Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bariery w rozwoju edukacyjnym ucznia Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda Kraków, 13 czerwca 2008 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bariery w rozwoju edukacyjnym ucznia Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda Kraków, 13 czerwca 2008 r."— Zapis prezentacji:

1 Bariery w rozwoju edukacyjnym ucznia Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda Kraków, 13 czerwca 2008 r.

2 Bariery edukacyjne Bariery w rozwoju edukacyjnym ucznia to inaczej ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do wykształcenia oraz wymagające rozwiązania problemy stojące przed polityką oświatową.

3 Bariery w rozwoju edukacyjnym ucznia Bariery w rozwoju edukacyjnym ucznia Bariery systemowe Bariery dostępu

4 Bariery w rozwoju edukacyjnym ucznia Bariery edukacyjne Dostępu Systemowe EkonomicznePrzestrzenno-lokalizacyjneŚrodowiskowo-kulturowe

5 Ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające dostępdo edukacji Ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do edukacji 1) Bariery ekonomiczne  trudna sytuacja materialna uczniów uniemożliwiająca rozwój edukacyjny rozwój edukacyjny Tabela: Liczba uczniów otrzymujących pomoc materialną w odniesieniu do liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej Dane: wg. Raportu Województwa Małopolskiego za 2006 rok Typ Szkoły Liczba uczniów w 2006 roku Udział uczniów otrzymujących stypendia [%] Liczba uczniów otrzymujących stypendium w 2006 roku Podstawowa235 23617,541 265 Gimnazjum141 41516,222 919 Ponadgimnazjalna153 18610,616 209 Policealna26 0861,3337 Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendia w 2006r. - 81 730 Liczba rodzin, którym udzielono pomocy socjalnej w 2006r. – 94 751

6 ograniczony dostęp do nowoczesnej edukacji  ograniczony dostęp do nowoczesnej edukacji nowoczesnego sprzętu informatycznego (ICT),nowoczesnego sprzętu informatycznego (ICT), nowoczesnych pomocy naukowych,nowoczesnych pomocy naukowych, zajęć pozalekcyjnych np. z języków obcych,zajęć pozalekcyjnych np. z języków obcych, edukacji interaktywnej, e-learningu.edukacji interaktywnej, e-learningu. Ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do edukacji

7 2) Bariery przestrzenno-lokalizacyjne 2) Bariery przestrzenno-lokalizacyjne  miejsce zamieszkania słabiej wykształcona część mieszkańców Małopolski słabiej wykształcona część mieszkańców Małopolski zamieszkuje tereny wiejskie zamieszkuje tereny wiejskie Liczba osób z wykształceniem wyższym w mieście 16% Liczba osób z wykształceniem wyższym na wsi 4% Dane: wg. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

8 Ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do edukacji  niepełnosprawność trudności w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych, którzy wśród społeczności szkolnej stanowią odpowiednio w szkołachtrudności w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych, którzy wśród społeczności szkolnej stanowią odpowiednio w szkołach podstawowych - 5,1%, gimnazjalnych - 5,6%, ponadgimnazjalnych- 9%  lokalizacja wyspecjalizowanych placówek oświatowych w większych miastach

9 Ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do edukacji 3) Bariery środowiskowo-kulturowe  zróżnicowana świadomość mieszkańców Małopolski dotycząca korzyści płynących z edukacji Analizowana kategoria MiastoWieś Liczba dzieci uczęszczających do przedszkoli 39 17119 041 Procent dzieci uczęszczających do przedszkoli 60 %22 % Liczba przedszkoli Stała dysproporcja utrzymująca się od 1999 r. Udział dzieci z Małopolski w edukacji przedszkolnej w odniesieniu do liczby przedszkoli Dane: wg. Raportu o stanie Województwa za rok 2006 400394

10 Ograniczenia utrudniające lub uniemożliwiające dostęp do edukacji  Świadomość społeczna charakteryzująca się brakiem wyraźnego związku między wykształceniem, a sukcesem życiowym. a sukcesem życiowym. Brak przełożenia poziomu wykształcenia na: Brak przełożenia poziomu wykształcenia na: pozycję społeczną,pozycję społeczną, pozycję zawodową,pozycję zawodową, pozycję materialnąpozycję materialną Występuje w szczególności w rodzinach słabo wykształconych i patologicznych

11 Ograniczenia systemowe 1) Bariery ekonomiczne 1) Bariery ekonomiczne zbyt ogólny profil kształcenia  rozdźwięk pomiędzy szybko rozwijającymi się technologiami, a systemem kształcenia technologiami, a systemem kształcenia  niewystarczająca ilość wykwalifikowanej kadry, w tym w kształceniu zawodowym zbyt niskie nakłady na edukację /w tym infrastrukturę edukacyjną i bazę dydaktyczną/ niedostosowanie systemu edukacji systemu edukacji do zmieniających się do zmieniających się wymogów rynku pracy wymogów rynku pracy

12 Główne potrzeby nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie treści kształcenia w zawodzie Dane: wg. Raportu „Diagnoza jakości kształcenia zawodowego w szkołach województwa małopolskiego prowadzonych przez jst”. Ograniczenia systemowe 22,5% nauczycieli – potrzeba aktualizacji wiedzy 22,5% nauczycieli – potrzeba aktualizacji wiedzy i treści kształcenia i treści kształcenia 15,5% nauczycieli – potrzeba informatyzacji 15,5% nauczycieli – potrzeba informatyzacji i komputeryzacji i komputeryzacji

13 Ograniczenia systemowe Źródło: “Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2006/2007”; wyd. GUS Warszawa 2007 Stan wyposażenia szkół województwa małopolskiego na tle innych województw Województwo o najsłabszym wyposażeniu szkół

14 Ograniczenia systemowe  niedokończony proces dostosowania infrastruktury edukacyjnej do potrzeb osób niepełnosprawnych 2) Bariery przestrzenno-lokalizacyjne 2) Bariery przestrzenno-lokalizacyjne  nierównomierne rozmieszczenie wyspecjalizowanych placówek i usług edukacyjnych - dostęp do edukacji /doradztwo edukacyjno-zawodowe, Centra Kształcenia Praktycznego, biblioteki specjalistyczne, ośrodki wychowawcze/ obniżenie motywacji do rozpoczęcia i kontynuowania obniżenie motywacji do rozpoczęcia i kontynuowania nauki nauki

15 Ograniczeniasystemowe Ograniczenia systemowe 3) Bariery środowiskowo-kulturowe  niewystarczający system informacji/promocji uświadamiający korzyści płynące z kształcenia się  niski udział osób dorosłych w kształceniu ustawicznym, stanowiący niekorzystny wzorzec dla młodego pokolenia  niewystarczający system pracy z uczniem zdolnym  ograniczony system wsparcia materialnego młodzieży uzdolnionej, szczególnie z rodzin najuboższych

16 Dziękuję za uwagę. www. malopolskie.pl


Pobierz ppt "Bariery w rozwoju edukacyjnym ucznia Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda Kraków, 13 czerwca 2008 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google