Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do Roku 2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do Roku 2020."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do Roku 2020

2 Zarządzeniem nr 68 z dnia 9 marca 2011r. Prezydent Miasta Torunia powołał Zespół Konsultacyjny ds. opracowania „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020. Pierwsze spotkania zespołu odbyły się w dniach 29 marca 2011r. podczas swoich spotkań zespół przygotował Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącego opracowania dokumentu strategii, a 2 przedstawicieli zespołu weszło w skład Komisji Przetargowej, której zadaniem był wybór wykonawcy strategii. Zespół uczestniczył również w warsztatach strategicznych dotyczących przygotowania analizy SWOT, analizy pola sił oraz celów strategicznych i wizji rozwoju kultury w naszym mieście do roku 2020. Członkowie Zespołu uczestniczyli w przygotowaniu projektów wszystkich dokumentów strategicznych zgłaszając swoje sugestie odnośnie dokonania optymalnych korekt i uzupełnień dokumentu. PRZEBIEG PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU KULTURY MIASTA TORUNIA

3 W skład zespołu weszli przedstawicieli: Wydziałów Urzędu Miasta Torunia Miejskich Instytucji Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Organizacji Pozarządowych Niezależnych Artystów i Animatorów Kultury Zespół Konsultacyjny ds. opracowania „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do 2020 roku

4 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentu pod nazwą Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 za najkorzystniejszą uznano ofertę Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego - cena 51.250 zł. brutto. Wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta odpowiadała Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i była najkorzystniejsza. W dniu 5 października 2011 została z oferentem podpisana umowa na wykonanie opracowania. PRZEBIEG PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU KULTURY MIASTA TORUNIA

5 PRZEBIEG PRAC NAD STRATEGIĄ KULTURY MIASTA TORUNIA I. Diagnoza: - analizy statystyczne (listopad 2011-styczeń 2012) - badania ilościowe: ankieta elektroniczna wśród mieszkańców Torunia (15-30 marca 2012) - badania jakościowe: 6 grup fokusowych: 1. Dyrektorzy miejskich instytucji kultury (Teatr Baj Pomorski, 24.11.2011) 2. Artyści i liderzy organizacji pozarządowych działających w sferze kultury (Teatr Baj Pomorski, 25.11.2011) 3. Radni Miasta Torunia (Urząd Miasta Torunia, 9.02.2012) 4. Przedstawiciele wojewódzkich instytucji kultury (Książnica Kopernikańska, 20.03.2012) 5. Młodzież gimnazjalna i licealiści (Urząd Miasta Torunia, 8.05.2012) 6. Studenci toruńskich uczelni (Urząd Miasta Torunia, 8.05.2012).

6 Rekomendacje do strategii przedstawione przez uczestników badań : Synchronizacja wydarzeń kulturalnych w Toruniu. Budowanie produktu kulturalnego Torunia w oparciu o np. kluczowe wydarzenia tj. festiwale Skyway, Kontakt, Toffifest. Wykorzystanie potencjału najlepiej postrzeganych instytucji, Utworzenie forum debaty o kulturze – organ opiniotwórczy. Utworzenie zintegrowanego systemu informacji o kulturze w mieście; Zapewnienie spójności strategii kultury i strategii turystyki. Wykorzystanie potencjału kultury alternatywnej dla wizerunku Torunia. Wspólne działania w sferze kultury we współpracy z Bydgoszczą.

7 Wprowadzenie nowych instrumentów finansowania w sferze kultury. Ułatwienia w zakresie wykorzystywania przestrzeni miejskiej na potrzeby wydarzeń kulturalnych. Rozbudowa oferty kulturalnej w innych częściach miasta poza Starówką, zwłaszcza w Rubinkowie i Bydgoskim Przedmieściu. Lepsze wykorzystanie potencjału historycznej tkanki miejskiej, jako przestrzeni wystawienniczej i sceny wydarzeń kulturalnych – działania w przestrzeni miejskiej. Tworzenie inkubatorów kultury. Podejmowanie działań w zakresie edukacji kulturalnej mieszkańców miasta. Stworzenie nowej wielotematycznej plenerowej imprezy kulturalnej w okresie letnim Rekomendacje – ciąg dalszy :

8 PRZEBIEG PRAC NAD STRATEGIĄ KULTURY MIASTA TORUNIA II. Planowanie strategii: 1 warsztat strategiczny – prezentacja wstępnych wyników badań i analiz oraz analiza SWOT (Urząd Miasta Torunia, 7-8.02 2012 r.) 2 warsztat strategiczny – dokończenie analizy SWOT, określenie wizji strategicznej dla kultury w Toruniu, przeprowadzenie analizy pola sił (Urząd Miasta Torunia, 19-20.03.2012 r.) 3 warsztat strategiczny – precyzowanie celów strategicznych i operacyjnych, wytyczanie propozycji zadań, mierników i sposób weryfikacji (Urząd Miasta Torunia, 16-17.04.2012 r.). III. Konsultacje społeczne: (31 lipiec – 28 wrzesień 2012). Raport z przeprowadzenia konsultacji społecznych (październik – listopad)

9 Konsultacje społeczne: 31 lipiec - 28 wrzesień

10 Konsultacje społeczne: ogółem w konsultacjach wzięło udział ponad 120 przedstawicieli organizacji pozarządowych i niezależnych twórców kultury łącznie zostało złożonych 18 wniosków z uwagami do projektu strategii

11 Przygotowany dokument składa się z następujących elementów: - diagnozy – „Raportu o stanie kultury w Toruniu”; - właściwego dokumentu strategicznego – „Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020”; - „Programu Edukacji Kulturalnej”; - „Planu rzeczowo-finansowego” stanowiącego załącznik do opracowania;

12 WIZJA KULTURY W TORUNIU Toruń miejscem narodzin gwiazd na miarę Mikołaja Kopernika. Toruń jest miastem, w którym aktywność kulturalna jest najważniejszą sferą życia jego mieszkańców i odwiedzających go przybyszów. Gotycka sceneria Miasta stała się przestrzenią dla kultury prezentowanej w sposób wieloaspektowy i wielopłaszczyznowy oraz tworzonej przy współudziale twórców, animatorów i odbiorców. Otwarte jak w herbie bramy Miasta zapraszają wszystkich, którzy pragną stworzyć nową jakość w kulturze, dokonać odkryć i osiągnięć artystycznych na miarę najwybitniejszych synów Torunia oraz tych, którzy chcą z tej oferty skorzystać.

13 Efektywne zarządzanie kulturą Cele strategiczne Strategii Rozwoju Kultury Torunia do 2020 roku i ich wzajemne relacje Efektywne zarządzanie kulturą

14 Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do Roku 2020 OBSZARY STRATEGICZNE OFERTA KULTURALNA TORUNIA DZIEDZICTWO KULTUROWE FUNKCJONOWANIE KULTURY CELE STRATEGICZNE Miasto Toruń siedzibą kreatywnych podmiotów kultury Miasto Toruń miejscem prestiżowych wydarzeń kulturalnych Ochrona dziedzictwa kulturowego Efektywne zarządzanie kulturą CELE OPERACYJNE Rozwój oferty kulturalnej Torunia Wykreowanie i wypromowanie produktów kulturowych Miasta Torunia Zrównoważony rozwój przestrzeni publicznej miasta Intensyfikacja promocji miasta przez kulturę Rozwój zróżnicowanych form twórczości Rozwój turystyki kulturalnej w Toruniu Dziedzictwo kulturowe jako motor rozwoju gospodarczego Rozwój instrumentów wspierających działalność kulturalną Intensyfikacja współpracy nauki i kultury Rozwijanie kompetencji odbiorców w zakresie uczestnictwa w kulturze i organizatorów w zakresie nowoczesnego zarządzania kulturą Optymalizacja wykorzystania zasobów w sferze kultury

15 Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do Roku 2020 Cel strategiczny I: MIASTO TORUŃ SIEDZIBĄ KREATYWNYCH PODMIOTÓW KULTURY I.1. Rozwój oferty kulturalnej Torunia Tworzenie wysokiej jakości i zróżnicowanej oferty całorocznej, w tym bogatej oferty letniej Rozwijanie współpracy instytucji kultury i organizacji pozarządowych w zakresie przygotowywania i realizacji oferty kulturalnej Rozwijanie współpracy międzynarodowej w tworzeniu i realizacji oferty kulturalnej (projekty, wydarzenia, imprezy itp.) I.2. Rozwój zróżnicowanych form twórczości Wspieranie unikatowych, niestandardowych projektów artystycznych oraz nowych form i trendów w sztuce Aktywne wspieranie i promowanie twórczości i dorobku lokalnych artystów oraz przedsięwzięć kulturalnych w kraju i za granicą Stwarzanie warunków dla rozwoju ekspresji twórczej niezależnych, alternatywnych twórców oraz poszerzanie przestrzeni dla twórczej kreacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych I.3. Intensyfikacja współpracy nauki i kultury Łączenie projektów w sferze nauki (w tym badawczych) i projektów w sferze kultury Rozwój metod i instrumentów dokonywania pogłębionych analiz działalności w sferze kultury w Toruniu

16 Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do Roku 2020 Cel strategiczny II: MIASTO TORUŃ MIEJSCEM PRESTIŻOWYCH WYDARZEŃ KULTURALNYCH II.1.Wykreowanie i wypromowanie produktów kulturowych Miasta Torunia Współpraca podmiotów publicznych, prywatnych i społecznych na rzecz stworzenia wspólnego przedsięwzięcia/produktu kulturowego – marki kulturowej Torunia Opracowanie i intensyfikacja promocji produktów kulturalnych Torunia Systematyczny rozwój przedsięwzięć kulturalnych o randze ponadlokalnej II.2.Rozwój turystyki kulturalnej w Toruniu Wytyczenie szlaków tematycznych w sferze kultury Rozwój turystyki kwalifikowanej związanej z ofertą kulturalną Torunia Rozwój sektora gospodarczego w oparciu o ofertę i potencjał kulturowy Torunia

17 Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do Roku 2020 Cel strategiczny III: OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO III.1.Zrównoważony rozwój przestrzeni publicznej miasta Opracowanie i wdrożenie programu rewitalizacji Starego Miasta w Toruniu Opracowanie i wdrożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Starego Miasta oraz Parku Kulturowego Stare Miasto Kompleksowa ochrona układów urbanistycznych i zidentyfikowanych wartości kulturowych dzielnic Torunia III.2.Dziedzictwo kulturowe jako motor rozwoju gospodarczego Wykorzystanie historycznej przestrzeni miasta do prowadzenia działalności kulturalnej i związanej z nią działalności gospodarczej Współpraca podmiotów publicznych, społecznych i prywatnych w zakresie produktu markowego związanego z dziedzictwem Upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców na temat dziedzictwa kulturowego Torunia i jego ochrony

18 Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do Roku 2020 Cel strategiczny IV: EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE KULTURĄ IV.1. Intensyfikacja promocji miasta przez kulturę Integrowanie systemów informacyjnych w sferze kultury Opracowanie i wdrożenie kompleksowego programu promocji kulturalnej Torunia (m.in. imprez, wydarzeń, artystów) na arenie krajowej i międzynarodowej Intensyfikacja i koncentracja obecności Torunia na mapie najważniejszych krajowych i międzynarodowych wydarzeń kulturalnych

19 Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do Roku 2020 IV.2.Rozwój instrumentów wspierających działalność kulturalną Opracowanie i wdrożenie nowych narzędzi umożliwiających działalność w sferze kultury (np. promesa, programy/konkursy wieloletnie, program małych i dużych grantów, budżet partycypacyjny, inkubator kultury, budżety zadaniowe) i rozwój istniejących instrumentów Koordynacja i intensyfikacja współpracy różnych środowisk kultury oraz podmiotów działających w sferze kultury w Toruniu Koordynacja współpracy z innymi sektorami publicznymi w Toruniu na rzecz rozwoju kultury (m.in. edukacja, turystyka, gospodarka, promocja) Wykorzystywanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu podmiotami kultury i ułatwianiu dostępu uczestników do oferty kulturalnej (np. systemy typu e-bilet, e-rezerwacja, e-uczestnictwo, karta miejska) Tworzenie wieloletnich programów działalności artystycznej miejskich instytucji kultury i organizacji pozarządowych Usprawnianie procedur administracyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć kulturalnych w Toruniu

20 Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do Roku 2020 IV.3.Rozwijanie kompetencji odbiorców w zakresie uczestnictwa w kulturze i podmiotów kultury w zakresie nowoczesnego zarządzania kulturą Współpraca instytucji i środowisk kultury ze sferą oświaty w zakresie programu edukacji kulturalnej w Toruniu Stwarzanie warunków dla rozwoju kompetencji i umiejętności w zakresie zarządzania sferą kultury Wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania do miejskich instytucji kultury (np. zarządzanie strategiczne, zarządzanie projektowe, Strategiczna Karta Wyników, controlling) IV.4. Optymalizacja wykorzystania zasobów w sferze kultury Rozwój i modernizacja infrastruktury kulturalnej w Toruniu Lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów materialnych oraz ludzkich dla działalności kulturalnej Synchronizacja przedsięwzięć pomiędzy podmiotami kultury w Toruniu Badania sektora kultury (m.in. poziom satysfakcji klientów, efektowność oddziaływania instytucji kultury, programów, zlecanych zadań). Rozwijanie współpracy samorządów województwa i miast: Torunia oraz miast ościennych w zakresie działalności kulturalnej, wykorzystania dziedzictwa kulturowego, turystyki kulturowej i promocji.

21 Finansowanie wdrażania Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia do roku 2020 Wdrażanie strategii będzie finansowane ze środków ujętych w budżecie Gminy Miasta Toruń przeznaczanych corocznie na kulturę. Proponowana dynamika wzrostu w zakresie wydatków w latach 2013 – 2017 w wysokości 1 % w stosunku rocznym. Proponowana dynamika wzrostu w zakresie wydatków w latach 2018 – 2020 w wysokości 3 % w stosunku rocznym.

22 Wdrażanie Strategii W dniu 27 marca 2013 powołany został 11 – osobowy Zespół ds. Wdrażania Strategii Rozwoju Kultury Miasta Torunia Główne zadania zespołu: Zespół wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez: 1) przygotowywanie programów, projektów, planów rocznych oraz preliminarzy budżetowych związanych z wdrażaniem strategii oraz dokonywanie ich okresowej aktualizacji i monitoringu; 2) przeprowadzanie okresowej ewaluacji strategii oraz podejmowanie działań zmierzających do aktualizacji dokumentu; 3) monitorowanie stanu zasobów rzeczowych, ludzkich i organizacyjnych podmiotów działających w obszarze kultury i edukacji kulturalnej; 4) koordynowanie współpracy pomiędzy wydziałami Urzędu Miasta, podmiotami, organizatorami i twórcami działającymi w sferze kultury; 5) harmonizowanie realizacji działań zapisanych w Strategii z działaniami, które są podejmowane w celu realizacji innych dokumentów strategicznych miasta Torunia;

23 Wdrażanie Strategii W ramach wdrażania strategii zespół podjął prace nad: - opracowaniem instrumentu synchronizacji organizowanych imprez kulturalnych oraz zoptymalizowania dostępu do informacji o wydarzeniach kulturalnych; -rozpoczęcie prac dotyczących powstania Inkubatora Artystycznego w rewitalizowanych budynkach z przełomu XIX \ XX; - rozpoczęto optymalizacje wykorzystania zasobów dostępnych w sferze kultury.


Pobierz ppt "Strategia Rozwoju Kultury Miasta Torunia do Roku 2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google