Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kajetan Broniewski Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kajetan Broniewski Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego."— Zapis prezentacji:

1 Kajetan Broniewski Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego

2 Kultura fizyczna Ś rodki jednostek samorz ą du terytorialnego Ś rodki bud ż etu pa ń stwa Ś rodki pa ń stwowych funduszy celowych

3

4 450 612 721 612 525 477 557 589

5

6 6

7 Informacja o wydatkach samorządów wojewódzkich na kulturę fizyczną w latach 2011 – 2014 Wydatki ogółem samorządów wojewódzkich na kulturę fizyczną - dz. 926 w latach 2011-2014 w zł

8 SYSTEM SPORTU M Ł ODZIE Ż OWEGO (SSM) Szkolenie sportowe m ł odzie ż y uzdolnionej Szkolenie grupowe SMS, NSMS OSSM, GOSSM, LOSSM ACSSWCSSOSSM LZS Szkolenie indywidualne Kadra m ł odzie ż owaKadra juniorów Kadra juniorów m ł odszych Kadra m ł odzików Wspó ł zawodnictwo sportowe dzieci i m ł odzie ż y Dla ogó ł u dzieci i m ł odzie ż y szkolnej Igrzyska M ł odzie ż y Szkolnej, inne zawody sportowe Dla dzieci i m ł odzie ż y uzdolnionej sportowo Mi ę dzywojewódzkie Mistrzostwa M ł odzików Ogólnopolska Olimpiada M ł odzie ż y - Mistrzostwa Polski Juniorów M ł odszych Mistrzostwa Polski Juniorów M ł odzie ż owe Mistrzostwa Polski

9 Łącznie 169 119 000 zł

10  To program realizowany w 2015 roku ramach środków z FRKF.  Jego celem jest zapewnienie optymalnych warunków szkolenia sportowego dla możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo oraz przygotowanie zawodników w kategorii juniorów i młodzieżowców do reprezentowania kraju we współzawodnictwie międzynarodowym.

11  Wiodąca rola polskich związków sportowych.  Od 2014 r. PZS przejęły merytoryczną i finansową swobodę organizacji szkolenia w kategoriach juniora młodszego, juniora i młodzieżowca i jednocześnie ponoszą pełną odpowiedzialność za szkolenie młodzieżowe.  W 2015 r. szkolenie kadr wojewódzkich juniora, kadr narodowych juniorów i młodzieżowców oraz szkolenie młodzieży uzdolnionej w szkołach mistrzostwa sportowego i ośrodkach szkolenia sportowego młodzieży prowadzone jest podobnie jak w roku ubiegłym przez polskie związki sportowe jako szkolenie indywidualne i grupowe.  MSiT dąży do zapewnienie szkolenia dzieci i młodzieży objętej współzawodnictwem sportowym na poziomie 28 500-35 000 osób rocznie.

12 115.919 tys. zł

13  W roku 2015 realizowane są programy szkolenia kadr narodowych polskich związków sportowych w kategorii juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.  Środki FRKF przeznaczone są na zabezpieczenie szkolenia, a także przygotowanie i udział w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym młodych zawodników powołanych do kadr narodowych w kategoriach juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców.  Organizowane są zgrupowania i konsultacje w kraju i za granicą oraz starty w zawodach krajowych i międzynarodowych.  W 2015 r. młodzi polscy sportowcy wzięli też udział w dwóch Europejskich Festiwalach Młodzieży, zimowym w Austrii i Lichtensteinie oraz letnim w Gruzji - Tibilisi

14  W założeniach programowych przyjęto, że szkolenie i współzawodnictwo młodzieży prowadzone będzie przez polskie związki sportowe w olimpijskich sportach indywidualnych oraz grach zespołowych.  Polskie związki sportowe realizują powyższy program w dwóch formach: indywidualnej oraz grupowej.  Podmioty realizujące szkolenie decydują o wielkości środków przeznaczonych na jedną z w/w form organizacyjnych.  Aktualnie w kadrach narodowych 35 olimpijskich związków sportowych znajduje się 8 145 młodych sportowców, w tym: 1007 młodzików, 3237 juniorów młodszych, 2696 juniorów, 1202 młodzieżowców.

15 14.500 tys. zł

16  Celem programu jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo lepszych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego oraz przygotowania zawodników do współzawodnictwa krajowego.  Zawodnicy grupy wiekowej młodzika stanowią bezpośrednie zaplecze kadry wojewódzkiej juniora młodszego, juniora.  W ramach programu kontynuowany jest również projekt wynagradzania trenerów „Trener”. Powyższy program powinien być dofinansowany w takiej samej wysokości przez urzędy marszałkowskie poszczególnych województw.  Realizatorem szkolenia kadry wojewódzkiej młodzika oraz projektu „Trener” są Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe.

17 14.500 tys. zł

18  Program dotyczy realizacji zadań szkoleniowych w trzech środowiskach: klubach akademickich (ACSS), klubach zrzeszonych w Wojskowej Federacji Sportu (WCSS) oraz członkach Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych (LZS).  Celem programu w 2015 r. będzie zabezpieczenie szkolenia zawodników w Centrach Szkolenia Sportowego.

19  Programem objęto 1436 zawodników: Zarząd Główny AZS* – 309 zawodników, AZS AWF Poznań – 50 zawodników, AZS AWF Warszawa – 119 zawodników, AZ AWF Katowice – 95 zawodników, AZS AWF Gorzów Wlkp.– 23 zawodników, AZS AWF Kraków – 66 zawodników, OSSM LZS – 610 zawodników, WCSS – 164 zawodników. * Zarząd Główny AZS swoją umową obejmuje 5 pozostałych Centrów (Biała Podlaska, Gdańsk, Wrocław, Olsztyn, Łódź) oraz 14 klubów AZS nie posiadających statusu centrum certyfikowanego.

20 2.500 tys. zł

21  Celem programu jest dofinansowanie udziału reprezentacji Polski w Akademickich Mistrzostwach Świata w roku 2015 w konkurencjach objętych programem igrzysk olimpijskich.  Program skierowany jest do sportowców-studentów, spełniających kryteria sportowe opracowane przez Wnioskodawcę w uzgodnieniu z właściwymi polskimi związkami sportowymi.

22 6.000 tys. zł

23  OOM to główna impreza podsumowująca cykl szkoleniowy, głównie w kategorii juniora młodszego, a w sportach zimowych także w kategorii juniora.  Organizacja OOM dofinansowywana jest zarówno ze środków FRKF, jak też z budżetów samorządów wojewódzkich i lokalnych, na terenie których odbywają się zawody finałowe w poszczególnych sportach.  Organizator : Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fizycznej –  Zawody rozegrano w następujących sportach: biathlon, curling, hokej na lodzie, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie (tor długi oraz short track), narciarstwo alpejskie (junior i junior młodszy), narciarstwo klasyczne (biegi i skoki), saneczkarstwo, snowboard.

24  W zawodach wzięło udział: 916 zawodniczek i zawodników, 292 osoby współpracujące, 188 szkoleniowców.  Ogólny koszt imprezy wyniósł 1 715 000 zł, z czego MSiT dofinansowało 1 300 000 zł, co stanowi 75,80% całości zadania.

25 W 2015 roku zawody finałowe OOM w sportach zimowych i umysłowych, podobnie jak w latach poprzednich, organizowana była przez urzędy marszałkowskie (UM), które zgłosiły chęć przeprowadzenia tych zawodów w swoim województwie. Zadanie to realizowały na rzecz wybranych UM Wojewódzkie Interdyscyplinarne Stowarzyszenia Sportowe.  Organizator - Podlaska Federacja Sportu w Białymstoku.  Zawody rozegrano w sportach: brydż, szachy, warcaby.  W zawodach wzięło udział: 360 zawodniczek i zawodników, 50 osoby współpracujące, 84 szkoleniowców, 30 wolontariuszy.  Ogólny koszt imprezy wyniósł 320 000 zł z czego MSiT dofinansowało 260 000 zł, co stanowi 81,25% całości zadania.

26  W sportach letnich, mimo dwukrotnie wysłanego zapytania do urzędów marszałkowskich, MSiT nie otrzymało żadnego zgłoszenia, potwierdzającego chęć organizacji OOM.  Fakt ten oraz sygnalizowana od kilku lat przez pzs potrzeba organizacji zawodów OOM w terminach uwzględniających np. międzynarodowe kalendarze poszczególnych sportów, były przesłanką do powierzenia organizacji OOM w sportach letnich nie Urzędom Marszałkowskim (oraz WISS), a poszczególnym polskim związkom sportowym.  Zgodnie z Decyzją nr 15 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 27 lutego 2015 roku pzs składając wniosek o udzielenie dofinansowania na w/w zadanie, opracowuje szczegółowy regulamin OOM-MPJM w danym sporcie, wskazuje termin zawodów i przejmuje odpowiedzialność za stronę merytoryczną i organizacyjną.  W 2015 r. na organizację OOM w sportach letnich przeznaczono łącznie 4 440 000 zł.

27 1.000 tys. zł

28 Finansowanie zakupu sprzętu ze środków FRKF stanowi formę wyróżnienia najlepszych klubów z gmin, powiatów i województw oraz uczniowskich klubów sportowych w systemie sportu młodzieżowego za wyniki osiągnięte w poprzednim roku.

29 13.000 tys. zł

30  W 2014 r. w ramach projektu przyjęto do klas siatkarskich 2.158. uczniów i przybyło 84. nowych nauczycieli klas SOS.  Łącznie w 360 klasach siatkarskich w zajęciach uczestniczyło 5.250. uczniów.  Zorganizowano rozgrywki i finał rozgrywek SOS, a dodatkowo w lipcu i sierpniu 2014 roku odbyły się 2 campy dla najzdolniejszej młodzieży, w których uczestniczyło łącznie 200 dzieci.  Ponadto jesienią 2014 roku został przeprowadzony cykl rozgrywek dla wszystkich szkół i klas biorących udział w programie SOS.  W ramach dotacji sfinansowano zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania, a także przeprowadzono 4 szkolenia regionalne i 2 szkolenia centralne dla nauczycieli.

31 Szkolne ośrodki siatkarskie w 2015 roku otrzymają z jednostek samorządu terytorialnego dofinansowanie wynoszące 5 mln złotych, a także wsparcie w postaci bezpłatnego udostępnienia obiektów i hal sportowych, pokrycia kosztów zakwaterowania zawodników w internatach i bursach oraz ich pełnego wyżywienia oraz jednego pełnego posiłku dziennie dla sportowców trenujących w miejscu zamieszkania.

32 2.000 tys. zł (Departament Sportu Wyczynowego) + 5.500 tys. (Departament Sportu dla Wszystkich)

33  W 2014 r. PZLA uruchomił pilotaż programu dla najmłodszych adeptów sportu. W grach i zabawach lekkoatletycznych wzięło udział prawie 80 tysięcy dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, a w regularnych zajęciach pozalekcyjnych ponad 6500 uczniów z klas IV-VI. PZLA, pozytywnie oceniając rezultaty pilotażu, zadecydował o kontynuacji i rozszerzeniu programu w bieżącym roku na całą Polskę.  Program zakłada utworzenie 50 gimnazjalnych klas sportowych o profilu lekkiej atletyki.  W kolejnych latach liczba ich będzie zwiększana, aż do 150 w 2018 roku.

34  Za ich organizację odpowiadać będą Koordynatorzy Ośrodków Lekkiej Atletyki, działający w porozumieniu z lokalnymi klubami sportowymi i wojewódzkimi związkami lekkiej atletyki.  Każdy oddział będzie składał się z 20 uczniów oraz 1 nauczyciela wychowania fizycznego i 1 trenera LA.  Efektem szkolenia w tych placówkach ma być wyselekcjonowanie, a następnie przygotowanie do dalszego szkolenia szerokiej grupy utalentowanych zawodników, którzy w etapie finalnym trafią do szkół mistrzostwa sportowego nadzorowanych przez PZLA. Szkolne ośrodki lekkoatletyczne w 2015 otrzymają dofinansowanie z jednostek samorządu terytorialnego wynoszące 200 tysięcy złotych, a także wsparcie w postaci bezpłatnego udostępnienia obiektów, urządzeń i sprzętu sportowego.

35 4.000 tys. zł

36  Program rozwoju szkolenia sportowego dziewcząt i chłopców w ośrodkach szkolenia w piłce ręcznej na lata 2014-2018, ma zmodyfikować i uzupełnić dotychczasowe szkolenie indywidualne i grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo.  Do głównych celów programu można zaliczyć poszukiwanie młodych zawodników uzdolnionych sportowo, doskonalenie kadr szkoleniowych, wychowanie mistrzów sportu. Zaś pośród głównych zadań wymienić można wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do uprawiania piłki ręcznej, unifikację szkolenia na poziomie młodzieżowym, zapewnienie stałego dopływu dobrze wyszkolonych zawodników.  Efektem szkolenia w tych placówkach ma być wyselekcjonowanie, a następnie przygotowanie do dalszego szkolenia szerokiej grupy utalentowanych zawodników, którzy w etapie finalnym trafią do szkół mistrzostwa sportowego nadzorowanych przez PZLA.

37 1.800 tys. zł

38  Program rozwoju szkolenia sportowego dziewcząt i chłopców w ośrodkach szkolenia w koszykówce ma zmodyfikować i uzupełnić dotychczasowe szkolenie indywidualne i grupowe młodzieży uzdolnionej sportowo.  Główne założenia programu to: szkolenie najbardziej uzdolnionej sportowo młodzieży na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjalnej, stworzenie jak najlepszych warunków do szkolenia dla zawodniczek i zawodników biorących udział w programie, zabezpieczenie zawodników w sprzęt sportowy i specjalistyczny niezbędny do realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym, zatrudnienie trenerów przez Polski Związek Koszykówki, którzy będą współpracować przy kadrach narodowych PZKosz., ścisłą współpraca z wojewódzkimi okręgami koszykówki oraz klubami sportowymi, wsparcie dla najlepszych klubów szkolących młodzież w Polsce i oddających zawodników do szkolenia centralnego, upowszechnienie systemu szkolenia wśród najlepszych nauczycieli, szkół i środowisk.

39 1.700 tys. zł

40 Celem działalności kontrolnej jest umożliwianie wczesnej identyfikacji sportowych talentów, w oparciu o odpowiednie warunki organizacyjno- metodyczne i wykwalifikowaną kadrę szkoleniową. Zadanie to realizuje powołany przy Instytucie Sportu w Warszawie, Zespół Sportu Młodzieżowego.  monitorowanie rozwoju sportowego zawodników,  konsultacje z polskimi związkami sportowymi,  przygotowanie fachowych wydawnictw,  obserwację zawodów sportowych i szkolenia,  prowadzenie kontroli sprawności fizycznej,  projekt identyfikacji talentów.

41

42

43

44

45 OOM rok Blok sportów zimowych biegi prze ł ajowe halowychletnich I OOM - 1995 --Wroc ł awPozna ń II OOM - 1996 Nowy S ą cz-KatowiceBydgoszcz III OOM - 1997 Bielsko-Bia ł aSkierniewiceGda ń skKraków IV OOM - 1998 Jelenia GóraGorzów Wlkp.Pozna ń Wroc ł aw V OOM - 1999 Nowy S ą czBia ł a PodlaskaLublinZielona Góra VI OOM - 2000 Dolno ś l ą skieKujawsko-Pomorskie Ł ódzkie Ś l ą skie VII OOM - 2001 Ś l ą skiePomorskieOpolskieWielkopolskie VIII OOM - 2002 Ma ł opolskie Ś wi ę tokrzyskieLubuskieDolno ś l ą skie IX OOM - 2003 Dolno ś l ą skieZachodniopomorskie Ś wi ę tokrzyskiePomorskie X OOM - 2004 Ś l ą skieMazowieckieWielkopolskieLubuskie XI OOM - 2005 PodkarpackiePodlaskieLubelskieMazowieckie XII OOM - 2006 Dolno ś l ą skieKujawsko-PomorskieWarmi ń sko-Mazurskie Ł ódzkie XIII OOM - 2007 Ma ł opolskiePodkarpackieOpolskie Zachodniopomorski e XIV OOM - 2008 Ś l ą skiePomorskieDolno ś l ą skieKujawsko-Pomorskie XV OOM – 2009 PodkarpackieLubelskie Ś wi ę tokrzyskieMa ł opolskie XVI OOM - 2010 Dolno ś l ą skie Ś l ą skieMazowieckieLubuskie XVII OOM - 2011 Ma ł opolskieKujawsko-PomorskiePodlaskieMazowieckie zimowychumys ł owychletnich XVIII OOM - 2012 Ś l ą skiePodkarpackieMa ł opolskie XIX OOM – 2013 PodkarpackieDolno ś l ą skie Ł ódzkie XX OOM - 2014 Ś l ą skie Ł ódzkieDolno ś l ą skie XXI OOM - 2015 Ma ł opolskiePodlaskiePolskie Zwi ą zki Sportowe

46

47 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Kajetan Broniewski Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google