Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwiązanie Kazusu ( Kolokwium z dnia 21 kwietnia 2016 r.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwiązanie Kazusu ( Kolokwium z dnia 21 kwietnia 2016 r.)"— Zapis prezentacji:

1 Rozwiązanie Kazusu ( Kolokwium z dnia 21 kwietnia 2016 r.)

2 Odpowiedź: Ordynacjapodatkowa przewiduje odpowiedzialność podatkową po ustaniu małżeństwa za długi podatkowe byłego małżonka. Odpowiedzialność ta pojawia się również w sytuacji unieważnienia małżeństwa i separacji. Co do rodzaju jest to odpowiedzialność osobista ( obejmująca nie tylko udział małżonka w majątku wspólnym, ale i jego majątek osobisty) i solidarna z podatnikiem – byłym małżonkiem. Zakres odpowiedzialności obejmuje zaległości podatkowe, ale tylko te, które powstały ze zobowiązań istniejących w czasie trwania małżeństwa ( wspólności majątkowej). Taka konstrukcja wskazuje na dwie sytuacje. Pierwsza sprowadza się do tego że zobowiązanie podatkowe powstało i stało się zaległością podatkową w czasie trwania wspólności majątkowej, druga- gdy zobowiązanie podatkowe powstało w czasie trwania wspólności, a zaległością stało się już po jej ustaniu. Natomiast w sytuacji, gdy w czasie trwania wspólności majątkowej powstała zaległość podatkowa jako konsekwnecja istniejącego przed powstaniem wspólności zobowiązania podatkowego, odpowiedzialność podatkowa byłego małżonka nie powstaje.

3 Dodatkowo ustawodawca wskazuje również na ograniczenia odpowiedzialności byłego małżonka w stosunku do należności byłego małżonka będącego płatnikiem lub inkasentem z tytułu niepobranych podatków, odsetek za zwłokę oraz kosztów egzekucyjnych powstałych po dniu uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie, unieważnienia małżeństwa oraz separacji. W wyniku orzeczenia rozwodu sąd ustala udziały małżonków w majątku wspólnym, co dla zakresu odpowiedzialności jest istotne, gdyż odpowiedzialność byłego małżonka jest ograniczona do wysokości wartości przypadającego małżonkowi udziału w majątku wspólnym. Przepisy ordynacji podatkowej nakładają na byłego małżonka odpowiedzialność za zaległości podatkowe powstałe w czasie trwania wspólności majątkowej, a zobowiązanie podatkowe Mirelli B powstało przed zawarciem związku małżeńskiego. Dlatego w sytuacji rozwodu organ podatkowy nie może orzec o odpowiedzialności za zaległości podatkowa Huberta U, gdyż w chwili gdy wstępował on w związek małżeński zobowiązanie już istniało. Fakt, że termin zapłaty podatku przypadł w czasie trwania związku małżeńskiego nie ma dla powstania odpowiedzialności żadnego znaczenia. Hubert U. nie był więc zobowiązany do zapłaty.

4 Natomiast należy rozróżnić nienależne świadczenie, jakiego dokonała osoba trzecia, od instytucji nadpłaty uregulowanej w rozdziale 9 OP. Jak słusznie podkreślił WSA w Poznaniu I SA/Po 682/09 podmioty uprawnione do wystąpienia z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty, jak również sytuacje, w których mogą go składać, określone zostały w art. 75 par 1 i 2 o.p. Stosownie do jego treści uprawnionymi do złożenia wniosku SA podatnik, płatnik oraz inkasent. Zatem w przypadku zapłaty podatku przez osobę trzecią nie tylko nie dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, ale dochodzenie zwrotu dokonanej wpłaty odbywać się powinno w trybie przepisów prawa cywilnego, a nie w trybie przepisów prawa podatkowego o nadpłacie. Przepisami regulującymi tę sytuację są przepisy kodeksu cywilnego o bezpodstawnym wzbogaceniu i nienależnym świadczeniu –art. 405 i 410 –zgodnie z którymi kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby, zobowiązany jest do zwrotu jej wartości, w szczególności w przypadku nienależnego świadczenia, które spełnił, nie będąc w ogóle zobowiązanym –osoby trzeciej nie wiąże bowiem z organem podatkowym żaden stosunek podatkowo prawny.

5 Kryteria oceny: 1. Ordynacja podatkowa przewiduje odpowiedzialność podatkową po ustaniu małżeństwa przez rozwód w trybie art. 110 OP (mx -1 pkt.) 2. Określenie, że jest to odpowiedzialność osobista i solidarna z byłym małżonkiem ( art. 107 OP) –max 1 pkt. 3. Określeniu zakresu odpowiedzialności ( za zaległości podatkowe powstałe z tytułu zobowiązań podatkowych w czasie trwania wspólności majątkowej i tylko do wysokości wartości przypadającego mu udziału w majątku wspólnym) – mx 1 pkt. 4. Wskazanie, że zobowiązanie podatkowe Mirelli powstało przez zawarciem związku małżeńskiego. A fakt, że termin zapłaty podatku przypadł w czasie trwania związku małżeńskiego nie ma dla powstania odpowiedzialności żadnego znaczenia. Hubert U. nie był więc zobowiązany do zapłaty. Zatem w przypadku zapłaty podatku przez osobę trzecią nie tylko nie dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, ale dochodzenie zwrotu dokonanej wpłaty odbywać się powinno w trybie przepisów prawa cywilnego, a nie w trybie przepisów prawa podatkowego o nadpłacie. –max 5 pkt. 5. Estetyka rozwiązania kazusu : stan faktyczny –stan prawny –podsumowanie –max 2 pkt.

6 Punktacja 0-9 = 2,0 10-12=3,0 13-15 = 3,5 16-17 =4,0 18-19 =4,5 20= 5,0

7 PIT zajęcia nr 3

8 Stan faktyczny: Podatnik Jan Kowalski – mieszkaniec Stalowej Woli jest emerytowanym pracownikiem Sądu Rejonowego. Oprócz regularnych dochodów w 2015 roku sprzedał nieruchomość kupioną w 2011 roku, a część uzyskanych stąd przychodów przeznaczył na zakup mieszkania dla siebie i samotnie wychowywanego syna. Syn urodził się 1 października 1990 roku. Z powodów zdrowotnych dopiero w maju 2015 roku syn Pana Kowalskiego zdał maturę, ale nie kontynuował nauki. Nie osiągał też żadnych dochodów. Oblicz na podstawie poniżej zaprezentowanych źródeł przychodu/ dochodu - podatek dochodowy za 2015 r. w wariancie wspólnego opodatkowania samotnych opiekunów i dzieci, chyba że nie ma takiej możliwości – wówczas proszę wybrać inne rozwiązanie. Obliczony podatek porównaj z zapłaconymi zaliczkami.

9 Źródło przychoduKwota przychoduSkładka na ZusSkładka na NFZWydatki roczneZaliczki AEmerytura40 000 Rocznie ---------4000 zł3200 BPrawa autorskie50 000 jednorazowo 4500 C3 umowy zlecenia Każda z umów na kwotę 210 zł DSprzedaż akcji25 000 zł ESprzedaż mieszkania kupionego w roku 2011 r Za kwotę 150 000 zł. 250 000 zł FNajem lokalu10 000 rocznie W1Turnus wypoczynkowy3000 zł jednorazowo W2Zakup akcji5000 zł W3Kupno domku jednorodzinnego (wydatki na cele mieszkaniowe) 150 000 zł

10 Czy będzie mógł się rozliczyć jako samotny opiekun ?

11 – Tak gdyż …. Jeżeli dziecko w roku podatkowym kończy 25. rok życia, to za ten rok - w przypadku spełnienia pozostałych przesłanek - osoba samotnie je wychowująca może skorzystać z możliwości preferencyjnego opodatkowania. W tym roku podatkowym bowiem, chociażby stan taki trwał tylko dzień w roku podatkowym, dziecko będzie dzieckiem do ukończenia 25. roku życia. Przepis stanowi wyraźnie o stanie istniejącym "w roku podatkowym", a nie "przez rok podatkowy" czy "w ciągu roku podatkowego". Dla możliwości skorzystania z preferencyjnego opodatkowania konieczne jest, aby dziecko uczyło się w roku podatkowym. Stan ten nie musi istnieć przez cały rok podatkowy, ale musi wystąpić w danym roku. Tylko nauka dziecka w określonych szkołach daje samotnemu rodzicowi (opiekunowi) prawo do preferencyjnego opodatkowania. Są to szkoły, o których mowa w przepisach o systemie oświaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyższym.

12 Schemat wspólnego opodatkowania: Samotnie wychowujący dzieci płacą podwójny podatek od połowy swoich dochodów ( po potrąceniu ulg od dochodu) POP opiekuna PIT = 2 x ( ---------------------------- x stawka ) 2

13 Co podlega kumulacji: A – Emerytura : 40 000 zł dochód ( brak kosztów) B – Prawa autorskie : 50% kosztów = 25 000 zł ( dochód) C –Umowy zlecenia : 3 x 210 – 20% kosztów = 504 zł ( dochód) F – Najem lokalu –dochód 10 000 zł (dochód)

14 Inne źródła (wybór) TYP EMERYTURY, RENTY, STYPENDIA, ZASIŁKI objęte podatkiem, NAGRODY I WYGRANE W KONKURSACH PRZYCHODYObliczane metodą kasową ( liczą się faktycznie wypłacone kwoty) KOSZTYBRAK – są to tzw. źródła „bezkosztowe” System obliczeńKUMULACJA ( z wyjątkami np. nagrody w konkursach = stawka liniowa 10%, pobór przez płatnika) [6] Podatki dochodowe14

15 Źródło: działalność wykonywana osobiście art. 13 TYP przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, Przychody płatników i inkasentów należności publicznoprawnych przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę; przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze KOSZTY Ryczałtowe według stawki = 20% przychodu Z wyjątkiem tzw. drobnych zleceń i umów o dzieło nie przekraczających 200 zł OD JEDNEGO PŁATNIKA, o ile określono to dokładnie w umowie = wówczas nie liczy się kosztów, tylko od razu pobiera się zryczałtowany 18% PIT Tak jak ze stosunku pracy System obliczeń KUMULACJA [6] Podatki dochodowe15

16 Źródło: prawa majątkowe / kapitał otrzymany / kapitał zainwestowany TYP PRAWA MAJĄTKOWE (np. prawa autorskie, umowa o wytworzenie utworu, udzielenie licencji na korzystania z utworu, prawo do artystycznego wykonania utworu, prawa do wynalazku, prawa do wzoru przemysłowego, prawo do znaku towarowego) KAPITAŁY PIENIĘŻNE (tzw. dochody z kapitału, art. 30a) Odsetki od pożyczek / odsetki od depozytów / dywidendy / dochód z tytułu udziału w funduszach kapitałowych/ kwoty wypłacane po śmierci członka OFE wskazanej przez niego osobie GIEŁDA (tzw. dochody z giełdy, art. 30b) Dochody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych KOSZTY Ryczałtowe = 50 % przychodu, nie więcej niż ½ progu między 1 a 2 szczeblem tabeli podatkowej (= 42 764 zł) Rzeczywiste, o ile ustawa pozwala opodatkować dochód, a nie przychód Rzeczywiste System obliczeń KUMULACJA Odrębna stawka zryczałtowana = 19%, pobór podatku przez płatnika Uwaga: podatnicy – rezydenci, którzy uzyskali w/w przychody za granicą i zapłacili tam podatek, mogą sobie go potrącić od polskiego PIT Odrębna stawka liniowa = 19%; składanie rocznego zeznania podatkowego Uwaga: podatnicy – rezydenci, którzy uzyskali w/w przychody za granicą i zapłacili tam podatek, mogą sobie go potrącić od polskiego PIT [6] Podatki dochodowe16

17 Źródło: majątek (rentierzy) TYPNAJEM / DZIERŻAWA RZECZY PRZYCHODY Obliczane metodą k a s o w ą ( = liczą się nie kwoty czynszu należnego od najemców z chwili powstania wierzytelności, ale faktycznie uregulowane należności na rzecz wynajmującego) System obliczeń Jak obliczać dochód i podatek? Wariant 1: ( na zasadach ogólnych) Przychód memoriałowy minus koszty rzeczywiste = dochód Potem: KUMULACJA Wariant 2: (zryczałtowany, rezygnacja z PIT na rzecz RPE) Przychód memoriałowy X stawka liniowa 8.5% = RPE do zapłaty WAŻNE: Wybór RPE z najmu ( dzierżawy) nie pozbawia małżonków oraz samotnych opiekunów prawa do wspólnego opodatkowania [6] Podatki dochodowe17

18 Podstawiamy do wzoru: 2 x PIT ( DS+ DD/2 x stawka) = 75504 zł/2 x stawka x 2 = 12479 zł – PUZ – Ulga na dziecko = 7367 zł PIT

19 Ulgi od podatku NazwaLimitWarunki Składka NFZ 7,75% podstawy wymiaru składki ( mimo, że NFZ pobiera 9% zarobków) Przy składkach zagranicznych (UE, EOG, SUI) – identyczne jak przy uldze ZUS AbolicyjnaBrakSlajdy o UPO Rodzinna Przysługuje z racji wychowywania dziecka (WYKONYWANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ) przez: Rodzica, Opiekuna prawnego Rodzinę zastępczą Dotyczy także singli, rozwodników i wdowców ( i nie koliduje ze wspólnym rozliczeniem z dzieckiem samotnie wychowywanym) Jeżeli wychowuje się dwoje dzieci: Limit miesięczny – 92,67 zł na 1 dziecko ( a nie na rodzica!) Limit dzienny – 3,09 zł na 1 dziecko ( liczony w sytuacji, gdy władza rodzicielska / opieka była w tym samym miesiącu sprawowana przez > 1 podatnika) Jeżeli wychowuje się jedno dziecko: Limity powyższe, o ile : suma dochodów małżonków lub suma dochodów samotnego opiekuna dziecka minus ZUS < 112 000 zł Suma dochodów osób niepozostających w związku małżeńskim ( przez całość lub część roku) minus ZUS < 56 000 zł Jeżeli wychowuje się trójkę v > dzieci: 92,67 zł na pierwsze i drugie dziecko 166 zł na trzecie dziecko (razem: 2000,04 zł / rok) 225 zł na czwarte dziecko i każde kolejne dziecko (razem: 2700 zł / rok) Dzieci muszą spełniać warunki jak przy wspólnym opodatkowaniu z opiekunem (wiek / brak własnych dochodów z trzema wyjątkami) Ulga nie przysługuje poczynając od miesiąca, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński lub zostało umieszczone w „instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych” Uwaga! od 2014 roku można ubiegać się o ZWROT NIEWYKORZYSTANEJ ULGI RODZINNEJ [6] Podatki dochodowe19

20 Co nie podlega kumulacji: D Sprzedaż akcji : 25 000 zł pomniejszone o koszty uzyskania 5000 zł = 20 000 x 19% = 3800zł

21 Co z dochodami z odpłatnego zbycia nieruchomości? E sprzedaż mieszkania : kupił w 2011 r. za 150 000 zł sprzedał w 2015 r. za 250 000 zł Dochód = 100 000 zł Wydatki na cele mieszkaniowe = 150 000 zł ! Wiemy, że gdy podatnik kupił nieruchomość ( którą następnie sprzedał) po 1 stycznia 2007 r. = podatek w liniowy 19% od dochodu

22 Jak się zatem oblicza podatek od dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości? Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. zwolnieniu z opodatkowania podlega kwota stanowiąca iloczyn dochodu z odpłatnego zbycia i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia. Dlatego też w przypadku gdy wydatki na nasze cele mieszkaniowe przekraczają kwotę przychodu z odpłatnego zbycia to wówczas nie powstanie obowiązek zapłaty podatku

23 Wzór obliczenia podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości (dochód ze sprzedaży / przychód ze sprzedaży) x „nowe” wydatki mieszkaniowe

24 …a więc Dochód ze sprzedaży = 100 000 zł ( 250 000 minus 150 000 zł) Przychody ze sprzedaży = 250 000 zł Wydatki na cele mieszkaniowe = 150 000 zł

25 100 000/250 000 x 150 000 zł = 60 000 zł (wynik to iloczyn dochodu z odpłatnego zbycia i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia) – inaczej kwota ta pomniejszy nasz dochód jaki uzyskaliśmy z odpłatnego zbycia nieruchomości. Dochód = 100 000 zł minus 60 000 zł = 40 000 zł ( dochód po odliczeniu) x 19% = 7 600 zł (PIT)

26 Pułapka przy PIT od sprzedaży nieruchomości: patrz na przepisy z roku nabycia NR! Kiedy podatnik kupił / wybudował nieruchomość? Jak oblicza się PIT od NR sprzedawanej teraz? Z jakich zwolnień może skorzystać podatnik? 1.01.2008 – 31.12.2008 r. 19% DOCHODU ( do odliczenia opłaty notarialne i skarbowe oraz wszystkie nakłady, które sprzedawca poczynił na rzecz tej nieruchomości) PIT płatny w terminie rocznego zeznania MELDUNKOWE: Jeżeli podatnik udowodni, że był zameldowany na pobyt stały w tej nieruchomości przez 12 miesięcy przed dniem sprzedaży Od 1.01.2009 r. do chwili obecnej MIESZKANIOWE: Jeżeli podatnik w ciągu 2 lat od końca roku w którym sprzedał nieruchomość przeznaczy uzyskany stąd przychód na cele mieszkaniowe ( np. nabycie mieszkań, działek budowlanych, spłatę kredytów mieszkaniowych) na terenie POL, innego kraju UE lub EOG albo Szwajcarii –(art. 21/1/131). WZÓR: (dochód ze sprzedaży / przychód ze sprzedaży) x „nowe” wydatki mieszkaniowe [6] Podatki dochodowe26

27 Rozwiązanie: Zaliczki: 7700 a podatek wyliczony 7367 – 333 zł nadpłaty podatku

28 Pan Kuba jest piłakrzem I ligowego zespołu. Niemniej z powodu kryzysu finansowego jego klub zbankrutował a on sam musiał szukać pracy w innej dziedzinie życia. Został więc instruktorem pływania w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Pan Kuba ma również 12 letniego syna Karola, który z uwagi na świetne osiągnięcia sportowe zagrał w reklamie promującej EURO 2016 r.. Oblicz podatek dochodowy za 2015 r. w wariancie opodatkowania samotnego opiekuna, chyba że nie ma takiej możliwości – wówczas proszę wybrać inne rozwiązanie. Obliczony podatek porównaj z zapłaconymi zaliczkami ( pierwsza kolumna od prawej). Obliczając podatek odnieść się do poniżej zaprezentowanych źródeł dochodów/przychodów.

29 Źródło przychoduKwota przychoduSkładka na ZusSkładka na NFZWydatki roczneZaliczki/Pit liniowy AUprawianie sportu30 000 zł za 6 miesięcy 6 000 zł za 6 misięcy 3000 za 6 misięcy240 BUmowa o pracę25 000 zł za 6 misięcy 5 000 za misięcy2000 za 6 miesięcy1480 COdsetki od lokat bankowych 20 000 rocznie DSprzedaż samochodu 09.09.2015 30 000 jednorazowo EDywidenda od spółki z o.o. 7000 jednorazowo W1Darowizna na rzecz klubu sportowego 1000 W2Kupno samochodu 05.05.2015 20 000

30 Czy będzie mógł się rozliczać z synem pomimo osiągnięcia przez niego dochodu ?

31 Będzie mógł się rozliczać z synem pomimo osiągnięcia przez niego dochodu w kwoce 3000 zł, z uwagi na fakt, iż jest to kwota wolna od podatku ( 3091 zł) gdyż kwota którą zarobił nie podlega opodatkowaniu. Niemniej z uwagi na art. 7 dochodów dziecka w ogóle nie doliczamy do dochodów rodzica z uwagi na fakt iż jest to dochód z jego pracy.

32 Co podlega kumulacji: A – Uprawianie sportu jest działalnością wykonywaną osobiście : 30 000 – 20% kosztów – Zus = 18 000 zł ( dochód) B – Umowa o pracę 25 000 – koszty 6x 111 – Zus = 19334 dochód D – sprzedaż pojazdu : 30 000 zł – koszty poniesione na zakup 20 000 zł = 10 000 (dochód) 2 x PIT ( ds. +dd/2 x stawka) 47334/2 x stawka = 23667 x stawka x 2 = 7408 zł – PUZ 5000 – ulga rodzinna 1112 = 1296 zł

33 Co nie podlega kumulacji: C –odsetki od lokat bankowych – jako dochód z kapitału : 19% z 20 000 = 3800 zł E - dywidenda: 7000 zł x 19% = 1330 zł

34 Rozwiązanie: Zaliczki: 1720 zł a wyliczony podatek : 1296 a więc nadpłata: 424 zł

35 Prywatną sprzedaż rzeczy ruchomych rozlicza się dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym. W konsekwencji, gdyby okazało się, że ze sprzedaży prywatnej uzyskano dochód, nie trzeba płacić zaliczek na podatek. Dopiero w terminie złożenia zeznania rocznego podatnik musi zapłacić podatek od osiągniętego dochodu. Obowiązek ten spoczywa jedynie na podatniku, który sprzedał auto wcześniej niż 6 miesięcy od jego nabycia. Okres ten liczy się od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (sześć pełnych miesięcy od daty nabycia). Sprzedaż samochodu osobowego w zeznaniu PIT-36 wykazujemy w wierszu 8 tj. „Inne źródła” i kolejno wpisujemy dane w poz. 79-83.

36 Uproszczone formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej Osoby fizyczne osiągające dochody są opodatkowane przede wszystkim na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.). Niemniej podatnicy - osiągający przychody z działalności gospodarczej, z najmu lub dzierżawy oraz umów o podobnym charakterze - mogą wybrać opodatkowanie tychże przychodów w formach zryczałtowanych, tj. ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych oraz kartą podatkową. Zryczałtowana forma opodatkowania dostępna jest także dla osób duchownych osiągających przychody z wykonywania funkcji duszpasterskich.ustawie Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) reguluje opodatkowanie "zryczałtowanym podatkiem dochodowym". W ustawie w istocie regulowane są trzy odrębne podatki: 1) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych; 2) Karta podatkowa; 3) Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.

37 Przychodów opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie można łączyć z przychodami ( dochodami) z innych źródeł, które podlegają opodatkowaniu w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych!

38 Przykład: Podatnik, Ryszard Janowski od początku 2012 r. prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek w zakresie kolportażu prasy, a przychody które uzyskuje w związku ze świadczeniem tych usług opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Jednocześnie od marca 2013 roku zatrudnił się na podstawie umowy o pracę jako pracownik ochrony. Przychody, które Ryszard Janowski uzyskuje z tytułu wynagrodzenia z umowy o pracę nie podlegają i nie mogą podlegać opodatkowaniu ryczałtem ale opodatkowane są na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej ( art. 27 ust. U.p.d.o.f.) i muszą być rozliczone w zeznaniu rocznym PIT-37

39 Podatek zryczałtowany a postanowienia u.p.d.o.f. W myśl art. 6 ust. 8 u.p.d.o.f. nie można zastosować łącznego opodatkowania małżonków, osoby samotnie wychowującej dziecko i tegoż dziecka, jeżeli chociaż jedna z tych osób ( małżonek, osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko) osiąga przychody, do których znajdują zastosowanie przepisy u.z.p.d. Wyjątkiem od tej zasady są osoby, które osiągają przychody z umów najmu. W przypadku takich osób, opodatkowanych ryczałtowo przychodów z najmu w dalszym ciągu nie łączy się z przychodami opodatkowanymi na podstawie u.p.d.o.f., natomiast takie osoby nie tracą prawa do wspólnego rozliczenia pozostałych przychodów opodatkowanych na zasadach ogólnych określonych w up.d.o.f.

40 Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Podatnik, który pragnie skorzystać z opodatkowania zryczałtowanego, jest zobowiązany do złożenia w urzędzie skarbowym pisemnego oświadczenia o wyborze ryczałtu. Oświadczenie składa się naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego. Przepisy nie przewidują szczególnej formy takiego oświadczenia. Podatnicy już prowadzący działalność gospodarczą są zobowiązani do złożenia takiego oświadczenia do 20 stycznia roku podatkowego. W przypadku spółek odrębne oświadczenie składają wszyscy wspólnicy – naczelnikom urzędów skarbowych właściwych dla ich miejsca zamieszkania. ! Zgodnie z przepisami u.z.p.d domniemywa się kontynuację opodatkowania zryczałtowanego w kolejnych latach podatkowych – podatnik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o likwidacji działalności gospodarczej lub o wyborze innej formy opodatkowania do 20 stycznia roku podatkowego ! Pamiętaj – wybierając opodatkowanie na zasadach RPE – tracisz prawo wspólnego rozliczania z małżonkiem/dzieckiem samotnie wychowywanym.

41 ! Podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą mogą opłacać w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jeśli w roku poprzedzającym rok podatkowy: - uzyskali przychody wyłącznie z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie w wysokości nie przekraczającej równowartości 150 000 euro -uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników tej spółki nie przekroczyła równowartości 150 000 euro ( art. 6 ust. 4 u.z.p.d.)

42 Obowiązki związane z ryczałtem Podatnicy korzystający z opodatkowania zryczałtowanego są obowiązani do: 1)Prowadzenia odrębnie za każdy rok ewidencji przychodów (obowiązek ten nie dotyczy podatników osiągających przychody z najmu, jeżeli wysokość przychodów wynika z umowy zawartej w formie pisemnej) 2)Prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 3)Posiadania i przechowywania dowodów zakupu towarów 4) Prowadzenia ewidencji wyposażenia 5)Sporządzania spisu z natury

43 Odliczenia przysługujące podatnikom korzystającym z ryczałtu: Pomimo, iż podatnicy decydujący się na korzystanie z opodatkowania zryczałtowanego co do zasady nie mają możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodu, przysługują im pewne ściśle określone, odliczenia zapisane w u.p.d.o.f. 1) Odliczenia od dochodu ( przychodu): a) składki na ubezpieczenia społeczne zapłacone przez podatnika bądź potrącone przez płatnika b) wydatki na cele rehabilitacyjne c) darowizny 2) Odliczenia od podatku : a) składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 1 % na OPP

44 Stawki ryczałtu Stawki ryczałtu wymienione w art. 12 u.z.p.d. są zróżnicowane i zależą od rodzaju prowadzonej działalności : 20% - dla przychodów w zakresie wolnych zawodów ( nie dotyczy adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, architektów) 17% - dla przychodów ze świadczenia usług 8,5% - dla przychodów z najmu 5,5% - dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych. 3% - dla odpłatnego zbycia ruchomych składników majątku będących środkami trwałymi.

45 Źródło: sprzedaż bezpośrednia produktów z własnego gospodarstwa rolnego (od 1.01.2016 r.) Tryby opodatkowania Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: 2% x przychód ALBO PIT: (Przychód minus koszty) = dochód, dalej: kumulacja Warunki opodatkowania 1.Sprzedaż nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych, j.o.n.m.o.p. lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej 2.Przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze 3.Sprzedaż następuje wyłącznie w miejscach, w których produkty te zostały wytworzone lub na targowiskach 4.Prowadzona jest ewidencja sprzedaży 5.Podatnik nie uzyskał innych przychodów z działalności gospodarczej. 6.Przychody roczne nie przekroczyły 7000 złotych [6] Podatki dochodowe45

46 Pan Kowalski osiąga przychody w zakresie wolnych zawodów ( opodatkowane stawką 20%) przychody w zakresie działalności gospodarczej ( opodatkowane stawką 17%) oraz przychody w zakresie działalności gastronomicznej ( opodatkowane stawką 3%). Pan Kowalski nie prowadzi jednak odpowiedniej ewidencji przychodów. Jaką zatem stawką będzie opodatkowany osiągany przez niego przychód ?

47 Zgodnie z art. 12 ust. 3 u.z.p.d. W razie gdy podatnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim ( podatnik, którego działalność opodatkowana jest różnymi stawkami), nie prowadzi ewidencji w sposób zapewniający ustalenie przychodów dla każdego rodzaju działalności, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów, z tym że w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, ryczałt wynosi 20% albo 17%, w przypadku osiągania również przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2. Odpowiedź: Ponieważ Pan Kowalski nie prowadzi odpowiedniej ewidencji przychodów, całość osiąganych przez niego przychodów zgodnie z powyższym będzie opodatkowana stawką 17%

48 Zapłata podatku zryczałtowanego Jarosław Mrugała z zawodu technik elektryk postanowił, że w 2016 r. będzie prowadził firmę budowlaną zajmującą się wykończeniami wnętrz. Siedziba firmy będzie znajdować się na terenie miasta Rzeszowa. Szacowany miesięczny przychód to blisko 10 000 zł brutto, przy czym 1200 to koszty Zus natomiast koszty ubezpieczenia zdrowotnego to blisko 400 zł. Dla potrzeb symulacji ustal na jaką wysokość podatku musi być gotowy jeżeli rzeczywiście zdecyduje się na formę opodatkowania RPE ? (5,5% - dla przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych.)

49 Rozwiązanie: I.Przychód – ulgi od dochodu = Podstawa Obliczenia Podatku II. POP x stawka liniowa = ryczałt III. Ryczałt – ulgi od podatku -1% na OPP = RPE roczny

50 Symulacja : 1. 10 000 x 12 = 120 000 zł – 14400 = 105 600 zł ( POP) 2. 105 600 x 5,5 % (art. 12 u.z.p.d.) = 5 808 zł(ryczałt) 5280 – 4800 (Puz) = 1008 zł ( podatek) -1% (OPP) = 10,08 zł – po zaokrągleniu 10 zł (zaokrągleń dokonuje się w dół do pełnych dziesiątek groszy)

51 Jarosław Nowak prowadził w roku 2015 r. działalność gospodarczą polegającą na pośrednictwie w sprzedaży pojazdów mechanicznych dla której przewidziana jest 17% stawka ryczałtu. Oblicz należny podatek wiedząc, że : 1)miesięczne przychody wynosiły 7 000 zł 2)miesięczne koszty 3 000 zł, 3)Zus 550 zł 4)Puz 275 zł

52 Przy RPE NIE MA KOSZTÓW! 1) 77 400 (POP) 2) 77 400 x 17% = 13 158 zł 3) 13258 zł – 3300 zł = 9958 zł ( RPE roczny)

53 Korzyści związane z korzystaniem z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: -Forma opodatkowania RPE jest opłacalna szczególnie wówczas gdy wytworzony przez „ryczałtowca” towar czy świadczona usługa nie jest kapitałochłonna ale wręcz przeciwnie znaczną część ceny towaru ( usługi) stanowi wkład niematerialny ( w szczególności know-how i praca własna „ryczałtowca” -Brak obowiązku składania comiesięcznych deklaracji -Prowadzenie jedynie uproszczonej księgowości -Uniknięcie opodatkowania z zastosowaniem stawki 32& ( art. 27 u.p.d.o.f.) przez „ryczałtowców” którzy jednocześnie uzyskują inne przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, to jest z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej. -Wysokość kwoty należnego ryczałtu jest powiązana wprost z wysokością uzyskanego przez „ryczałtowca” przychodu ( podczas gdy w przypadku opodatkowania kartą podatkową –wysokość stawki karty podatkowej nie zależy od wysokości przychodów) -Relatywnie niskie stawki ryczałtu : 3%, 5,5%, 8,5%, 17%, 20%

54 Niekorzystne aspekty korzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: -Brak możliwości odliczenia wydatków związanych z prowadzoną działalnością ( kosztów uzyskania przychodów),a tym samym pomniejszenia podstawy opodatkowania. W szczególności, ujmując rzecz w pewnym uproszczeniu, stawka ryczałtu może okazać się wyższa aniżeli wypracowana przez podatnika marża handlowa -Brak możliwości rozliczenia przez podatnika podatku wspólnie z małżonkiem ( albo przez osobę samotną wychowującą dziecko/dzieci) przy czym dotyczy to również sytuacji gdy, podatnik korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskał w roku podatkowym inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, to jest z zastosowaniem skali podatkowej. -Brak możliwości odliczenia ulgi z tytułu wychowywania dziecka -Brak możliwości zastosowania ulgi na nowe technologie -Podatnik nie może zrzec się ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w trakcie roku podatkowego

55 Karta podatkowa Co do zasady z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą skorzystać osoby prowadzące określone rodzaje działalności gospodarczej, jeżeli spełniają warunki wymienione w zał. Nr 3 do u.z.p.d. Przede wszystkim będą to określone usługi, handel detaliczny żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, kwiatami, usługi transportowe wykonywane przy użyciu jednego pojazdu

56 Wniosek o opodatkowanie oraz sposób zapłaty 1.Podatnik jest zobowiązany do złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie do 20 stycznia roku podatkowego. Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w trakcie roku podatkowego, konieczne jest złożenie wniosku przed rozpoczęciem działalności. Właściwym organem jest naczelnik urzędu skarbowego miejsca położenia zorganizowanego zakładu. Naczelnik urzędu skarbowego, uwzględniając wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej wydaje decyzję, w której ustala wysokość podatku dochodowego odrębnie za każdy rok podatkowy. 2.Podatnik jest uprawniony jedynie !!!! do potrącenia od podatku kwoty składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne. 3.Podatek w formie karty podatkowej płatny jest bez wezwania do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy, a za grudzień do 28 grudnia roku podatkowego. 4.Jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień. 5.Jeżeli podatki zgłosi przerwę w prowadzeniu działalności w danym roku podatkowym nie pobiera się podatku za cały okres przerwy trwającej co najmniej 10 dni. Warunkiem niepobierania podatku jest zawiadomienie o przerwie najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia i dniu poprzedzającym dzień jej zakończenia.

57 Stawki podatku Przy określeniu wysokości stawek bierze się pod uwagę wszelkie okoliczności mające wpływ na rozmiary tej działalności ( rodzaj prowadzonej działalności, rozmiar prowadzonej działalności, wielkość miejscowości, gdzie prowadzona jest działalność) Wzór obliczenia podatku kartą podatkową jest bardzo prosty bowiem wysokość podatku nie zależy od wysokości przychodu ale od okoliczności mających wpływ na rozmiary tej działalności ( wybór właściwej miesięcznej stawki minus PUZ = karta podatkowa )

58 Załącznik nr 3 do ustawy TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ CZĘŚĆ I. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ORAZ WYTWÓRCZO-USŁUGOWA

59 p. Zakres działalności Oznaczenie stawek W miejscowości o liczbie mieszkańców (wysokość stawek w złotych) do 5000 ponad 5000 do 50 000 powyżej 50 000 123456 1 usługi ślusarskie 0365427469 1634685790 28099311058 3101511631292 2 usługi w zakresie wyrobu i naprawy naczyń blaszanych 0260283325 1506543583 2622685769 3 usługi rusznikarskie 0181205220 1343405450 4 usługi w zakresie złotnictwa - jubilerstwa - dla ludności 0427469 1730836 210961222

60 Przykład Pan Jan Kowalski jest wulkanizatorem. Swoje usługi oferuje na terenie miejscowości liczącej 200 tyś mieszkańców, zatrudniając przy tym jednego pracownika. Oblicz wysokość karty podatkowej wiedząc, że miesięczne przychody Pana Jana to kwota 5 000 zł, wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne to 375 zł. Natomiast stawka karty podatkowej zgodnie z zal. Nr 3 u.z.p.d. to 427 zł

61 Rozwiązanie A) 12 x 427 zł = 5214 B) 5124 zł – 4500 ( PUZ) = 624 zł ( wysokość rocznej karty podatkowej)

62 Przykład 2 Bogumił Pasternak jest taksówkarzem. Swoją działalność wykonuje na terenie miasta Stalowa Wola liczącego 68 tyś mieszkańców. Miesięczne zarobki oscylują w granicach 2000 zł, zaś koszty ubezpieczenia zdrowotnego to kwota 200 zł. Oblicz wysokość podatku ( karty podatkowej) wiedząc, że miesięczna stawka podatku wynosi 204 zł.

63 Rozwiązanie A) 204 x 12 = 2448 zł B) 2448 – 2400 ( PUZ) = 48 zł ( wysokość rocznej stawki karty podatkowej)

64 Pielęgniarka Maria Troskliwa, rozliczająca się kartą podatkową, ma pod swoją opieką 20 pacjentów. Każdemu poświęca średnio około 1,5 godz. W listopadzie świadczyła usługi przez 120 godz. Wysokość podatku za listopad to:

65 Zgodnie z załącznikiem nr 3 do u.z.p.d. „TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK PODATKU DOCHODOWEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ” Część VIII: Wolne zawody - świadczenie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego. Pielęgniarka, położna : stawka karty = 1,60 zł za każdą godzinę pracy

66 Rozwiązanie 120 × 1,60 zł = 192 zł. Pielęgniarka Maria Troskliwa zapłaci podatek w wysokości 192 zł.

67 Ryczałt od osób duchownych Wysokość ryczałtu uzależniona jest od 3 czynników: 1)Funkcji duszpasterskiej ( Proboszcz/wikariusz) 2)Wielkości parafii 3)Wielkości miejscowości w której znajduje się parafia 4)Ryczałt obniża się o kwotę zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

68 KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY Objaśnienie: Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencję ludności. Przykład: W parafiach o liczbie mieszkańców do 1000 osób na terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców do 5000 STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW WIKARIUSZY wynosi : 126 zł ( załącznik nr 6 u.z.p.d.)

69 W parafiach o liczbie mieszkańcówJeżeli siedziba parafii znajduje się na terenie gminy lub miasta o liczbie mieszkańców w mieście o liczbie mieszkańców powyżejdodo 5000powyżej 5000 do 50 000powyżej 50 000 wysokość stawek w złotych 1 000127264380 1 0003 000380399 3 0005 000399423440 5 0008 000408440452 8 00010 000423462475 10 000 440475 486

70 KWARTALNE STAWKI RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW PROBOSZCZÓW W parafiach o liczbie mieszkańców do 1000 zł wysokość stawki ryczałtu wynosi : 416 zł ( załącznik nr 5 u.z.p.d.)

71 W parafiach o liczbie mieszkańców Wysokość stawek w złotych powyżejdo 1 000420 1 0002 000477 2 0003 000515 3 0004 000564 4 0005 000613 5 0006 000670 6 0007 000730 7 0008 000788 8 0009 000849 9 00010 000922 10 00012 0001004 12 00014 0001089 14 00016 0001185 16 00018 0001283 18 00020 0001388 20 000 1505

72 Optymalizacja podatkowa a podatek dochodowy od osób fizycznych Czyli inteligentne stosowanie przepisów w celu legalnego zmniejszenia obciążeń podatkowych – inaczej „ Nie ma nic niemoralnego w takim układaniu swoich spraw, które skutkuje płaceniem tak niskich podatków, jak to tylko możliwe. Każdy tak czyni, bogaty i biedny, obaj mają do tego prawo” – Sędzia Sądu Najwyższego USA Leamed Hand

73 1) Formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej : Pozarolnicza, indywidualna działalność gospodarcza (wykonywana samodzielnie) Spółki cywilnej Osobowych spółek handlowych ( tj. spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej bądź komandytowo –akcyjnej) Spółek kapitałowych ( tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością albo spółki akcyjnej) 2) Wybór formy opodatkowania: Kartę podatkową Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych Opodatkowanie według stawki liniowej Zasady ogólne

74 Bartłomiej Nowosielski mieszkający w Mielcu ( 65 tyś mieszkańców) planuje w 2017 r. rozpoczęcie działalności gospodarczej w postaci usług w zakresie robót budowlanych: murarskich, ciesielskich, dekarskich, posadzkarskich, malarskich. W zakresie opodatkowania dochodu może wybrać zasady ogólne ( stawka liniowa/skala progresywna), ryczałt ewidencjonowany lub kartę podatkową. Jesteś radcą prawnym doradź Panu Bartłomiejowi najkorzystniejszą formę opodatkowania przyjmując dla potrzeb symulacji przeciętny miesięczny możliwy przychód na poziomie 2 500 zł. Oraz koszty Zus ( 500 zł) i Puz ( 300 zł).

75 W zależności od wybranej formy opodatkowania podatek dochodowy za dany miesiąc wyniesie 1) Karta podatkowa : stawka dla realizacji określonej działalności w mieście liczącym 65 tyś mieszkańców wynosi: 362 zł a) 362 zł – 300 (Puz) = 62 zł ( przy opodatkowaniu kartą podatkową)

76 2) Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych: stawka dla usług – roboty budowlane wynosi 5,5% a) 2500 zł - 500 zł ( Zus) x 5,5% = 110 zł - 300 ( Puz) = 190 ( nadpłaty) przy opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym.

77 3) zasady ogólne - stawka liniowa :19% a) 2500 zł – 500 =2000 x 19% = 380 – 300 (Puz) = 80 zł ( przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych – stawka liniowa)

78 4) zasady ogólne : skala progresywna (art. 27) a)2500 zł – 500 = 2000 x 18% - 46,33 = 314 – 300 zł ( Puz) = 14 zł zł Rozwiązanie: najkorzystniejszą metodą opodatkowania w przedstawionym stanie faktycznym będzie forma RPE ( 190 zł nadpłaty podatku). Natomiast opcją najbardziej niekorzystną będzie zastosowanie stawki liniowej 19% ( 80 zł podatku)

79 Przykład: Karol Długosz mieszka w mieście liczącym więcej niż 50 000 mieszkańców. Podatnik postanowił, że w 2016 rozpocznie niewielką działalność gospodarczą w zakresie usług ślusarskich. Pan Karol planuje zatrudnić w swoim zakładzie 2 pracowników. Podatnik zastanawia się, jaka forma opodatkowania dochodu byłaby w jego przypadku najwłaściwsza, czyli stanowiła najniższe obciążenie finansowe. Zadanie: Ustal, jakie formy opodatkowania tego typu pozarolniczej działalności gospodarczej należy rozważyć i na podstawie symulacji zaproponuj podatnikowi najkorzystniejsze rozwiązanie. Wykorzystaj następujące dane: roczny przychód: 45 000 zł, roczne koszty: 25 000 zł roczny dochód 20 000 zł

80 1) Karta podatkowa : z uwagi na fakt zatrudnienia 2 pracowników a działalność będzie realizowana w miejscowości powyżej 50 tyś mieszkańców Pan Jan miesięcznie w tej formie opodatkowania będzie musiał płacić 1046 zł. Mnożąc podatek przez 12m uzyskamy kwotę = 12 552zł karty podatkowej – niezależnie od wygenerowanych dochodów – tabela w załącznikach do u.z.p.d.) 2) RPE: jest to działalność usługowa a zatem w grę wchodzi stawka 8,5% dlatego też : 45 000 / 12 miesięcy = 3750 zł (miesięczny przychód) x 8,5% = 319 zł x 12m = 3828 zł

81 3) Zasady ogólne (stawka liniowa) = 20 000 (dochód roczny) x 19% = 3800 zł (PIT) 4) Zasady ogólne ( skala progresywna) = 45 000 (przychód) – koszty ( 25 000zł) = dochód 20 000 x 18% - 556 zł (art. 27 PIT) = 3044 zł Rozwiązanie: Najkorzystniej dla naszego podatnika – jeżeli rzeczywiście założyć takie dane jakie podawał – będzie pozostać na zasadach ogólnych według stawki progresywnej.

82 Praca domowa Przynieść na zajęcia po 3 formularze : PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym PIT/B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym PIT/B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w roku podatkowym PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym PIT/O Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym http://www.epity.pl/abc_podatki/typowe_ble dy_popelniane_przez_podatnikow/


Pobierz ppt "Rozwiązanie Kazusu ( Kolokwium z dnia 21 kwietnia 2016 r.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google