 ipaw@ipaw.walbrzych.eu www.ipaw.walbrzych.eu ipaw@ipaw.walbrzych.euwww.ipaw.walbrzych.eu Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Kryteria merytoryczne specyficzne oraz ocena zgodności projektów ze Strategią ZIT AW w ramach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google