Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. 1 Lublin,01.09 2011 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. 1 Lublin,01.09 2011 r."— Zapis prezentacji:

1 Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. 1 Lublin,01.09 2011 r.

2 Plan prezentacji 1.Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 2. Ewaluacje planowe w szkołach i placówkach Ewaluacja w liczbach 3. Kontrole planowe w szkołach i placówkach Kontrola w liczbach Informacje dotyczące budowy i stosowania arkuszy kontroli w roku szkolnym 2011/2012 4. Kluczowe problemy w edukacji - podsumowanie działań MEN w roku szkolnym 2010/11 2

3 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA monitorowanie W roku szkolnym 2010/2011: 1)w szkołach wszystkich typów: „Monitorowanie sposobu wykorzystania godzin, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a i b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)”; 2)w szkołach podstawowych i gimnazjach: „Monitorowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego”; 3)w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: „Realizacja działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami oraz wykorzystywanie przygotowanych przez nie ofert i materiałów”. 3

4 PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA monitorowanie W roku szkolnym 2011/2012: 1)w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach, innych formach wychowania przedszkolnego, w klasach I-III szkół podstawowych i w gimnazjach: „Monitorowanie wdrażania podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego”; 2)we wszystkich typach szkół publicznych dla młodzieży: „Monitorowanie realizacji zajęć wychowania fizycznego w formach proponowanych do wyboru przez uczniów”. 4

5 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA Rok szkolny 2010/2011: Badany obszar - „Procesy zachodzące w szkole lub placówce.” (Ewaluacja problemowa we wskazanym obszarze będzie stanowić 80 % wszystkich ewaluacji). Docelowo, każdy zespół ewaluatorów powinien w roku przeprowadzić około 15 ewaluacji (3 ewaluacje na dwa miesiące). 5

6 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO EWALUACJA Rok szkolny 2011/2012: ●„Ewaluacja całościowa” (25 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); ●„Ewaluacja problemowa w obszarze: Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkole, szkoły lub placówki” (50 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym); ●„Ewaluacja problemowa w obszarze wybranym przez kuratora oświaty na podstawie wniosków z nadzoru pedagogicznego” (25 % wszystkich ewaluacji w roku szkolnym). 6

7 Planowanie ewaluacji w szkołach i placówkach 1.Wizytatorzy przeprowadzający ewaluacje od 01.09. 2011r. do 31.08. 2012r. Każdy dwuosobowy zespół ewaluatorów wykona co najmniej: 12 ewaluacji (co najmniej 2 ewaluacje w zespołach szkół/placówek), w tym 3 ewaluacje całościowe i 9 ewaluacji problemowych: 6 w obszarze: „efekty”, 3 ewaluacje problemowe w obszarze wybranym przez KO. Ewaluatorzy przeprowadzający ewaluacje w ciągu całego roku szkolnego 2011/2012 wykonają co najmniej 180 ewaluacje /2652 /i sporządzą minimum 210 raporty z ewaluacji /3094/. 7

8 Planowanie ewaluacji w szkołach i placówkach 2.Wizytatorzy przeprowadzający ewaluacje od 01.01. 2012r. do 31.08. 2012r. Każdy dwuosobowy zespół ewaluatorów wykona co najmniej: 8 ewaluacji (co najmniej 2 ewaluacje w zespołach szkół/placówek), w tym: 2 ewaluacje całościowe i 6 ewaluacji problemowych: 4 ewaluacje w obszarze „efekty”, w tym co najmniej 1 ewaluacja w zespole szkół/placówek, 2 ewaluacje w obszarze wybranym przez KO. Ewaluatorzy przeprowadzający ewaluacje we wskazanym okresie wykonają co najmniej 24 ewaluacje /328/ i sporządzą minimum 27 raporty z ewaluacji /369/. 8

9 Planowanie ewaluacji w szkołach i placówkach 3.Wizytatorzy przeprowadzający ewaluacje od 01.03.2012r. do 31.08.2012r. Każdy dwuosobowy zespół ewaluatorów wykona co najmniej: 4 ewaluacje (te zespoły ewaluacyjne nie mają obowiązku przeprowadzania ewaluacji w zespołach szkół), w tym: 1 ewaluację całościową i 3 ewaluacje problemowe: 2 ewaluacje w obszarze „efekty” 1 ewaluacja w obszarze wybranym przez KO. Ewaluatorzy przeprowadzający ewaluacje we wskazanym okresie wykonają co najmniej 12 ewaluacji /171/ i sporządzą co najmniej 12 raportów z ewaluacji /171/. 9

10 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO KONTROLA Rok szkolny 2010/2011 (14 tematów kontroli): a)we wszystkich typach szkół i placówek: ●„Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów szkół i placówek publicznych zadań w zakresie planowania nadzoru pedagogicznego.” b)w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych: ● „Prawidłowość dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego.” c)w szkołach podstawowych, gimnazjach i ogólnokształcących szkołach ponadgimnazjalnych: ● „Prawidłowość dopuszczania do użytku programów nauczania.” ●„Prawidłowość organizacji indywidualnego nauczania w szkole na podstawie wydanych orzeczeń.” d)w gimnazjach: ●„Zgodność realizacji zadań szkoły w zakresie organizacji zajęć edukacyjnych przygotowanie do życia w rodzinie.” 10

11 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO KONTROLA Rok szkolny 2010/2011 cd: e)w technikach dla młodzieży i w zasadniczych szkołach zawodowych dla młodzieży: ●„Prawidłowość dopuszczania do użytku szkolnego programu nauczania w zawodzie. ●„Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych.” f)w poradniach psychologiczno – pedagogicznych: ●„Prawidłowość wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.” ●„Prawidłowość wydawania przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.” g)w publicznych bibliotekach pedagogicznych: ●„Wspieranie przez publiczne biblioteki pedagogiczne działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką.” 11

12 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO KONTROLA Rok szkolny 2010/2011 cd: h)w placówkach doskonalenia nauczycieli: ●„Przestrzeganie przez niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli przepisów prawa w zakresie planowania pracy i sprawozdawczości oraz zgodność danych widniejących we wpisie do ewidencji ze stanem faktycznym.” ●„Prawidłowość realizacji przez wojewódzkie placówki doskonalenia nauczycieli organizacji form współpracy i wymiany doświadczeń nauczycieli.” i)w bursach: ●„Prawidłowość organizacji pracy w bursie.” j)w domach wczasów dziecięcych: ●„Zgodność dokumentacji prowadzonej w domu wczasów dziecięcych z przepisami prawa.” k)w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach podstawowych: ●„Realizacja prawa dziecka pięcioletniego do rocznego przygotowania przedszkolnego”; l)w szkołach podstawowych: ●„Prawidłowość nadzorowania realizacji przez dzieci sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego”. 12

13 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO KONTROLA Rok szkolny 2011/2012 (10 tematów kontroli): a)we wszystkich typach publicznych szkół i placówek: ●„Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego"; b)w publicznych gimnazjach dla młodzieży, publicznych liceach ogólnokształcących dla młodzieży i publicznych technikach dla młodzieży: ●„Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa”; c)w publicznych szkołach podstawowych i publicznych gimnazjach: ●„Wybór podręczników szkolnych”; d)w publicznych szkołach podstawowych, dla których ustalono obwód: ●„Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego”; 13

14 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO KONTROLA Rok szkolny 2011/2012 cd: e)w publicznych i niepublicznych szkołach dla dorosłych każdego typu kształcących w formie stacjonarnej i zaocznej: ● „Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych” f)w publicznych technikach dla młodzieży kształcących w zawodzie technik ekonomista: ●„Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży”; g)w publicznych i niepublicznych punktach przedszkolnych i zespołach wychowania przedszkolnego: ●„Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa”; 14

15 KIERUNKI REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU PEDAGOGICZNEGO KONTROLA Rok szkolny 2011/2012 cd: h)w publicznych szkołach podstawowych, publicznych gimnazjach, publicznych szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży, z wyłączeniem: szkół specjalnych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego oraz oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych: ● „Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo – lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych”; i)w publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych: ●„Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury”; j)w ogólnodostępnych szkołach podstawowych i gimnazjach, z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych: ● „Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa”. 15

16 Kontrole planowe w szkołach i placówkach (liczba szkół i placówek) Planowanie kontroli w szkołach i placówkach powinno odbywać się w Kuratorium Oświaty na podstawie wykazu szkół i placówek pobranego z bazy SIO (dla danego województwa) i dostarczonego przez MEN. Wykaz zawiera: Arkusz 1 – szkoły i placówki samodzielne, Arkusz 2 – jednostki o złożonej strukturze (zespoły szkół, CKU ze szkołami, SOSW, MOW, MOS ze szkołami), Arkusz 3 – szkoły i placówki wchodzące w skład jednostek zawartych w arkuszu 2. 16

17 Kontrole planowe w szkołach i placówkach 17 L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą Szacunkowa liczba kontroli (w odniesieniu do szkół i placówek na podstawie danych z SIO) samodzielnychw zespołach 1 Prawidłowość wykonywania przez dyrektorów publicznych szkół i placówek planowych zadań w zakresie nadzoru pedagogicznego wszystkie typy publicznych szkół i rodzaje publicznych placówek kwiecień – czerwiec 2012 r. 5 % ok. 3000 (ok. 200 w lub.) 2 Zgodność przeprowadzania egzaminów poprawkowych z przepisami prawa szkoły publiczne (dla młodzieży) – gimnazjum, liceum ogólnokształcące, technikum październik – grudzień 2011 r. 10 % ok. 750 (ok. 60 w lub.) 3 Wybór podręczników szkolnych publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja wrzesień – październik 2011 r. 10 % ok. 1000 (ok. 140 w lub.) razem10 150

18 Kontrole planowe w szkołach i placówkach 18 L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą Szacunkowa liczba kontroli (w odniesieniu do szkół i placówek na podstawie danych z SIO) samodzielnychw zespołach 4 Prawidłowość nadzorowania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej spełniania przez dzieci pięcioletnie i sześcioletnie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego publiczne szkoły podstawowe, dla których ustalono obwód styczeń – luty 2012 r. 10 % ok. 1200 (ok. 100 w lub.) 5 Prawidłowość klasyfikowania i promowania w zakresie dopuszczania słuchaczy do egzaminów semestralnych w publicznej i niepublicznej szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych szkoły dla dorosłych każdego typu kształcące w formie stacjonarnej i zaocznej marzec – kwiecień 2012r. 20 % publicznych szkół dla dorosłych i 20 % niepublicznych szkól dla dorosłych ok. 800 (ok. 50 w lub.)

19 Kontrole planowe w szkołach i placówkach 19 L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą Szacunkowa liczba kontroli (w odniesieniu do szkół i placówek na podstawie danych z SIO) samodzielnychw zespołach 6 Prawidłowość organizacji praktyk zawodowych przez publiczne technika dla młodzieży publiczne technika dla młodzieży kształcące w zawodzie technik ekonomista maj – czerwiec 2012 20% techników dla młodzieży kształcących w zawodzie technik ekonomista ok. 400 (ok. 5 w lub.) 7 Zgodność organizacji i sposobu działania innej formy wychowania przedszkolnego z przepisami prawa publiczne i niepubliczne punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego styczeń 2012 r. 50% zespołów wychowania przedszkolnego I 20% punktów przedszkolnych ok. 220 punktów przedszkolnych (20 w lub.) ok. 50 zespołów wychowania przedszkolnego (5 w lub.)

20 Kontrole planowe w szkołach i placówkach 20 L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą Szacunkowa liczba kontroli (w odniesieniu do szkół i placówek na podstawie danych z SIO) samodzielnychw zespołach 8 Zgodność organizacji zajęć z wychowania fizycznego realizowanych w formie zajęć klasowo-lekcyjnych z ramowymi planami nauczania w zakresie liczby uczniów w grupach w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz podziału na grupy dla dziewcząt i chłopców w szkołach ponadgimnazjalnych publiczne szkoły podstawowe, publiczne gimnazja, publiczne szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży, z wyłączeniem: szkół specjalnych, szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego, oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych październik – grudzień 2011 r. 10 % ok. 2000 (ok. 200 w lub.) razem10 150

21 Kontrole planowe w szkołach i placówkach 21 L.p. Kierunki realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego – kontrole w zakresie Typ szkoły /rodzaj placówki Optymalny termin realizacji Optymalny procent szkół i placówek objętych kontrolą Szacunkowa liczba kontroli (w odniesieniu do szkół i placówek na podstawie danych z SIO) samodzielnychw zespołach 9 Przestrzeganie przepisów dotyczących nauczania języka mniejszości etnicznych oraz jej własnej historii i kultury publiczne szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne październik – listopad 2011 r. wszystkie szkoły wykazane w SIO jako prowadzące nauczanie dla języka mniejszości etnicznych ok. 30 10 Zgodność organizacji kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych i gimnazjach ogólnodostępnych, integracyjnych oraz ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi z przepisami prawa szkoły podstawowe i gimnazja ogólnodostępne, z oddziałami integracyjnymi i integracyjne (nie dotyczy szkół ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi). maj – czerwiec 2012 r. 10% szkół spośród wytypowanych w wyniku monitoringu szkół ogólnodostępnych, ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi i integracyjnych. ok. 50 razem10 150

22 Wskaźnik szkół i placówek do przeprowadzenia zarówno ewaluacji jak i kontroli w roku szkolnym 2011/12 1.Liczba szkół / placówek, w których do 31 lipca 2011r. przeprowadzono ewaluacje i kontrole – 27 2.Liczba szkół / placówek, w których do 31 grudnia 2011r. ma być przeprowadzona zarówno ewaluacja, jak i kontrole – 27+ 67=94 3. Liczba szkół / placówek, w których do 31 sierpnia 2012r. ma być przeprowadzona zarówno ewaluacja, jak i kontrole – 94+154=248 22

23 Informacje dotyczące budowy i stosowania arkuszy kontroli w roku szkolnym 2011/2012 W arkuszach kontroli na rok szkolny 2011/2012 wprowadzono m.in. następujące zmiany (w porównaniu z arkuszami wcześniejszymi): Arkusz kontroli został pozbawiony informacji o kontrolowanej szkole, które znajdą się w protokole kontroli zamieszczonym na platformie internetowej www.npkontrola.pl Oprócz arkuszy kontroli zatwierdzanych przez Ministra Edukacji Narodowej, równolegle powstaje wersja arkusza z instrukcją korzystania dla wizytatora, która będzie przesyłana Państwu Kuratorom do wykorzystania, i która stanowi podstawę opracowania arkusza na platformie internetowej. 23

24 Informacje dotyczące budowy i stosowania arkuszy kontroli w roku szkolnym 2011/2012 Uwagi, które mają ukierunkowywać działania wizytatora (i dyrektora szkoły/placówki) i zapobiegać wszelkim nieprawidłowym interpretacjom zagadnienia, przeniesiono przed zagadnienie szczegółowe. „Wyjaśnienia dyrektora szkoły/placówki dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości” umieszczono pod każdym punktem arkusza kontroli, przy badaniu którego kontrolujący może wykryć nieprawidłowość. Należy tam wpisywać informacje o tym, jakie przyczyny nieprawidłowości podaje dyrektor. Do punktów, których badanie może skutkować wykryciem nieprawidłowości sformułowano wzory zaleceń, których zaznaczenie na platformie spowoduje automatyczne umieszczenie zalecenia w protokole kontroli. 24


Pobierz ppt "Kuratorium Oświaty w Lublinie Kuratorium Oświaty w Lublinie Nadzór pedagogiczny Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2011/2012 r. 1 Lublin,01.09 2011 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google