Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGENDA SPOTKANIA 12 maja 2016 r. 16:00 – Przywitanie Uczestników Przewodniczący WZ LZS Opole – Gerard Halama 16:05 – Przedstawienie i omówienie Programu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGENDA SPOTKANIA 12 maja 2016 r. 16:00 – Przywitanie Uczestników Przewodniczący WZ LZS Opole – Gerard Halama 16:05 – Przedstawienie i omówienie Programu."— Zapis prezentacji:

1 AGENDA SPOTKANIA 12 maja 2016 r. 16:00 – Przywitanie Uczestników Przewodniczący WZ LZS Opole – Gerard Halama 16:05 – Przedstawienie i omówienie Programu JUNIOR SPORT w 2016 roku Wiceprzewodnicząca WZ LZS Opole – Anna Kocińska-Scholz 16.15 – Panel dyskusyjny 16.30 – Podpisanie umów – zleceń z trenerami/nauczycielami 16.45 – Zakończenie spotkania Operator wojewódzki – WZ LZS OPOLE

2 Instytut Sportu - operator krajowy ZAŁOŻENIA PROGRAMU  Projekt „Junior Sport” to kontynuacja realizowanego w roku ubiegłym projektu „Multisport”.  Realizatorem zadania tzw. Operatorem wojewódzkim w województwie opolskim jest Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu, a program współfinansuje Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  Idea projektu zakłada organizację i prowadzenie systematycznych, nieodpłatnych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych z terenu województwa opolskiego (roczniki 2005, 2004, 2003)  Dzieci i młodzież biorąca udział w zadaniu nie może uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez polskie związki sportowe (dzieci nie posiadające licencji zawodnika).  Zajęcia muszą być prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników.  W 2016 roku beneficjentami projektu „Junior Sport” będą kluby sportowe, a także szkoły podstawowe. Operator wojewódzki – WZ LZS OPOLE

3 Instytut Sportu - operator krajowy ZAŁOŻENIA SZCZEGÓŁOWE  Prowadzący zajęcia rekomendowani przez kluby/szkoły, zostaną zatrudnieni (umowa cywilno-prawna) przez WZ LZS OPOLE  Osoby zatrudnione do prowadzenia zajęć w projekcie „Junior Sport” nie mogą jednocześnie pobierać wynagrodzenia w ramach innych programów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  Prowadzący powinni przeprowadzić 120 jednostek zajęć (90 min/jednostka) na grupę w trybie pozalekcyjnym i pozaszkolnym w okresie 1 marca– 16 grudnia 2016,  Wszystkie zajęcia realizowane będą zgodnie z metodyką projektu przedstawioną w podręczniku Multisport dostępnym na stronie www.wzlzsopole.plwww.wzlzsopole.pl  Udział w programie jest bezpłatny dla uczestników – koszty opłacenia prowadzących zapewnia organizator. Operator wojewódzki – WZ LZS OPOLE

4 Instytut Sportu - operator krajowy  Grupy powinny składać się z 15 - 20 osób.  Zajęcia będą realizowane nieodpłatnie na obiektach sportowych gmin, szkół, klubów na terenie województwa opolskiego. Operator wojewódzki – WZ LZS OPOLE

5 Instytut Sportu - operator krajowy PLAN ZAJĘĆ SPORTOWYCH Plan zajęć sportowych powinien opierać się na następującej konstrukcji 3 bloków: Zajęcia z elementami lekkiej atletyki, gimnastyki, sportów walki, kształtujące szybkość, siłę, wytrzymałość, gibkość, zwinność. Operator wojewódzki – WZ LZS OPOLE BLOK I

6 Gry i zabawy ruchowe, np. „Dwa ognie”, Sztafety, Wyścig numerków oraz gry zespołowe: koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka nożna. Instytut Sportu - operator krajowy Operator wojewódzki – WZ LZS OPOLE BLOK II

7 Sporty charakterystyczne dla regionu i trwale zakorzenione w lokalnej tradycji oraz sporty sezonowe. Instytut Sportu - operator krajowy Operator wojewódzki – WZ LZS OPOLE BLOK III

8 Instytut Sportu - operator krajowy  Każdy podmiot realizujący projekt „Junior Sport”, a nie biorący udziału w projekcie „Multi Sport” w latach ubiegłych otrzyma pakiet sprzętu sportowego potrzebnego do realizacji programu. Specyfikacja przekazanego sprzętu uzgodniona zostanie z klubami/szkołami.  Podmiot realizujący projekt „Junior Sport” musi również zapewnić nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych potrzebnych do realizacji projektu. Operator wojewódzki – WZ LZS OPOLE SPRZĘT SPORTOWY

9 Instytut Sportu - operator krajowy ZAŁOŻENIA FINANSOWE Operator wojewódzki – WZ LZS OPOLE Całkowity koszt realizacji projektu na jedną nową grupę ćwiczebną wynosi 11 500,00 zł brutto i 9000,00 zł brutto dla grup kontynuujących zajęcia tj:  8 400,00 zł brutto – wynagrodzenie trenera/nauczyciela za 120 jednostek treningowych. Koszt prowadzenia jednej jednostki zajęć (90 minut) to 70,00 zł brutto. Zajęcia 3 x w tyg x 90 min. 4 tyg x 10 m-cy.  2 500,00 zł brutto – zakup kompletu sprzętu sportowego.  600,00 zł brutto – promocja projektu, zakup koszulek, ubezpieczenie. Wkład własny gminy/szkoły/klubu w realizację projektu w 2016 wynosi:  2700,00 zł brutto – nowe grupy  1700,00 zł brutto – grupy kontynuujące zajęcia  Po zadeklarowaniu przez jednostkę prowadzącą gminę/szkołę/klub uczestnictwa w Projekcie, zostaną przesłanie stosowne porozumienia

10 Instytut Sportu - operator krajowy Operator wojewódzki – WZ LZS OPOLE SPRAWOZDAWCZOŚĆ  Comiesięczne rozliczanie na podstawie wygenerowanych raportów z dziennika elektronicznego, przesłanych na adres e-mail wzlzsopole@op.pl do 10 dnia każdego miesiąca. Po otrzymaniu i zatwierdzeniu dokumentacji przez pracowników biura WZ LZS Opole, zostaną przekazane środki finansowe na wskazane w oświadczeniach rachunki bankowe.wzlzsopole@op.pl  Szkoły/kluby uczestniczące w projekcie na swoich stronach internetowych powinny zamieścić informację o realizacji projektu JUNIOR SPORT wraz dokumentacją zdjęciową z zaznaczeniem, że zadanie jest finansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego PROMOCJA PROJEKTU

11 Instytut Sportu - operator krajowy Operator wojewódzki – WZ LZS OPOLE OBOWIĄZKI PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA  Prowadzenie dokumentacji wymaganej przez operatora wojewódzkiego – WZ LZS Opole oraz ewidencji obecności na zajęciach.  Przesłanie w formie elektronicznej lub papierowej do Biura WZ LZS Opole, kserokopii dyplomu/legitymacji potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych trenera/nauczyciela prowadzącego grupę w programie  Przekazywanie niezbędnej dokumentacji do Biura WZ LZS Opole w terminach wskazanych przez organizatora.  Zebranie zgód od rodziców dla każdego dziecka uczestniczącego w Projekcie Junior Sport na formularzu dostarczonym przez organizatora.  Zapraszanie, informowanie Marszałka Województwa Opolskiego i Operatora Wojewódzkiego WZ LZS Opole na wszelkiego rodzaju wydarzenia odbywające się w związku z realizacją Projektu wysyłając wiadomość do marszalek@opolskie.pl oraz wzlzsopole@op.plmarszalek@opolskie.plwzlzsopole@op.pl

12 Instytut Sportu - operator krajowy Operator wojewódzki – WZ LZS OPOLE DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ WOJEWÓDZKIE ZRZESZENIE LZS W OPOLU ul. Barlickiego 13 I p. pokój 102 45-083 Opole Tel. 77 454 38 67 lub 509 510 890 e-mail wzlzsopole@op.plwzlzsopole@op.pl Strona internetowa www.wzlzsopole.plwww.wzlzsopole.pl


Pobierz ppt "AGENDA SPOTKANIA 12 maja 2016 r. 16:00 – Przywitanie Uczestników Przewodniczący WZ LZS Opole – Gerard Halama 16:05 – Przedstawienie i omówienie Programu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google