Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Budżetowanie zadaniowe- nowy model zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Doświadczenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Budżetowanie zadaniowe- nowy model zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Doświadczenia."— Zapis prezentacji:

1 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Budżetowanie zadaniowe- nowy model zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Doświadczenia Powiatu Nowotarskiego

2 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Krzysztof Faber- Starosta Powiatu Nowotarskiego

3 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Ewa Piątkowska- Pełnomocnik Starosty ds. Systemu Zarządzania Projektami PREZENTACJA ZAŁOŻEŃ PROJEKTU

4 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” luty- czerwiec 2009 r., udział kadry zarządzającej w cyklu szkoleń w zakresie zarządzania projektami w ramach projektu „Project Manager szansą na nową jakość pracy samorządów południowo – wschodniej Polski”, październik 2009r., złożenie wniosku aplikacyjnego, 23 maja 2011 r. podpisanie Umowy z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji o dofinansowanie przedmiotowego projektu, Przygotowanie projektu

5 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Program Operacyjny Kapitał Ludzki- Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, priorytet 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej, Instytucja Zarządzająca: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji/ Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

6 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Okres realizacji: 01.06.2011 – 30.11.2012 Wartość projektu: 588 131,40 zł. wartość dofinansowania: 506 025,00 zł. wkład własny rzeczowy

7 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Cel ogólny: Poprawa jakości i dostępu do usług świadczonych przez starostwo nowotarskie poprzez usprawnienie procesu zarządzania strategicznego i operacyjnego z wykorzystaniem dedykowanej metodyki oraz aplikacji informatycznych wspomagających zarządzanie projektami (do końca 2012 r.)

8 Zadania: 1. Wdrożenie Systemu Zarządzania Projektami w Starostwie Nowotarskim 2. Budowanie dedykowanej zintegrowanej aplikacji informatycznej 3. Projekt pilotażowy przygotowania budżetu na rok 2013 4. Ewaluacja procesu wdrożenia i budowa Modelu Wdrożenia Systemu Zarządzania Projektami w JST 5. Przygotowanie strony internetowej w zakresie publikacji usług w BIP i prowadzenia konsultacji społecznych 6. Upowszechnianie standardów zarządzania zadaniami JST oraz popularyzacja wypracowanych narządzi „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”

9 1.Wdrożenie Systemu Zarządzania Projektami w Starostwie Nowotarskim 1.1. Opracowanie „ Oceny orientacji zadaniowej i projektowej Samorządu”, 1.2. Przeprowadzenie szkoleń- zarządzanie strategiczne oraz opracowanie systemu monitoringu i ewaluacji strategii 1.3. Budowanie innowacyjnej metodyki zarządzania zadaniami JST przez projekty, 1.4. Przeprowadzenie szkoleń- zarządzanie projektami 1.5. Przeprowadzenie szkoleń dla grupy osób, które przystąpią do certyfikacji IPMA

10 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” 2. Budowanie dedykowanej zintegrowanej aplikacji informatycznej 2.1. Opracowanie aplikacji informatycznej do zarządzania projektami w oparciu o przygotowaną metodykę, 2.2. Przeprowadzenie szkoleń- wykorzystanie dedykowanej aplikacji oraz przygotowanie spisu usług publicznych świadczonych przez Starostwo,

11 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” 3.Projekt pilotażowy przygotowania budżetu na rok 2013 3.1. Udział konsultantów w przygotowaniu budżetu na rok 2013 w oparciu o planowane projekty i usługi administracyjne. Działanie to realizowane będzie przez przeszkolonych pracowników Starostwa przy pomocy konsultantów przygotowujących metodologię jak i narzędzia informatyczne.

12 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” 4. Ewaluacja procesu wdrożenia i budowa Modelu Wdrożenia Systemu Zarządzania Projektami w JST 4.1. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 4.2. Opracowanie całościowe dokumentu ewaluacji- uwzględniającego konieczne zmiany Modelu Wdrożenia Systemu Zarządzania Projektami w JST(ex-post) zawierającego procedurę aktualizowania opisu usług świadczonych w JST,

13 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” 5. Przygotowanie strony internetowej w zakresie publikacji usług w BIP i prowadzenia konsultacji społecznych 5.1. Opracowanie zawartości merytorycznej strony, 5.2. Opracowanie narzędzia informatycznego,

14 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” 6. Upowszechnianie standardów zarządzania zadaniami JST oraz popularyzacja wypracowanych narządzi 6.1. Organizacja konferencji lokalnej,

15 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”

16 Dziękuję za uwagę.

17 Jacek Strojny „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”

18  Czym jest samorządność?

19  Budżet zadaniowy to budżet przyczynowo- skutkowy, co oznacza, że konieczne jest…  zastosowanie struktury merytorycznej,  stworzenie mechanizmu oceny zasadności, skuteczności i efektywności pracy,  zastosowanie mechanizmów wsparcia przebiegu procesów (Systemy Informacji Zarządczej, Systemy Obiegu Dokumentów),  wsparcie określonych postaw za pomocą odpowiednich systemów motywacyjnych i wynagradzania.  Budżet zadaniowy wymaga UBIZNESOWIENIA instytucji sektora publicznego!

20 Start Analiza przedwdrożeniowa Szczegółowe założenia projektu Zmiana organizacji pracy Dostosowanie strategii Oprogramowanie Tworzenie budżetu Ocena powdrożeniowa Doskonalenie

21 Nazwa wykonywanego zadania % czasu pracy na wykonanie 2.0Wzór: Zadanie 1: Bieżące prowadzenie spraw pracowniczych% Czy występuje konflikt kompetencji z innym stanowiskiem bądź stanowiskami? (jeśli zaznaczono: 1 – Tak, wpisać nazwę tego stanowiska lub stanowisk) 1Tak2Nie Wzór: Stanowisko 1: Inspektor ds. organizacyjnych Czy wykonywane jest w ramach projektu lub projektów? (jeśli zaznaczono: 1 – Tak, wpisać nazwę tego projektu lub projektów) 1Tak2Nie Wzór: Projekt 1: -

22 Kwestionariusz oceny orientacji projektowej KodWymiary orientacji projektowejOcena 0.Poziom orientacji projektowej.2,51 1.Kultura projektowa.2,34 1.1.Znaczenie projektów w organizacji.2,91 1.1.1.Projekty stanowią istotną część aktywności organizacji.3,14 1.1.2.Zarząd promuje podejście projektowe do przedsięwzięć.3,00 1.1.3.Informacje o najważniejszych projektach organizacji są przekazywane wszystkim pracownikom.2,71 1.1.4Pracownicy chętnie angażują się w nowe przedsięwzięcia.2,71 1.1.5Zaangażowanie pracowników w projekty jest wspierane przez Zarząd i kierowników liniowych.3,00 2System zarządzania projektami.2,51 2.1.Organizacja stosuje rozwiązania oparte na znanych metodykach lub wytycznych zarządzania projektami. 3,00 2.2.Projekty są kategoryzowane, a zakres stosowanej dokumentacji różni się w zależności od kategorii projektu. 2,14 2.3.Dokonywane są cykliczne przeglądy systemu zarządzania projektami i wprowadzane są zmiany doskonalące system. 2,57 2.4.Do planowania i monitoringu projektów stosowane są dedykowane do tego celu narzędzia informatyczne. 2,14 2.5Jest jednolity system kodowania projektów i zadań w projektach.2,71

23 SPPNazwa zadaniaRekomendacjaRealizacja 1-1.2Wprowadzenie nowej struktury organizacyjnej 1-1.2.1 Wprowadzenie specjalizacji kompetencyjnej pionów (Departamentów) 1-1.2.1.1 Likwidacje komórek 1-1.2.1.1.3 Likwidacja Biur 1-1.2.1.1.3.1 Likwidacja biur nie działających 1-1.2.1.1.3.1.1 Likwidacja Biura ds. Zdrowia i Opieki SpołecznejR.A.2.Tak 1-1.2.1.1.3.1.2 Likwidacja Biura ds. Sportu i TurystykiR.A.2.Tak 1-1.2.1.1.3.2 Likwidacja biur działających 1-1.2.1.1.3.2.1 Likwidacja Biura ds. Funduszy EuropejskichR.A.7.e)Tak 1-1.2.1.1.3.2.2 Likwidacja Biura Rady PowiatuR.A.7.e)Tak 1-1.2.1.1.3.2.3 Likwidacja Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-KartograficznejR.A.7.e)Nie 1-1.2.1.1.3.2.4 Likwidacja Biura Geodezji i KatastruR.A.7.e)Tak 1-1.2.1.1.3.2.5 Likwidacja Biura Gospodarki Nieruchomościami Skarbu Państwa i PowiatuR.A.7.e)Tak 1-1.2.1.1.3.2.6 Likwidacja Biura KontroliR.A.7.e)Tak 1-1.2.1.2 Utworzenie nowych komórek 1-1.2.1.2.1 Utworzenie nowych Pionów (Departamentów) 1-1.2.1.2.1.1 Utworzenie Departamentu Infrastruktury i ŚrodowiskaR.A.7.b)Tak 1-1.2.1.2.1.2 Utworzenie Departamentu Spraw Społecznych i ObywatelskichR.A.7.b)Tak 1-1.2.1.2.1.3 Utworzenie Departamentu AdministracjiR.A.7.b)Tak 1-1.2.1.2.1.4 Utworzenie Departamentu Finansów i ControllinguR.A.7.b)Tak 1-1.2.1.2.2 Utworzenie nowych Wydziałów 1-1.2.1.2.2.1 Utworzenie Wydziału OrganizacjiR.A.7.d)Tak 1-1.2.1.2.3 Utworzenie nowych Biur 1-1.2.1.2.3.1 Utworzenie Biura Kontroli i AudytuR.A.7.f)Tak 1-1.2.1.2.3.2 Utworzenie Biura Spraw SpołecznychR.A.7.f)Tak 1-1.2.1.2.3.3 Utworzenie Biura Zarządzania KryzysowegoR.A.7.f)Tak 1-1.2.1.2.3.4 Utworzenie Biura Zarządzania ProjektamiR.A.7.f)Tak

24 Procedury Dokumenty Regulamin organizacyjny Controlling operacyjny Odpowiedzialn ość Inwentaryzacja zadań Struktura macierzowa Planowanie odzasobowe Kontrakty o cele System informatyczny Techniki zarządcze

25

26  Zespoły projektowe,  Zespoły programów,  Biuro Zarządzania Projektami  Kierownik portfela  Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Projektami

27

28

29  Procesy strategiczne,  Programy,  Projekty,  Procesy,  Procedury.

30  5 głównych grup zadań,  10 projektów,  16 procesów strategicznych. Kod zadaniaNazwa zadania WProcesy wspomagające W.RZO Relacje z otoczeniem W.ZPE Zarządzanie personelem W.ZFN Zarządzanie finansami W.ZTI Zarządzanie technologiami informacyjnymi W.OPP Obsługa programów i projektów W.OFK Obsługa finansowo-księgowa W.OAD Obsługa administracyjna W.UBS Utrzymanie budynków W.OLG Obsługa logistyczna W.OIN Obsługa zadań remontowych i inwestycyjnych W.KAW Kontrola i audyt wewnętrzny Kod zadaniaNazwa zadania ZProcesy zarządcze Z.WAP Wydawanie aktów prawnych Z.PMS Planowanie i monitoring strategiczny Z.KIN Kierowanie i nadzór Kod zadaniaNazwa zadania UUsługi publiczne U.BZP Bezpieczeństwo U.NZW Nadzór zewnętrzny U.UKT Usługi administracyjne w zakresie komunikacji i transportu U.UBA Usługi administracyjne w zakresie budownictwa U.UGN Usługi administracyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczące wspólnot gruntowych U.UOŚ Usługi administracyjne w zakresie ochrony środowiska U.UZN Usługi administracyjne w zakresie ochrony zasobów naturalnych U.UGL Usługi administracyjne w zakresie geologii U.ZGK Budowanie i udostępnianie zasobu kartograficznego i geodezyjnego w ramach prowadzonego ODGK U.OEK Ochrona i edukacja konsumenta U.USO Usługi administracyjne w zakresie spraw obywatelskich U.UED Usługi edukacyjne U.UPS Usługi w zakresie polityki społecznej U.URP Usługi w zakresie polityki rynku pracy U.UDR Usługi w zakresie drogownictwa U.UOS Usługi w zakresie opieki społecznej U.UZP Usługi w zakresie polityki aktywizująco-wspierającej dla osób z zaburzeniami psychiatrycznymi

31 Kod zadaniaNazwa zadania ZProcesy zarządcze Z.WAP Wydawanie aktów prawnych Z.WAP.1 Wydawanie uchwał Rady Powiatu Z.WAP.1.1 Wydanie uchwały Rady Powiatu nr… Z.WAP.PC.WURP.1 Sporządzenie projektu uchwały Rady Powiatu Z.WAP.PC.WURP.5 Przekazanie projektu uchwały Rady Powiatu do Wydziału Organizacyjnego Z.WAP.PC.WURP.6 Opiniowanie projektu uchwały przez Biuro Prawne Z.WAP.PC.WURP.7 Podjęcie uchwały Zarządu o przygotowaniu projektu uchwały Rady Powiatu Z.WAP.PC.WURP.8 Konsultacje społeczne uchwały Rady Powiatu Z.WAP.PC.WURP.9 Podjęcie uchwały Rady Powiatu Z.WAP.PC.WURP.10 Wpisanie uchwały Rady Powiatu do rejestru Z.WAP.PC.WURP.11 Przekazanie podjętej uchwały Rady Powiatu do komórek organizacyjnych i powiatowych jednostek organizacyjnych Z.WAP.PC.WURP.12 Przekazanie podjętej uchwały Rady Powiatu do nadzoru prawnego oraz publikacji w Dzienniku uchwał województwa małopolskiego Z.WAP.PC.WURP.13 Ogłoszenie uchwały Rady Powiatu w BIP

32 ludzie firmy pieniądze Ponieważ tak stanowi ustawa? Ponieważ jest to niezbędne dla naszego rozwoju? Biuro Rozwoju i Promocji

33  Skuteczność  Efektywność  Jakość dla klienta

34 Zadanie Lista efektówBudżet Koszt Jednostka efektu CEI = Plan Wykonanie (kontrola końcowa) Stopień realizacji (controlling)

35  Techniki analizy interesariuszy i ryzyk,  Techniki budżetowe (klasyfikacje wydatków),  Techniki harmonogramowania (Gantt, histogram zasobów)  Techniki analizy efektywności kosztowej,  Techniki controllingu operacyjnego (w tym EVT)

36  Strach,  Opór,  Będzie gorzej!

37  Piękne marzenia,  Naiwne założenia,  Zimne prysznice,  Trudne kompromisy,  czyli…  Długa, ciemna noc innowatora

38

39  Zmiana musi mieć rodziców  Zmiana wymaga przywództwa  Zmiana wymaga wsparcia

40

41

42  Jacek Strojny  Tel. 500 163 256  E-mail: jstrojny@prz.edu.pl

43 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Robert Bełtowski- naczelnik Wydziału Organizacyjnego ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA WDROŻENIA ORIENTACJI ZADANIOWEJ

44 Inwentaryzacja zadań jako fundament orientacji zadaniowej „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”

45 Identyfikacja poszczególnych procesów (zadań) oraz ich dokładna inwentaryzacja umożliwia zwiększenie efektywności i jakości zarządzania zasobami przyporządkowanymi procesom. „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”

46 Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym Obszary działania powiatu przedstawione zostały w USTAWIE o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.

47 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” 1) edukacji publicznej, 2) promocji i ochrony zdrowia, 3) pomocy społecznej, 3a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 4) polityki prorodzinnej, 5) wspierania osób niepełnosprawnych, 6) transportu zbiorowego i dróg publicznych, 7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, 8) kultury fizycznej i turystyki, 9) geodezji, kartografii i katastru, 10) gospodarki nieruchomościami, 11) administracji architektoniczno-budowlanej, 12) gospodarki wodnej, 13) ochrony środowiska i przyrody, 14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

48 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” 15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, 17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, 18) ochrony praw konsumenta, 19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 20) obronności, 21) promocji powiatu, 22) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.1)), 23) działalności w zakresie telekomunikacji.

49 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Szereg przepisów specjalistycznych określa sposób realizacji poszczególnych zadań – ustala procedury postępowania.

50 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”

51

52

53

54 Podczas prac nad inwentaryzacją procesów w Starostwie zidentyfikowano 837 procesów, w tym: 234 procesy zarządcze W rzeczywistości procesów tych jest więcej ponieważ wiele procesów realizowanych jest w całości lub częściowo przez kilka komórek organizacyjnych

55 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Zidentyfikowane procesy zostały pogrupowane: 1. Procesy zarządcze 2. Procesy wspomagające 3. Usługi publiczne

56 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Procesy zarządcze Wydawanie aktów prawnych (Wydawanie uchwał Rady Powiatu, Wydawanie uchwał Zarządu Powiatu, Wydawanie zarządzeń Starosty Powiatu, Monitoring i kontrola realizacji aktów prawnych) Zarządzanie strategiczne (Przygotowywanie dokumentów strategicznych, Monitoring strategiczny) Kierowanie i nadzór Kierowanie Starostwem Kierowanie pionami (Pionem Starosty, Pionem Infrastruktury i Gospodarki, Pionem Spraw Społecznych i Obywatelskich, Pionem Usług Publicznych, Pionem Finansów i Controllingu, Pionem Administracyjnym) Kierowanie Wydziałem Kierowanie Biurem Nadzór nad powiatowymi jednostkami organizacyjnymi

57 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Procesy wspomagające Relacje z otoczeniem (Reprezentowanie powiatu, Komunikowanie z otoczeniem i public relations, Współpraca z podmiotami zewnętrznymi, Obsługa skarg i wniosków, Badanie satysfakcji klientów) Zarządzanie personelem (Doskonalenie zawodowe, Motywowanie, Zarządzanie wynagrodzeniami i funduszem płac, Przeprowadzanie ocen pracowniczych, Zarządzanie awansami, Nagradzanie pracowników i występowanie o nadanie odznaczeń, Zatrudnianie pracowników, Rozwiązywanie stosunku pracy, Organizacja staży dla osób bezrobotnych, Prowadzenie spraw pracowniczych, Organizacja służby przygotowawczej, Prowadzenie spraw emerytalno-rentowych, Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy, Zawieranie umów cywilno-prawnych) Zarządzanie mieniem (Zarządzaniem mieniem zasobu Skarbu Państwa, Zarządzaniem mieniem zasobu Powiatu, Gospodarowanie środkami rzeczowymi) Zarządzanie finansami (Przygotowanie wieloletnich planów finansowych, Przygotowanie uchwały budżetowej, Realizacja uchwały budżetowej, Zarządzanie płynnością, Pozyskiwanie finansowania ze środków zewnętrznych)

58 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Procesy wspomagające Cd. Zarządzanie technologiami informacyjnymi (Bieżąca obsługa systemów informatycznych, Rozwój systemów informatycznych, Archiwizowanie danych, Weryfikacja i opiniowanie zakupów sprzętu komputerowego, materiałów komputerowych i oprogramowania dla potrzeb jednostek organizacyjnych powiatu, Przeprowadzanie szkoleń z zakresu obsługi komputera, Bezpieczeństwa Sieci Teleinformatycznych i obsługi programów) Obsługa księgowo-kadrowa (Obsługa księgowa Starostwa, Obsługa kadrowa, Obsługa finansowa Starostwa) Obsługa administracyjna (Obsługa prawna Starostwa, Obsługa biurowa, Ochrona informacji niejawnych, Prowadzenie dzienników podawczych w budynkach Starostwa Powiatowego w Nowym Targu, Archiwizacja dokumentów) Obsługa logistyczna (Utrzymanie budynków, Obsługa i utrzymanie pojazdów, Zarządzanie dostawami, Prowadzenie magazynów) Obsługa zadań remontowych i inwestycyjnych Kontrola i audyt wewnętrzny (Kontrola instytucjonalna, Wsparcie kontroli zewnętrznej, Audyt wewnętrzny, Kontrola zarządcza procesów)

59 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Usługi publiczne Zapewnienie bezpieczeństwa (Zarządzanie kryzysowe, Obronność, Obrona Cywilna) Nadzór zewnętrzny (Weryfikacja statutów i uchwał spółek wodnych, Zatwierdzanie statutów stowarzyszeń, których rejestr prowadzi Starosta, Nadzór nad działalnością stowarzyszeń, których rejestr prowadzi Starosta) Usługi administracyjne w zakresie komunikacji i transportu (Rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów, Wydawanie i zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami, Udzielanie licencji i wydawanie zaświadczeń na wykonywanie krajowego przewozu drogowego, Udzielanie licencji na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych w transporcie drogowym, Prowadzenie rejestrów podmiotów związanych z transportem drogowym, Wprowadzanie zastawów na pojazdach, Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej, Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów, Prowadzenie rejestru diagnostów, nadawanie uprawnień, Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców, Prowadzenie rejestru instruktorów nauki jazdy, Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla osób zamierzających wykonywać przewozy TAXI, Kierowanie na nabicie numerów identyfikacyjnych pojazdów, Wydawanie kart parkingowych)

60 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Usługi publiczne Cd. Usługi administracyjne w zakresie budownictwa (Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego, Przygotowywanie dokumentacji po odwołaniu, Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych, Przyjmowanie zgłoszeń robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę, Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu, Rozstrzyganie o niezbędności wejścia na teren sąsiada, Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów tech. - bud., Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego, Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu, Wydawanie dzienników budowy) Usługi administracyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami (Prowadzenie spraw w zakresie wywłaszczeń i zwrotów nieruchomości wywłaszczonych, Prowadzenie spraw w zakresie ustalania odszkodowań, Prowadzenie spraw dotyczących wspólnot gruntowych)

61 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Usługi publiczne Cd. Usługi administracyjne w zakresie ochrony środowiska (Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych, Weryfikacja statutów i uchwał spółek wodnych, Ustanawianie stref ochronnych ujęć wód, Legalizacja urządzeń wodnych, Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach emisji substancji i energii, Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia, Wydawanie zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami, Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami, Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach, Prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia, Monitoring jakości środowiska, Udostępnianie informacji o środowisku, Prowadzenie rejestru zwierząt objętych CITES) Usługi administracyjne w zakresie ochrony zasobów naturalnych (Wyłączanie gruntu z produkcji rolnej, Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji gruntów, Uzgadnianie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony gruntów rolnych, Wydawanie kart wędkarskich, Wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej, Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb, Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa, Wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów)

62 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Usługi publiczne Cd. Usługi administracyjne w zakresie geologii Budowanie i udostępnianie zasobu kartograficznego i geodezyjnego (Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych, Aktualizacja zasobu kartograficznego i geodezyjnego, Udostępnianie materiałów z zasobu kartograficznego i geodezyjnego, Prowadzenie postępowań w zakresie ewidencji gruntów i budynków (w tym w sprawach aktualizacji gleboznawczej klasyfikacji gruntów), Prowadzenie spraw z zakresu scalania i wymiany gruntów, Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (ZUDP), Ustalanie linii brzegowej) Ochrona i edukacja konsumenta Usługi administracyjne w zakresie spraw obywatelskich (Sprowadzanie zwłok z zagranicy, Wydawanie skierowań do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego, Zbiórki publiczne, Usuwanie pojazdu z dróg i prowadzenie parkingu/ów strzeżonego/ych, Prowadzenie Biura rzeczy znalezionych, Opieka nad zabytkami)

63 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Włożyliśmy tak dużo pracy w identyfikację procesów – zadań… Jakich korzyści się spodziewamy ?

64 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” ELIMINACJA BŁĘDÓW, LUK PROCESOWYCH, OKREŚLENIE STRUKTURY I ODPOWIEDZIALNOŚCI Przeprowadzenie całościowej inwentaryzacji procesów i zbadanie ich wzajemnych zależności eliminuje zdublowane bądź zbędne czynności oraz prowadzi do określenia prawidłowej struktury odpowiedzialności. Pozwala także na zdefiniowanie właścicieli procesów, czyli osoby odpowiedzialne za ich kontrolę. WZROST EFEKTYWNOŚCI W ZARZĄDZANIU ZASOBAMI, ZWIĘKSZENIE KONTROLI Inwentaryzacja oraz opis procesów umożliwiają stworzenie i dostosowanie do indywidualnych potrzeb jednostki kluczowych wskaźników pomiaru efektywności. OPTYMALNE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI Wzrost efektywności pracy i stałe zarządzanie procesami prowadzi do optymalnego wykorzystania środków. ZACHOWANIE WIEDZY NA TEMAT PROCESÓW W FIRMIE Stworzone repozytorium wiedzy procesowej pozwala na zminimalizowanie ryzyka odpływu wiedzy związanego z rotacją pracowników. Dokumentacja procesowa może być również wykorzystana jako materiał dydaktyczny przyspieszający proces szkolenia, wpływający na skrócenie okresu wdrażania pracowników w nowe obowiązki.

65 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Czy to już koniec ? Procesy, ulegając ciągłym zmianom, wymagają stałego zarządzania, doskonalenia oraz kontroli, na co szczególną uwagę powinna zwrócić kadra zarządzająca jednostki.

66 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Dziękuję za uwagę Jakub Swalarz Audytor wewnętrzny Starostwa Powiatowego w Nowym Targu

67 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” PLANOWANIE I MONITORING BUDŻETU W ORIENTACJI ZADANIOWEJ Katarzyna Machaj Skarbnik Powiatu Nowotarskiego

68 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Planowanie budżetowe Jest to proces bilansowania dochodów i wydatków i przygotowania dokumentu prawnego, przyporządkowującego środki do odpowiednich pozycji klasyfikacji budżetowej.

69 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Planowanie budżetowe Planowanie wykorzystania dostępnych (finansowych, rzeczowych, osobowych) w ramach potencjalnych działań dla osiągnięcia celów danej jednostki z zachowaniem zasad efektywności gospodarowania.

70 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Źródło:G. Kuzik-Cieślak Budżetowanie w jst-reorientacja z administrowania na zarządzanie; Finanse Komunalne 9/2010

71 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Źródło:G. Kuzik-Cieślak Budżetowanie w jst-reorientacja z administrowania na zarządzanie; Finanse Komunalne 9/2010

72 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Źródło:G. Kuzik-Cieślak Budżetowanie w jst-reorientacja z administrowania na zarządzanie ;Finanse Komunalne 9/2010

73 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Źródło:G. Kuzik-Cieślak Budżetowanie w jst-reorientacja z administrowania na zarządzanie; Finanse Komunalne 9/2010

74 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”  Konieczność przełożenia ogólnej reguły na język zadań, wskaźników i harmonogramów;  Brak metod i narzędzi monitorowania usług i zadań BUDŻET ZADANIOWY BARIERY

75 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Wykorzystanie metodologii zarządzania projektowego  Transparentność kosztów  Pomiar obciążenia zadaniami  Pomiar efektywności pracy  Zwiększenie świadomości celów; porządkowanie celów i przyporządkowanie odpowiedzialności

76 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo”  Zorientowanie na wyniki a nie na administrowanie poprzez wiązanie celów i środków oraz ocenę poprzez pryzmat rezultatów;  Budowanie systemu kontroli zarządczej w powiązaniu z planowaniem i monitoringiem realizacji budżetu; Wykorzystanie metodologii zarządzania projektowego

77 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Planowanie budżetu – ustalanie rocznego planu działalności Monitoring budżetu – rozliczanie z efektów pracy Wykorzystanie metodologii zarządzania projektowego

78 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Dziękuję za uwagę. 26 październik 2012r.

79 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” WSPARCIE INFORMATYCZNE ORIENTACJI ZADANIOWEJ W POWIECIE NOWOTARSKIM Jan Filas Właściciel firmy informatycznej Krakfin

80 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Planowanie i monitoring oraz ocena efektów pracy na przykładzie usług publicznych Grzegorz Watycha Sekretarz Powiatu

81  Usługi publiczne. Powiat ustawowo zobligowany jest do świadczenia na rzecz społeczeństwa i podmiotów gospodarczych szeregu usług nie tylko poprzez powołane do tego jednostki organizacyjne, ale także bezpośrednio przez Starostwo. Do najważniejszych, wykonywanych przez Starostwo należy świadczenie usług administracyjnych w zakresie transportu, budownictwa, gospodarki nieruchomościami, ewidencji gruntów i budynków oraz ochrony środowiska. Ponadto Starostwo weryfikuje i zatwierdza statuty niektórych organizacji pozarządowych oraz spółek wodnych. Powiat zobowiązany jest również do zapewnienia bezpieczeństwa i przeciwdziałania zagrożeniom, świadczy też usługi o charakterze obywatelskim.

82 W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji zadań w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu wyodrębniono i opisano procesy skierowane do Klienta zewnętrznego i wewnętrznego które razem utworzyły, całkiem sporą LISTĘ USŁUG PUBLICZNYCH Lista usług publicznych stanowi skatalogowany wykaz usług, który będzie udostępniony poprzez stronę internetową Powiatu Klientom. W celu umożliwienia łatwego dostępu i sprawnego poruszania się wśród wielu oferowanych usług zostały one pogrupowane według następujących tytułów oznaczonych czcionką na niebiesko:

83  Usługi administracyjne w zakresie budownictwa  Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego  Przygotowywanie dokumentacji po odwołaniu  Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych  Przyjmowanie zgłoszeń robót nie objetych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę  Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podm.  Rozstrzyganie o niezbędności wejścia na teren sąsiada  Udzielanie zgody na odstępstwo od przepisów tech. - bud.  Współdziałanie z organami nadzoru budowlanego  Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu  Wydawanie dzienników budowy  Wygaszanie i uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę  Wydawanie decyzji ZRID

84  Usługi administracyjne w zakresie komunikacji i transportu  Rejestracja i wyrejestrowywanie pojazdów  Wydawanie i zatrzymywanie uprawnień do kierowania pojazdami  Udzielanie licencji i wydawanie zaświadczeń na wykonywanie krajowego przewozu drogowego  Udzielanie licencji na wykonywanie przewozów regularnych i specjalnych w transporcie drogowym  Prowadzenie rejestrów podmiotów związanych z transportem drogowym  Wprowadzanie zastawów na pojazdach  Opiniowanie rozwiązań i projektów dotyczących komunikacji zbiorowej  Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących Stacje Kontroli Pojazdów  Prowadzenie rejestru diagnostów

85  Prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących Ośrodki Szkolenia Kierowców  Prowadzenie rejestru instruktorów nauki jazdy  Organizowanie i przeprowadzanie egzaminów dla osób zamierzających wykonywać przewozy TAXI  Kierowanie na nabicie numerów identyfikacyjnych pojazdów  Wydawanie kart parkingowych

86  Usługi administracyjne w zakresie ochrony środowiska  Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych  Weryfikacja statutów i uchwał spółek wodnych  Ustanawianie stref ochronnych ujęć wód  Legalizacja urządzeń wodnych  Wydawanie decyzji administr. w sprawach emisji substancji i energii  Przyjmowanie zgłoszeń instalacji, których użytkowanie nie wymaga pozwolenia  Wydawanie zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami  Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami  Przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach  Prowadzenie rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia  Monitoring jakości środowiska  Udostępnianie informacji o środowisku  Prowadzenie rejestru zwierząt objetych CITES

87  Usługi administracyjne w zakresie ochrony zasobów naturalnych  Wyłączanie gruntu z produkcji rolnej  Wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji gruntów  Uzgadnianie projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie ochrony gruntów rolnych  Wydawanie kart wędkarskich  Wydawanie legitymacji Społecznej Straży Rybackiej  Rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb  Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa  Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa  Wydawanie pozwoleń na usunięcie drzew i krzewów

88  Usługi administracyjne w zakresie gospodarki nieruchomościami  Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa  Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa  Gospodarowanie mieniem Powiatu  Bezpieczeństwo  Zarządzanie kryzysowe  Obronność  Obrona Cywilna  Nadzór zewnętrzny  Usługi administracyjne w zakresie spraw obywatelskich

89  Budowanie i udostępnianie zasobu kartograficznego i geodezyjnego w ramach prowadzonego ODGK  Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych  Aktualizacja zasobu kartograficznego i geodezyjnego w ramach prowadzonego ODGK  Usługi administracyjne w zakresie geologii  Ochrona i edukacja konsumenta  Poradnictwo w zakresie ochrony interesów konsumentów  Edukacja konsumencka  Reprezentowanie w sprawach z zakresu ochrony praw konsumenckich

90 Do każdej usługi, na poziomie najbardziej szczegółowym (procesy oznaczone zieloną i czarną czcionką) została opracowana przez Naczelników Wydziałów i osoby koordynujące prace w komórkach organizacyjnych Karta Usługi Publicznej według ustalonego, jednakowego dla wszystkich schematu:

91

92

93 Pierwszy rok funkcjonowania nowego systemu zostanie poświęcony na zebranie danych bazowych do wyznaczania celów w kolejnych latach. Aby możliwe było monitorowanie procesów realizacji usług publicznych, do wszystkich usług należy określić cel tych procesów oraz mierniki ich realizacji na poziomie szczegółowym. Monitorowanie usług publicznych obejmie najczęściej następujące parametry: - Czas - Efektywność - Ilość załatwianych spraw - Jakość świadczonych usług

94 Narzędziem wykorzystywanym do monitorowania usług publicznych jest wdrożony w Starostwie system do Elektronicznego Obiegu Dokumentów (EOD), a docelowo będzie to system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD). Raporty z tego systemu pozwolą na bieżące śledzenie stopnia realizacji przyjętych na początku celów oraz ewentualne korekty w ciągu roku. Już dzisiaj w komórkach wykorzystujących w pełnym zakresie system EOD np. w Wydziale Komunikacji i Transportu Naczelnik Wydziału może w każdym momencie sprawdzić ilość spraw wpływających, obciążenie poszczególnych pracowników, oraz czas załatwienia sprawy od momentu wpływu do urzędu.

95 Nazwa zadaniaCelMiernik efektu Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę obiektów budowlanych wraz z zatwierdzeniem projektu budowlanego Sprawne i efektywne wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę Przeciętny koszt decyzji o pozwoleniu na budowę Przygotowywanie dokumentacji po odwołaniu Sprawne i efektywne przygotowywanie dokumentacji po odwołaniu Przeciętny koszt przygotowania dokumentacji po odwołaniu Wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych Sprawne i efektywne wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórke obiektów budowlanych Przeciętny koszt decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów budowlanych Przyjmowanie zgłoszeń robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę Sprawne i efektywne przyjmowanie zgłoszeń robót nie obiętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę Przeciętny koszt przyjęcia zgłoszenia robót nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu Sprawne i efektywne przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu Przeciętny koszt przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu Sprawne i efektywne wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu Przeciętny koszt zaświadczenia o samodzielności lokalu Wydawanie dzienników budowy Sprawne i efektywne wydawanie dzienników budowy Przeciętny koszt wydania dziennika budowy Wygaszanie i uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę Sprawne i efektywne wygaszanie i uchylanie decyzji o pozwoleniu na budowę Przeciętny koszt wygaszenia/uchylenia decyzji o pozwoleniu na budowę Wydawanie decyzji ZRIDSprawne i efektywne wydawanie decyzji ZRID Przeciętny koszt decyzji ZRID

96 Planując, monitorując oraz oceniając efekty pracy nie zapominamy o tym kto i po co korzysta z usług urzędu. Klientem urzędu jest każdy, kto korzysta ze świadczonych przez niego usług. Dlatego sprawna realizacja zadań jest nierozerwalnie związana z profesjonalną obsługą klienta i wymaga działań ciągłych zmierzających do dopasowania usługi do oczekiwań klienta. Od tego jak klienci są obsługiwani zależy wizerunek urzędu i stąd wszelkie działania podejmowane w urzędzie, muszą być prowadzone ze świadomością ich wpływu na jakość usług świadczonych przez pracowników mających bezpośredni kontakt z Klientem.

97 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Grzegorz Watycha sekretarz@nowotarski.pl

98 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” ZARZĄDZANIE ZMIANĄ Z PERSPEKTYWY NACZELNIKA Jan Gabor Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu

99

100

101

102

103

104

105

106 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Orientacja zadaniowa a zarządzanie strategiczne w JST Bartłomiej Garbacz Naczelnik Wydziału Administracji Budowlano - Architektonicznej

107 Zarządzanie strategiczne – jest całościową koncepcją zarządzania, która w obliczu burzliwości otoczenia zmierza do przeciwdziałania negatywnym trendom zewnętrznym i znalezienia skutecznej przewagi konkurencyjnej zapewniającej przetrwanie i realizację celów przedsiębiorstwa [1] Orientacja na zadania oznacza skupienie uwagi na problemach techniczno- organizacyjnych oraz związanych za stawianiem zadań, dostarczaniem informacji i pomysłów oraz oceną ich realizacji. [2] Orientacja zadaniowa a zarządzanie strategiczne w JST – koncepcja zarządzania, która w obliczu burzliwości otoczenia zmierza do przeciwdziałania negatywnym trendom zewnętrznym poprzez skupienie uwagi na problemach techniczno – organizacyjnych oraz stawianiem celów, znajdowaniem pomysłów na ich najlepszą realizację oraz oceną jakości ich wykonania, mająca na celu zapewnienie konkurencyjności względem innych JST. [1] - Wikipedia [2] - Czesław Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999

108 Stan aktualny na przykładzie Strategii Powiatu Nowotarskiego

109 Nazwa zadania: Zbudowanie bazy danych o możliwościach inwestowania w priorytetowych dziedzinach rozwoju Opis: Zebranie informacji, bieżąca aktualizacja i upowszechnianie danych na temat możliwości dla inwestorów zewnętrznych i lokalnych. Powiat w roli inicjatora, partnera i koordynatora współpracy gmin. Harmonogram realizacji: 2007-2015 Jak ocenić, czy zadanie zostało zrealizowane?

110 Formułowanie zadań: Zadanie jest to wyodrębniona przestrzennie, przedmiotowo, podmiotowo i czasowo część celu przewidziana do wykonania w ustalonym terminie mieszczącym się w przedziale czasu, przewidzianym na osiągnięcie celu. S.M.A.R.T. - (akronim od ang. Simple, Measurable, Achievable, Relevant,Timely defined,) - koncepcja formułowania celów w dziedzinie planowania, będąca zbiorem pięciu postulatów dotyczących cech, którymi powinien się charakteryzować poprawnie sformułowany cel. Zgodnie z akronimem tworzącym nazwę koncepcji, sformułowany cel powinien być: Prosty - jego zrozumienie nie powinno stanowić kłopotu, sformułowanie powinno być jednoznaczne i nie pozostawiające miejsca na luźną interpretację, Mierzalny - a więc tak sformułowany, by można było liczbowo wyrazić stopień realizacji celu, lub przynajmniej umożliwić jednoznaczną "sprawdzalność" jego realizacji, Osiągalny - inaczej mówiąc realistyczny; cel zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym motywację do jego realizacji, Istotny - cel powinien być ważnym krokiem naprzód, jednocześnie musi stanowić określoną wartość dla tego, kto będzie go realizował, Określony w czasie - cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć.

111 Nazwa zadania: Zbudowanie bazy danych o możliwościach inwestowania w priorytetowych dziedzinach rozwoju Opis: Zebranie informacji, bieżąca aktualizacja i upowszechnianie danych na temat możliwości dla inwestorów zewnętrznych i lokalnych. Powiat w roli inicjatora, partnera i koordynatora współpracy gmin. Harmonogram realizacji: 2007-2015 Prosty – zadanie jest prosto sformułowane, jednak zbyt ogólnie Mierzalny – efekt jest mierzalny Osiągalny – zadanie zostanie zrealizowane, gdy baza powstanie Istotny – sama baza nie jest istotną oraz nie wprowadza żadnych innowacji i usprawnień. Istotna jest jej zawartość merytoryczna, o której zadanie nie informuje. Określony w czasie – zadanie jest określone w czasie.

112 Nazwa zadania: Zbudowanie bazy danych o możliwościach inwestowania w priorytetowych dziedzinach rozwoju na terenie Powiatu Nowotarskiego Opis: Zebranie informacji, bieżąca aktualizacja i upowszechnianie danych na temat możliwości tworzenia nowych budynków hotelowych i ośrodków wypoczynkowych, rozwoju tradycyjnej wytwórczości lub rolnictwa w oparciu o zapisy MPZP gmin wchodzących w skład Powiatu Nowotarskiego. Odbiorcą danych są inwestorzy zewnętrzni i lokalni. Baza zawiera tabelaryczne ujęcie wszystkich terenów, w których możliwe jest lokowanie w/w inwestycji wraz z określeniem parametrów wynikających z MPZP. Baza ma ujęcie tekstowe i graficzne. Harmonogram realizacji: 2007-2015 Prosty – zadanie jest prosto sformułowane jest jednoznaczne, ma zdefiniowaną grupę odbiorców Mierzalny – jest mierzalne Osiągalny – zadanie zostanie zrealizowane, gdy powstanie baza zawierająca wszystkie tereny Powiatu, potencjalnie możliwe do wykorzystania, w celu stworzenia nowych budynków hotelowych i ośrodków wypoczynkowych, rozwoju tradycyjnej wytwórczości lub rolnictwa, dla których uchwalono MPZP. Zadanie będzie ukończone, gdy opublikowana baza będzie zawierać część opisową (parametry) i graficzną (lokalizacja w terenie) Istotny – baza umożliwia szybką identyfikację miejsc, gdzie możliwe jest lokalizowania zamierzonych przedsięwzięć, ułatwiającą potencjalnym inwestorom podjęcie decyzji w sprawie inwestycji. Przekłada się to na rozwój ekonomiczny regionu. Określony w czasie – zadanie jest określone w czasie.

113 Hierarchia zadań strategicznych – proponowane sposobu: Metody umożliwiające wyrażanie opinii (badania jakościowe ) w tym przypadku nie istnieje standardowy kwestionariusz, który jest wypełniany przez respondentów. Partnerzy społeczni maja możliwość nieskrepowanego skomentowania zaproponowanych rozwiązań, jak również zgłoszenia własnych propozycji. Główną zaletą tego rodzaju metod jest możliwość zainicjowania „burzy mózgów”, która umożliwia zbieranie różnych pomysłów np. na rozwiązanie problemu, określenie ryzyka niepowodzenia czy oszacowanie korzyści i kosztów. Spotkania publiczne (konferencje). Zorganizowane przez administracje na forum publicznym spotkania z adresatami interwencji, na którym zespół konsultacyjny prezentuje efekty swojej pracy. Publiczność ma możliwość zadawania pytań i komentowania propozycji. Prośba o opinię. Jeżeli partnerzy społeczni są stosunkowo nieliczni i zinstytucjonalizowani, możemy sie do nich zwrócić z pisemną prośbą o opinię. Konsultacje tego typu są łatwiejsze w organizacji niż spotkania publiczne, jednak bardziej czasochłonne – musimy zapewnić wystarczająco długi czas na udzielanie odpowiedzi. Konsultacje poprzez strony internetowe ; Metoda ta polega na opublikowaniu dokumentu i ewentualnie pytań (problemów) na stronie internetowej urzędu z prośba o nadsyłanie uwag w określonym terminie. Potencjalnie pozwala na zdobycie komentarzy od bardzo dużej liczby odbiorców. Zogniskowane wywiady grupowe (Grupy fokusowe) Metoda ta polega na dyskusji zaproszonych wcześniej respondentów (7 - 8 osób) dobranych zgodnie z kryteriami wynikającymi z celów projektu. Aby korzystanie z tej metody było efektywne, konieczne jest zaangażowanie dobrze wyszkolonych moderatorów spotkań. Wywiad ustrukturyzowany/kwestionariusz (badanie ilościowe) Konsultacje w tej grupie metod przeprowadzane są przy użyciu specjalnego przygotowanego formularza -kwestionariusza, zawierającego zazwyczaj wystandaryzowane pytania dotyczące określonego problemu lub zagadnienia, uporządkowane w odpowiedniej kolejności i pogrupowane w pewne bloki tematyczne.

114 Monitoring strategiczny Monitoring strategiczny w swojej istocie opiera się na przetwarzaniu danych pochodzących z własnej organizacji oraz sfery benchmarkingu. OdbiorcaRaportParametr raportowanyCzęstotliwość Główny Urząd StatystycznyMeldunek z budownictwa mieszkaniowego B06 Ilość mieszkańmiesięcznie Główny Urząd StatystycznySprawozdanie kwartalne B05Ilość pozwoleń na budowę nowych obiektów, powierzchnia użytkowa, ilość obiektów na jednym pozwoleniu kwartalnie Główny Urząd StatystycznyUbytki zasobów mieszkaniowychIlość ubytków mieszkań z danymi umożliwiającymi lokalizację (nr działki, adres) kwartalnie Główny Urząd Nadzoru BudowlanegoSprawozdanie z ruchu budowlanego GUNB3 Ilość pozwoleń na budowę, powierzchnia użytkowa, ilość obiektów na jednym pozwoleniu, ilość pozwoleń ZRID, ilość pozwoleń na budowę obiektów przeciwpowodziowych półrocznie Urząd MarszałkowskiSprawozdanie z ochrony powietrzaIlość i rodzaj ogrzewania w obiektach na które wydano pozwolenia na budowę rocznie

115 Powiat Pow.LudnośćGęstość zal.Liczba gmin GóryGraniczy z:UzdrowiskaParki Nowotarski 1474185161122 os/km 2 14Gorce, PieninySłowacjaSzczawnicaGorczański PN, Pieniński PN, Nowosądecki 1550202701130 os/km 2 16Beskid Sądecki, Beskid Niski, Beskid Wyspowy SłowacjaKrynica Zdrój, Muszyna Popradzki PK Żywiecki 1039151103145 os/km 2 15Beskid ŻywieckiSłowacjaBrakŻywiecki PN, PK Beskidu Małego Krośnieński 923110849118 os/km 2 10Beskid NiskiSłowacjaRymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój Magurski PN, Jasielski PK, Czarnożecko – Strzyżowski PK Kłodzki 1643163158100 os/km 2 14Sudety, G,Bystrzycki, G. Orlickie, G. Stołowe, i inne CzechyPolanica–Zdr., Duszniki–Zdr., Kudowa–Zdr., Lądek-Zdr., Długopole–Zdr. PN Gór Stołowych, Śieżnicki PK, PK Gór Sowich Benchmarking jest określany również, jako badania porównawcze lub analiza porównawcza. Procedura ta polega na porównywaniu procesów i działań stosowanych przez własną jednostkę do innych uważanych za najlepsze w danej dziedzinie. Wynik powyższej analizy służy, jako podstawa doskonalenia.

116 Podsumowanie Zadanie strategiczne to zakres długofalowych działań związanych z realizacją określonego celu strategicznego. Zadanie strategiczne: bazuje na określonych, istotnych dla społeczności lokalnej oraz spójnych potrzebach związanych z rozwojem wyodrębnionej przestrzeni systemu społeczno-ekonomiczno- ekologicznego JST jest weryfikowalne w otoczeniu konkurencyjnym pod względem tempa i zakresu zmian rozwojowych, ma zgodny z regułą SMART cel strategiczny, uwzględniający dążenia w zakresie pozycji rozwojowej, ma przypisaną osobę odpowiedzialną, grupuje programy, projekty i procesy operacyjne niezbędne do realizacji zadania strategicznego, Dziękuję za uwagę

117 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” MOŻLIWOŚCI ROZSZERZENIA PROJEKTU NA PJO- ORIENTACJA ZADANIOWA JAKO NARZĘDZIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ W POWIECIE Bogusław Waksmundzki Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego

118 „Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” ORIENTACJA ZADANIOWA SAMORZĄDU- INFANTYLNA IDEA CZY REALNE NARZĘDZIE? PODSUMOWANIE KONFERENCJI Maciej Jachymiak Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego


Pobierz ppt "„Nowotarski- nowatorski. Samorząd zorientowany projektowo” Budżetowanie zadaniowe- nowy model zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Doświadczenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google