Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEKTOR NON-PROFIT W GOSPODARCE Dr Bartosz Sławecki Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEKTOR NON-PROFIT W GOSPODARCE Dr Bartosz Sławecki Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu."— Zapis prezentacji:

1 SEKTOR NON-PROFIT W GOSPODARCE Dr Bartosz Sławecki Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

2 I SEKTOR PUBLICZNY (rząd, administracja) Nie dla zysku II BIZNES (firmy prywatne) IV SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA (Gospodarstwo domowe, Rodzina, itp.) Publiczne Prywatne Dla zysku Formalne Nieformalne ORGANIZACJE POZARZĄDOWE T R Z E C I S E K T O R Trzeci sektor ???  Synonim wyrażenia „organizacje pozarządowe”  Organizacje mające formalny status pozarządowych, jak i nieformalne grupy i organizacje  Wszystkie przedsięwzięcia o charakterze społecznym, niezależnie od statusu prawnego i przynależności sektorowej  np. stowarzyszenia, fundacje, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa społeczne, spółdzielnie, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

3 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Organizacje „niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia (…)” (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz. U. Nr 96, poz. 873)

4 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W Polsce, zgodnie z ustawą, za organizacje pozarządowe uznawane są podmioty:  prywatne (tj. strukturalnie niezależne od państwa),  niezależne (samorządne),  nie działające dla zysku (nie posiadające zysków do podziału). Z ekonomicznego punktu widzenia charakteryzuje je:  brak własności,  zakaz dystrybucji zysków między członków organizacji oraz  niezależność (podmiot jest prywatny).

5 NAZWY ORGANIZACJI SEKTORA Organizacje pozarządowe - NGO (ang. non-governmental organization) Organizacje non-profit (organizacje niedochodowe, niezyskowne, nie nastawione na zysk, niekomercyjne) – NPO (ang. non-profit org.) Organizacje użyteczności społecznej, Organizacje charytatywne, pomocowe, Organizacje niezależne, Organizacje społeczne, wolontariackie, obywatelskie

6 CELE ZAJĘĆ (WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ) 1. Zapoznanie z wiedzą na temat znaczenia i miejsca sektora non- profit w gospodarce 2. Ukazanie mechanizmów rozwoju sektora non-profit w Polsce i na świecie 3. Przedstawienie teorii wyjaśniających istnienie oraz rolę sektora non-profit 4. Zaznajomienie z problemami rozwoju organizacji non-profit 5. Ukazanie mechanizmów i zasad zarządzania organizacją pozarządową

7 PLAN I TEMATYKA ZAJĘĆ Sektor non-profit i jego miejsce w gospodarce - wprowadzenie Cechy i klasyfikacje organizacji pozarządowych. Prawne podstawy działalności Sektor non profit w Polsce Ekonomiczne, socjologiczne i politologiczne teorie sektora pozarządowego Ludzie w organizacjach – zarząd, członkowie, działacze, wolontariusze i pracownicy Finanse a działalność niedochodowa. Dylematy ekonomizacji i prowadzenia działalności gospodarczej

8 PLAN I TEMATYKA ZAJĘĆ CD Marketing i PR w działalności organizacji pozarządowych – podstawowe założenia Sektor non profit a inne sektory – współpraca czy konkurencja? Rozwój i profesjonalizacja sektora non-profit w Polsce i na świecie. Bariery rozwoju Typologie rozwoju organizacji pozarządowych. Implikacje dla zarządzania organizacją Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i badania

9 PROPOZYCJA... NAUKA PRZEZ SZTUKĘ Spotykamy się jeszcze 6 razy – na każde zajęcia przygotowuję dla Was materiały – treści do studiowania (prezentacje, wybrane części raportów, przepisy prawne, artykuły etc.). Wasze zadanie polega na przygotowaniu w trakcie zajęć na podstawie tych materiałów jakiegoś materialnego wytworu w formie dzieła sztuki na miarę własnych możliwości (plakat, schemat, wykres, rysunek, itp.).

10 NAUKA PRZEZ SZTUKĘ... C.D. Przed spotkaniem musicie zadbać o to, aby każdy miał na zajęcia wydruk, albo elektroniczną wersję materiałów. Nie trzeba z nimi nic robić oprócz tego, że należy je mieć ze sobą. Dodatkowo na każde zajęcia trzeba przynieść ze sobą konkretne przybory plastyczne, niezbędne do wykonania dzieła. Wykonanie zadania na zajęciach ma na celu przekazanie Wam konkretnej porcji wiedzy przy wykorzystaniu innych kompetencji (umiejętności analizy, syntezy, dokonywania wyborów, przetwarzania skomplikowanych treści na prosty język, na obraz). Podstawowa kompetencja, która jest wykorzystywana do wykonania pracy to kreatywność.

11 NAUKA PRZEZ SZTUKĘ... C.D. Każda praca ma charakter zbiorowy – tj. jest wykonywana w grupie – jest dziełem grupowym powstałym poprzez wspólną pracę na zajęciach. Skład grup jest zmienny i na każdych zajęciach inny. Za każdym razem po zajęciach przy pomocy moich współpracowników z katedry wybieram najlepsze dzieło zajęć oraz trzy wyróżnienia. Każde dzieło jest nagradzane:  Najlepsze dzieło zajęć – 5 pkt.  Wyróżnienia – 3 pkt.  Każde pozostałe – 2 pkt. Dodatkowo każdy uczestnik zajęć dostaje 1 pkt. za obecność (max 6 pkt.) Po każdych zajęciach – robię quiz na moodle (dajcie mi chwilę, muszę się nauczyć jak to się robi ) – „Quiz na piątkę” – 5 krótkich pytań testowych sprawdzających wiedzę, która jest podstawą wykonania dzieła sztuki na zajęciach.

12 PUNKTACJA Obecność6 x 1 pkt. = 6 pkt. Dzieła sztuki6 x 2 pkt. = 12 pkt. (plus dodatkowe punkty) Quiz na piątkę6 x 5 pkt. = 30 pkt. Dodatkowe punkty:  Obecność na wykładzie gościa zagranicznego SUMA do obliczeń końcowej oceny – 48 pkt. Ćwiczenia – 55 pkt. prof. Markus Gmür z Uniwersytetu we Fribourgu, w Szwajcarii dyrektor Verbandsmanagement-Institut (Instytut Zarządzania Organizacjami Non-profit) oraz Prorektor Uniwersytetu ds. kształcenia ustawicznego, absolwentów i fundraisingu Tytuł wykładu: Civil Society and Nonprofit Organisations Management in Switzerland – practical approach Termin: 23.10.2015 (piątek) godz. 12.50-14.20 s. 111 A

13 PUNKTACJA ZA WYKŁAD PROF. Każdy kto przyjdzie na wykład – 1 pkt. Każdy kto przyjdzie i napisze 1 stronę refleksji – 2 pkt. Jeśli liczba osób przekroczy 10 – wszyscy +1 pkt. Jeśli liczba osób przekroczy 20 – wszyscy +2 pkt. Jeśli liczba osób przekroczy 40 – wszyscy otrzymują 5 pkt. (kto napisze ma 6 pkt.)

14 ZALICZENIE DLA OSÓB, KTÓRE NIE UCZĘSZCZAJĄ NA WYKŁAD... Zaliczenie dla osób, które nie będą uczęszczały na wykład obejmie TE SAME treści, które przerabiać będziemy na zajęciach. Na bazie tych treści przygotuję test – 48 pytań. Test zostanie przeprowadzony jeszcze przed sesją. Termin ustalę i podam do wiadomości w styczniu. Jaka jest różnica miedzy udziałem w zajęciach, a pisaniem testu? Jeśli chodzi o zakres materiału i wiedzy – żadną. Jednak jeśli chodzi o trwałość efektów kształcenia – czyli to co pozostanie w głowie – o wiele lepszy jest aktywny udział w zajęciach. Udział w zajęciach uprawnia także do systematycznego zdawania materiału.


Pobierz ppt "SEKTOR NON-PROFIT W GOSPODARCE Dr Bartosz Sławecki Katedra Edukacji i Rozwoju Kadr Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google