Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Praca wyróżnia człowieka wśród reszty stworzeń – tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając równocześnie pracą swoje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Praca wyróżnia człowieka wśród reszty stworzeń – tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając równocześnie pracą swoje."— Zapis prezentacji:

1 „Praca wyróżnia człowieka wśród reszty stworzeń – tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając równocześnie pracą swoje bytowanie na ziemi” Jan Paweł II

2 Każdy człowiek ma prawo do pracy, a wszyscy co mają na to wpływ powinni gwarantować realizację tego prawa Każdy człowiek powinien uzyskać takie przygotowanie do pracy i taki stan kompetencji, które zagwarantują mu szansę bycia podmiotem w każdej sytuacji pracowniczej Każdy pracujący ma prawo do pozyskiwania w drodze pracy zawodowej minimum środków niezbędnych do ludzkiej egzystencji jego i jego rodzinie

3 Człowiek wybierając pracę bierze pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć znaczny wpływ na jego przyszłość: Praca powinna być sensowna, potrzebna i użyteczna Praca powinna być godna i wolna Praca powinna być wydajna i efektywna Praca powinna być dokładna Praca powinna być oszczędna i gospodarna Praca powinna być dobrze nagradzana Praca powinna być szanowana

4 Człowiek wybierając pracę bierze pod uwagę wiele czynników, które mogą mieć znaczny wpływ na jego przyszłość: Praca powinna być wykonywana w warunkach godnych człowieka Praca powinna być bezpieczna i dostosowana do właściwości człowieka Praca powinna rozwijać i dowartościowywać wykonawcę Praca powinna uszlachetniać przyrodę i społeczeństwo

5 W pracy zawodowej ważna jest także motywacja. Wg amerykańskiego psychologa pracy A. H. Maslowa motywacja człowieka, to hierarchia sześciu grup potrzeb: 1. Fizjologicznych – potrzeby powietrza, wody, jedzenia i płci 2. Bezpieczeństwa – potrzeby pewności, porządku, braku lęku lub zagrożenia, bezpieczeństwo społeczne i fizyczne 3. Społeczne – potrzeby przynależności i miłości 4. Szacunku – potrzeby osiągnięć, uznania dla samego siebie oraz szacunku ze strony innych

6 W pracy zawodowej ważna jest także motywacja. Wg amerykańskiego psychologa pracy A. H. Maslowa motywacja człowieka, to hierarchia sześciu grup potrzeb: 5. Samourzeczywistnienia – potrzeby samorealizacji i rozwoju własnego potencjału, wiedzy i rozumienia 6. Estetyczne – potrzeby rozumienia piękna i brzydoty, urabiania poczucia estetyki

7 Wg A. H. Maslowa warunkiem pojawienia się każdej kolejnej potrzeby jest zaspokojenie potrzeby stojącej niżej w hierarchii. Każda potrzeba fizjologiczna musi więc być choć częściowo zaspokojona, zanim dana osoba zapragnie zaspokojenia potrzeb wyższego rzędu. Praktyczne wnioski wynikające z tej teorii dla motywacji w zakładach pracy są liczne. Podstawowe fizjologiczne potrzeby pracownika muszą być zaspokojone za pomocą płacy wystarczającej do nakarmienia, zapewnienia mieszkania oraz ochrony pracownika i jego rodziny.

8 Istotne jest zagwarantowanie bezpiecznego miejsca pracy, właściwych zachęt do pracy, poczucia przynależności czy możliwości rozwoju. Kolejnym ważnym punktem jest zadowolenie z pracy. Wiadomo, że jeżeli jedna z powyższych potrzeb (motywacji) nie będzie spełniona, to od razu zadowolenie z pracy będzie mniejsze, co wiąże się z wydajnością pracy.

9 Amerykańscy badacze ustalili jakie czynniki powodują zadowolenie z pracy: 1. Rozumienie wartości z pożytku wykonywanej pracy, przekonanie, że robi się coś, co warto robić 2. Zaufanie do kierownictwa, które zna się na rzeczy i ma właściwy stosunek do podwładnych 3. Świadomość uczestnictwa w ważnej pracy oraz zaufanie własnej grupy roboczej 4. Poczucie własnego znaczenia dla pracy 5. Sprawiedliwa i słuszna praca, wystarczająca na przyzwoite utrzymanie

10 Amerykańscy badacze ustalili jakie czynniki powodują zadowolenie z pracy: 6. Perspektywy awansu, możliwość wykazania się zdolnościami i podwyższanie kwalifikacji 7. Stałość pracy. Opieka na wypadek choroby i starości 8. Świadomość tego, co dzieje się w zakładzie. Liczenie się ze zdaniem podwładnych 9. Dobre warunki pracy, sprawny sprzęt i narzędzia

11 Motywacja Stan gotowości istoty rozumnej do podjęcia określonego działania, to wzbudzony potrzebą zespół procesów psychicznych i fizjologicznych określający podłoże zachowań i ich zmian

12 Sytuacja – młodzież zgłosiła się do uczestnictwa w Projekcie Zrobimy To Sami i bierze udział w zajęciach dotyczących kompetencji osobistych, ITC, interpersonalnych i zawodowych Co wpłynęło na motywację? – z pewnością pochwały, poczucie sukcesu, zadowolenie ze swoich postępów Efekt – w kolejnej fazie projektu stworzenie Stowarzyszenia, Spółdzielni Socjalnej, ZAZ- u oraz wymierny efekt w postaci stanowisk pracy

13 Wartości pracy 1. Dzięki pracy człowiek podnosi swój poziom materialny i standard życia 2. Praca przyczynia się do poprawy samopoczucia człowieka i jego wartości 3. Praca jest czynnikiem kształtującym osobowość 4. Człowiek pracujący rozwija się, styka z nowymi technologiami, systemami wartości reprezentowanymi przez ludzi z jego otoczenia

14 Wartości pracy 5. Praca stawia wyzwania, których realizacja pociąga za sobą często zmiany w myśleniu i postępowaniu człowieka 6. Praca wpływa na rozwój fizyczny człowieka, wyzwala inicjatywę twórczą, aktywność myślową i czynnościową

15 Podstawowe formy działalności człowieka Zabawa Nauka (uczenie się) Praca (praca zawodowa) Walka, twórczość, wypoczynek jak i działalność społeczno-kulturalna

16 Praca Podstawowa forma działalności człowieka wypełniająca ponad połowę życia, najczęściej decydująca o kształcie i wyrazie jego życia. Praca w kategorii „pracy zawodowej” to działalność ludzi organizowana społecznie tak, aby prowadziła do powstawania wytworów i usług społecznie wartościowych, jak i podnoszenia wartości życia wykonujących ją jednostek i członków ich rodzin

17 „Praca jest dobrem człowieka” Dobrem jego człowieczeństwa Przez pracę bowiem człowiek nie tylko przekształca przyrodę, dostosowując ją do swoich potrzeb, ale także urzeczywistnia siebie jako człowieka, a także poniekąd „staje się człowiekiem” Jan Paweł II, Laborem exercens 323 Praca Praca jest obowiązkiem człowieka

18 „Praca jest dobrem człowieka” Praca stanowi podstawę kształtowania życia rodzinnego. Jest warunkiem zakładania rodziny, która wymaga przecież środków utrzymania Człowiek pracując przyczynia się do pomnażania wspólnych dóbr danego narodu Człowiek, który pracuje pragnie sprawiedliwej zapłaty za swoją pracę Każdy człowiek ma potrzebę osiągania sukcesu i pracując chce być potrzebny i doceniany

19 „Praca jest dobrem człowieka” Pracodawca powinien zabezpieczyć właściwe świadczenia społeczne – mające na celu ochronę życia i zdrowia pracowników Kobiety powinny mieć wyrównane możliwości awansu w pracy Osoby niepełnosprawne powinny mieć prawo do pracy, otrzymywać sprawiedliwe wynagrodzenie, możliwość awansu, liczyć na usuwanie różnego rodzaju barier

20 Jakie czynniki wpływają na efektywność pracy? Regularny tryb życia – dotyczy to zarówno posiłków, snu jak i godzin pracy Dyscyplina zarówno wewnętrzna jak i zewnętrzna – czyli moje mocne strony np. punktualność, solidność Umiejętność regeneracji sił po pracy – czyli samodzielnego lokum, możliwość korzystania z dóbr kultury Rozwijanie zainteresowań i hobby

21 Jakie czynniki wpływają na efektywność pracy? Ustabilizowane i szczęśliwe życie prywatne Umiejętność relaksacji i regeneracji Umiejętność odreagowywania stresu Umiejętności pracodawcy związane z negocjacją i pozytywnym rozwiązywaniem konfliktów pracowników Wynagrodzenie adekwatne do wykonywanej pracy i klarowny system nagród

22 Jakie czynniki wpływają na efektywność pracy? Możliwość sprawiedliwego awansu Dobra atmosfera wśród pracowników i empatia pracodawców Prawidłowe i zgodne z przepisami BHP zabezpieczenie stanowiska pracy Zabezpieczenie socjalne

23 Dlaczego ludzie pracują ? Dla korzyści ekonomicznych Ludzie pracują dla korzyści materialnych, aby zaspokoić swoje potrzeby (jedzenie, ubranie, mieszkanie). Większość z nas chce żyć coraz lepiej, wygodniej Dla samorealizacji Ludzie pracują po to, aby czuć się potrzebni. Ludzie chcą coś tworzyć, ponosić za coś odpowiedzialność, odnosić sukcesy zawodowe. Pragną mieć poczucie zadowolenia, dumy. Poprzez pracę chcą się ciągle rozwijać, dokształcać. Chcą mieć świadomość tego, że spełniają swój obowiązek.

24 Dlaczego ludzie pracują ? Aby przebywać z innymi ludźmi Praca daje możliwość kontaktów z innymi ludźmi. Bardzo istotna jest też stała konieczność wychodzenia z domu, a co za tym idzie – konieczność dbania o swój wizerunek

25 Przysłowia o pracy Po pracy nie wadzi się ucieszyć. Praca doskonali cnotę. Praca największe bogactwo. Praca sama sobie płaci. Praca z ochota przerabia słomę w złoto. Pracowitemu żaden dzień nie jest za długi. Pracowity, gdy się wypości, nie narzeka w chlebie na ości.

26 Przysłowia o pracy Bez pracy nie ma korzyści. Bez pracy nie ma życia. Bez pracy odpoczynek niesłodki. Bez pracy siła słabnie. Człowiek musi pracować, żeby śmierć nie zastała go siedzącym. Człowiek szuka pracy, a nie praca człowieka.

27 Przysłowia o pracy Im więcej pracujesz, tym dłużej żyjesz. Jak dziś pracujemy, tak będziemy jutro żyć. Jeden pracuje rękami, drugi językiem. Każda praca jest z początku trudna. Kto latem pracuje nogą, ten w zimie podpiera się ręką. Kto nie pracuje, nie będzie miał chleba w ustach. Szukaj pracy jak chleba, nie jak noża.

28 Przysłowia o pracy Kto nie pracuje w młodości, na starość nie zazna spokoju. Kto nie zna pracy, nie zna sytości. Kto pracuje rzetelnie, temu czarny chleb smakuje lepiej od kołacza. Kto przy pracy śpiewa, niech się sukcesu spodziewa. Gdyby przez pracę można było osiągnąć bogactwo, młyny należałby do osłów.


Pobierz ppt "„Praca wyróżnia człowieka wśród reszty stworzeń – tylko człowiek jest do niej zdolny i tylko człowiek ją wykonuje, wypełniając równocześnie pracą swoje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google