Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Barbara Denisiuk. Regulacja ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tj. Dz.U.2016.187) ustawa z 16 września 2011 roku o timeshare (Dz.U.2011.230.1370)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Barbara Denisiuk. Regulacja ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tj. Dz.U.2016.187) ustawa z 16 września 2011 roku o timeshare (Dz.U.2011.230.1370)"— Zapis prezentacji:

1 Barbara Denisiuk

2 Regulacja ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tj. Dz.U.2016.187) ustawa z 16 września 2011 roku o timeshare (Dz.U.2011.230.1370) liczne ustawy przewozowe

3 Ochrona klienta Art. 11 u.u.t. W zakresie nieuregulowanym ustawą do umów z klientami zawieranych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

4 Wybór organizatora organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, rejestry prowadzą marszałkowie województw dla przedsiębiorców mających siedziby na terenie ich właściwości, rejestr jest jawny

5 Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce www.turystyka.gov.pl Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, Centralny Wykaz Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich, Centralny Wykaz Przewodników Górskich, Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich

6 Przed zawarciem umowy Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, który proponuje klientom imprezy turystyczne lub usługi turystyczne, udostępniając im odpowiednie informacje pisemne, a w szczególności broszury, foldery, katalogi, jest obowiązany wskazać w tych materiałach w sposób dokładny i zrozumiały: 1) cenę imprezy turystycznej lub usługi turystycznej albo sposób jej ustalenia; 2) miejsce pobytu lub trasę imprezy; 3) rodzaj, klasę, kategorię lub charakterystykę środka transportu; 4) położenie, rodzaj i kategorię obiektu zakwaterowania, według przepisów kraju pobytu;

7 Przed zawarciem umowy 6) program zwiedzania i atrakcji turystycznych; 7) kwotę lub procentowy udział zaliczki w cenie imprezy turystycznej lub usługi turystycznej oraz termin zapłaty całej ceny; 8) termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń; 9) podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy; 10) ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej.

8 Przed zawarciem umowy Organizator turystyki lub pośrednik turystyczny jest obowiązany podać klientowi, przed zawarciem umowy: 1) ogólne informacje o obowiązujących przepisach paszportowych, wizowych i sanitarnych, w szczególności o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy oraz o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w imprezie turystycznej; 2) informację o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. 3) Informacje o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Dotyczy to także zagrożeń powstałych po zawarciu umowy.

9 Przed zawarciem umowy Organizator turystyki jest obowiązany we właściwym czasie, przed rozpoczęciem imprezy turystycznej, podać klientom: 1) nazwisko lub nazwę lokalnego przedstawiciela organizatora turystyki (lub innej instytucji), do którego klient może zwracać się w razie trudności, a także jego adres i numer telefonu; 2) w odniesieniu do imprez turystycznych dla dzieci – informację o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka; 3) planowany czas przejazdu, 4) szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz miejsca, jakie klient będzie zajmował w środku transportu, w szczególności kabiny na statku lub przedziału sypialnego w pociągu.

10 Umowa o świadczenie usług turystycznych Zawierana w formie pisemnej Umowa powinna określać: organizatora turystyki i numer jego wpisu do rejestru, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), a także imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję osoby, która w jego imieniu umowę podpisała; miejsce pobytu lub trasę wycieczki; czas trwania imprezy turystycznej

11 Umowa o świadczenie usług turystycznych program imprezy turystycznej obejmujący rodzaj, jakość i terminy oferowanych usług, w tym: rodzaj, charakter i kategorię środka transportu oraz datę, godzinę, miejsce wyjazdu i planowanego powrotu, położenie, rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego zgodnie z przepisami kraju pobytu lub opis wyposażenia obiektów niezaliczanych do rodzajów i kategorii, ilość i rodzaj posiłków, program zwiedzania i inne usługi wliczone w cenę imprezy turystycznej;

12 Umowa o świadczenie usług turystycznych cenę imprezy turystycznej, wraz z wyszczególnieniem wszelkich koniecznych należności, podatków i opłat, jeżeli nie są one zawarte w cenie, oraz wyraźne sformułowanie okoliczności, które mogą spowodować podwyższenie ceny; sposób zapłaty; rodzaj i zakres ubezpieczenia turystów oraz nazwę i adres ubezpieczyciela; termin powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej lub usługi turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług jest uzależniona od liczby zgłoszeń; termin zawiadomienia organizatora turystyki o przeniesieniu przez uczestnika uprawnień i przejęciu obowiązków wynikających z umowy przez innego konsumenta

13 Umowa o świadczenie usług turystycznych sposób zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki lub osobę z nim współpracującą wraz z podaniem terminu zgłaszania takich reklamacji; wymagania specjalne, o których klient powiadomił organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego i na które strony umowy wyraziły zgodę; podstawy prawne umowy i konsekwencje prawne wynikające z umowy

14 Zmiana ceny Cena imprezy turystycznej określona w umowie może zostać podwyższona do 21 d ni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej z powodu: wzrostu kosztów transportu; wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych; wzrostu kursów walut. Organizator turystyki powinien udokumentować wpływ jednej z ww. okoliczności na zmianę ceny. WAŻNE! WAŻNE! konsument nie ma obowiązku przyjęcia proponowanej zmiany wysokości ceny. Gdy wskutek planowanej zmiany konsument chce zrezygnować z imprezy, może to uczynić bez ponoszenia negatywnych dla siebie konsekwencji finansowych.

15 Zmiana uczestnika konsument może zrezygnować z udziału w imprezie wskazując na swoje miejsce inną osobę, osoba ta musi przyjąć wszystkie prawa wynikające z umowy, a także ciążące na przyszłym uczestniku imprezy turystycznej obowiązki, do zmiany nie trzeba uzyskiwać zgody organizatora imprezy turystycznej, ale należy go poinformować o zmianie przed datą imprezy, przedsiębiorca musi mieć czas na dopełnienie wszystkich formalności związanych ze zmianą uczestnika imprezy

16 Rezygnacja z imprezy turystycznej W przypadku zmiany warunków umowy z konsumentem przez organizatora imprezy turystycznej przed jej rozpoczęciem (np. wysokość ceny, termin wyjazdu, hotel), konsument powinien zostać o tym wcześniej poinformowany Konsument może wówczas: przyjąć nową ofertę, zrezygnować z imprezy za zwrotem wniesionych dotychczas świadczeń W przypadku takiego odstąpienia od umowy na konsumenta nie może zostać nałożona żadna kara pieniężna

17 Rezygnacja z imprezy turystycznej Konsument może także zdecydować się na udział w innej imprezie tego organizatora, takie samo uprawnienie przysługuje w przypadku odwołania imprezy z powodu zbyt małej liczby chętnych Co do zasady konsumentowi, który odstępuje od umowy (z winy organizatora) przysługuje odszkodowanie, z wyjątkiem gdy do odwołania imprezy dochodzi z powodu:  zgłoszenia się zbyt małej ilości chętnych  działania siły wyższej

18 Stwierdzenie nieprawidłowego wykonywania umowy Niezależnie od zawiadomienia wykonawcy usługi, klient ma zawsze prawo do złożenia organizatorowi reklamacji zawierającej wskazanie uchybień oraz określającej żądanie konsumenta W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu umowy (np. zameldowanie w innym hotelu niż było to wcześniej wskazane) konsument powinien poinformować o tym wykonawcę usługi

19 Reklamacja Podlegają jej wszystkie elementy wskazane w umowie, tj. każdy rodzaj usługi, który został w niej opisany (zakwaterowanie, transport, wyżywienie itp.) Reklamacja może być złożona w terminie nie dłuższym niż 30 dni od zakończenia imprezy Przepisy nie określają formy składanej reklamacji, najlepiej jednak na piśmie Odmawiając reklamacji, organizator ma obowiązek uzasadnienia odmowy Brak ustosunkowania się organizatora w terminie 30 dni od złożenia reklamacji bądź od zakończenia imprezy turystycznej przyjmuje się, że reklamacja została uwzględniona

20 Kto pomoże? W przypadku sporu z organizatorem imprezy turystycznej można zwrócić się po pomoc do: miejskiego / powiatowego rzecznika praw konsumentów urzędu marszałkowskiego właściwy ze względu na siedzibę organizatora imprezy turystycznej  Marszałek województwa jest uprawniony do przeprowadzenia kontroli działalności prowadzonej przez przedsiębiorcę

21 Instytucje radzą Czego nie wiedzą turyści? – wyniki najnowszych badań oraz porady dotyczące umów o świadczenie usług turystycznych – Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentówwyniki najnowszych badańporady O bezpieczeństwie podczas wakacji - Rzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw Dziecka Zagraniczna podróż może być bezpieczniejsza - Ministerstwo Spraw ZagranicznychMinisterstwo Spraw Zagranicznych Bezpieczny wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży - Ministerstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo Edukacji Narodowej Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce – Ministerstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Sportu i Turystyki O tym jak sprawdzić infrastrukturę i czystość kąpieliska – Główny Inspektorat SanitarnyGłówny Inspektorat Sanitarny O bezpiecznych wyjazdach i wypoczynku nad wodą - Komenda Główna PolicjiKomenda Główna Policji Jak chronić dane osobowe w czasie wakacji - Generalny Inspektor Ochrony Danych OsobowychGeneralny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

22 Instytucje radzą Jak wybrać odpowiednie ubezpieczenie turystyczne - Rzecznik UbezpieczonychRzecznik Ubezpieczonych Numery alarmowe i społeczne oraz ceny usług roamingowych na terenie całej Unii Europejskiej - Urząd Komunikacji ElektronicznejUrząd Komunikacji Elektronicznej Przepisy celne i dewizowe – Ministerstwo FinansówMinisterstwo Finansów O prawach pasażerów w sytuacji opóźnionego/odwołanego lotu lub odmowy przyjęcia na pokład samolotu- Urząd Lotnictwa CywilnegoUrząd Lotnictwa Cywilnego Prawa pasażerów i niebanalne wycieczki kolejami wąskotorowymi po Polsce - Urząd Transportu KolejowegoUrząd Transportu Kolejowego O warunkach na drogach, ograniczeniach na przejściach granicznych oraz opłatach na autostradach i drogach ekspresowych - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostradwarunkach na drogachograniczeniach na przejściach granicznychopłatach na autostradach i drogach ekspresowych

23 Instytucje radzą Procedury zmiany dostawcy energii i porównywania ofert - Urząd Regulacji EnergetykiUrząd Regulacji Energetyki O pożarach i innych zagrożeniach - Komenda Główna Państwowej Straży PożarnejKomenda Główna Państwowej Straży Pożarnej O zasadach, dzięki którym wspomnienia z urlopu w polskich lasach i nad wodą będą przyjemne, a przyroda bezpieczna - Ministerstwo ŚrodowiskaMinisterstwo Środowiska O Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnegomożliwości korzystania z opieki zdrowotnej podczas urlopu w kraju poza miejscem zamieszkania - Narodowy Fundusz ZdrowiaNarodowy Fundusz Zdrowia ECC-Net Travel: nowa wersja darmowej aplikacji na wakacje – Europejskie Centrum KonsumenckieEuropejskie Centrum Konsumenckie Bezpieczeństwo w Internecie na wakacjach – Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa.Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

24 Orzeczenie Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 20 listopada 2014 r. sygn. akt I C 268/12 http://orzeczenia.wroclaw.so.gov.pl/content/$N/15502500 0000503_I_C_000268_2012_Uz_2014-12-26_001

25 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Barbara Denisiuk. Regulacja ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tj. Dz.U.2016.187) ustawa z 16 września 2011 roku o timeshare (Dz.U.2011.230.1370)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google