Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przepisy dot. interoperacyjności dla wszystkich 34 tematów opublikowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przepisy dot. interoperacyjności dla wszystkich 34 tematów opublikowane."— Zapis prezentacji:

1

2

3

4

5

6 Przepisy dot. interoperacyjności dla wszystkich 34 tematów opublikowane

7

8

9 EGiBGESUTK-GESUTBDNMTBDOOBDOT 500 BDOT 10k BDOrtoPRG/EMUiAPRNG BDSOG

10 Systemy Informacyjne GUGiK/współ- działanie z JST Geoportal SDI UMM SZPRG EMUiA KSZBDOT Generalizacja SZNMT ZSIN K-GESUT Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu ZSIN- F1

11 Dalsza informatyzacja kluczowych komponentów systemu geoinformacyjnego Państwa Modernizacja ewidencji gruntów i budynków - Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN). Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT). Baza danych obiektów topograficznych w skalach 1:500 –1:5000 (BDOT500)/mapa zasadnicza.

12

13

14 Część opisowa ewidencji gruntów i budynków MiastaTer. wiejskie Zbiory zawierające dane opisowe dot. gruntów, budynków i nieruchomości lokalowych 87 %44 % Zbiory zawierające dane opisowe dot. gruntów i budynków 1 %3 % Zbiory zawierające dane opisowe dot. gruntów 12 %53 % Część graficzna ewidencji gruntów i budynków MiastaTer. wiejskie Mapa ewidencyjna w postaci wektorowej92 %72 % Mapa ewidencyjna w postaci rastrowej2 %8 % Mapa ewidencyjna w postaci analogowej6 %20 % * w opracowaniu - stan informatyzacji EGiB na dzień r.

15 Stan informatyzacji EGiB na dzień r.

16 PROJEKT ZSIN - Faza I modernizacja EGiB - 48 mln zł system - 5,5 mln zł modernizacja EGiB Przykłady: RPO Cyfrowe Lubelskie (Priorytet 2) RPO Cyfrowe Małopolskie (Priorytet 2) PROJEKT ZSIN - Faza II modernizacja EGiB mln zł system - 20 mln zł modernizacja EGiB tyś zł

17 Projekt „ZSIN-Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza I” ma na celu usprawnienie procesu obsługi spraw prowadzonych przez administrację publiczną w zakresie rejestracji nieruchomości oraz zapewnienia dostępu do aktualnych danych dotyczących informacji o nieruchomościach dla obywateli i przedsiębiorców. 17 MF MS Nowa Księga Wieczysta MZ (CSIOZ) UKE ZUS GUS TERYT, REGON IMiGW MG MPiPS Instytut Łączności CPI GUGIK ZSIN MEN MIR MAC ePUAP Samorządy MSW PESEL MNiSW UZP MRiRW KSEP MŚ MSZ MKiD N UOKiK MON EPN GEOPORTAL ZSIN PRG EMUiA, EPN, EGiB EMUiA

18

19 DOLNOŚLĄSKIE jaworski milicki oławski świdnicki wołowski wrocławski PODKARPACKIE sanocki przemyski lubaczowski strzyżowski jasielski ropczycko- sędziszowski tarnobrzeski stalowowolski niżański POMORSKIE bytowski chojnicki człuchowski gdański kartuski M. Gdynia malborski nowodworski pucki słupski lęborski starogardzki MAŁOPOLSKIE myślenicki nowotarski chrzanowski gorlicki ZACHODNIO- POMORSKIE białogardzki świdwiński szczecinecki stargardzki pyrzycki łobeski koszaliński kołobrzeski wałecki policki gryficki kamieński myśliborski choszczeński sławieński gryfiński goleniowski drawski

20 projekt „ZSIN - Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II” - kontynuacja „ZSIN – Faza I” dostosowanie danych EGiB do wymagań ZSIN oraz podniesienie ich jakości i wiarygodności w wyniku modernizacji zgodnie z określonym modelem jakości włączenie kolejnych baz danych EGiB do centralnego repozytorium kopii zbiorów danych EGIB zapewniającego integrację rozproszonych zasobów. Projekt założeń do Rządowego Programu Rozwoju ZSIN na lata Pełnomocnik Rządu ds. ZSIN

21 Włączenie do ZSIN zbiorów danych: geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach centralnego rejestru form ochrony przyrody Wykonywanie analiz na zbiorach danych centralnego repozytorium, w tym np. analiz sieciowych na potrzeby ratownictwa, analiz na danych RCiWN.

22 Włączenie do ZSIN serwisu tematycznego średnich cen transakcyjnych gruntów, gruntów zabudowanych, lokali - opartego na danych z RCiWN Włączenie do ZSIN zestandaryzowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

23

24 SZACUNEK roczne oszczędności - około 35 mln zł

25 Spisy ludności, statystyka Dostawcy Poczta Zarządzanie kryzysowe Nawigacja, aplikacje mobilne Usługi komunalne ZUS, CEIDG, rejestry ochrony zdrowia, edukacja ….

26 Rozporządzenie w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów określa: szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zwanej dalej „ewidencją”;szczegółowy zakres informacji gromadzonych w bazach danych ewidencji miejscowości, ulic i adresów, zwanej dalej „ewidencją”; organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych ewidencji;organizację i tryb tworzenia, aktualizacji i udostępniania baz danych ewidencji; wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku.wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku.

27 Ewidencja miejscowości musi być prowadzona w systemie teleinformatycznym spełniającym minimalne wymagania określone w rozporządzeniu: kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu; udostępnianie danych za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej;udostępnianie danych za pomocą usług, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej; przekazywanie do państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju nowych lub zmienionych danych ewidencji dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej, również z wykorzystaniem usług sieciowych.przekazywanie do państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju nowych lub zmienionych danych ewidencji dotyczących adresów i ich lokalizacji przestrzennej, również z wykorzystaniem usług sieciowych.

28 Główny Urząd Geodezji i Kartografii zlecił opracowanie i udostępnił gminom aplikację do prowadzenia rejestru adresowego (w związku z art. 17 ust. 2 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej); Aplikacja pracuje w architekturze typu klient- serwer.

29

30

31

32

33

34

35  zapewnienie możliwości sprawnej wymiany i aktualizacji danych przestrzennych w zakresie sieci uzbrojenia terenu BDOT10k - mapy topograficzne;  zapewnienie możliwości sprawnej wymiany i aktualizacji danych przestrzennych w zakresie sieci uzbrojenia terenu pomiędzy jednostkami prowadzącymi ewidencję branżową sieci uzbrojenia terenu oraz organami administracji publicznej – integracja rejestrów;  INSPIRE – usługi użyteczności publicznej i służby państwowe (III załącznik);  zapewnienie dostępu do zintegrowanej w skali regionu i kraju informacji o infrastrukturze sieciowej istotnej dla planowania polityki energetycznej kraju czy rozwoju szerokopasmowego Internetu;  zapewnienie obywatelom, przedsiębiorcom, podmiotom wykonującym zadania z zakresu użyteczności publicznej oraz organom administracji publicznej dostępu do danych i usług danych przestrzennych drogą elektroniczną, między innymi poprzez narzędzia Geoportalu, w zakresie sieci uzbrojenia terenu, niezbędnych m.in. do planowania przestrzennego i gospodarczego, realizacji inwestycji budowlanych oraz zarządzania kryzysowego.

36 PODGIK CODGiK Zbiór danych GESUT Usługa udostępniania danych przestrzennych (opcjonalnie FTP) Dane GESUT w formacie GML Usługa generalizacji obiektów bazy danych GESUT Zbiór danych K-GESUT Zbiór danych K-GESUT SYSTEM ZARZĄDZANIA K-GESUT współpracuje SYSTEM ZARZĄDZANIA PODGiK

37  rozbudowa systemu do prowadzenia krajowej bazy danych ewidencji sieci uzbrojenia terenu (K-GESUT);  dostosowanie danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu prowadzonych na szczeblu powiatowym do modelu zgodnego z rozporządzeniem w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej;  budowa bazy danych K-GESUT;  weryfikacja danych i harmonizację zbiorów danych prowadzonych przez podmioty władające sieciami uzbrojenia terenu, w celu zasilenia bazy danych K-GESUT;  modyfikacja i usprawnienie standaryzacji procesu tworzenia mapy infrastruktury technicznej;  modernizacja systemu K-GESUT w celu tworzenia, wizualizacji kartograficznej oraz publikacji przy użyciu systemu geoportal.gov.pl mapy infrastruktury technicznej.

38 Projekt Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (GBDOT) wraz z krajowym systemem zarządzania” jest największym realizowanym obecnie w Polsce przedsięwzięciem geodezyjno – informatycznym w zakresie budowy zharmonizowanej bazy danych zawierającej informacje o lokalizacji obiektów przestrzennych i zjawisk na obszarze całego kraju Odbiorcy i użytkownicy Urzędy administracji publicznej Jednostki samorządowe wszystkich szczebli Służby mundurowe Policja Straż graniczna Straż pożarna Straż miejska Inspekcja transportu drogowego Centra zarządzania kryzysowego Ratownictwo medyczne BUDYNKI, BUDOWLE I URZĄDZENIA PUNKTY ADRESOWE SIEĆ KOMUNIKACYJNA SIEĆ WODNA POKRYCIE TERENU UŻYTKOWANIE TERENU TERENY CHRONIONE SIEĆ UZBROJENIA TERENU GRANICE ADMINISTRACYJNE OSNOWA

39 Baza Danych Obiektów Topograficznych czyli spójnego pojęciowo w skali kraju zasobu danych topograficznych i geograficznych Baza Danych Obiektów Topograficznych Budowa Krajowego Systemu Zarządzania Bazą Danych stanowiącego informatyczny system gromadzenia, zarządzania oraz udostępniania danych topograficznych Krajowy System Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych Integracja i standaryzacja istniejących baz danych oraz rozproszonych systemów Integracja i standaryzacja danych Zasilenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych danymi z innych rejestrów referencyjnych Zasilenie Bazy Danych Obiektów Topograficznych Udostępnienie zasobów bazy danych topograficznych i geograficznych poprzez serwis geoportal.gov.pl Udostępnienie zasobów danych topograficznych i geograficznych

40

41 miasta km 2 GSD 10 cm

42 Lp.Bazy danych/ systemy SGiK TBD/BDOT10k1%3%40%99%100% 2ASG EUPOS--100% 3PRNG 61%69%77%86%100%* 4BDOO 5PRPOG---95%100% 6NMT15%97%100% 7NMT ISOK---64%93% 8Ortofotomapa15%97%100% 9K-GESUT----6%11% * baza danych PRNG jest aktualizowana i poszerzana w sposób ciągły, pozyskiwane są nowe nazwy obiektów fizjograficznych oraz ustalana lokalizacja dla nazw miejscowości

43 DANE PZGIK MZ PRM UKE CPI GUS TERYT IMGW MG MPiPS Instytut Łączności GUGIK GEOPORTAL MEN MAC ePUAP Samorządy MSW KGP, KGSP MRiRW MŚ MSZ MKiDN MIR SDI Uniwersalny Moduł Mapowy INSPIRE PZGIK UMM Komisja Europejska

44 Strategia harmonizacji Reguły integracji Reguły harmonizacji Profile metadanych Wzory porozumień Dokumenty Walidator metadanych Edytor metadanych Generator metadanych Narzędzia do harmonizacji Moduł SDI Narzędzia

45 Oprogramowanie do tworzenia węzłów IIP Przechowywanie, zarządzanie i udostępnianie danych oraz metadanych za pomocą usług danych przestrzennych Umożliwia udostępnienie ustandaryzowanych usług danych przestrzennych, pozwalając na zachowanie interoperacyjności oraz ustandaryzowanie dostępu do danych dla użytkowników IIP Dostępny nieodpłatnie dla administracjiDostępny nieodpłatnie dla administracji SDI Moduł Lp.JednostkaData Liczba lokalizacji 1 Województwo Świętokrzyskie Powiat Siemiatycze Gmina Kościelec Powiat Opole Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie Prezydent Miasta Głogowa Gmina Miejska Żory

46 Udostępnianie z art wartość liczba wnioskówwartość liczba wnioskówwartość liczba wniosków Marszałkowie15 342, , ,005 Wojewodowie19 766, , ,1913 Urzędy Gmin26 910, , ,97124 Miasta na prawach powiatu6 420, , ,9224 Starostwa Powiatowe77 994, , ,007 Razem , , ,08173  Wymiana i udostępnianie danych

47 Udostępnienie w ramach PGiK wartość liczba wnioskówwartość liczba wniosków Urzędy Marszałkowskie , ,0049 Urzędy Miast34 680, ,0022 Starostwa Powiatowe , ,0066 Razem , ,00137

48 Szkolenia:  Przeprowadzone z PO KL dla ponad 4000 urzędników z czego większość dla pracowników JST  Realizowane w ramach PO PT z zakresu: prowadzeniu EMUiA  rozwiązań informatycznych służących prowadzeniu EMUiA (docelowo 3500 osób) MODUŁ SDI  budowie węzłów IIP – MODUŁ SDI (docelowo 1500 osób)  Planowane w ramach budżetu GUGiK/funduszu w roku 2014 szkolenia z zasad stosowania nowych regulacji prawnych w zakresie EGiB i BDOT500/GESUT  Planowane głównie dla JST w ramach PO WER ( )

49  współpraca w ramach Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej;  współpraca, ustalanie planów prac i uzgadnianie dokumentów z geodetami województw (urzędy marszałkowskie);  nadzór realizowany przez wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego;  współpraca poprzez udział w konwentach starostów i marszałków województw; (obecnie 52 powiaty i ~1400 gmin),  listy intencyjne, porozumienia (obecnie 52 powiaty i ~1400 gmin), współpraca ze związkami celowymi powiatów powołanymi głównie w celu realizacji zadań z zakresu prowadzonych rejestrów publicznych (EGiB, BDOT500, GESUT). Powyższe działania pozwolą na ukierunkowanie przedsięwzięć rządowych i samorządowych w sposób służący realizacji celów w zakresie informatyzacji, podnoszenia jakości rejestrów i świadczenia usług oraz synergię przedsięwzięć realizowanych po stronie rządowej i samorządowej.

50

51


Pobierz ppt "Przepisy dot. interoperacyjności dla wszystkich 34 tematów opublikowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google