Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIAT ŁOSICKI MIASTO I GMINA ŁOSICE TYTUŁ PROJEKTU: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW ZIEMI ŁOSICKIEJ Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIAT ŁOSICKI MIASTO I GMINA ŁOSICE TYTUŁ PROJEKTU: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW ZIEMI ŁOSICKIEJ Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych."— Zapis prezentacji:

1 POWIAT ŁOSICKI MIASTO I GMINA ŁOSICE TYTUŁ PROJEKTU: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW ZIEMI ŁOSICKIEJ Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ ”

2 Wstęp Pomysł: Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z udziałem pracowników UW. Łosice: miasto ok. 7500 mieszkańców, centrum administracyjne, medyczne, gospodarcze powiatu, skrzyżowanie krajowej 19 i wojewódzkiej 698, najbardziej wysunięta na wschód część Mazowsza. Cykl spotkań: pracowników administracji, służb porządkowych oraz zainteresowanych organizacji pozwolił na wyznaczenie celów i obszarów działania. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej”

3 Informacje ogólne o projekcie Obszar I: Bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania Termin i miejsce realizacji: województwo mazowieckie, powiat łosicki, miasto i gmina Łosice – rok 2012 Wnioskowana kwota dotacji: 100 000,00 zł Koszt całkowity: 159 383,58 zł Środki własne: 59 383,58 zł „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej”

4 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców i przybywających gości, 2. Ograniczenie wykroczeń i przestępstw przeciwko zdrowiu i mieniu, 3. Zabezpieczenie pamiątek historycznej przeszłości Podlasia – obiektów zabytkowych, świadczących o różnorodności religijnej i szczególnej wielokulturowości, ważnych atrakcji przyrodniczych itp. 4. Podniesienie poziomu świadomości społecznej w zakresie:  profilaktyki, poczucia bezpieczeństwa i skuteczności działań w kierunku jego poprawy;  wiedzy na temat istniejących na naszym terenie obiektów zabytkowych i pamiątek kultury chrześcijańskiej Podlasia i ich skutecznego zabezpieczenia i ochrony; „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej” Cele projektu

5 Harmonogram planowanych działań Działanie 1 Opracowanie szczegółowej diagnozy, potrzeb; analiza stanu bezpieczeństwa ze wskazaniem stref : wrzesień - październik 2011 Działanie 2 Przygotowanie i złożenie wniosku w Konkursie „Razem Bezpieczniej”: październik 2011 Działanie 3 Opracowanie Specyfikacji IWZ: grudzień 2011 - styczeń 2012 Działanie 4 Ogłoszenie przetargu na dostawę i usługi monitoringu: luty 2012 Działanie 5 Spotkania promocyjne - dotyczące programu i naszego Projektu: wrzesień 2011 - czerwiec 2012 „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej”

6 Harmonogram planowanych działań Działanie 6 Rozstrzygnięcie przetargu, zawarcie umowy z dostawcą urządzeń monitoringowych: marzec 2012 Działanie 7 Zamontowanie kamer i urządzeń telewizji dozorowanej - wykonanie czynności związanych z realizacją Projektu: kwiecień - czerwiec 2012 Działanie 8 Odbiór prac i uruchomienie monitoringu wizyjnego w Łosicach: czerwiec - lipiec 2012 Działanie 9 Akcja informacyjna i działania dotyczące edukacji i poprawy bezpieczeństwa prowadzone przez Instytucje współpracujące oraz Partnerów Projektu: październik 2011 - wrzesień 2012 Działanie 10 Rozliczenie Projektu – podsumowanie rezultatów osiągniętych w wyniku realizacji Projektu: III kwartał 2012 „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej”

7 Kalkulacja przewidywanych kosztów projektu Rodzaj kosztu Koszt całkowity (zł) Kwota dotacji (zł) Środki własne (zł) Koszty monitoringu 101 823,5897 540,004 283,58 Wykonanie przyłącza elektrycznego i oświetlenia 39 360,002 460,0036 900,00 Organizacja spotkań i pogadanek dla młodzieży i dorosłych, promocja projektu 9 200,000 Organizacja konkursów i występów poświęconych problematyce bezpieczeństwa 8 000,000 Prowadzenie aktywnego forum „Bezpieczne Miasto i Powiat” w formie strony internetowej poświęconej problematyce bezpieczeństwa 1 000.0001 000,00 Ogółem 159 383,58100 000,0059 383,58 „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej”

8 Lokalizacja kamer Kamery 1 i 2 umożliwią ciągłą obserwację Rynku (ścisłego centrum miasta) oraz położonego w nim Parku im. A. Jagiellończyka – tutaj koncentruje się największy ruch samochodowy (droga 698) i pieszy – tu jest najwięcej zdarzeń – statystycznie najwięcej wykroczeń; Kamery 3 i 4 pozwolą ciągle monitorować obszar wokół Dworca PKS sp. z o.o. oraz Parku XX-lecia. Są to miejsca również często uczęszczane i rozległe. Z uwagi na to, że rejon parku w głębi po zmroku jest nie oświetlony sprzyja to gromadzeniu się elementów chuligańskich. Często odnotowujemy tu niszczenie mienia i inne wykroczenia, czy wybryki chuligańskie; Kamera 5 obejmie otoczenie Urzędu Miasta i Gminy, ŁDK i kościoła pw. św. Zygmunta. Są to centralne, bardzo ważne miejsca, w których koncentruje się życie praktycznie przez całą dobę i narażone są na różne działania – także wybryki chuligańskie, skierowane przeciwko ludziom i mieniu; „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej”

9 Lokalizacja kamer Kamera 6 obejmie monitoringiem otoczenie wokół Starostwa Powiatowego, parkingu przy budynku byłego Klasztoru Księży Komunistów, zaplecza Zespołu Szkól nr 2, Skate Parku. To również miejsce szczególne, z niedoświetlonymi parkingami zakamarkami, ciągle rozbudowywane – ważny deptak i miejsce, gdzie pojawia się coraz więcej ludzi; Kamery 7 i 8 umożliwią obserwację otoczenia terenu w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum im. Jana Pawła II. To tu przy szkole, szczególnie po zakończeniu lekcji – pojawia się różna – także trudna młodzież – i popełnianych jest szereg wykroczeń, z niszczeniem mienia Szkoły przede wszystkim. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej”

10 Lokalizacja kamer

11 „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej” Lokalizacja kamer: nr 1 i nr 2

12 „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej” Lokalizacja kamery nr 3

13 „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej” Lokalizacja kamery nr 4

14 „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej” Lokalizacja kamery nr 5

15 „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej” Lokalizacja kamery nr 6

16 „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej” Lokalizacja kamer: nr 7 i nr 8

17  Pośredni:  Mieszkańcy miasta Łosice, mieszkańcy gminy Łosice, szczególnie młodzież i dzieci,  Właściciele sklepów i lokali użytkowych.  Projekt Odnowy Cmentarzy Żydowskich w Polsce (PJCRP)  Parafie Rzymsko-Katolickie w Łosicach,  Organizacje pozarządowe.  Bezpośredni:  Rada Miasta i Gminy Łosice,  Burmistrz Miasta i Gminy Łosice,  Straż Miejska,  Komenda Powiatowa Policji,  Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej” Adresaci projektu

18 Instytucje zaangażowane w realizację projektu Bezpośrednio zaangażowane: Miasto i Gmina Łosice; Powiat Łosicki; Komenda Powiatowa Policji w Łosicach; Straż Miejska; Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łosicach; Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w Łosicach; PJCRP (organizacja Polsko-Żydowska).

19 Instytucje zaangażowane w realizację projektu Partnerzy:  Ochotnicza Straż Pożarna w Łosicach;  Łosicki Dom Kultury;  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łosicach;  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łosicach;  Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Zygmunta w Łosicach;  Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Łosicach;  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łosickiej;  Powiatowy i Miejsko-Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Łosicach.

20 Instytucje zaangażowane w realizację projektu Instytucje i organizacje współpracujące:  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łosicach;  SPZOZ i Szpital w Łosicach;  NPZOZ działające w Łosicach;  Instytucje finansowe – Banki z Łosic;  Szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie w Łosicach;  Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

21 Rezultaty projektu 1. Poprawa bezpieczeństwa w łosickiej przestrzeni publicznej. 2. Poprawa koordynacji i skuteczności działań podmiotów. odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście. 3. Ograniczenie liczby najbardziej dokuczliwych przestępstw oraz zjawisk patologicznych. 4. Skłonienie kierujących pojazdami do przestrzegania zasad ruchu drogowego. 5. Wzrost poziomu zaufania mieszkańców do Policji, Straży Miejskiej, itp. 6. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa przez mieszkańców miasta. 7. Umocnienie współpracy organizacji pozarządowych i innych instytucji zaangażowanych w sprawę poprawy stanu bezpieczeństwa. 8. Poprawa wizerunku miasta, jako bezpiecznego i atrakcyjnego miejsca do prowadzenia działalności gospodarczej. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej”

22 Metody monitorowania 1. Statystyki policyjne dotyczące wykrywalności przestępstw i wykroczeń, 2. Okresowe raporty Policji i Straży Miejskiej dotyczące stanu bezpieczeństwa w Łosicach, 3. Okresowe sprawozdania instytucji i organizacji współpracujących – naszych Partnerów – dotyczące stanu bezpieczeństwa w miejscach publicznych i na osiedlach mieszkalnych, 4. Pisemne spostrzeżenia członków Powiatowego i Miejsko -Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łosicach oraz Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące stanu bezpieczeństwa. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej”

23 Znaczenie projektu Ograniczenie przestępczości, chuligaństwa i zachowań patologicznych; Skuteczne narzędzie wspierające realizację ustawowych celów pracy policji, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej i miasta i gminy łosice; Zachęcenie ludzi do przełamania bierności i anonimowości do współdziałania z podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej”

24 Plany na przyszłość „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej” Program zmian wizerunku miejsc sprzyjających zachowaniom patologicznym, na miejsca rekreacji, kultury czy pamięci historycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa przestrzennego oraz odpowiedniej infrastruktury (ławki, oświetlenie itp..) Projekt w ramach POIG –położenie światłowodu i sieci wimax. Zgłaszanie kolejnych obszarów monitoringu wraz z deklaracją partnerstwa.

25 Dziękuję za uwagę. Mariusz Kucewicz Wicestarosta Łosicki Kontakt: m.kucewicz@losice.pl tel. +48 697 909 703 Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ ” „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Ziemi Łosickiej”


Pobierz ppt "POWIAT ŁOSICKI MIASTO I GMINA ŁOSICE TYTUŁ PROJEKTU: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW ZIEMI ŁOSICKIEJ Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google